Skočiť na hlavný obsah

Náhradný termín zápisov do 1. ročníka pre 1. kolo prijímacieho konania

v budove Trnavskej univerzity, Priemyselná 4, 917 01  Trnava

stupeň št. študijný program dátum miestnosť
Bc. štúdium anglický jazyk a literatúra, predškolská a elementárna pedagogika externá, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo externá 15. 7. 2024 9.00 hod. aula
Bc. štúdium predškolská a elementárna pedagogika denná, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo denná, anglický jazyk a anglofónne kultúry, animácia výtvarného umenia 10. 7. 2024 9.00 hod. aula
Bc. štúdium všetky učiteľstvá predmetov v kombinácii 15. 7. 2024 9.00 hod. aula

Na zápis je treba priniesť nasledujúce doklady, ktoré na zápise skontrolujeme:

  1. 2× fotografiu (3 × 2,5 cm), prineste si lepidlo.
  2. Vyplnenú a podpísanú žiadosť o vydanie preukazu študenta ISIC – tlačivo nájdete na webovej stránke univerzity v časti – Študent – Preukaz študenta – Tlačivá a formuláre na stiahnutie – Žiadosť o zhotovenie preukazu TU – študent. Musíte vypísať a podpísať 1. aj 2. stranu. Fotografiu môžete odoslať na odkaz uvedený na žiadosti alebo ju (3 × 2,5 cm) nalepte na tlačivo.
  3. Doklad o zaplatení poplatku za preukaz študenta ISIC – 22 € – platobné údaje sa nachádzajú na žiadosti.
  4. Čestné vyhlásenie – tlačivo nájdete na webovej stránke univerzity v časti – Študent – Žiadosti a vyhlásenia – R_čestné_vyhlásenie.

Po zaevidovaní všetkých dokladov do systému MAIS vám v tomto systéme vytvoríme štúdium. Do 24 hodín sa prihlásite do univerzitných informačných systémov (ďalej len UIS).

Všetky potrebné informácie súvisiace s vaším prístupom do UIS nájdete na webovej stránke: https://www.truni.sk/univerzitne-informacne-systemy.

Bez tohto prihlásenia z vašej strany vám systém MAIS nebude sprístupnený.

V termíne do 19. 7. 2024 môžete podať žiadosť o ubytovanie cez systém MAIS. Informácie o ubytovaní (ubytovacie zariadenia TU, vyhlášku o ubytovaní a kritériá na pridelenie ubytovania) nájdete na https://www.truni.sk/ubytovne-zakladne-informacie.

Následne žiadosť o ubytovanie vytlačíte, podpíšete, doložíte prílohy (potvrdenie o km a čase prevezmete z webu od prepravcov; ak uvediete osirelosť, tak doložíte kópiu úmrtného listu alebo kópiu rozhodnutia o poberaní sirotského dôchodku; ak uvediete, že je/sú rodič/ia nezamestnaný/í, tak doložíte kópiu o evidencii z ÚPSVaR; všetko, čo označíte treba dokladovať, inak nezískate body) a pošlete poštou na adresu:

     Pedagogická fakulta,
Priemyselná 4,
918 43  Trnava

do 21. 7. 2024.