Skočiť na hlavný obsah

Otázky na záverečné skúšky (DPŠ)

« Doplňujúce pedagogické štúdium


Pedagogika

 1. Inkluzívne vzdelávanie.
 2. Sociálne nerovnosti vo vzdelávaní.
 3. Gramotnosť v kontexte sociálnych a kultúrnych zmien – pojmová analýza.
 4. Školská klíma a kvalita školy.
 5. Profesijný rozvoj učiteľa a učiteľská profesia.
 6. Hodnotenie čítania a gramotnosti a jeho význam vo vzdelávaní.
 7. Štruktúra a fungovanie školského systému v SR (organizácia, správa, legislatíva).
 8. Externá evaluácia školy a školských systémov.
 9. Kultúra školy – vymedzenie, faktory, ktoré ju ovplyvňujú.

Odporúčaná literatúra

 • Lukšík, I. a kol. 2012. Kultúra škôl a výchovných zariadení. Bratislava : UK, 2012.
 • Zápotočná, O. Kultúrna gramotnosť v sociálnopsychologických súvislostiach. Bratislava : Album, 2004.
 • Zápotočná, O. Čitateľská gramotnosť a jej rozvoj v primárnom vzdelávaní: Teoretické východiská a didaktické realizácie. Bratislava : VEDA, 2012.
 • Kaščák, O., Pupala, B. 2012. Škola zlatých golierov. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Kaščák, O. 2013. Kompedium sociológie výchovy. [on‑line]. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
 • Gavora, P. 1999. Akí sú moji žiaci? Pedagogická diagnostika žiaka. Bratislava : Práca.

Didaktika

 1. Všeobecná didaktika, odborové didaktiky a špeciálne didaktiky. Základné vymedzenie pojmov, predmet, funkcie, členenie didaktiky, metodológia, miesto didaktiky v systéme pedagogických vied.
 2. Charakteristika cieľov vo vzdelávaní. Ich formulácia v dokumentoch a legislatíve. Problematika kľúčových kompetencií.
 3. Sprostredkujúci a ústretový prístup k obsahu. Štruktúra obsahu. Didaktická transformácia a rekonštrukcia obsahu.
 4. Všeobecná charakteristika kurikula. Dvojúrovňové kurikulum na Slovensku. Charakteristika kurikulárnych dokumentov.
 5. Vyučovací proces ako systém a jeho prvky.
 6. Učiteľ a žiak vo výučbe.
 7. Vyučovacie (didaktické) zásady: charakteristika vyučovacej (didaktickej) zásady. Charakteristika niektorých (vybraných) vyučovacích (didaktických) zásad.
 8. Charakteristika organizačných foriem vo vyučovaní.
 9. Evaluácia vo vyučovacom procese a jej funkcie. Metódy pedagogickej diagnostiky.
 10. Charakteristika vybraných koncepcií vo vzdelávaní.

Odporúčaná literatúra

 • Štátny vzdelávací program ISCED 2.
 • Štátny vzdelávací program ISCED 3.
 • Petlák, E. 2004. Všeobecná didaktika. Bratislava : IRIS, 2004. ISBN 80­‑89018­‑64­‑5.
 • Kalhous, Z., Obst, O. 2002. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002. ISBN 80­‑7178­‑253­‑x.
 • Škoda, J., Doulík, P. 2011. Psychodidaktika. Praha : Grada, 2011. ISBN 978­‑80­‑247­‑3341­‑8.
 • Pasch, M.a kol. 1998. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, 1998. ISBN 80­‑7367­‑054­‑2.
 • Tóthová, R., Kostrub, D., Ferková, Š. 2017. Žiak, učiteľ a výučba. Rokus, 2017. ISBN 978­‑80­‑89510­‑61­‑0.
 • Kaščák, O., Pupala, B. Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch. Prešov : Rokus, 2009. 176 s. ISBN 978­‑80­‑89055­‑98­‑2.

Psychológia

 1. Poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia…).
 2. Problémové správanie (záškoláctvo, šikanovanie, agresia).
 3. Stres a jeho zvládanie v škole: konflikty, spôsoby ich riešenia, mediácia, reziliencia.
 4. Psychologická stránka vzťahu učiteľ – žiak: charakteristika vzťahu, medzigeneračná stránka vzťahu, komunikačné zručnosti a spôsoby komunikácie učiteľ – žiak, attachment.
 5. Pozornosť dieťaťa, motivácia, motivovanie žiakov (študent/študentka si vyberie jednu vekovú kategóriu detí).
 6. Učenie: rôzne druhy a spôsoby učenia (špecifiká pre jeden zvolený vek žiakov).
 7. Myslenie detí zvoleného veku: kauzálne atribúcie, naučená bezmocnosť.
 8. Vývinové teórie: Piaget, Erikson, Vygotský, Kohlberg, Freud (stačí povedať o dvoch vybraných).
 9. Poruchy pozornosti (ADHD, ADD…) a inkluzívny prístup učiteľa k týmto žiakom.
 10. Burnout syndrom (definícia, vznik a základné postupy predchádzania vyhoreniu).

Odporúčaná literatúra

 • Čáp, J., Mareš, J. 2007. Psychologie pro učitele. Praha : Portál.
 • Erikson, E. H. 2002. Dětství a společnost. Praha : Argo.
 • Gajdošová, E. 2015. Školská psychológia a školský psychológ v 21. storočí. Žilina : Eurokódex.
 • Lukšík, I., Lemešová, M. 2013. Deti v ťažkých životných situáciách. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis.
 • Mareš, J. 2013. Pedagogická psychologie. Praha : Portál.
 • Vágnerová, M. 2000. Vývojová psychologie. Praha : Portál.
 • Křivohlavý, J. Jak neztratit nadšení. Praha : Grada. ISBN 8071695513.