Skočiť na hlavný obsah

Induktívne vzdelávacie postupy v prírodovednom a technickom vzdelávaní

Program kontinuálneho vzdelávania

obrázok

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
rektor Trnavskej univerzity v Trnave

 

Názov vzdelávacieho programu: induktívne vzdelávacie postupy v prírodovednom a technickom vzdelávaní

 

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:

Neustále klesajúci záujem o prírodné vedy a techniku je celoeurópsky známym faktom, ktorý sa snažia riešiť všetky krajiny (nielen) európskeho spoločenstva. Problém je u nás o to vážnejší, že systematické prírodovedné vzdelávanie potrebuje koncepčnú zmenu. Tá sa v súčasnosti dotýka predovšetkým zmeny deduktívne založených pedagogických postupov na induktívne. Jedným z trendov v krajinách so všeobecne vyššou úrovňou prírodovednej gramotnosti je, že sa do obsahu prírodovedného vzdelávania dostávajú výskumné metódy z oblasti prírodných vied, ktoré sú didakticky prispôsobené tak, aby rešpektovali kognitívnu úroveň žiakov (detí). Cieľom sa stáva rozvoj kognitívnych spôsobilostí žiakov (detí), ich postojov k vede a vedeckému skúmaniu a následnému využitiu v jednoduchých technických aplikáciách, pričom samotný poznatkový systém vedy a techniky stráca v cieľoch svoju dominanciu. Žiak má byť predovšetkým schopný vyhľadávať informácie, identifikovať výskumné problémy, riešiť ich prostredníctvom stanovovania hypotéz a ich overenia, spracovávať informácie do vysvetľujúcej grafickej, schematickej, verbálnej podoby, vnímať ich zmysel, logickú prepojenosť a pod. Je zrejmé, že tradičné systematické vzdelávanie je potrebné prebudovať od základov. Z hľadiska získavania prírodovedných a technických kompetencií žiakov je nevyhnutné efektívne aplikovať „procesuálny charakter“ prírodovedného a technického vzdelávania.

Tradície prírodovedného a technického vzdelávania v stredoeurópskej pedagogickej kultúre i u nás uvedené momenty nereflektujú, čo sa okrem iného odráža v znižujúcej sa prírodovednej gramotnosti prezentovanej aj výsledkami v medzinárodných meraniach (napríklad PISA). Jedna z možných ciest prekonávania tohto nepriaznivého stavu je podpora pozitívnych odchýlok, ktoré sa snažia podchytiť viaceré celoeurópske projekty, v ktorých aktívne participoval aj poskytovateľ programu kontinuálneho vzdelávania – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Obsah prírodovedného vzdelávania sa sústreďuje na vysvetľovanie vecí, ktoré žiaci (deti) bežne pozorujú, pričom sú vedené k vyhľadávaniu otázok, k identifikácii jednoduchých výskumných problémov, ktoré formulujú v podobe predpokladov (neskôr precíznejšie postavených hypotéz). Predpoklady ďalej testujú napríklad experimentom alebo jednoduchším pozorovaním, vytváraním modelov, hľadaním riešení v dokumentácii, diskusiou s odborníkmi prípadne, realizáciou exkurzie a pod. Za dôležitú súčasť vzdelávacieho procesu je považovaná diskusia medzi žiakmi, pri ktorej sa učia s usmernením pedagóga vedecky argumentovať a správne vyjadrovať výsledky svojich pozorovaní, experimentov a iných výskumných aktivít. Následne využívajú skúmaním nadobudnuté poznanie pri riešení jednoduchých technických výziev, čím sa utvrdzuje pragmatický charakter získavaného poznania.

Pri použití uvedených výskumných aktivít v pedagogickom procese žiaci zistia, že sú schopní vysvetliť si pozorované javy prostredníctvom svojich vlastných spôsobilostí, čím sa efektívne rozvíja ich motivácia k ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti prírodných vied a techniky a tiež ich kariérová ašpirácia v tomto smere. Žiaci si podvedome vytvárajú obraz o vede a vedeckých postupoch a o ich následnom využití v technike. Hlavným cieľom je najmä zvýšenie počtu záujemcov o štúdium prírodných vied a tým podpora a napredovanie vedy a techniky. Nezanedbateľné však je aj o to, aby sa v žiakoch postupne vytváral prirodzený rešpekt k vedomostiam a kultúre ľudského (vedeckého) poznávania, a to na základe ich dôvernejšieho vnímania a porozumenia.

Druh vzdelávacieho programu: aktualizačné vzdelávanie

Forma vzdelávacieho programu: prezenčná

Hlavný cieľ:

Hlavným cieľom je zmena koncepcie prírodovedného a technického vzdelávania v zmysle rozvoja prírodovednej a technickej gramotnosti prostredníctvom realizácie induktívnych vzdelávacích činností.

Špecifické ciele:

 1. Osvojiť si princípy induktívnych vzdelávacích postupov aplikovaných do prírodovedného a technického vzdelávania a získať zručnosť v tvorbe aktivít aplikujúcich danú koncepciu do pedagogickej praxe rôznych stupňov vzdelávania.
 2. Rozšíriť a aktualizovať teoretické východiská v oblasti rozvoja prírodovednej a technickej gramotnosti prostredníctvom aplikácie induktívnych vzdelávacích činností.
 3. Rozvíjať povedomie o význame rozvoja špecifických spôsobilostí vedeckej práce, ktoré prispievajú ku komplexnému rozvoju prírodovednej gramotnosti detí a žiakov.
 4. Rozvíjať povedomie o význame rozvoja špecifických zručností a spôsobilostí s dôrazom na technické premýšľanie, ktoré je možné v súčinnosti s prírodovednou oblasťou chápať ako pragmatické vyústenie systematizácie prírodovedného poznávania prostredia žiakom (dieťaťom).
 5. Rozšíriť a aktualizovať teoretické východiská v oblasti elementárneho technického vzdelávania s dôrazom na rozvoj konštrukčných, technologických a užívateľských zručností.
 6. Rozšíriť a prehĺbiť metodické postupy pri realizácii aktivít v súlade s novým konceptom predprimárneho, primárneho a nižšieho stredného prírodovedného vzdelávania a to v súlade s najnovšími európskymi trendmi v rozvoji prírodovednej a technickej gramotnosti, akceptujúc národné kurikulárne dokumenty.

Obsah vzdelávacieho programu:

Vzdelávací program bude ponúkaný učiteľom predprimárneho, primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania, pričom obsah bude prispôsobovaný danému vzdelávaciemu stupňu a prislúchajúcemu prírodovednému kurikulu tak, aby boli ciele predmetného aktualizačného vzdelávania naplniteľné.

Témy a výstupy z tém Forma Rozsah
Téma 1: Zmeny v ponímaní podstaty základného prírodovedného a technického vzdelávania. 
Výstup: Absolvent vzdelávania chápe potrebu inovovať vzdelávacie postupy aplikované v prírodovednom a technickom vzdelávaní.
prezenčne 2
Téma 2: Rozvoj prírodovednej a technickej gramotnosti. Objasnenie vzdelávacích cieľov zameraných na osvojovanie pojmov v porovnaní s cieľmi zameranými na rozvíjanie predstáv. Problematika rozvoja detských naivných predstáv – prekonceptov. Práca s identifikáciou a modifikáciou prírodovedných miskonceptov. Objasnenie problematiky rozvoja spôsobilosti vedeckej práce v súvislosti s induktívnymi vzdelávacími postupmi a zároveň s cieľom rozvíjať prírodovednú a technickú gramotnosť. Úvod k hodnoteniu spôsobilosti vedecky pracovať. Objasnenie súvislosti induktívnych vzdelávacích postupov s problematikou STEM a STEAM vzdelávania. 
Výstup: Absolvent vie opodstatniť aplikáciu induktívnych vzdelávacích postupov do formálneho prírodovedného a technického vzdelávania prostredníctvom poznatkov o práci s detskými prekonceptami a ich spôsobilosťou vedeckej práce.
prezenčne 3
Téma 3: Rozdiel v praktickom uchopení induktívne a deduktívne orientovaných vzdelávacích postupov v prírodovednom a technickom vzdelávaní. Aplikácia algoritmu vedeckého poznávania sveta do didaktiky prírodovedného a technického vzdelávania. Technické výzvy a elementárne dizajnérstvo v súvislosti s prírodovedným poznaním nadobudnutým induktívnym spôsobom. 
Výstup: Absolvent vie vysvetliť prepojenie vzdelávacích cieľov a obsahov prírodovedného a technického vzdelávania a vie uviesť príklady aktivít, realizáciou ktorých sa obe vzdelávacie oblasti prirodzene prepájajú.
prezenčne 3
Téma 4: Skupinová práca ako prostriedok rozvoja detských naivných predstáv a argumentačných spôsobilostí detí. Význam rozvoja argumentačných spôsobilostí žiakov (detí) v súvislosti s rozvojom prírodovednej a technickej gramotnosti. 
Výstup: Absolvent vie zdôvodniť a argumentačne podložiť pedagogické intervencie vedúce k špecifickému využívaniu skupinovej práce pri dosahovaní cieľov zameraných na rozvoj prírodovednej a technickej gramotnosti.
prezenčne 1
Téma 5: Zavedenie výskumného protokolu a organizácia práce s ním. Objasnenie významu tvorby vlastných záznamov z jednoduchej výskumnej činnosti žiakov (detí) v súvislosti s rozvojom spôsobilosti zovšeobecňovať. Objasnenie rozvoja spôsobilosti práce so systematizovanými formami dát a význam tejto spôsobilosti na rozvoj myslenia žiakov (detí). 
Výstup: Absolvent vie zhodnotiť význam využívania vlastných záznamov žiakov počas realizácie praktických prírodovedných a technických aktivít a vie navrhnúť primerane efektívnu formu tvorby záznamov vzhľadom na vek žiakov (detí).
prezenčne 1
Téma 6: Praktické aktivity zamerané na implementáciu induktívnych vzdelávacích činností (tematicky zamerané na dosahovanie výkonových štandardov prírodovedného a technického vzdelávania relevantného stupňa vzdelávania). 
Výstup: Absolvent získa praktickú skúsenosť s realizáciou induktívnych vzdelávacích činností v rôznych prírodovedných a technických témach, čím sa zvýši pocit kompetentnosti absolventa prakticky realizovať relevantné pedagogické intervencie v jeho bežnej pedagogickej praxi.
prezenčne 15
Spolu: 25

Rozsah vzdelávacieho programu: 25 hodín

Trvanie vzdelávacieho programu: maximálne 10 mesiacov

Profil absolventa:

Absolvent vzdelávania je pripravený realizovať prírodovedné a technické vzdelávanie v materských a základných školách prostredníctvom aplikácie induktívnych vzdelávacích činností v súlade s obsahom a koncepciou prislúchajúcej vzdelávacej oblasti v zmysle aktuálne platného Štátneho vzdelávacieho programu. Zvolené vzdelávacie postupy dokáže prezentovať, obhájiť a zdôvodniť a to prostredníctvom teoretickej argumentácie viažucej sa k induktívnym vzdelávacím činnostiam.

Bližšie určená kategória, podkategória pedagogických zamestnancov, kariérový stupeň, kariérová pozícia:

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie,
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy).

Kariérový stupeň ani kariérová pozícia nie sú diskriminačnými faktormi, ak sú splnené podmienky na zaradenie uchádzačov.

Vzdelávacia oblasť: človek a príroda, človek a svet práce.

Podmienky na zaradenie uchádzačov:

Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený každý pedagogický zamestnanec na základe písomnej prihlášky, v ktorej riaditeľ školy potvrdil správnosť údajov. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine.

Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine:

 • Prihláška podpísaná riaditeľom školy (u riaditeľa zriaďovateľom).
 • Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, preukáže uchádzač príslušnosť k cieľovej skupine dokladmi o absolvovanom vzdelaní, resp. iné relevantné dokumenty. Oprávnenosť zaradenia posúdi poskytovateľ.

Na kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) až e) možno prijať pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.

Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania na vyučovanie v predprimárnom vzdelávaní (materská škola), v primárnom vzdelávaní (prvý stupeň ZŠ) alebo na vyučovanie predmetov biológia, chémia, fyzika vo vzdelávacej oblasti človek a príroda v nižšom sekundárnom vzdelávaní (druhý stupeň ZŠ alebo nižší stupeň osemročného gymnázia) v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Spôsob ukončenia a požiadavky na ukončovanie:

Účastníci vzdelávania ukončia štúdium záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou komisiou a účastníkmi vzdelávania.

Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu:

 • Absolvovanie minimálne 80 % hodín prezenčnej výučby.
 • Príprava písomného podkladu k záverečnej prezentácii.
 • Absolvovanie záverečnej prezentácie a pohovoru pred komisiou.

Záverečná prezentácia účastníkov vzdelávania:

Účastníci vzdelávania ukončia svoje štúdium záverečnou prezentáciou a pohovorom pred komisiou. Absolvent v nej preukáže znalosť teoretických východísk induktívnych vzdelávacích činností a predloží projekt vyučovacej jednotky prezentujúcej aplikáciu induktívneho vzdelávacieho prístupu do prírodovedného a/alebo technického vzdelávania na prislúchajúcom stupni vzdelávania; následne argumentuje svoj návrh riešenia teoretickými poznatkami a/alebo empiricky získanými dátami (overením funkčnosti návrhu vo vlastnej pedagogickej praxi).

Garant a personálne zabezpečenie:

Garant vzdelávacieho programu (súhlas garanta):

Garant programu: doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.; vysokoškolský pedagóg vo funkcii docenta pedagogiky na Katedre školskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná 4, 918 43 Trnava

Garant spĺňa kvalifikačný predpoklad v zmysle § 43 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Lektori vzdelávacieho programu:

Lektormi aktualizačného vzdelávania budú vysokoškolskí pedagógovia spĺňajúci kvalifikačné požiadavky a odborné predpoklady v jednotlivých oblastiach vzdelávania, ktorých schváli garant vzdelávacieho programu.

Kvalifikačné predpoklady pre lektorov programu sú splnené podľa požiadaviek zákona 317/2009 Z. z. a ďalších súvisiacich právnych predpisov.

Skúšobná komisia: bude pozostávať z predsedu a dvoch členov komisie (spolu traja), ktorí sa aktívne zúčastňujú lektorovania vzdelávacieho programu.

Kvalifikačné predpoklady na členov komisie sú plnené rovnako ako v prípade lektorov, tzn. podľa požiadaviek zákona 317/2009 Z. z. a ďalších súvisiacich právnych predpisov.

Finančné, materiálne, technické a informačné zabezpečenie vzdelávacieho programu:

Financovanie vzdelávacieho programu:

Náklady spojené so vzdelávaním budú hradené účastníkmi vzdelávania. Poplatok za vzdelávanie je 50 €. Cestovné náhrady účastníkov vzdelávania si hradia účastníci sami mimo poplatok za vzdelávanie.

V prípade, ak Trnavská univerzita v Trnave získa na realizáciu vzdelávania finančné prostriedky, napríklad v podobe cieleného grantu, štúdium bude pre účastníkov bezplatné.

Materiálne zabezpečenie:

Základným materiálnym zabezpečením sú študijné materiály, ktoré budú účastníkom vzdelávania poskytnuté (prípadne odporúčané) jednotlivými lektormi zabezpečujúcimi realizáciu vzdelávacieho programu.

Technické a informačné zabezpečenie:

Technické vybavenie na realizáciu programu zabezpečí Pedagogická fakulta TU vlastnými technickými a informačnými prostriedkami – notebook a projektor, pripojenie na internet a miestnosť na prezenčnú časť vzdelávania a ekvivalentný počet účastníkov vzdelávania.

Návrh počtu kreditov:

Poskytovateľ vzdelávania, vychádzajúc z vyhlášky č. 445/2009 Z. z. § 12, udeľuje za absolvovanie vzdelávania osem (8) kreditov.

Zdôvodnenie: Program má rozsah 25 vyučovacích hodín, čo zodpovedá 5 kreditom. Program kontinuálneho vzdelávania je ukončovaný záverečnou prezentáciou a pohovorom pred komisiou, za čo sú absolventom pridelené ďalšie 3 kredity.