Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 2. 12. 2019, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

obrázok

Štipendiá pre magisterské a doktorandské štúdium v Nemecku

 

Uzávierka prijímania žiadostí je 15. februára 2020.


Nemecká nadácia Konrad­‑Adenauer­‑Stiftung vypisuje štipendiá pre magisterské a doktorandské štúdium a na výskumné pobyty v minimálnej dĺžke tri semestre na univerzitách a vysokých školách v Nemecku.

Hľadáme spoločensky a politicky angažovaných študentov a absolventov všetkých odborov1 vo veku do 30 rokov, ktorí ovládajú nemecký jazyk minimálne na úrovni B2 európskeho referenčného rámca, dosahujú veľmi dobré študijné výsledky a vážia si hodnoty demokracie, pluralizmus a ľudské práva.

Našim štipendistom okrem finančnej podpory tiež ponúkame

 • možnosť zapojiť sa do medzinárodnej siete štipendistov a absolventov štipendií Konrad­‑Adenauer­‑Stiftung, do ktorej dnes patrí už 14 000 osôb,
 • sprievodný program seminárov a možnosť organizovať vlastné semináre a akcie,
 • individuálnu podporu pri štúdiu a plánovaní budúcej kariéry zo strany referentov na podporu zahraničných študentov a docentov na univerzitách a vysokých školách.

Vaše žiadosti o udelenie štipendia so všetkými prílohami zasielajte na e‑mailovú adresu adresa elektronickej pošty do 15. februára 2020.

Prehľad všetkých potrebných podkladov k žiadosti o udelenie štipendia nájdete nižšie a na adrese https://www.​kas.​de/​web/​slowakei/​statische­‑inhalte­‑detail/​­‑/​content/​stipendien­‑3 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

 

Kontakt: Agáta Pešková, adresa elektronickej pošty, Tel: +421 2 5441 9438, Konrad­‑Adenauer­‑Stiftung, Zastúpenie na Slovensku.

 

Podklady k žiadosti o udelenie štipendia

Štipendium pre magisterské štúdium

K žiadosti o udelenie štipendia pre magisterské štúdium je potrebné priložiť nasledujúce podklady:

 • vyplnený a podpísaný formulár,
 • motivačný list so zdôvodnením žiadosti (max. 1,5 strany),
 • štruktúrovaný životopis v nemeckom jazyku,
 • kópiu vysokoškolského diplomu (ak je k dispozícii), výpis z indexu a tiež nemecký preklad týchto dokumentov2,
 • odporúčanie vysokoškolského pedagóga o odbornej kvalifikácii uchádzača o štipendium,
 • odporúčanie o osobných kvalitách uchádzača o štipendium (toto odporúčanie nesmie byť vystavené rovnakou osobou ako predchádzajúce odporúčanie ),
 • potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti,
 • potvrdenie o znalosti nemeckého jazyka,
 • fotografiu novšieho dáta.

Štipendium pre doktorandské štúdium

K žiadosti o štipendium pre doktorandské štúdium je okrem vyššie uvedených dokumentov potrebné priložiť ešte nasledujúce podklady:

 • podrobné zdôvodnenie zámeru dizertačnej práce (náčrt výskumnej otázky, údaje k plánovanému metodickému postupu, pracovný a časový plán) v nemeckom alebo anglickom jazyku,
 • odporúčanie vysokoškolského pedagóga, ktorý zhodnotí zámer dizertačnej práce, vedeckú kvalifikáciu uchádzača o štipendium a jeho osobnú spôsobilosť (ak máte potvrdenie o prijatí na prislúchajúcu vysokú školu či univerzitu, musí byť toto odporúčanie podpísane vedúcim práce),
 • odporúčanie ďalšieho vysokoškolského pedagóga, ktorý zhodnotí vedeckú kvalifikáciu žiadateľa (pričom pri žiadosti o štipendium pre doktorandské štúdium nie je potrebné predkladať odporúčanie o osobných kvalitách uchádzača),
 • potvrdenie fakulty, prípadne katedry o prijatí na doktorandské štúdium bez toho, aby sa vyžadovalo splnenie akýchkoľvek ďalších podmienok (ak už je k dispozícii).

 

Nemecké znenie: ikonaAusschreibung 87,47 kB (85,42 KiB), 2. 12. 2019


1 Podporujeme študentov všetkých odborov vysokých škôl a univerzít. Tieto štipendiá nie je možné využiť na získanie druhého magisterského titulu, získanie druhého doktorského titulu a ďalšie vzdelávanie v medicínskych odboroch.

2 Dokumenty v anglickom jazyku nemusia byť prekladané. V prípade udelenia štipendia musia byť vysokoškolský diplom a prehľad absolvovaných kurzov úradne overené. Originály vysvedčení a ich preklad zostávajú žiadateľovi.


Štipendijný program Konrad­‑Adenauer­‑Stiftung je financovaný z prostriedkov Spolkovej republiky Nemecko.

www.​kas.​de otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)