Skočiť na hlavný obsah

Prijatie na doplňujúce pedagogické štúdium

« Doplňujúce pedagogické štúdium


Na doplňujúce pedagogické štúdium podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je možné prijať:

  1. absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského študijného odboru, ktorý ukončil štúdium prislúchajúceho študijného programu štátnou skúškou z predmetu, na ktorého vyučovanie získava kompetenciu absolvovaním doplňujúceho pedagogického štúdia alebo
  2. študenta druhého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského študijného odboru.

Prijímacie konanie na DPŠ sa uskutočňuje formou podania prihlášky (v prílohách nižšie) bez prijímacej skúšky a zaplatením poplatku za štúdium a to vzhľadom na platnú legislatívu, ktorá upravuje organizáciu doplňujúceho pedagogického štúdia.

Doplňujúce pedagogické štúdium je pre uchádzačov ponúkané pre špecifické predmetové zamerania, ktoré vyplývajú z akreditovaných študijných programov univerzity a jej organizačných možností.

Zoznam predmetových zameraní, v ktorých Trnavská univerzita v Trnave poskytuje doplňujúce pedagogické štúdium je uvedený na tejto stránke.

   
Prihlášky sa podávajú do 31. 7. 2024.

Súčasťou prihlášky sú:

  1. životopis,
  2. úradne overená kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške,
  3. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
  4. kópia rodného a sobášneho listu.

  
Ďalšie informácie, vrátane poplatkov a spôsobu platby, nájdete tu.