Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 8. 10. 2021, minulý rok

Pre akademický rok 2021/2022 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant na mobilitu pracovníkov vysokej školy v rámci programu Erasmus+ KA107 pre Pedagogickú fakultu TU v Trnave. V rámci výzvy je možné predkladať žiadosti na učiteľské mobility do krajín:

  • Nepál – 1 učiteľ/2 týždne,
  • Keňa – 1 učiteľ/2 týždne,
  • Malajzia – 2 učitelia/2 týždne,
  • Indonézia – 1 učiteľ/1 mesiac Univerzita Negeri Gorontalo a 1 učiteľ/1 mesiac Univerzita Negeri Padang.

Mobilita pracovníka sa uskutočňuje na základe vopred dohodnutého programu. Pracovníci sú vyberaní na základe predloženého programu výučby potvrdeného prijímajúcou inštitúciou a splnenia kritérií uvedených v projekte KA107.

Účastník vycestuje na mobilitu na základe „Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory,“ ktorú vystavuje zahraničné oddelenie rektorátu. Grant sa vypočíta na základe paušálnych sadzieb, stanovených Európskou komisiou. Paušálne sadzby sú stanovené:

  • individuálna podpora na dni aktivity (pobytové náklady, poistenie),
  • cestovné náklady podľa cieľovej krajiny.

Okrem zmluvy vystaví príslušná fakulta účastníkovi cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu.

  • Ak sú výdavky na mobilite nižšie ako je príspevok na mobilitu dohodnutý v zmluve, účastníkovi ostáva celý zmluvný grant.
  • Ak sú zdokladované výdavky na mobilite vyššie ako je zmluvný príspevok, podľa § 10a, zákona o cestovných náhradách a vnútorného usmernenia TU, doplatí príslušná fakulta účastníkovi mobility rozdiel medzi príspevkom z grantu Erasmus+ a skutočnými výdavkami na mobilite z fakultných zdrojov.

Účastník mobility je povinný predložiť k prihláške na mobilitu písomné vyjadrenie svojho pracoviska, resp. fakulty, z akých zdrojov budú vykryté prípadné zvyšné náklady na pracovnú cestu, okrem prideleného grantu.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. prodekanku doc. Mgr. Danu Masarykovú, PhD. (kl. 558).

Vyplnené prihlášky do výberového konania záujemcovia odovzdajú alebo odošlú mailom do 19. októbra 2021 na oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy PdF TU v Trnave p. Zuzane Jakubovskej.

Výberové konanie následne prebehne do konca októbra 2021.

S pozdravom

  doc. Mgr. Dana Masaryková, PhD. 
prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou