Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 12. 1. 2018, pred štyrmi rokmi, Trnava

Výzva na predkladanie žiadostí na učiteľskú mobilitu programu 
Erasmus+ na akademický rok 2017/2018
 
 

Pre akademický rok 2017/2018 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant na mobilitu pracovníkov vysokej školy v rámci programu Erasmus+ pre Pedagogickú fakultu TU v Trnave na výučbu a školenie.

Mobilita pracovníka sa uskutočňuje na základe vopred dohodnutého programu výučby alebo školenia. Pracovníci sú vyberaní na základe predloženého programu výučby alebo školenia (špecifikácia v prílohe) potvrdeného prijímajúcou inštitúciou.

Účastník vycestuje na mobilitu na základe „Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory“ ktorú vystavuje zahraničné oddelenie rektorátu. Grant sa vypočíta na základe paušálnych sadzieb, stanovených Európskou komisiou. Paušálne sadzby sú stanovené:

  • individuálna podpora na dni aktivity (pobytové náklady, poistenie),
  • cestovné náklady podľa cieľovej krajiny.

Paušálne sadzby sú zverejnené na webovej stránke v sekcii Erasmus+, v časti mobilita pracovníkov vysokej školy.

Okrem zmluvy vystaví prislúchajúca fakulta účastníkovi cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu.

  • Ak sú výdavky na mobilite nižšie ako je príspevok na mobilitu dohodnutý v zmluve, účastníkovi ostáva celý zmluvný grant.
  • Ak sú zdokladované výdavky na mobilite vyššie ako je zmluvný príspevok, podľa § 10a, zákona o cestovných náhradách a vnútorného usmernenia TU, doplatí prislúchajúca fakulta účastníkovi mobility rozdiel medzi príspevkom z grantu Erasmus+ a skutočnými výdavkami na mobilite z fakultných zdrojov.

Účastník mobility je povinný predložiť k prihláške na mobilitu písomné vyjadrenie svojho pracoviska, resp. fakulty, z akých zdrojov budú vykryté prípadné zvyšné náklady na pracovnú cestu, okrem prideleného grantu.

Mobilita s cieľom realizácie výučby

Vysielajúca organizácia musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu s pridelenou chartou ECHE, ktorá pred uskutočnením mobility podpísala medziinštitucionálnu dohodu s hostiteľskou partnerskou organizáciou krajiny zapojenej do programu.

Hostiteľská organizácia musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu s pridelenou chartou ECHE.

Dĺžka trvania mobility je od dvoch dní do dvoch mesiacov. Minimálna dĺžka mobility s cieľom realizácie výučby je minimálne 8 vyučovacích hodín za týždeň. Učiteľ musí mať s partnerskou vysokou školou vopred dohodnutý program aktivít, ktoré majú byť počas mobility realizované (Program mobility – výučba).

Mobilita s cieľom realizácie školenia

Táto činnosť podporuje profesionálny rozvoj pedagogických a nepedagogických zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania vo forme podujatí odbornej prípravy v zahraničí (okrem konferencií) a tzv. job shadowing (získavania pracovných skúseností pozorovaním zodpovedného pracovníka).

Učitelia a ostatní zamestnanci vysokých škôl môžu absolvovať stáž alebo školenie v podniku alebo na vysokej škole v zahraničí. Vysielajúca vysoká škola a hostiteľská vysoká škola/podnik musia mať ešte pred začiatkom mobility dohodnutý program školenia.

Minimálna dĺžka mobility s cieľom realizácie výučby či školenia sú 2 dni, max. 2 mesiace.

Vyplnené prihlášky do výberového konania záujemcovia odovzdajú do pondelka 22. januára 2018 na oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy PdF (Zuzana Jakubovská).

Výberové konanie prebehne 25. 1. 2018 o 10:00 hod. v zasadacej miestnosti dekana fakulty.

S pozdravom Mgr. Dana Masaryková, PhD., v. r. 
prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

 

Vybavuje: Zuzana Jakubovská