Skočiť na hlavný obsah

Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov

« Doplňujúce pedagogické štúdium


Základné informácie

Garantujúcim pracoviskom pre doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na Trnavskej univerzite v Trnave je Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Výučba jednotlivých predmetov v rámci doplňujúceho pedagogického štúdia sa zabezpečuje vysokoškolskými učiteľmi so vzdelaním zodpovedajúcim jednotlivým predmetom štúdia. Pedagogická fakulta pri zabezpečovaní predmetov zameraných na študijné odbory ostatných fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave spolupracuje s vysokoškolskými učiteľmi pôsobiacimi v prislúchajúcich študijných odboroch na jednotlivých fakultách univerzity.

O študijných záležitostiach v DPŠ rozhoduje dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Na doplňujúce pedagogické štúdium podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je možné prijať:

 1. absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského študijného odboru, ktorý ukončil štúdium prislúchajúceho študijného programu štátnou skúškou z predmetu, na ktorého vyučovanie získava kompetenciu absolvovaním doplňujúceho pedagogického štúdia alebo
 2. študenta druhého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského študijného odboru.

Prijímacie konanie na DPŠ sa uskutočňuje formou podania prihlášky bez prijímacej skúšky a zaplatením poplatku za štúdium a to vzhľadom na platnú legislatívu, ktorá upravuje organizáciu doplňujúceho pedagogického štúdia.

Forma štúdia: externá
Rozsah programu a dĺžka trvania: štúdium je štvorsemestrálne (dva akademické roky) s dotáciou 200 vyučovacích hodín

Hlavný cieľ

Získať pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov v jednom z uvedených predmetových zameraní:

 • biológia,
 • chémia,
 • informatika,
 • matematika,
 • slovenský jazyk a literatúra,
 • anglický jazyk a literatúra,
 • nemecký jazyk a literatúra,
 • výtvarné umenie,
 • etická výchova,
 • pedagogika (vychovávateľstvo),
 • filozofia,
 • sociológia,
 • psychológia,
 • história,
 • klasické jazyky,
 • dejiny a teória umenia,
 • politológia,
 • klasická archeológia,
 • sociálna práca,
 • sociálna pedagogika,
 • zdravotnícke a ošetrovateľské predmety.

Profil absolventa

Absolvent je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcej prislúchajúcej disciplíne, vie ich zakomponovať do vyučovacieho procesu a je schopný vyučovať predmety svojej špecializácie na 1., 2. stupni ZŠ a SŠ. Iniciatívne inovuje svoje pedagogické pôsobenie, priebežne sleduje inováciu prislúchajúcich legislatívnych dokumentov a zmenám sa flexibilne prispôsobuje. Okrem pedagogickej spôsobilosti je schopný participovať na vývoji metodických materiálov na výučbu vo svojej predmetovej špecializácii, čo umožňujú jeho primerané poznatky z metód výskumu a vývoja prislúchajúcej didaktiky; vie realizovať pedagogický výskum vedúci k žiadaným zmenám v pedagogickom procese.

Obsah programu

Program doplňujúceho pedagogického štúdia je podľa § 44 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov členený na moduly.

Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia

semester jednotka vzdelávacieho programu hodinová dotácia
1 z teoretické modely učenia sa a vzdelávania 20
1 z školská politika a administratíva 5
1 z psychológia detstva a vzdelávania 25
1 z pedagogická komunikácia 10
1 l školské hodnotenie a diagnostika 10
1 l akademické písanie 5
1 l sociológia Školy a vzdelávania 15
1 l prevencia problémového správania žiakov 10
1 l Inklúzia vo vzdelávaní 10
spolu 110

Rozširujúci modul pre učiteľa

semester jednotka vzdelávacieho programu hodinová dotácia
2 z projektovanie a realizácia vyučovacích predmetov 16
2 z rozvoj kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom predmete 16
2 z školský vzdelávací program 4
2 z  IKT vo vzdelávaní 8
2 l sebareflexia a autoevalvácia učiteľa 6
spolu 50

Pedagogická prax

semester jednotka vzdelávacieho programu hodinová dotácia
2 z hospitačná prax 10
2 z didaktická projektívna (konzultačná) prax 10
2 l súvislá realizačná prax 20
spolu 40

Rozširujúci modul pre vychovávateľa

semester jednotka vzdelávacieho programu hodinová dotácia
2 z didaktika voľného času 20
2 z didaktika mimoškolskej pedagogiky 20
spolu 40

Pedagogická prax

semester jednotka vzdelávacieho programu hodinová dotácia
2 z hospitačná prax 10
2 z didaktická projektívna (konzultačná) prax 10
2 l súvislá realizačná prax 20
spolu 40

Rozširujúci modul pre asistenta pedagóga

semester jednotka vzdelávacieho programu hodinová dotácia
2 z didaktika vyučovacích predmetov a odborného výcviku 20
2 z didaktika voľného času a didaktika mimoškolskej pedagogiky 20
spolu 40

Pedagogická prax

semester jednotka vzdelávacieho programu hodinová dotácia
2 z hospitačná prax 10
2 z didaktická projektívna (konzultačná) prax 10
2 l súvislá realizačná prax 20
spolu 40

Bližšie určená kategória a podkategória pedagogického zamestnanca, pre ktorého je vzdelávanie určené

 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávania a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).

Podmienky na zaradenie uchádzačov

Na doplňujúce pedagogické štúdium podľa zákona č. 138/2019 Z. z. je možné prijať absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského študijného odboru, ktorý ukončil štúdium prislúchajúceho študijného programu štátnou skúškou z predmetu, na ktorého vyučovanie získava kompetenciu absolvovaním Doplňujúceho pedagogického štúdia.

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie

Štátna skúška pozostáva z obhajoby záverečnej práce a zo skúšky z predmetov: všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacieho predmetu.

Obsahové zameranie písomnej záverečnej práce je orientované predmetovo­‑didakticky. Rozsah písomnej záverečnej práce na ukončenie programu doplňujúceho pedagogického štúdia je 35 až 50 strán. Záverečnú prácu posudzujú dvaja recenzenti, obhajoba sa môže konať aj v prípade, že jeden z recenzentov písomnú záverečnú prácu neodporučí. Tému záverečnej práce si študent volí zo zoznamu tém, ktoré vypisujú lektori v  prislúchajúcom predmetovom zameraní.

Napísaním práce má študent, okrem iného, preukázať, že je spôsobilý korektne pracovať so základnými pedagogickými dokumentmi; pozná ako obsah predmetu, na ktorého vyučovanie získava kvalifikáciu, tak aj jeho didaktické aspekty. Zároveň vie pedagogicky premýšľať nad inováciami, vie objektívne hodnotiť pedagogickú kvalitu rôznych prístupov v rôznych pedagogických situáciách, vie plánovať vzdelávanie a nastaviť si nástroje hodnotenia.

Finančné, materiálne, technické a informačné zabezpečenie

Zabezpečenie DPŠ je súčasťou nedotovanej vzdelávacej činnosti univerzity a náklady hradia účastníci štúdia. Poplatok za jeden semester štúdia a poplatok za podanie prihlášky určuje každoročne dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

 


 
Poplatok za prijímacie konanie: 35 €
Základný modul 300 €
Rozširujúci modul pre učiteľa 330 €
Rozširujúci modul pre vychovávateľa 
a rozširujúci modul pre asistenta pedagóga
300 €
Spôsob platby: prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou typu U
Banka: štátna pokladnica
Variabilný symbol: 10201
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0006 5543
SWIFT kód/BIC: SPSRSKBA
 

Poplatok za štúdium je potrebné uhradiť vždy pred začatím prislúchajúceho semestra. Potvrdenie o úhrade poplatku za prvý semester štúdia je jedným z povinných dokladov potrebných pri zápise študenta do prvého ročníka štúdia predmetného vzdelávacieho programu.


 

Súčasťou študijného programu je realizácia 40 hodín pedagogickej praxe, ktorá nie je zo strany Trnavskej univerzity v Trnave krytá personálnym výdavkom pre učiteľa zabezpečujúceho pedagogickú prax pre študenta DPŠ.

Kontakt na koordinátora doplňujúceho pedagogického štúdia

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte koordinátora doplňujúceho pedagogického štúdia:

doc. Dana Masaryková, PhD. 
Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
dana.masarykova [at] truni.sk