Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 29. 9. 2017, pred piatimi rokmi

obrázok

  
Trnavská univerzita 
Pedagogická fakulta

obrázok

 

Trnava 26. 9. 2017

  
Výzva na predkladanie žiadostí na učiteľskú mobilitu programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018 
 

Na akademický rok 2017/2018 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant na mobilitu pracovníkov vysokej školy v rámci programu Erasmus+ pre Pedagogickú fakultu TU v Trnave v objeme cca 2 500 € na výučbu a školenie. Na základe pridelených finančných prostriedkov z programu Erasmus+ je možné pridelenia grantu pre najviac troch učiteľov (závisí to od výberu krajiny) na učiteľskú mobilitu na akademický rok 2017/2018.

Mobilita pracovníka sa uskutočňuje na základe vopred dohodnutého programu výučby alebo školenia. Pracovníci sú vyberaní na základe predloženého programu výučby alebo školenia (špecifikácia v ikonaprílohe otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 44,91 kB (43,86 KiB), 16. 9. 2021) potvrdeného prijímajúcou inštitúciou.

Účastník vycestuje na mobilitu na základe „Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory“, ktorú vystavuje zahraničné oddelenie rektorátu. Grant sa vypočíta na základe paušálnych sadzieb stanovených Európskou komisiou. Paušálne sadzby sú stanovené na:

  • individuálnu podporu na dni aktivity (pobytové náklady, poistenie),
  • cestovné náklady podľa cieľovej krajiny.

Paušálne sadzby sú zverejnené na webovej stránke v sekcii Erasmus+, v časti mobilita pracovníkov vysokej školy.

Okrem zmluvy vystaví prislúchajúca fakulta účastníkovi cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu.

  • Ak sú výdavky na mobilite nižšie ako je príspevok na mobilitu dohodnutý v zmluve, účastníkovi ostáva celý zmluvný grant.
  • Ak sú zdokladované výdavky na mobilite vyššie ako je zmluvný príspevok, podľa § 10a, zákona o cestovných náhradách a vnútorného usmernenia TU, doplatí prislúchajúca fakulta účastníkovi mobility rozdiel medzi príspevkom z grantu Erasmus+ a skutočnými výdavkami na mobilite z fakultných zdrojov.

Účastník mobility je povinný predložiť k prihláške na mobilitu písomné vyjadrenie svojho pracoviska, resp. fakulty, z akých zdrojov budú vykryté prípadné zvyšné náklady na pracovnú cestu, okrem prideleného grantu.

  
Mobilita s cieľom realizácie výučby

Vysielajúca organizácia musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu s pridelenou chartou ECHE, ktorá pred uskutočnením mobility podpísala medziinštitucionálnu dohodu s hostiteľskou partnerskou organizáciou krajiny zapojenej do programu.

Hostiteľská organizácia musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu s pridelenou chartou ECHE.

Dĺžka trvania mobility je od dvoch dní do dvoch mesiacov. Minimálna dĺžka mobility s cieľom realizácie výučby je minimálne osem vyučovacích hodín za týždeň. Učiteľ musí mať s partnerskou vysokou školou vopred dohodnutý program aktivít, ktoré majú byť počas mobility realizované (ikonaProgram mobility – výučba otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 42,22 kB (41,23 KiB), 2. 8. 2021).

  
Mobilita s cieľom realizácie školenia

Táto činnosť podporuje profesionálny rozvoj pedagogických a nepedagogických zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania vo forme podujatí odbornej prípravy v zahraničí (okrem konferencií) a tzv. job shadowing (získavania pracovných skúseností pozorovaním zodpovedného pracovníka).

Učitelia a ostatní zamestnanci vysokých škôl môžu absolvovať stáž alebo školenie v podniku alebo na vysokej škole v zahraničí. Vysielajúca vysoká škola a hostiteľská vysoká škola/podnik musia mať ešte pred začiatkom mobility dohodnutý program školenia.

  
Minimálna dĺžka mobility s cieľom realizácie výučby či školenia sú dva dni, maximálna dva mesiace.

Vyplnené prihlášky do výberového konania záujemcovia odovzdajú do pondelka 16. októbra 2017 na Oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy PdF (Zuzana Jakubovská).

Výberové konanie následne prebehne do konca októbra 2017, aby učitelia mali možnosť zúčastniť sa mobility aj v zimnom semestri akademického roka 2017/2018.

 

S pozdravom    
  Mgr. Dana Masaryková, PhD., v. r. 
prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu 
a vzťahy s verejnosťou

 

Vybavuje: Zuzana Jakubovská

 

Prílohy: