Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 15. 11. 2017, pred piatimi rokmi, aktualizované: 16. 11. 2017, pred piatimi rokmi

Pre akademický rok 2017/2018 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant na mobilitu pracovníkov vysokej školy v rámci programu Erasmus+ KA107 pre Pedagogickú fakultu TU v Trnave. V rámci výzvy je možné predkladať žiadosti na učiteľské mobility do krajín:

  • Nepál – 2 učitelia (spolu 3 mesiace),
  • Rusko – 3 učitelia (spolu 6 týždňov).

Mobilita pracovníka sa uskutočňuje na základe vopred dohodnutého programu. Pracovníci sú vyberaní na základe predloženého programu výučby potvrdeného prijímajúcou inštitúciou a splnenia kritérií uvedených v projekte KA107.

Účastník vycestuje na mobilitu na základe „Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory“, ktorú vystavuje zahraničné oddelenie rektorátu. Grant sa vypočíta na základe paušálnych sadzieb, stanovených Európskou komisiou. Paušálne sadzby sú stanovené:

  • individuálna podpora na dni aktivity (pobytové náklady, poistenie),
  • cestovné náklady podľa cieľovej krajiny.

Okrem zmluvy vystaví prislúchajúca fakulta účastníkovi cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu.

  • Ak sú výdavky na mobilite nižšie ako je príspevok na mobilitu dohodnutý v zmluve, účastníkovi ostáva celý zmluvný grant.
  • Ak sú zdokladované výdavky na mobilite vyššie ako je zmluvný príspevok, podľa § 10a, zákona o cestovných náhradách a vnútorného usmernenia TU, doplatí prislúchajúca fakulta účastníkovi mobility rozdiel medzi príspevkom z grantu Erasmus+ a skutočnými výdavkami na mobilite z fakultných zdrojov.

Účastník mobility je povinný predložiť k prihláške na mobilitu písomné vyjadrenie svojho pracoviska, resp. fakulty, z akých zdrojov budú vykryté prípadné zvyšné náklady na pracovnú cestu, okrem prideleného grantu.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. prodekanku Mgr. Danu Masarykovú, PhD. (kl. 558).

Vyplnené prihlášky do výberového konania záujemcovia odovzdajú do 30. novembra 2017 na oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy PdF (Zuzana Jakubovská).

Výberové konanie prebehne 6. decembra 2017.

S pozdravom    
  Mgr. Dana Masaryková, PhD. 
prodekanka pre medzinárodnú 
spoluprácu a vzťahy s verejnosťou