Dnes je: | Meniny má: | Zobrazená krát  

Stručný opis projektu

Projekt sa zaoberá transformáciou systému stredoškolského vzdelávania k potrebám trhu práce s dôrazom na potreby spoločnosti založenej na vedomostiach.
Dané opatrenie napĺňa hlavne nasledovnými cieľmi:
 • tvorba návrhov dvojúrovňového školského kurikula 8-ročných gymnázií,
 • systémová podpora kľúčových technických kompetencií mladých ľudí,
 • inovácia pedagogickej dokumentácie, učebných plánov, učebných osnov zahŕňajúca špecifikáciu vzdelávacích štandardov
 • príprava návrhov učebníc alebo ich častí, učebných textov, didaktických a metodických pomôcok pre učiteľov a žiakov
 • Európsky rozmer vyučovania na stredných školách

 • Z celej šírky kurikulárnej prestavby sa predkladaný projekt bude zaoberať hlavne vzdelávaním na 8-ročných gymnáziách. Riešenie tohto projektu v sebe zahŕňa nasledovné kroky:

  1. Vypracovanie koncepcie vzdelávania.

  Súčasťou tejto práce je aj
  1. Analýza danej problematiky v SR
  2. Analýza danej problematiky vo vybraných krajinách
  3. Návrh štruktúry dokumentov a jej tvorby

  2. Vypracovanie dokumentov na štátnej úrovni.

  Súčasťou tejto práce je aj
  1. Vypracovanie štúdie o kľúčových kompetenciách
  2. Učebné osnovy vzdelávacích oblastí
  3. Štandardy vzdelávacích oblastí
  4. Obsahová náplň predmetov
  5. Učebný plán
  6. Vypracovanie hodnotiacich kritérií na overovanie štandardov
  7. Štúdia o organizačných formách a metódach výučby
  8. Verejná diskusia na web stránke projektu
  9. Usporiadanie konferencie

  3. Vypracovanie ukážok dokumentov na školskej úrovni.

  S každou z 10 spolupracujúcich škôl vypracujeme 1 ukážku školských dokumentov.

  4. Tvorba učebných materiálov pre 1. ročník 8-ročných gymnázií.

  Súčasťou tejto práce je aj návrh prírodovedného laboratória.
  © 2006, všetky práva vyhradené, by makiki.