Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 15. 11. 2020, predminulý rok

Absolvuj stáž v zahraničí a získaj nenahraditeľné skúsenosti! 
Výzva na mobility pre študentov na akademický rok 2020/2021

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ stáž v zahraničí.

Kritériá výberu:

 • pri výbere je posudzovaný uchádzačov študijný priemer,
 • pri výbere sú posudzované uchádzačove jazykové spôsobilosti študovať svoj odbor v cudzom jazyku,
 • pri výbere je posudzovaná aktivita uchádzača v rámci jeho štúdia na PdF TU v Trnave.

  
Viac informácií o programe nájdete na stránkach: http://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
 

Pravidlá mobility v rámci programu Erasmus+:

 • stáž môže absolvovať študent ktoréhokoľvek stupňa VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) ako aj čerstvý absolvent (do 1 roka od ukončenia štúdia),
 • každý študent môže absolvovať mobilitu prostredníctvom programu Erasmus+ v trvaní od 2 do 12 mesiacov,
 • každý študent môže absolvovať mobilitu v maximálnom rozsahu 12 mesiacov pre špecifický stupeň VŠ vzdelávania.

Odporúčanie pre uchádzačov: Pred výberovým konaním si preštudujte webovú stránku partnerskej organizácie, na ktorej by ste chceli zahraničnú stáž realizovať a pripravte si stručný projekt k obsahu stáže. Stáže sú zamerané najmä na získavanie pracovnej a výskumnej skúsenosti a mali by byť plánované v súlade s aktuálne prebiehajúcim alebo práve ukončeným štúdiom na domovskej vzdelávacej inštitúcii.

Prihlášky sú k dispozícii na internetovej stránke fakulty v aktualitách, v časti o výberovom konaní Erasmus+. Spolu s prihláškou je potrebné odovzdať aj vyplnené tlačivo Údaje o študentovi, motivačný list, akceptačný list, krátky CV životopis a výpis známok za celé štúdium (vytlačený z MAISU) a tlačivo Bankové údaje.

 
  

Absolvuj štúdium v zahraničí! 
Výzva na mobility pre študentov na akademický rok 2021/2022

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ štúdium v zahraničí. Študenti majú možnosť absolvovať štúdium na jednej z partnerských univerzít, ich zoznam je zverejnený na stránke:

  
http://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
 

Kritériá výberu:

 • uchádzač je študentom denného alebo externého štúdia na Pedagogickej fakulte TU v Trnave a v akademickom roku 2020/2021 musí mať ukončený prvý ročník svojho vysokoškolského štúdia,
 • pri výbere je posudzovaný uchádzačov študijný priemer,
 • pri výbere sú posudzované uchádzačove jazykové spôsobilosti študovať svoj odbor v cudzom jazyku,
 • pri výbere je posudzovaná aktivita uchádzača v rámci jeho štúdia na PdF TU v Trnave.

  
Viac informácií o programe nájdete na stránkach: 
http://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
 

Pravidlá mobility v rámci programu Erasmus+:

 • mobilitu môže absolvovať študent ktoréhokoľvek stupňa VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.),
 • každý študent môže študovať v zahraničí prostredníctvom mobility Erasmus+ od 3 do 12 mesiacov,
 • každý študent môže absolvovať mobilitu v maximálnom rozsahu 12 mesiacov pre špecifický stupeň VŠ vzdelávania,
 • podľa finančnej zmluvy je študent povinný získať minimálne 20 kreditov.

Odporúčanie pre uchádzačov: Pred výberovým konaním si preštudujte webovú stránku partnerskej univerzity, na ktorej by ste chceli zahraničný študijný pobyt realizovať. Porovnajte si najmä ponúkané predmety partnerskej univerzity a svoj výber univerzity zvažujte na základe informačných listov ponúkaných predmetov sledujte obsahovú zhodu s predmetmi, ktoré sú predpísané odporúčaným študijným plánom na našej fakulte.

Spolu s prihláškou je potrebné odovzdať aj vyplnené tlačivo Údaje o študentovi a tlačivo Bankové údaje.

  
Prihlášky spolu s prílohami je možné odovzdať do 7. 12. 2020 e‑mailom na adresu: adresa elektronickej pošty
 

Presný termín výberového konania oznámime študentom e‑mailom.

Pre viac informácií kontaktujte Dr. Masarykovú na tel. čísle 033/5939558 a e‑mailom na: adresa elektronickej pošty alebo p. Jakubovskú na tel. čísle 033/5939529 alebo e‑mailom na: adresa elektronickej pošty.

 
  

Kritériá hodnotenia uchádzačov o štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a bodová škála

1. Študijný priemer

1,00 – 1,29 …………… 5 bodov
1,30 – 1,59 …………… 4 body
1,60 – 1,89 …………… 3 body
1,90 – 2,09 …………… 2 body
2,10 – 2,59 …………… 1 bod

2. Jazykové znalosti

0 – 5 bodov

3. Osobný pohovor a hodnotenie motivácie

Informovanosť o štúdiu na vybranej fakulte, konkrétna predstava o výbere predmetov, informovanosť o programe Erasmus+, kvalita motivačného listu.

0 – 5 bodov

4. Mimoškolské aktivity

Akademické a študijné ocenenia, účasť na riešení domácich a zahraničných projektov (ŠVOČ), členstvo v Buddy systéme alebo ESN.

0 – 5 bodov

 
  

Pravidlá výberového konania pre odchádzajúcich 
Erasmus+ študentov na Trnavskej univerzite v Trnave

Výberové konanie študentských mobilít prebieha na úrovni jednotlivých fakúlt univerzity.

Fakulta je povinná zverejniť na svojej webovej stránke najneskôr tri týždne pred termínom výberového konania kritériá pre výber študentov programu Erasmus+ na prislúchajúci akademický rok spolu s prihláškou na študentskú mobilitu. Výber študentov musí prebiehať transparentne a výsledky výberového konania musia byť zverejnené. Všetky požiadavky súvisiace s výberom študenta musia byť jasne stanovené, zdokumentované a musia byť k dispozícii všetkým účastníkom výberového konania. Výsledky výberového konania musia obsahovať jasné dôvody schválenia a zamietnutia.

Po výberovom konaní doručia fakultní koordinátori zoznam vybraných študentov a náhradníkov a zápisnicu z výberového konania spolu s bodovým hodnotením jednotlivých kritérií výberu študentov na Oddelenie vonkajších vzťahov Rektorátu TU – a to najneskôr do 20. januára roku, v ktorom sa začína nový akademický rok.

Študent, ktorý sa rozhodne vzdať sa mobility, musí túto skutočnosť písomne ohlásiť na Oddelení vonkajších vzťahov Rektorátu TU najneskôr do 30. marca roku, v ktorom bol nominovaný na mobilitu. Ak tento termín nedodrží, nebude sa môcť zúčastniť výberového konania v ďalších rokoch.

 
  

Kritéria študentskej mobility Erasmus+ – Stáže

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky trhu práce, získať odborné/praktické zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobúdaním pracovných skúseností a jazykových zručností. Stáž je otvorená pre študentov denného aj externého štúdia.

Kto

Študent, ktorý je občanom SR alebo krajiny Európskej únie alebo ostatných krajín, ktoré participujú v Programe Erasmus+ a je v konkrétnom akademickom roku zapísaným študentom vysokoškolskej inštitúcie v SR, ktorej bola pridelená Erasmus+ charta (ECHE). Študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom mimo SR sa nemôže zúčastniť mobility do krajiny, v ktorej má trvalý pobyt.

Praktickej stáže Erasmus+ sa môže zúčastniť:

 • Každý študent Trnavskej univerzity v Trnave, ktorý je zapísaný do bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského študijného programu.
 • Čerstvý absolvent, pričom stáž musí absolvovať do jedného roka po absolvovaní VŠ. 
  Výberového konania sa musí zúčastniť ešte ako riadny študent Trnavskej univerzity!

Kde

Hostiteľskou organizáciou môže byť:

 1. inštitúcia vysokoškolského vzdelávania s pridelenou chartou ECHE (Erasmus+ charta),
 2. každá verejná alebo súkromná organizácia pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže – verejné alebo súkromné podniky, strediská odbornej prípravy, výskumné centrá, nadácie, školské vzdelávacie stredisko, národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá a pod.), neziskové organizácie.

Medzi neoprávnené inštitúcie patria organizácie riadiace programy EÚ, ako napríklad národné agentúry.

Kedy

Študijný pobyt môže absolvovať každý študent už od prvého ročníka bakalárskeho štúdia.

Ako dlho

Dĺžka trvania stáže je od 2 do 12 mesiacov v každom stupni vzdelávania.

Študent môže absolvovať stáž už od prvého ročníka štúdia. Do súhrnných dvanástich mesiacov sa započítavajú aj mobility absolvované počas štúdia toho istého stupňa na inej vysokej škole.

V prípade stáže čerstvých absolventov sa do dvanásťmesačného limitu započíta mobilita na poslednom stupni štúdia, počas ktorého študent požiadal o absolventskú stáž. Napríklad, ak bol študent na magisterskom stupni na šesťmesačnej mobilite s cieľom štúdia, tak môže ako absolvent absolvovať maximálne už len šesťmesačnú stáž.

Ako často?

Opakovane na každej úrovni svojho vysokoškolského štúdia (Bc., Mgr., PhD.). Celková dĺžka absolvovaných mobilít na každej úrovni štúdia nesmie presiahnuť 12 mesiacov.

Výberové konanie a nominácia študentov

Výberové konania na obsadenie miest na prax sú v kompetencii jednotlivých fakúlt. Fakulty vyhlasujú výberové konania na svojich stránkach zaisťujú rovnaký prístup a transparentný výber študentov. Študenti sa hlásia do výberových konaní podľa stanovených podmienok výberovej komisie. Podmienky výberového konania musia byť oficiálne zverejnené na stránkach fakúlt v dostatočnom časovom priestore.

Študenti predkladajú k výberovému konaniu prihlášku, resp. Údaje o študentovi.

K prihláške je potrebné priložiť:

 • motivačný list,
 • krátky životopis (CV),
 • výpis známok za celé štúdium (vytlačený z MAISu).

Výsledkom výberového konania je zoznam úspešných uchádzačov, ktorý je fakulta povinná doručiť na zahraničné oddelenie rektorátu najneskôr do 20. januára aktuálneho roka. Zoznam musí byť zverejnený na webových stránkach jednotlivých fakúlt. Výsledky výberového konania musia obsahovať jasné dôvody schválenia alebo zamietnutia.

Študenti, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie sú nominovaní zahraničným oddelením rektorátu do programu Erasmus+ (traineeship).

Pred mobilitou

Študent, ktorý má záujem o stáž musí postupovať takto:

 • Nájsť si vhodnú zahraničnú organizáciu/firmu. Pracovná náplň študenta musí korešpondovať so študijným odborom.
 • V spolupráci s hosťujúcou organizáciou vyplniť Akceptačný list (tlačivo je v prílohe). Akceptačný list musí podpísať štatutárny zástupca prijímajúcej inštitúcie resp. mentor, študent a fakultný (resp. katedrový) Erasmus+ koordinátor na vysielajúcej inštitúcii. Erasmus+ koordinátor svojím podpisom potvrdzuje, že pracovná náplň uvedená v liste je pre uchádzača adekvátna a korešponduje s jeho študijným programom.
 • Študent v spolupráci s katedrovým koordinátorom na vysielajúcej inštitúcii vyplní Learning Agreement for Traineeships.
 • Študent je povinný zaistiť si poistenie liečebných nákladov, ktoré je platné pre cieľovú krajinu (povinné poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu) a úrazové poistenie.

Predĺženie stáže

Stáž musí byť kontinuálne prepojená – t. j. študent musí požiadať o predĺženie pobytu najmenej jeden mesiac pred uplynutím lehoty pôvodne schválenej stáže a v prípade súhlasného stanoviska TU musí predĺženie dátumovo bezprostredne nadväzovať.

Študent predkladá: Žiadosť o predĺženie pobytu v písomnej podobe s podpisom Learning Agreement for Traineeships – 2. časť s novými záväzkami.

Žiadosti sa predkladajú na zahraničné oddelenie v písomnej podobe. V prípade, že bude žiadosť študenta akceptovaná, podpíše sa dodatok k zmluve.

Po ukončení mobility

Do desiatich dní po návrate je študent povinný predložiť na zahraničné oddelenie rektorátu nasledujúce dokumenty:

 • Kópiu prehľadu dosiahnutých výsledkov a náplne praxe – formou certifikátu o absolvovaní stáže alebo hodnotiacej správy mentora na prijímajúcej inštitúcii.
 • Dokument potvrdzujúci obdobie pobytu na stáži v zahraničí (Confirmation of Erasmus+ Traineeship Period).
 • Správu študenta vyplnením do celoeurópskej databázy (tzv. systém Mobility Tool/EU Survey). Pokyny na vyplnenie správy dostane študent vo forme automatického e‑mailu generovaného databázou v čase, kedy končí svoj pracovný pobyt v zahraničí. Termín vypracovania je 15 dní po ukončení praktickej stáže.

Odporúčanie: Študent má možnosť vybaviť si Europass, v ktorom bude zaznamenané úspešné absolvovanie jeho štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke O Europasse. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Finančné krytie

Grant, ktorý študent dostane na Erasmus+ stáž v zahraničí predstavuje pre študenta čistý príjem a nepodlieha daňovým zákonom SR. Je to iba podporný grant, takže nie je možné očakávať, že pokryje všetky náklady spojené s pobytom študenta v zahraničí. Preto je nevyhnutné, aby študent rátal so svojou finančnou spoluúčasťou.

Odporúča sa, aby študent pri dohadovaní podmienok stáže trval na finančnom ohodnotení alebo bonuse zo strany prijímajúcej inštitúcie (ubytovanie, strava…).

Maximálnu výšku grantu stanovuje EK prostredníctvom NA. Krajiny sú rozdelené do troch skupín a jednotlivé sadzby platia pre všetky vysoké školy na Slovensku, aby bola zachovaná rovnosť podmienok študenta voči študentovi v rámci programu Erasmus+.

Pozri Sadzby grantov študenti. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

On­‑line jazyková podpora

Účastník mobility musí prejsť OLS jazykovým hodnotením pred mobilitou a záverečným hodnotením po mobilite. Táto povinnosť sa nedotýka rodených hovoriacich a mimoriadnych prípadov (napríklad študenta so ZŤP indisponovaného vykonať takéto hodnotenie). Absolvovanie OLS hodnotenia pred mobilitou je základnou požiadavkou mobility. Toto hodnotenie bude vykonané až po výbere študentov a pred podpisom zmluvy o štúdiu, resp. zmluvy o poskytnutí finančnej podpory.

Študentom, ktorí dosiahnu v testoch slabší výsledok pridelí Trnavská univerzita licenciu na absolvovanie jazykového kurzu. Podmienkou platby poslednej splátky podpory je podanie povinného on‑line jazykového hodnotenia na konci mobility. Všetci účastníci študentskej mobility/štúdium/stáž) v rámci Erasmus+ sú pred odchodom a po príchode z mobility povinní absolvovať on‑line jazykový kurz (OLS). Nástroj jazykovej podpory (tzv. OLS – On­‑line Linguistic Support) – viac v prílohách v časti OLS – on‑line jazyková podpora.

 
  


Prílohy: