Skočiť na hlavný obsah

Otázky na záverečné skúšky (DPŠ)

« Doplňujúce pedagogické štúdium


Pedagogika

 1. Inkluzívne vzdelávanie.
 2. Sociálne nerovnosti vo vzdelávaní.
 3. Gramotnosť v kontexte sociálnych a kultúrnych zmien – pojmová analýza.
 4. Školská klíma a kvalita školy.
 5. Profesijný rozvoj učiteľa a učiteľská profesia.
 6. Hodnotenie čítania a gramotnosti a jeho význam vo vzdelávaní.
 7. Štruktúra a fungovanie školského systému v SR (organizácia, správa, legislatíva).
 8. Externá evaluácia školy a školských systémov.
 9. Kultúra školy – vymedzenie, faktory, ktoré ju ovplyvňujú.

Odporúčaná literatúra

 • Lukšík, I. a kol. 2012. Kultúra škôl a výchovných zariadení. Bratislava : UK, 2012.
 • Zápotočná, O. Kultúrna gramotnosť v sociálnopsychologických súvislostiach. Bratislava : Album, 2004.
 • Zápotočná, O. Čitateľská gramotnosť a jej rozvoj v primárnom vzdelávaní: Teoretické východiská a didaktické realizácie. Bratislava : VEDA, 2012.
 • Kaščák, O., Pupala, B. 2012. Škola zlatých golierov. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Kaščák, O. 2013. Kompedium sociológie výchovy. [on‑line]. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
 • Gavora, P. 1999. Akí sú moji žiaci? Pedagogická diagnostika žiaka. Bratislava : Práca.

Didaktika

 1. Všeobecná charakteristika kurikula. Dvojúrovňové kurikulum na Slovensku. Charakteristika kurikulárnych dokumentov.
 2. Charakteristika kurikulárnych dokumentov pre konkrétnu vzdelávaciu oblasť (prehľad kurikulárnych dokumentov, štandardy, štruktúra kurikula).
 3. IKT vo vzdelávaní (využitie konkrétnych prostriedkov v danej vzdelávacej oblasti a v organizácii vyučovania).
 4. Učebnice a učebné zdroje (všeobecná charakteristika problematiky a príklady z príslušnej vzdelávacej oblasti).
 5. Sebareflexia a autoevalvácia učiteľa.
 6. Príprava, plánovanie a realizácia vyučovacieho procesu (všeobecná charakteristika a orientácia na vzdelávaciu oblasť).
 7. Evaluácia vo vyučovacom procese a jej funkcie. Metódy pedagogickej diagnostiky.
 8. Charakteristika vybraných koncepcií vo vzdelávaní.

Odporúčaná literatúra

 1. Štátny vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie.
  (https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany­‑statny­‑vzdelavaci­‑program/inovovany­‑svp­‑2.stupen­‑zs/).
 2. Štátny vzdelávací program pre úplné stredné vzdelávanie.
  (https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany­‑statny­‑vzdelavaci­‑program/inovovany­‑svp­‑gymnazia­‑so­‑stvorrocnym­‑patrocnym­‑vzdelavacim­‑programom/).
 3. Maňák, J., Klapko, D. 2006. Učebnice pod lupou. Brno : Paido. ISBN 80­‑7315­‑124­‑3.
  (http://‌www.paido.cz/‌pdf/‌ucebnice_pod_lupou.pdf).
 4. Maňák, J., Knecht, P. 2007. Hodnocení učebnic. Brno : Paido. ISBN 978­‑80­‑7315­‑148­‑5.
  (http://‌www.paido.cz/‌pdf/‌hodnoceni_ucebnic.pdf).
 5. Lepil, O. 2010. Teorie a praxe tvorby výukových materiálů. Olomouc. ISBN 978­‑80­‑244­‑2489­‑7.
  (http://‌zvyp.upol.cz/‌publikace/‌lepil.pdf).
 6. Kyriacou, Ch. 2008. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Praha : Portál. ISBN 9788073674342.
 7. Sitná, D. 2013. Metody aktivního vyučování. Praha : Portál. ISBN 978­‑80­‑262­‑0404­‑6.
 8. Petrová, Z. 2013. Prax v učiteľskom vzdelávaní. Trnava : PdF TU.
 9. Schön, D. 1983. The Reflective Practitioner : How Professionals Think in Action. London : Temple Smith.

Didaktika – asistenti pedagóga

 1. Pedagogika voľného času, voľný čas a jeho teoretické východiská.
  Predmet pedagogiky voľného času, základná terminológia (výchova mimo vyučovania, mimoškolská výchova, výchova v čase mimo vyučovania, voľný čas, výchova a vzdelávanie vo voľnom čase, formálna, informálna a neformálna edukácia).
 • Hájek, B., Hofbauer, B., Pávková, J. (2008) Pedagogické ovlivňování volného času. Súčasné trendy. Praha : Portál. S. 65–72.
 • Kratochvílová, E. (2010) Pedagogika voľného času. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. S. 15–22; 60–75; 76–88.
 • Fudaly, P., Lenčo, P. (2008) Neformálne vzdelávanie detí a mládeže. Bratislava : IUVENTA. Dostupné na: https://‌www.iuventa.sk/‌files/‌documents/‌7_vyskummladeze/‌prieskumy/‌publikacia_fudaly_lenco.pdf s. 4–32.
 • Pávková, J. (2014) Pedagogika volného času. Praha : PdF KU. S. 8–14.
 1. Školské výchovno­‑vzdelávacie zariadenia v sústave škôl SR.
  Vymedzenie a charakteristika šjednotlivých výchovno­‑vzdelávacích zariadení.
 • Kratochvílová, E. (2010) Pedagogika voľného času. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. S. 97–99.
 • Pávková, J. (2014) Pedagogika volného času. Praha : PdF KU. Dostupné na: http://‌vzdelavani­‑dvpp.eu/‌download/‌opory/‌final/‌25_pavkova.pdf. S. 23–26.
 1. Funkcie voľného času a funkcie výchovy a vzdelávania vo voľnom čase.
  Vymedzenie a charakteristika základných funkcií voľného času a funkcie výchovy a vzdelávania vo voľnom čase.
 • Kratochvílová, E. (2010) Pedagogika voľného času. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. S. 97–99.
 • Pávková, J. (2014) Pedagogika volného času. Praha : PdF KU. Dostupné na: http://‌vzdelavani­‑dvpp.eu/‌download/‌opory/‌final/‌25_pavkova.pdf. S. 23–26.
 1. Záujmy a záujmová činnosť vo výchove vo voľnom čase.
  Pedagogické a psychologické aspekty záujmov a záujmovej činnosti. Tematické oblasti výchovy a vzdelávania v záujmových činnostiach, ich obsahové zameranie. Vymedzenie foriem záujmových činností, ich charakteristika, uplatňovanie v praxi. Metodika vedenia záujmových útvarov.
 • Hájek, B., Hofbauer, B., Pávková, J. (2008) Pedagogické ovlivňování volného času. Súčasné trendy. Praha : Portál. S. 163–174.
 • Kratochvílová, E. (2010) Pedagogika voľného času. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. S. 210–237.
 • Pávková, J. (2014) Pedagogika volného času. Praha : PdF KU. Dostupné na: http://‌vzdelavani­‑dvpp.eu/‌download/‌opory/‌final/‌25_pavkova.pdf. S. 66–74.

Odporúčaná literatúra

 1. Štátny vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie.
  (https://‌www.statpedu.sk/‌sk/‌svp/‌inovovany­‑statny­‑vzdelavaci­‑program/‌inovovany­‑svp­‑2.stupen­‑zs/).
 2. Štátny vzdelávací program pre úplné stredné vzdelávanie.
  (https://‌www.statpedu.sk/‌sk/‌svp/‌inovovany­‑statny­‑vzdelavaci­‑program/‌inovovany­‑svp­‑gymnazia­‑so­‑stvorrocnym­‑patrocnym­‑vzdelavacim­‑programom/‌).
 3. Kyriacou, Ch. 2008. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Praha : Portál. ISBN 9788073674342.
 4. Sitná, D. 2013. Metody aktivního vyučování. Praha : Portál. ISBN 978­‑80­‑262­‑0404­‑6.
 5. Petrová, Z. 2013. Prax v učiteľskom vzdelávaní. Trnava : PdF TU.

Didaktika – pedagogika voľného času

 1. Pedagogika voľného času, voľný čas a jeho teoretické východiská.
  Predmet pedagogiky voľného času, základná terminológia (výchova mimo vyučovania, mimoškolská výchova, výchova v čase mimo vyučovania, voľný čas, výchova a vzdelávanie vo voľnom čase, formálna, informálna a neformálna edukácia).
 • Hájek, B., Hofbauer, B., Pávková, J. (2008) Pedagogické ovlivňování volného času. Súčasné trendy. Praha : Portál. S. 65–72.
 • Kratochvílová, E. (2010) Pedagogika voľného času. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. S. 15–22; 60–75; 76–88.
 • Fudaly, P., Lenčo, P. (2008) Neformálne vzdelávanie detí a mládeže. Bratislava : IUVENTA. Dostupné na: https://‌www.iuventa.sk/‌files/‌documents/‌7_vyskummladeze/‌prieskumy/‌publikacia_fudaly_lenco.pdf s. 4–32.
 • Pávková, J. (2014) Pedagogika volného času. Praha : PdF KU. S. 8–14.
 1. Princípy, ciele a osobitosti výchovy a vzdelávania vo voľnom čase.
  Vymedzenie a špecifikácia princípov a cieľov výchovy a vzdelávania a ich uplatňovanie vo výchove a vzdelávaní voľnom čase (podľa školského zákona). Osobitosti výchovy a vzdelávania vo voľnom čase.
 • Kratochvílová, E. (2010) Pedagogika voľného času. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. S. 97–99.
 • Pávková, J. (2014) Pedagogika volného času. Praha : PdF KU. Dostupné na: http://‌vzdelavani­‑dvpp.eu/‌download/‌opory/‌final/‌25_pavkova.pdf. S. 23–26.
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), § 3 – 4.
 1. Školské výchovno­‑vzdelávacie zariadenia v sústave škôl SR.
  Vymedzenie a charakteristika šjednotlivých výchovno­‑vzdelávacích zariadení.
 • Kratochvílová, E. (2010) Pedagogika voľného času. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. S. 97–99.
 • Pávková, J. (2014) Pedagogika volného času. Praha : PdF KU. Dostupné na: http://‌vzdelavani­‑dvpp.eu/‌download/‌opory/‌final/‌25_pavkova.pdf. S. 23–26.
 1. Funkcie voľného času a funkcie výchovy a vzdelávania vo voľnom čase.
  Vymedzenie a charakteristika základných funkcií voľného času a funkcie výchovy a vzdelávania vo voľnom čase.
 • Kratochvílová, E. (2010) Pedagogika voľného času. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. S. 97–99.
 • Pávková, J. (2014) Pedagogika volného času. Praha : PdF KU. Dostupné na: http://‌vzdelavani­‑dvpp.eu/‌download/‌opory/‌final/‌25_pavkova.pdf. S. 23–26.
 1. Ciele, úlohy, princípy, obsah výchovy a vzdelávania vo voľnom čase.
 • Kratochvílová, E. (2010) Pedagogika voľného času. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. S. 182–209.
 • Pávková, J. (2014) Pedagogika volného času. Praha : PdF KU. S. 63–68.
 1. Formy a metódy výchovy a vzdelávania vo voľnom čase.
  Pedagogické charakteristiky jednotlivých druhov činností v obsahu výchovy a vzdelávania (pravidelné a príležitostné činnosti), ich charakteristika, uplatňovanie v praxi.
 • Kratochvílová, E. (2010) Pedagogika voľného času. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. S. 182–209.
 • Pávková, J. (2014) Pedagogika volného času. Praha : PdF KU. S. 63–68.
 1. Záujmy a záujmová činnosť vo výchove vo voľnom čase.
  Pedagogické a psychologické aspekty záujmov a záujmovej činnosti. Tematické oblasti výchovy a vzdelávania v záujmových činnostiach, ich obsahové zameranie. Vymedzenie foriem záujmových činností, ich charakteristika, uplatňovanie v praxi. Metodika vedenia záujmových útvarov.
 • Hájek, B., Hofbauer, B., Pávková, J. (2008) Pedagogické ovlivňování volného času. Súčasné trendy. Praha : Portál. S. 163–174.
 • Kratochvílová, E. (2010) Pedagogika voľného času. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. S. 210–237.
 • Pávková, J. (2014) Pedagogika volného času. Praha : PdF KU. Dostupné na: http://‌vzdelavani­‑dvpp.eu/‌download/‌opory/‌final/‌25_pavkova.pdf. S. 66–74.
 1. Osobnosť vychovávateľa, profesia a kompetenčný profil vychovávateľa.
  Požiadavky na osobnosť vychovávateľa a jeho uplatnenie na trhu práce v SR v súlade so Zákonom o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. a Zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 317/2009. Profesionálni a dobrovoľní pracovníci v neformálnej edukácií – osobnosť vychovávateľa, pedagóga voľného času, animátora, vedúceho v občianskom združení deti – ich poslanie a úlohy.
 • Kouteková, M. (2003) Osobnosť vychovávateľa v systéme výchovy mimo vyučovania. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB.
 • Kratochvílová, E. (2010) Pedagogika voľného času. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. S. 104–118; 121–129; 171–177; 290–315.
 • Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Psychológia

 1. Poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia…).
 2. Problémové správanie (záškoláctvo, šikanovanie, agresia).
 3. Stres a jeho zvládanie v škole: konflikty, spôsoby ich riešenia, mediácia, reziliencia.
 4. Psychologická stránka vzťahu učiteľ – žiak: charakteristika vzťahu, medzigeneračná stránka vzťahu, komunikačné zručnosti a spôsoby komunikácie učiteľ – žiak, attachment.
 5. Pozornosť dieťaťa, motivácia, motivovanie žiakov (študent/študentka si vyberie jednu vekovú kategóriu detí).
 6. Učenie: rôzne druhy a spôsoby učenia (špecifiká pre jeden zvolený vek žiakov).
 7. Myslenie detí zvoleného veku: kauzálne atribúcie, naučená bezmocnosť.
 8. Vývinové teórie: Piaget, Erikson, Vygotský, Kohlberg, Freud (stačí povedať o dvoch vybraných).
 9. Poruchy pozornosti (ADHD, ADD…) a inkluzívny prístup učiteľa k týmto žiakom.
 10. Burnout syndrom (definícia, vznik a základné postupy predchádzania vyhoreniu).

Odporúčaná literatúra

 • Čáp, J., Mareš, J. 2007. Psychologie pro učitele. Praha : Portál.
 • Erikson, E. H. 2002. Dětství a společnost. Praha : Argo.
 • Gajdošová, E. 2015. Školská psychológia a školský psychológ v 21. storočí. Žilina : Eurokódex.
 • Lukšík, I., Lemešová, M. 2013. Deti v ťažkých životných situáciách. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis.
 • Mareš, J. 2013. Pedagogická psychologie. Praha : Portál.
 • Vágnerová, M. 2000. Vývojová psychologie. Praha : Portál.
 • Křivohlavý, J. Jak neztratit nadšení. Praha : Grada. ISBN 8071695513.