Skočiť na hlavný obsah

Rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry

Tieto údaje sú zastarané.

Čakajte na presmerovanie alebo kliknite sem!


 

Východiskový študijný program: anglický jazyk a literatúra
Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia: externá
Rozsah programu a dĺžka trvania: 4 semestre/2 roky 
s dotáciou 300 vyučovacích hodín.
Garantujúce pracovisko: Katedra anglického jazyka a literatúry 
Pedagogická fakulta 
Trnavská univerzita v Trnave 
Priemyselná 4 
918 43  Trnava
Osoba zodpovedná za študijný program (garant): prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
Koordinátor rozširujúceho štúdia doc. Dana Masaryková, PhD.

Cieľ

Cieľom rozširujúceho štúdia je rozšíriť si už existujúcu pedagogickú kvalifikáciu (pre MŠ, 1. alebo 2. stupeň vzdelávania) o pedagogickú spôsobilosť vyučovať anglický jazyk a literatúru.

Profil absolventa

Absolvent si rozširuje kvalifikačný predpoklad v rámci dosiahnutého stupňa vzdelania na vyučovanie anglického jazyka a literatúry ako ďalšieho aprobačného predmetu.

Oprávnení uchádzači

Na rozširujúce štúdium – anglický jazyk a literatúra podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je možné prijať:

  1. absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu zameraného na učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa § 7 alebo si ho doplnil podľa § 8 ods. 1.),
  2. absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu zameraného na učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa § 7 alebo si ho doplnil podľa § 8 ods. 1.),
  3. absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu zameraného na učiteľstvo pre materské školy (ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa § 7 alebo si ho doplnil podľa § 8 ods. 1.).

Prijímacie konanie na RŠ sa uskutočňuje formou podania prihlášky bez prijímacej skúšky a zaplatením poplatku za štúdium a to vzhľadom na platnú legislatívu, ktorá upravuje organizáciu rozširujúceho štúdia.

Metóda štúdia

Výučba je organizovaná kombinovanou metódou, ktorá spája vyučovanie a konzultácie prezenčnou formou (sústredenia dvakrát za semester), online výučbu a konzultácie (v MS Teams) a individuálne samoštúdium (v Moodle).

Kontaktná výučba v každom semestri je sústredená do dvoch sobôt (vždy na začiatku a konci semestra). Zvyšná výučba je organizovaná online (cez MS Teams). Štvrtinu výučby predstavuje riadené samoštúdium a riešenie praktických zadaní v Moodle.

Odporúčaný študijný plán

Do akademického roka 2021/2022
Názov odbornej témy Počet hodín spolu Z toho e‑learning Odporučený rok štúdia Spôsob ukončenia
Rok Semester
Úvod do štúdia anglického jazyka 4 4 1 Z S
Úvod do štúdia anglofónnych literatúr 8 6 1 Z S
Súčasný anglický jazyk I 16 10 1 Z S
Komunikačné jazykové zručnosti I 16 0 1 Z PH
Teória a prax vyučovania anglického jazyka I 24 0 1 Z S
Súčasný anglický jazyk II 24 12 1 L S
Teória a prax vyučovania anglického jazyka II 16 0 1 L S
Anglofónne literatúry a kultúry I 8 4 1 L S
Spolu za 1. ročník 124 36      
Didaktický seminár 8 4 2 Z PH
Súčasný anglický jazyk III 8 0 2 Z S
Súčasné anglofónne literatúry a kultúry 16 8 2 Z S
Anglofónne literatúry a kultúry II (anglická literatúra) 4 0 2 Z S
Anglofónne literatúry pre deti a mládež 8 4 2 Z S
Pedagogická prax (výstupová) 10   2 L PH
Súčasný anglický jazyk IV (lexikológia AJ) 16 4 2 L S
Anglofónne literatúry a kultúry III (americká literatúra) 4 0 2 L S
Konzultácie k záverečnej práci 10   2 L A
Záverečná práca s obhajobou     2 L S
Záverečná skúška     2 L S
Spolu za 2. ročník 76 52      
Spolu za celé štúdium 200 88
Od akademického roka 2022/2023
Názov odbornej témy Počet hodín spolu Kontaktná výučba E‑learning Odporučený rok štúdia Spôsob ukončenia
Rok Semester
Základy lingvistiky 8 4 4 1 Z S
Základy literárnych štúdií 8 4 4 1 Z S
Fonetika a fonológia AJ 12 8 4 1 Z S
Komunikačné jazykové zručnosti 8 8 0 1 Z PH
Anglická literatúra 1 12 8 4 1 Z S
Teória a prax vyučovania anglického jazyka 1 12 12 0 1 Z S
Základy štúdia anglofónnych kultúr 12 8 4 1 L S
Morfológia AJ 12 8 4 1 L S
Anglická literatúra 2 12 8 4 1 L S
Teória a prax vyučovania anglického jazyka 2 12 12 0 1 L S
Digitálne podporovaná výučba AJ 8 4 4 1 L S
Spolu za 1. ročník 116 84 32      
Syntax AJ 12 8 4 2 Z S
Americká literatúra 12 8 4 2 Z S
Súčasné anglofónne kultúry 12 8 4 2 Z S
Osvojovanie cudzích jazykov v ranom detstve 8 8 0 2 Z S
Vyučovanie angličtiny v mladšom školskom veku 8 8 0 2 Z S
Konzultácie k záverečnej práci 10 10   2 Z A
Lexikológia AJ 12 8 4 2 L S
Súčasná anglofónne literatúry 12 8 4 2 L S
Anglofónna literatúra pre deti a mládež 12 8 4 2 L S
Vyučovanie AJ u žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami 8 4 4 2 L S
Bilingválne vzdelávanie a CLIL 8 4 4 2 L S
Pedagogická prax (výstupová) 10 10   2 L PH
Záverečná práca s obhajobou       2 L  
Záverečná skúška       2 L  
Spolu za 2. ročník 124 92 32      
Spolu za celé štúdium 240    

Spôsob ukončenia štúdia

Záverečná skúška pozostáva z obhajoby záverečnej práce a z ústnej skúšky z anglického jazyka a literatúry.

Ústna skúška sa skladá z troch častí:

  1. súčasný anglický jazyk,
  2. anglofónne literatúry a kultúry,
  3. didaktika vyučovania anglického jazyka a literatúry.

Podmienkou účasti na záverečných skúškach je úspešné absolvovanie všetkých predpísaných študijných povinností študijného programu.

Finančné, materiálne, technické a informačné zabezpečenie

Bližšie informácie o ponuke a podmienkach štúdia

Študijné oddelenie PdF TU: Mgr. Pavlína Šantavá 
+421 33 5939 570
Poplatok za prijímacie konanie: 35 €*
Poplatok za jeden semester štúdia: 225 €*
* poplatok je aktualizovaný každý akademický rok

Poplatok za štúdium je potrebné uhradiť vždy pred začatím prislúchajúceho semestra. Potvrdenie o úhrade poplatku za prvý semester štúdia je jedným z povinných dokladov potrebných pri zápise študenta do prvého ročníka štúdia predmetného vzdelávacieho programu.

Na otvorenie štúdia je potrebný minimálny počet 12 účastníkov.

Spôsob platby – poplatok za semester

Prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou typu U.

Banka: štátna pokladnica
Variabilný symbol: 0219999
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0006 5543
SWIFT kód/BIC: SPSRSKBA

Podanie prihlášky

Adresa: Pedagogická fakulta TU 
Priemyselná 4, P. O. Box 9 
918 43  Trnava
Termín podania prihlášky: do 31. júla kalendárneho roka
Poplatok za papierovú prihlášku: 35 €
Prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou typu U.
Banka: štátna pokladnica
IBAN: SK 36 8180 0000 0070 0006 5543
Variabilný symbol: 0219999
Špecifický symbol: 20002
Doplňujúci údaj: priezvisko a meno

Súčasťou prihlášky sú:

  1. životopis,
  2. úradne overená kópia diplomu o absolvovaní vysokoškolského štúdia za 2. stupeň a vysvedčenia o štátnej skúške, vysvedčenie o doplňujúcom pedagogickom štúdiu,
  3. absolvent zahraničnej vysokej školy priloží kópie nostrifikovaných dokladov o vysokoškolskom vzdelaní v zahraničí a nostrifikačnú doložku,
  4. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Kontakt na koordinátora rozširujúceho štúdia

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte koordinátora rozširujúceho štúdia:

doc. Dana Masaryková, PhD. 
Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave