Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 15. 11. 2020, predminulý rok

Výzva na predkladanie žiadostí na učiteľskú mobilitu programu Erasmus+ na letný semester akademického roka 2020/2021 a na akademický rok 2021/2022

Mobilita pracovníka sa uskutočňuje na základe vopred dohodnutého programu výučby alebo školenia. Pracovníci sú vyberaní na základe predloženého programu výučby alebo školenia (špecifikácia v prílohe) potvrdeného prijímajúcou inštitúciou. V obidvoch akademických rokoch majú prednosť mobility na výučbu.

Účastník vycestuje na mobilitu na základe zmluvy o poskytnutí finančnej podpory, ktorú vystavuje zahraničné oddelenie rektorátu. Grant sa vypočíta na základe paušálnych sadzieb, stanovených Európskou komisiou. Paušálne sadzby sú stanovené takto:

 • individuálna podpora na dni aktivity (pobytové náklady, poistenie),
 • cestovné náklady podľa cieľovej krajiny.

Paušálne sadzby sú zverejnené na webovej stránke v sekcii Erasmus+, v časti mobilita pracovníkov vysokej školy.

Okrem zmluvy vystaví príslušná fakulta účastníkovi cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu.

 • Ak sú výdavky na mobilite nižšie ako je príspevok na mobilitu dohodnutý v zmluve, účastníkovi ostáva celý zmluvný grant.
 • Ak sú zdokladované výdavky na mobilite vyššie ako je zmluvný príspevok, podľa § 10a, zákona o cestovných náhradách a vnútorného usmernenia TU, doplatí prislúchajúca fakulta účastníkovi mobility rozdiel medzi príspevkom z grantu Erasmus+ a skutočnými výdavkami na mobilite z fakultných zdrojov.

Účastník mobility je povinný predložiť k prihláške na mobilitu písomné vyjadrenie svojho pracoviska, resp. fakulty k tomu, z akých zdrojov budú kryté prípadné zvyšné náklady na pracovnú cestu – t. j. okrem prideleného grantu.

Oprávnení účastníci zamestnaneckých mobilít

 • Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci VŠ zamestnaní na plný alebo čiastočný úväzok (dohodu o vykonaní práce). Pedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť výučby a školenia, nepedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť školenia.
 • Zamestnanci z podnikov pracujúci v organizácii v krajine programu, ktorá pôsobí na trhu práce alebo v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a ktorých pozvala vysoká škola na výučbu.
 • Môžu byť aj študenti doktorandského stupňa štúdia, ak sú zároveň zamestnancami vysokej školy.

Typy zamestnaneckých mobilít

 • Mobilita učiteľov s cieľom výučby – cieľom je výučba na prijímajúcej inštitúcii. K tomuto typu mobilitných aktivít patria aj zamestnanci zo zahraničného podniku, ktorí sú pozvaní vysokou školou, aby prednášali študentom témy z praxe. 
  Trvanie: 2 – 60 dní, okrem dní na cestu. Odučených musí byť minimálne 8 hodín za týždeň. Ak mobilita presahuje 1 týždeň, počet hodín sa upravuje alikvotne. Počet odučených hodín musí byť potvrdený na certifikáte o absolvovaní mobility.
 • Mobilita zamestnancov VŠ s cieľom školenia – cieľom je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know­‑how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom má byť odborný rast pracovníka. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, „job shadowing“ a pod. Účasť na konferenciách nie je povolená! 
  Trvanie tejto mobilitnej aktivity je 2 – 60 dní, okrem dní na cestu.
 • Kombinovaná mobilita zamestnancov VŠ – ide o kombináciu mobilitných aktivít s cieľom výučby a školenia, ktorá by sa mala uskutočniť na rovnakej prijímajúcej inštitúcii. 
  Trvanie tejto mobilitnej aktivity je 2 – 60 dní, okrem dní na cestu.

V prípade kombinovanej mobility stačí, ak učiteľ odučí minimálne 4 hodiny za týždeň alebo za kratší čas.

Realizácia mobilít

Pred mobilitou:

Uchádzači o mobilitu predkladajú (pozri prílohy):

 • Prihláška na učiteľskú mobilitu.
 • Program mobility (výučba/školenie) schválený obidvomi inštitúciami (prijímajúcou aj vysielajúcou).
 • Tlačivo o bežnom účte, na ktorý bude účastníkovi prevedený grant v eurách.
 • Doklad o poistení na cestu spolu s dokladom o úhrade poistenia.

Po návrate z mobility:

Po príchode z mobility musí zamestnanec predložiť nasledujúce dokumenty:

 • Certifikát, ktorým sa potvrdzuje začiatok a koniec mobility.
 • V prípade mobility na výučbu počet odučených hodín.
 • Správu z mobility – túto správu vypĺňa účastník on‑line po prijatí odkazu do svojej e‑mailovej schránky.

Vyplnené prihlášky do výberového konania spolu s prílohami odovzdajú záujemcovia do pondelka 7. decembra 2020 na oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy PdF (Zuzana Jakubovská) alebo e‑mailom na: adresa elektronickej pošty.

Trnava 13. 11. 2020 Mgr. Dana Masaryková, PhD., v. r. 
prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou
Vybavuje: Zuzana Jakubovská

 
  


Prílohy: