Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 12. 11. 2021, minulý rok, Trnava

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Výzva na predkladanie žiadostí na učiteľskú mobilitu v programe Erasmus+ KA107 na akademický rok 2021/2022

Pre akademický rok 2021/2022 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant na mobilitu pracovníkov vysokej školy v rámci programu Erasmus+ KA107 pre Pedagogickú fakultu TU v Trnave. V rámci výzvy je možné predkladať žiadosti na učiteľské mobility do týchto krajín:

  • Chille – 2 učitelia/2 týždne.
  • Malajzia – 2 učitelia/2 týždne.

Mobilita pracovníka sa uskutočňuje na základe vopred dohodnutého programu. Pracovníci sú vyberaní na základe predloženého programu výučby potvrdeného prijímajúcou inštitúciou a splnenia kritérií uvedených v projekte KA107.

Účastník vycestuje na mobilitu na základe „Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory“, ktorú vystavuje zahraničné oddelenie rektorátu. Grant sa vypočíta na základe paušálnych sadzieb, stanovených Európskou komisiou. Paušálne sadzby sú stanovené takto:

  • individuálna podpora na dni aktivity (pobytové náklady, poistenie),
  • cestovné náklady podľa cieľovej krajiny.

Okrem zmluvy vystaví prislúchajúca fakulta účastníkovi cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu.

  • Ak sú výdavky na mobilite nižšie ako je príspevok na mobilitu dohodnutý v zmluve, účastníkovi ostáva celý zmluvný grant.
  • Ak sú zdokladované výdavky na mobilite vyššie ako je zmluvný príspevok, podľa § 10a, Zákona o cestovných náhradách a vnútorného usmernenia TU, doplatí prislúchajúca fakulta účastníkovi mobility rozdiel medzi príspevkom z grantu Erasmus+ a skutočnými výdavkami na mobilite z fakultných zdrojov.

Účastník mobility je povinný predložiť k prihláške na mobilitu písomné vyjadrenie svojho pracoviska, resp. fakulty, z akých zdrojov budú vykryté prípadné zvyšné náklady na pracovnú cestu, okrem prideleného grantu.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. prodekanku doc. Mgr. Danu Masarykovú, PhD. (kl. 558).

Vyplnené prihlášky spolu s Teaching programom záujemcovia odovzdajú alebo odošlú mailom do 30. novembra 2021 na oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy PdF TU v Trnave p. Zuzane Jakubovskej.

Výberové konanie následne prebehne začiatkom decembra 2021.

 

S pozdravom

  doc. Mgr. Dana Masaryková, PhD. 
prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou