Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 7. 11. 2019, minulý rok, aktualizované: 8. 11. 2019, minulý rok

Mobilita pracovníka sa uskutočňuje na základe vopred dohodnutého programu výučby alebo školenia. Pracovníci sú vyberaní na základe predloženého programu výučby alebo školenia (špecifikácia v prílohe) potvrdeného prijímajúcou inštitúciou. Pre akademický rok 2020/2021 majú prednosť mobility na výučbu.

Účastník vycestuje na mobilitu na základe Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory, ktorú vystavuje zahraničné oddelenie rektorátu. Grant sa vypočíta na základe paušálnych sadzieb, stanovených Európskou komisiou. Paušálne sadzby sú stanovené na:

 • individuálnu podporu na dni aktivity (pobytové náklady, poistenie),
 • cestovné náklady podľa cieľovej krajiny.

Paušálne sadzby sú zverejnené na webovej stránke v sekcii Erasmus+, v časti mobilita pracovníkov vysokej školy. Okrem zmluvy vystaví prislúchajúca fakulta účastníkovi cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu.

 • Ak sú výdavky na mobilite nižšie ako je príspevok na mobilitu dohodnutý v zmluve, účastníkovi ostáva celý zmluvný grant.
 • Ak sú zdokladované výdavky na mobilite vyššie ako je zmluvný príspevok, podľa § 10a, Zákona o cestovných náhradách a vnútorného usmernenia TU, doplatí prislúchajúca fakulta účastníkovi mobility rozdiel medzi príspevkom z grantu Erasmus+ a skutočnými výdavkami na mobilite z fakultných zdrojov.

Účastník mobility je povinný predložiť k prihláške na mobilitu písomné vyjadrenie svojho pracoviska, resp. fakulty, z akých zdrojov budú vykryté prípadné zvyšné náklady na pracovnú cestu, okrem prideleného grantu.

Oprávnení účastníci zamestnaneckých mobilít

 • Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci VŠ, ktorí sú zamestnaní na plný alebo čiastočný úväzok alebo majú podpísanú dohodu o vykonaní práce. Pedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť výučby (STA) a školenia (STT), nepedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť školenia (STT).
 • Zamestnanci z podnikov pracujúci v organizácii v krajine programu, ktorá pôsobí na trhu práce alebo v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a ktorých pozvala vysoká škola na výučbu (STA).
 • Študenti PhD. štúdia, ak sú zároveň zamestnancami vysokej školy.

Typy zamestnaneckých mobilít

 • Mobilita učiteľov s cieľom výučby – cieľom je výučba na prijímajúcej inštitúcii. K tomuto typu mobilitných aktivít patria aj zamestnanci zo zahraničného podniku, ktorí sú pozvaní vysokou školou, aby prednášali študentom témy z praxe. Trvanie: 2 – 60 dní, okrem dní na cestu. Odučených musí byť minimálne osem hodín za týždeň. Ak mobilita presahuje jeden týždeň, počet hodín sa upravuje alikvotne. Počet odučených hodín musí byť potvrdený na certifikáte o absolvovaní mobility.
 • Mobilita zamestnancov VŠ s cieľom školenia – cieľom je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know­‑how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast pracovníka. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, „job shadowing“ a pod. Účasť na konferenciách nie je povolená! Trvanie tejto mobilitnej aktivity je 2 – 60 dní, okrem dní na cestu.
 • Kombinovaná mobilita zamestnancov VŠ (STA + STT) – ide o kombináciu mobilitných aktivít s cieľom výučby a školenia, ktorá by sa mala uskutočniť na rovnakej prijímajúcej inštitúcii. Trvanie tejto mobilitnej aktivity je 2 – 60 dní, okrem dní na cestu.

V prípade kombinovanej mobility stačí, ak učiteľ odučí minimálne štyri hodiny za týždeň alebo za kratší čas.

Grantová podpora mobility zamestnancov

Pobytové náklady:

V zmysle podmienok grantu sú preplácané iba dni aktivity. Maximálna dĺžka dní aktivity je stanovená na maximálne päť dní aktivity a jeden deň cesty, pričom v prípade mobility v Českej republike sa deň na cestu nezapočítava do pobytových nákladov.

Skupiny prijímajúcich krajín Krajiny Grant na deň
Skupina 1 Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko, 
Spojené kráľovstvo
135 €
Skupina 2 Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Nemecko, 
Taliansko, Portugalsko, Španielsko
120 €
Skupina 3 Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Severné Macedónsko (FYROM), 
Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Turecko
105 €

Ak zamestnanec potrebuje predĺžiť pobyt z určitého relevantného a odôvodniteľného dôvodu na viac dní, ako je povolených v rámci programu Erasmus+, tak je na vystavenie cestovného príkazu povinný predložiť písomné vyjadrenie súhlasu svojho pracoviska, resp. fakulty, obsahujúce informáciu, z akých zdrojov budú vykryté zvyšné náklady na pracovnú cestu.

Finančná zmluva v rámci programu Erasmus+ sa bude uzatvárať na najviac päť povolených dní. Cestovné lístky a ubytovanie si zamestnanec zabezpečuje sám v súlade so splnením kritérií efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami.

Ak cestuje zamestnanec spoločne s iným účastníkom v motorovom vozidle, nemá nárok na paušál na cestu na základe vzdialenostného pásma. Pred začiatkom mobility je pracovník povinný uzavrieť komerčné cestovné poistenie na obdobie mobility.

Cestovné náklady:

Výška príspevku na cestovné náklady závisí od vzdialenosti medzi vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou. Na jej stanovenie slúži kalkulačka zverejnená na stránkach Európskej komisie: http://ec.​europa.​eu/​programmes/​erasmus­‑plus/​resources_​en#​tab­‑1­‑4 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Vzdialenostné pásma Čiastka na účastníka
medzi 10 a 99 km 20 €
medzi 100 a 499 km 180 €
medzi 500 a 1 999 km 275 €
medzi 2 000 a 2 999 km 360 €
medzi 3 000 a 3 999 km 530 €
medzi 4 000 a 7 999 km 820 €
8 000 alebo viac km 1 500 €

Realizácia mobilít

Výberové konanie sa uskutočňuje na úrovni jednotlivých fakúlt univerzity a pracovníci sú vybraní na základe predloženého programu mobility (výučba/školenie), potvrdeného prijímajúcou inštitúciou. Výber učiteľov a pracovníkov musí prebiehať transparentne a výsledky výberového konania musia byť zverejnené na webových stránkach jednotlivých fakúlt.

Pred mobilitou:

Uchádzači o mobilitu predkladajú:

 • Program mobility (výučba/školenie – pozri prílohy), schválený obidvomi inštitúciami (prijímajúcou aj vysielajúcou),
 • Doklad o poistení na cestu spolu s dokladom o úhrade poistenia.

Po návrate z mobility:

Po príchode z mobility musí zamestnanec predložiť nasledujúce dokumenty:

 • Certifikát, ktorým sa potvrdzuje začiatok a koniec mobility, v prípade mobility na výučbu aj počet odučených hodín.
 • Správu z mobility – túto správu vypĺňa účastník on­‑line po zaslaní odkazu na jeho mailovú adresu.

Vyplnené prihlášky do výberového konania, spolu s prílohami, záujemcovia odovzdajú do piatka 29. novembra 2019 na oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy PdF (Zuzana Jakubovská).

S pozdravom  
  Mgr. Dana Masaryková, PhD., v. r. 
prodekanka pre medzinárodnú 
spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

 

Vybavuje: Zuzana Jakubovská


Prílohy: