Skočiť na hlavný obsah

Smernica č. 1/2017 – O organizácii doplňujúceho peda­go­gic­ké­ho štúdia na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Tr­na­ve

« Doplňujúce pedagogické štúdium


Schválená vedením PdF TU dňa 4. mája 2017 s účinnosťou od akademického roka 2017/2018.

Garantujúcim pracoviskom pre doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na Trnavskej univerzite v Trnave je Katedra školskej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Výučba jednotlivých predmetov v rámci doplňujúceho pedagogického štúdia sa zabezpečuje vysokoškolskými učiteľmi so vzdelaním zodpovedajúcim jednotlivým predmetom štúdia. Pedagogická fakulta pri zabezpečovaní predmetov zameraných na študijné odbory ostatných fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave spolupracuje s vysokoškolskými učiteľmi pôsobiacimi v prislúchajúcich študijných odboroch na jednotlivých fakultách univerzity.

O študijných záležitostiach v DPŠ rozhoduje dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Prijatie na štúdium

Na doplňujúce pedagogické štúdium podľa zákona č. 312/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je možné prijať:

  1. absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského študijného odboru, ktorý ukončil štúdium prislúchajúceho študijného programu štátnou skúškou z predmetu, na ktorého vyučovanie získava kompetenciu absolvovaním doplňujúceho pedagogického štúdia alebo
  2. študenta druhého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského študijného odboru.

Prijímacie konanie na DPŠ sa uskutočňuje formou podania prihlášky (v prílohe 1) bez prijímacej skúšky a zaplatením poplatku za štúdium a to vzhľadom na platnú legislatívu, ktorá upravuje organizáciu doplňujúceho pedagogického štúdia.

Doplňujúce pedagogické štúdium je pre uchádzačov ponúkané pre špecifické predmetové zamerania, ktoré vyplývajú z akreditovaných študijných programov univerzity a jej organizačných možností.

Zoznam predmetových zameraní, v ktorých Trnavská univerzita v Trnave poskytuje doplňujúce pedagogické štúdium je uvedený na webovej stránke fakulty.

Termín podania prihlášky je do 31. 7. kalendárneho roka.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na základe predloženia dokladov o ukončenom vzdelaní, resp. o štúdiu na druhom stupni vysokej školy.

V prípade nízkeho záujmu o štúdium si fakulta vyhradzuje právo v prislúchajúcom akademickom roku štúdium neotvoriť.

Organizácia štúdia

Doplňujúce pedagogické štúdium sa organizuje ako štvorsemestrálne štúdium v externej forme kombinovanou metódou (prezenčná a dištančná; obsah programu sa nachádza v prílohe 2). Harmonogram výučby sa vydáva pre každý semester a ročník osobitne. Účastníci sú s ním oboznámení najneskôr pri zápise do prislúchajúceho semestra. Výučba prebieha zvyčajne v sobotu.

Štúdium sa začína zápisom do semestra, na ktorom sa musí uchádzač zúčastniť osobne. V deň zápisu do prislúchajúceho semestra musí mať uchádzač uhradený poplatok za semester, do ktorého sa zapisuje, čo preukáže potvrdením o zaplatení prislúchajúceho poplatku. Podmienkou pre zápis do druhého, tretieho a štvrtého semestra doplňujúceho pedagogického štúdia je aj úspešné ukončenie všetkých predmetov v predchádzajúcom semestri. Študent sa preukáže zápisom hodnotení v indexe, ktorý dostane pri zápise do prislúchajúceho semestra.

Uzatvorením semestra štúdia je akt kontroly splnenia študijných povinností za obdobie od posledného zápisu, ktorý vykonáva osoba poverená odborným garantom na základe predloženého indexu.

Vo výnimočných prípadoch (najmä z dôvodu závažných zdravotných problémov) je možné požiadať dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave písomnou formou o možnosť predĺženia skúškového obdobia daného semestra, najviac však o jeden semester. Požiadať o predĺženie skúškového obdobia je možné len pre 1., 2. a 3. semester štúdia. V prípade schválenia takejto žiadosti sa ňou účastník vzdelávania preukáže pri zápise do ďalšieho semestra, čím zdôvodní absentujúce hodnotenia v indexe.

Prestup z doplňujúceho pedagogického štúdia iných vysokých škôl môže povoliť dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, po predložení žiadosti a potvrdenia o absolvovaných skúškach a po splnení podmienok Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave môže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný termín ukončenia pedagogického štúdia.

Hodnotenie študijných výsledkov

V rámci doplňujúceho pedagogického štúdia sa neuplatňuje kreditový systém, výsledky študenta sa v každom predmete ohodnotia známkou. Každý semester je ukončený hodnotením predmetov podľa učebného plánu. Hodnotí sa práca počas semestra, prípadne písomná práca na záver semestra a výsledky skúšky, ak má predmet skúšku predpísanú. S podmienkami hodnotenia výsledkov štúdia v danom predmete oboznámi účastníkov na začiatku semestra vyučujúci. Skúšku v prípade neúspechu môže účastník opakovať v dvoch opravných termínoch. Povinnosti za jednotlivé semestre sú účastníci povinní splniť do vopred stanoveného termínu podľa harmonogramu štúdia pre konkrétny semester.

Je povinnosťou účastníkov štúdia mať počas skúšok v jednotlivých predmetoch pri sebe index, do ktorého prislúchajúci pedagógovia zapíšu hodnotenie študenta. Bez zápisu hodnotenia v indexe a prislúchajúceho podpisu pedagóga nie je možné zapísať účastníka štúdia do ďalšieho semestra a nie je možné pripustiť ho k obhajobe práce a k záverečným skúškam.

Klasifikačná stupnica:

A výborne
B veľmi dobre
C dobre
D uspokojivo
E dostatočne
FX nedostatočne

Uznávanie skúšok zo zanechaného doplňujúceho štúdia je možné len do jedného roka od zanechania štúdia.

Pedagogická prax

Počas doplňujúceho pedagogického štúdia absolvujú účastníci štúdia pedagogickú prax (hospitačnú, didaktickú projektívnu a súvislú realizačnú prax) v rozsahu podľa učebného plánu. Účastníci si prax zabezpečujú sami v nimi zvolených inštitúciách adekvátnych pedagogickej spôsobilosti, ktorú absolvovaním doplňujúceho pedagogického štúdia získavajú.

Ukončenie štúdia

Spôsob ukončovania doplňujúceho pedagogického štúdia je určený zákonom č. 312/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Doplňujúce pedagogické štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a úspešným vykonaním záverečných skúšok pred skúšobnou komisiou, ktorú schvaľuje dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave. Skúšobnú komisiu tvorí predseda a ďalší dvaja členovia.

Záverečná skúška sa koná v jeden deň z predmetov: všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacích predmetov na výkon pedagogickej činnosti učiteľa akademických predmetov, učiteľa umeleckých predmetov a učiteľa profesijných predmetov pre absolventov študijného programu druhého stupňa v neučiteľských študijných odboroch na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne skúšky.

O ukončení doplňujúceho pedagogického štúdia sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom skúšobnej komisie a ostatnými členmi skúšobnej komisie. Dokladom o ukončení doplňujúceho pedagogického štúdia je vysvedčenie.

Špecifikácia záverečnej práce

Záverečná práca doplňujúceho pedagogického štúdia nie je záverečnou práce v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon ako záverečné práce definuje bakalársku, diplomovú a dizertačnú prácu.

Záverečná práca doplňujúceho pedagogického štúdia je legislatívne vymedzená zákonom č. 312/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Rozsah, spôsob posudzovania a obhajoba záverečnej práce DPŠ sú špecifikované vo vzorovej štruktúre programu DPŠ vydanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Študent v práci jednoznačne rieši pedagogický, didaktický alebo všeobecne výchovný problém a to v súlade s jeho odbornou profiláciu, pre ktorú si dopĺňa pedagogické vzdelanie. Práca môže mať teoreticko­‑aplikačný alebo teoreticko­‑výskumný charakter. Prostredníctvom napísania a obhajoby práce študent preukazuje svoju spôsobilosť identifikovať pedagogický problém, navrhnúť a/alebo preskúmať možnosti jeho riešenia.

Napísaním práce má študent, okrem iného, preukázať, že je spôsobilý korektne pracovať so základnými pedagogickými dokumentmi; pozná ako obsah predmetu, na ktorého vyučovanie získava kvalifikáciu, tak aj jeho didaktické aspekty. Zároveň vie pedagogicky premýšľať nad inováciami, vie objektívne hodnotiť pedagogickú kvalitu rôznych prístupov v rôznych pedagogických situáciách, vie plánovať vzdelávanie a nastaviť si nástroje hodnotenia.

Tému záverečnej práce si študent volí v diskusii s pedagógom v špecializovanej vzdelávacej oblasti (školiteľ práce), ktorý ho tiež vedie v predmetoch zameraných na inovácie a výskum vo vzdelávacej oblasti, pre ktorú si účastník štúdia dopĺňa pedagogickú spôsobilosť. Tému si účastník vzdelávania volí začiatkom 3. semestra štúdia.

Rozsah písomnej záverečnej práce na ukončenie programu doplňujúceho pedagogického štúdia (ďalej len „ZP DPŠ“) je 35 až 50 strán. Ide o normostrany s 1 800 znakmi vrátane medzier. Pri formálnej úprave textu študent postupuje podľa odporúčaní pre písanie záverečných prác vysokoškolského štúdia.

Účastníci vzdelávania odovzdávajú jeden vytlačený exemplár práce s vloženým CD, na ktorom sa nachádza elektronická verzia záverečnej práce v PDF formáte (zvyčajne ku koncu mája v druhom roku štúdia, presný termín je špecifikovaný harmonogramom štúdia pre konkrétny akademický rok). Nevyžaduje sa tvrdá väzba práce, avšak práca musí byť zviazaná tak, aby z nej jednotlivé strany pri manipulácii nemohli vypadnúť. CD musí byť tiež k práci priložené takým spôsobom, aby nemohla nastať jeho strata pri manipulácii s prácou.

Školiteľ vypracuje posudok, v ktorom hodnotí prístup študenta k riešeniu stanovenej problematiky a tiež výslednú prácu. Posudok je určený predovšetkým komisii, ktorá bude posudzovať obhajobu práce. Školiteľ poskytne posudok účastníkovi vzdelávania na požiadanie, najneskôr 7 dní pred záverečnými skúškami. Súčasťou posudku školiteľa je aj klasifikačné hodnotenie práce.

Špecifikácia realizácie obhajoby záverečnej práce a záverečných skúšok

Skúšobnú komisiu tvorí predseda a najmenej dvaja členovi, ktorí sú zamestnancami prislúchajúcej vysokej školy. Predsedu skúšobnej komisie a jej členov vymenúva dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Obhajoba záverečnej práce sa uskutočňuje v deň konania záverečnej skúšky ako jej prvá časť. Po tom, čo autor prácu stručne predstaví (cca 5 – 7 minút) a školiteľ práce zhrnie svoje hodnotenie (prípadne iný člen komisie na základe posudku školiteľa), nasleduje diskusia. Výsledná klasifikácia práce vychádza z hodnotenia uvedeného v posudku školiteľa práce a zohľadňuje hodnotenie komisie vzhľadom na výkon študenta pri obhajobe práce.

Pri záverečných skúškach si účastník vzdelávania vylosuje otázky z troch predmetov. Otázky sú účastníkom vzdelávania poskytnuté minimálne 30 dní pred realizáciou záverečných skúšok spolu s odporúčanou študijnou literatúrou.

V prípade neodporučenia záverečnej práce na obhajobu (hodnotenie FX školiteľom) účastník vzdelávania prácu prepracúva a opätovne môže obhajovať až v nasledujúcom akademickom roku. Účastník vzdelávania na základe rozhodnutia školiteľa práce záverečnú prácu buď upraví alebo odovzdá prácu na inú tému (môže to byť aj u iného školiteľa práce, pokiaľ ten s tým súhlasí).

V prípade neodporučenia záverečnej práce na obhajobu (hodnotenie FX školiteľom) účastník vzdelávania nemôže absolvovať ani záverečné skúšky. Podmienkou pre pripustenie k záverečným skúškam je záverečná práca odovzdaná v termíne podľa harmonogramu štúdia pre konkrétny akademický rok, pričom práca musí byť hodnotená klasifikačným stupňom A – E. Účastník vzdelávania s hodnotením FX zo záverečnej práce absolvuje záverečné skúšky spolu s obhajobou práce, t. j. bez záverečnej práce nie je pripustený k záverečným skúškam.

V prípade neobhájenia práce (hodnotenie FX komisiou), je možné opätovne predložiť záverečnú prácu až v nasledujúcom akademickom roku. V tomto prípade je možné obhajovať rovnakú prácu alebo prepracovanú prácu. Účastník vzdelávania opätovne odovzdá záverečnú prácu k určenému termínu podľa aktuálneho harmonogramu štúdia.

V prípade neúspešného absolvovania niektorej (niektorých) záverečnej skúšky (z predmetov: všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacieho predmetu) môže účastník vzdelávania absolvovať opätovne skúšku (skúšky) v nasledujúcom akademickom roku.

Záverečná skúška z predmetov hodnotených FX alebo opätovná obhajoba záverečnej práce sa koná o rok, pričom účastník hradí poplatok len za jeden semester štúdia (v ktorom sa záverečné skúšky realizujú).

Úspešným absolventom doplňujúceho pedagogického štúdia vydá univerzita vysvedčenie o získaní pedagogickej spôsobilosti, a to do 30 pracovných dní od ukončenia štúdia. V prípade študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia vydá fakulta vysvedčenie až po preukázaní sa vysokoškolským diplomom. Vysvedčenie si absolventi prevezmú osobne voči podpisu na študijnom oddelení Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave alebo im na základe písomnej žiadosti môže byť vysvedčenie zaslané poštou doporučene/do vlastných rúk.

Financovanie štúdia

Zabezpečenie DPŠ je súčasťou nedotovanej vzdelávacej činnosti univerzity a náklady hradia účastníci štúdia. Poplatok za jeden semester štúdia a poplatok za podanie prihlášky určuje každoročne špecifická smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave.

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
dekan PdF TU v Trnave


Príloha 2: Program vzdelávania

modul hodinová dotácia  
pedagogicko­‑psychologický 120  
predmetovo­‑didaktický 20  
predmetovo­‑odborový 20  
pedagogická prax 40  
spolu 200

1 Pedagogicko­‑psychologický modul

semester jednotka vzdelávacieho programu hodinová dotácia
1 z vzdelávanie a gramotnosť 16
1 z školská politika a administratíva 20
1 z psychológia detstva a vzdelávania 20
1 z kultúra učiteľovej reči 10
1 l evaluácia vzdelávania a školy 16
1 l akademické písanie 10
1 l sociológia detstva a vzdelávania 16
1 l IKT vo vzdelávaní 12
spolu 120

2 Predmetovo­‑didaktický modul

semester jednotka vzdelávacieho programu hodinová dotácia
2 z všeobecná odborová didaktika 10
2 l odborová didaktika špecializovanej vzdelávacej oblasti 10
spolu 20

3 Predmetovo­‑odborový modul

semester jednotka vzdelávacieho programu hodinová dotácia
2 z inovácie v špecializovanej vzdelávacej oblasti 10
2 l výskum v špecializovanej vzdelávacej oblasti 10
spolu 20

4 Pedagogická prax

semester jednotka vzdelávacieho programu hodinová dotácia
2 z hospitačná prax 10
2 z didaktická projektívna (konzultačná) prax 10
2 l súvislá realizačná prax 20
spolu 40