Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 12. 11. 2021, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Výzva na mobility pre študentov na akademické roky 2021/2022 a 2022/2023

Absolvuj stáž v zahraničí a získaj nenahraditeľné skúsenosti!

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ stáž v zahraničí.

Kritériá výberu:

 • pri výbere je posudzovaný uchádzačov študijný priemer;
 • pri výbere sú posudzované uchádzačove jazykové spôsobilosti študovať svoj odbor v cudzom jazyku;
 • pri výbere je posudzovaná aktivita uchádzača v rámci jeho štúdia na PdF TU v Trnave.

Viac informácií o programe nájdete na stránkach: http://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Pravidlá mobility v rámci programu Erasmus+:

 • stáž môže absolvovať študent ktoréhokoľvek stupňa VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) a aj čerstvý absolvent (do 1 roka od ukončenia štúdia);
 • každý študent môže absolvovať mobilitu prostredníctvom programu Erasmus+ v trvaní od 2 do 12 mesiacov;
 • každý študent môže absolvovať mobilitu v maximálnom rozsahu 12 mesiacov pre špecifický stupeň VŠ vzdelávania.

Odporúčanie pre uchádzačov: Pred výberovým konaním si preštudujte webovú stránku partnerskej organizácie, na ktorej by ste chceli zahraničnú stáž realizovať a pripravte si stručný projekt k obsahu stáže. Stáže sú zamerané najmä na získavanie pracovnej a výskumnej skúsenosti a mali by byť plánované v súlade s aktuálne prebiehajúcim alebo práve ukončeným štúdiom na domovskej vzdelávacej inštitúcii.

Spolu s ikonaprihláškou 18,41 kB (17,98 KiB), 12. 11. 2021 je potrebné odovzdať aj vyplnené tlačivo ikonaÚdaje o študentovi, 29,21 kB (28,53 KiB), 15. 11. 2020 motivačný list, akceptačný list, krátky CV (životopis), výpis známok za celé štúdium (vytlačený z MAISu) a tlačivo ikonaBankové údaje. 29,10 kB (28,42 KiB), 12. 11. 2021

 

Absolvuj štúdium v zahraničí!

Výzva na mobility pre študentov na akademický rok 2022/2023

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ štúdium v zahraničí. Študenti majú možnosť absolvovať štúdium na jednej z partnerských univerzít. Ich zoznam je zverejnený na stránke:

http://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Kritériá výberu:

 • uchádzač je študentom denného alebo externého štúdia na Pedagogickej fakulte TU v Trnave;
 • pri výbere je posudzovaný uchádzačov študijný priemer;
 • pri výbere sú posudzované uchádzačove jazykové spôsobilosti študovať svoj odbor v cudzom jazyku;
 • pri výbere je posudzovaná aktivita uchádzača v rámci jeho štúdia na PdF TU v Trnave.

Viac informácií o programe nájdete na stránkach:

http://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Pravidlá mobility v rámci programu Erasmus+:

 • mobilitu môže absolvovať študent ktoréhokoľvek stupňa VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.);
 • každý študent môže študovať v zahraničí prostredníctvom mobility Erasmus+ od 3 do 12 mesiacov;
 • každý študent môže absolvovať mobilitu v maximálnom rozsahu 12 mesiacov pre špecifický stupeň VŠ vzdelávania;
 • podľa finančnej zmluvy je študent povinný získať minimálne 20 kreditov.

Odporúčanie pre uchádzačov: Pred výberovým konaním si preštudujte webovú stránku partnerskej univerzity, na ktorej by ste chceli zahraničný študijný pobyt realizovať. Porovnajte si najmä ponúkané predmety partnerskej univerzity a svoj výber univerzity zvažujte na základe informačných listov ponúkaných predmetov. Sledujte obsahovú zhodu s predmetmi, ktoré sú predpísané odporúčaným študijným plánom na našej fakulte.

Spolu s ikonaprihláškou 18,41 kB (17,98 KiB), 12. 11. 2021 je potrebné odovzdať aj vyplnené tlačivo ikonaÚdaje o študentovi 29,21 kB (28,53 KiB), 15. 11. 2020 a tlačivo ikonaBankové údaje. 29,10 kB (28,42 KiB), 12. 11. 2021

Prihlášky spolu s prílohami je možné odovzdať do 30. 11. 2021 mailom na adresu: adresa elektronickej pošty.

Výberové konanie bude začiatkom decembra. Presný termín výberového konania oznámime študentom mailom.

Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte buď doc. Masarykovú na tel. čísle 033//​5939558 alebo mailom na adresa elektronickej pošty, alebo p. Jakubovskú na tel. čísle 033//​5939529 alebo mailom na adresa elektronickej pošty.

 


 

Kritériá hodnotenia uchádzačov pre štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a bodová škála

1. Študijný priemer
 
1,00 – 1,29 …………………… 5 bodov
1,30 – 1,59 …………………… 4 body
1,60 – 1,89 …………………… 3 body
1,90 – 2,09 …………………… 2 body
2,10 – 2,59 …………………… 1 bod
2. Jazykové znalosti
  0 – 5 bodov
3. Osobný pohovor a hodnotenie motivácie (informovanosť o štúdiu na vybranej fakulte, konkrétna predstava o výbere predmetov, informovanosť o programe Erasmus, kvalita motivačného listu
  0 – 5 bodov
4. Mimoškolské aktivity (akademické a študijné ocenenia, účasť na riešení projektov domácich a zahraničných (ŠVOČ), členstvo v Buddy systéme, alebo ESN)
  0 – 5 bodov