Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 7. 11. 2019, minulý rok, aktualizované: 8. 11. 2019, minulý rok

Absolvuj stáž v zahraničí a získaj nenahraditeľné skúsenosti!

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ stáž v zahraničí.

Kritériá výberu:

 • pri výbere je posudzovaný uchádzačov študijný priemer;
 • pri výbere sú posudzované uchádzačove jazykové spôsobilosti študovať svoj odbor v cudzom jazyku;
 • pri výbere je posudzovaná aktivita uchádzača v rámci jeho štúdia na PdF TU v Trnave.

  
Viac informácií o programe nájdete na stránkach: 
http://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
 

Pravidlá mobility v rámci programu Erasmus+:

 • stáž môže absolvovať študent ktoréhokoľvek stupňa VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) a tiež čerstvý absolvent (do 1 roka od ukončenia štúdia);
 • každý študent môže absolvovať mobilitu prostredníctvom programu Erasmus+ v trvaní od 2 do 12 mesiacov;
 • každý študent môže absolvovať mobilitu v maximálnom rozsahu 12 mesiacov pre špecifický stupeň VŠ vzdelávania.

Odporúčanie pre uchádzačov: Pred výberovým konaním si preštudujte webovú stránku partnerskej organizácie, na ktorej by ste chceli zahraničnú stáž realizovať a pripravte si stručný projekt k obsahu stáže. Stáže sú zamerané najmä na získavanie pracovnej a výskumnej skúsenosti a mali by byť plánované v súlade s aktuálne prebiehajúcim alebo práve ukončeným štúdiom na domovskej vzdelávacej inštitúcii.

Prihlášky sú k dispozícii na internetovej stránke fakulty v aktualitách, v časti o výberovom konaní Erasmus+ a na 2. posch., č. dv. 315 u p. Jakubovskej. Spolu s prihláškou je potrebné odovzdať aj vyplnené tlačivo Údaje o študentovi, motivačný list, akceptačný list, krátky CV (životopis), výpis známok za celé štúdium (vytlačený z MAISu) a tlačivo Bankové údaje.

Absolvuj štúdium v zahraničí!

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ štúdium v zahraničí. Študenti majú možnosť absolvovať štúdium na jednej z partnerských univerzít, ich zoznam je zverejnený na stránke:

http://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Kritériá výberu:

 • uchádzač je študentom denného alebo externého štúdia na Pedagogickej fakulte TU v Trnave a v akademickom roku 2018/2019 musí mať ukončený prvý ročník svojho vysokoškolského štúdia;
 • pri výbere je posudzovaný uchádzačov študijný priemer;
 • pri výbere sú posudzované uchádzačove jazykové spôsobilosti študovať svoj odbor v cudzom jazyku;
 • pri výbere je posudzovaná aktivita uchádzača v rámci jeho štúdia na PdF TU v Trnave.

  
Viac informácií o programe nájdete na stránkach: 
http://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
 

Pravidlá mobility v rámci programu Erasmus+:

 • mobilitu môže absolvovať študent ktoréhokoľvek stupňa VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.);
 • každý študent môže študovať v zahraničí prostredníctvom mobility Erasmus+ od 3 do 12 mesiacov;
 • každý študent môže absolvovať mobilitu v maximálnom rozsahu 12 mesiacov pre špecifický stupeň VŠ vzdelávania;
 • podľa finančnej zmluvy je študent povinný získať minimálne 20 kreditov.

Odporúčanie pre uchádzačov: Pred výberovým konaním si preštudujte webovú stránku partnerskej univerzity, na ktorej by ste chceli zahraničný študijný pobyt realizovať. Porovnajte si najmä ponúkané predmety partnerskej univerzity a svoj výber univerzity zvažujte na základe informačných listov ponúkaných predmetov; sledujte obsahovú zhodu s predmetmi, ktoré sú predpísané odporúčaným študijným plánom na našej fakulte.

Spolu s prihláškou je potrebné odovzdať aj vyplnené tlačivá Údaje o študentovi a Bankové údaje.

  
Prihlášky spolu s prílohami môžete odovzdať do 28. 11. 2019 na 2. posch., č. dv. 315 (p. Jakubovská). 
 

Výberové konanie sa uskutoční v termíne od 2. – 6. decembra 2019. Presný termín oznámime študentom mailom.

Ďalšie informácie Vám poskytne Dr. Masaryková (tel. číslo 033/​5939 558) alebo p. Jakubovská (tel. číslo 033/​5939 529).


Pravidlá výberového konania pre odchádzajúcich Erasmus+ študentov na Trnavskej univerzite v Trnave

Výberové konanie študentských mobilít prebieha na úrovni jednotlivých fakúlt univerzity.

Fakulta je najneskôr tri týždne pred termínom výberového konania povinná zverejniť na svojej webovej stránke kritériá na výber študentov programu Erasmus+ na prislúchajúci akademický rok spolu s prihláškou na študentskú mobilitu.

Výber študentov musí prebiehať transparentne a výsledky výberového konania musia byť zverejnené «?». Všetky požiadavky dotýkajúce sa výberu študenta musia byť jasne stanovené, zdokumentované a musia byť k dispozícii všetkým účastníkom výberového konania. Výsledky výberového konania musia obsahovať jasné dôvody schválenia alebo zamietnutia.

Po výberovom konaní doručia fakultní koordinátori zoznam vybraných študentov a náhradníkov a zápisnicu z výberového konania spolu s bodovým hodnotením jednotlivých kritérií výberu študentov na Oddelenie vonkajších vzťahov Rektorátu TU, a to najneskôr do 20. januára roka, v ktorom sa začína nový akademický rok «?».

Študent, ktorý sa rozhodne vzdať sa mobility, musí túto skutočnosť písomne ohlásiť na Oddelení vonkajších vzťahov Rektorátu TU najneskôr do 30. marca roka, v ktorom bol nominovaný na mobilitu. Ak tento termín nedodrží, nebude sa môcť zúčastniť výberového konania v ďalších rokoch.

Informácie pre odchádzajúcich študentov – štúdium pre akademický rok 2019/2020

Kto? Študijného pobytu Erasmus+ sa môže zúčastniť každý študent Trnavskej univerzity v Trnave, ktorý je zapísaný do akreditovaného bakalárskeho (ďalej Bc.), magisterského (ďalej Mgr.) alebo doktorandského (ďalej PhD.) študijného programu a bude počas celého obdobia študijného pobytu v zahraničí riadne zapísaný na štúdium na Trnavskej univerzite.
Kde?

Študijný pobyt môžu študenti absolvovať v každej krajine zapojenej do programu Erasmus+, okrem Slovenskej republiky a krajiny svojho trvalého pobytu.

Študijný pobyt môže prebiehať iba na partnerskej vysokoškolskej inštitúcii, ktorá musí mať Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), ktorý udeľuje Európska komisia a s ktorou uzavrela Trnavská univerzita medziinštitucionálnu dohodu Erasmus+.

Kedy? Študijný pobyt môže absolvovať každý študent od 2. ročníka Bc. štúdia.
Ako dlho? Mobilita na štúdium v akademickom roku 2020/2021 bola stanovená maximálne na jeden semester za každý stupeň štúdia. Za minimálnu dĺžku pobytu sa považuje 90 dní.
Ako často?

V rámci programu Erasmus+ sa študenti môžu zúčastniť študijného pobytu v zahraničí:

Opakovane v každej úrovni svojho vysokoškolského štúdia (Bc., Mgr., PhD.). Celková dĺžka mobility pre každú úroveň štúdia je 12 mesiacov.

Možnosť druhého výjazdu môžu využiť aj študenti, ktorí už absolvovali študijný pobyt a/alebo praktickú stáž v rámci programu Erasmus+.

Nominácia študentov.

Výberové konanie študentských mobilít prebieha na úrovni jednotlivých fakúlt univerzity. Fakulta je povinná zverejniť na svojej webovej stránke najneskôr dva týždne pred termínom výberového konania kritériá na výber študentov programu Erasmus+ na prislúchajúci akademický rok spolu s prihláškou na študentskú mobilitu. Výber študentov musí prebiehať transparentne a výsledky výberového konania musia byť zverejnené.

Všetky požiadavky dotýkajúce sa výberu študenta musia byť jasne stanovené, zdokumentované a musia byť k dispozícii všetkým účastníkom výberového konania. Výsledky výberového konania musia obsahovať jasné dôvody schválenia alebo zamietnutia. Nominovaní študenti musia spĺňať kritériá oprávnenosti mobility študentov, ktoré sú súčasťou finančnej zmluvy.

Realizácia mobility.

Pred začatím realizácie mobility študenta v zahraničí musí prislúchajúca fakulta skontrolovať, či je program štúdia, ktorý bude študent na prijímajúcej vysokej škole navštevovať, v súlade so študijným programom, ktorý študent študuje na domácej univerzite, aby mu štúdium absolvované v zahraničí mohlo byť uznané. Každý študent, ktorý vycestuje na štúdium, musí mať vopred vystavenú Zmluvu o štúdiu (Learning agreement), ktorá musí byť schválená prijímajúcou vysokou školou, domácou vysokou školou a študentom.

Akékoľvek nevyhnutné zmeny v Zmluve o štúdiu, ktoré študent zistí po príchode na prijímajúcu vysokú školu, musia byť ukončené a formálne zdokumentované do jedného mesiaca po jeho príchode. Ďalšie nevyhnutné zmeny, musia byť formálne odsúhlasené čo najrýchlejšie všetkými tromi stranami. Podľa finančnej zmluvy je študent povinný získať minimálne 30 kreditov za jeden semester.

Na účely Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory je študent povinný na mobilite získať minimálne 15 kreditov bez povinnosti vrátenia finančnej podpory poskytnutej podľa Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory (ďalej len finančná podpora). Po získaní nižšieho počtu kreditov bez dokladovania vážnej príčiny je študent povinný vrátiť celú časť finančnej podpory.

Predĺženie mobility.

Predĺženie mobility je možné len po vzájomnej písomnej dohode medzi študentom, vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou. Študentovi nevzniká automaticky finančný nárok na predĺženú mobilitu, o predĺžení mobility rozhodujú prodekani pre zahraničie prislúchajúcej fakulty.

Pri predĺžení mobility, musí byť písomne (dodatkom k zmluve) dohodnuté nasledujúce:

 • súhlas musí byť dohodnutý a potvrdený ešte pred pôvodne plánovaným ukončením mobility,
 • predĺženie študijného pobytu musí nasledovať okamžite po riadnom období mobility; študijný pobyt nesmie byť prerušený (sviatky a univerzitné prázdniny sa nepovažujú za prerušenie); povolené prerušenie mobility musí byť opodstatnené zo strany domácej VŠ.
On­‑line jazyková podpora.

Účastník mobility musí prejsť OLS jazykovým hodnotením pred mobilitou a záverečným hodnotením po mobilite. Táto povinnosť sa nedotýka rodených hovoriacich a mimoriadnych prípadov (napríklad študenta so ZŤP indisponovaného vykonať takéto hodnotenie).

Absolvovanie OLS hodnotenia pred mobilitou je základnou požiadavkou mobility. Toto hodnotenie prebehne až po výbere študentov a pred podpisom Zmluvy o štúdiu, resp. Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory. Študentom, ktorí dosiahnu v testoch slabší výsledok, TU pridelí licenciu na absolvovanie jazykového kurzu. Podmienkou platby poslednej splátky podpory je podanie povinného on­‑line jazykového hodnotenia na konci mobility.

Ukončenie mobility.

Po ukončení mobility je účastník povinný predložiť:

 • potvrdenie o dĺžke pobytu (prvý a posledný deň na prijímajúcej inštitúcii, potvrdený koordinátorom),
 • potvrdený Výpis známok, ktorý je súčasťou Zmluvy o štúdiu (časť 3),
 • vyplniť a podať Správu študenta do celoeurópskej databázy (tzv. systém Mobility Tool/EU Survey); pokyny na vyplnenie správy študent prijme vo forme automatického e‑mailu generovaného databázou v deň, kedy podľa finančnej zmluvy končí mobilita v zahraničí; od účastníka, ktorý nevyplní a nepodá správu on­‑line a nepredloží dokumenty uvedené v bode «?», môže inštitúcia žiadať čiastočné alebo úplné vrátenie zaslanej finančnej podpory.

Kritériá a bodové škály hodnotenia uchádzačov o štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+

1. Študijný priemer 1,00 – 1,29 5 bodov
1,30 – 1,59 4 body
1,60 – 1,89 3 body
1,90 – 2,09 2 body
2,10 – 2,59 1 bod
2. Jazykové znalosti 0 – 5 bodov
3. Osobný pohovor a hodnotenie motivácie (informovanosť o štúdiu na vybranej fakulte, 
konkrétna predstava o výbere predmetov, informovanosť o programe Erasmus+, 
kvalita motivačného listu.
0 – 5 bodov
4. Mimoškolské aktivity (akademické a študijné ocenenia, účasť na riešení domácich 
a zahraničných projektov, napr. ŠVOČ, členstvo v Buddy systéme alebo ESN).
0 – 5 bodov

Prílohy