Skočiť na hlavný obsah

Konferencie, semináre, podujatia

V roku 2021 organizovala fakulta nasledujúce domáce podujatia:

Organizátor podujatia Názov podujatia Termín konania
Katedra školskej pedagogiky Participácia na tvorbe dokumentu „Národná stratégia zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti“ MŠVVaŠ SR január 2021
Katedra školskej pedagogiky Participácia na tvorbe nových štátnych vzdelávacích programov pre základné školy vo väzbe na systémovú reformu základných škôl január 2021
Katedra chémie Tvorba interaktívnych prezentácií za účelom realizácie DOD v online priestore február 2021
Katedra pedagogických štúdií Webinár pre učiteľov ETV: Morálne hodnotová reflexia na hodinách EV 4. februára 2021
Katedra pedagogických štúdií (spoluorganizátor) 23. ročník celoštátnej súťaže, krajské kolo Olympiády ľudských práv Trnavského kraja 11. februára 2021
Katedra pedagogických štúdií (spoluorganizátor) 0. ročník študentskej vedeckej odbornej konferencie – ŠVOK pre študentov PdF TU v Trnave 12. februára 2021
Katedra matematiky a informatiky (spoluorganizátor) Medzinárodná vedecká konferencia: V. Internatiol Interdisciplinary Conference 19. marca 2021
Katedra pedagogických štúdií Podpísanie Memoranda o spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave v oblasti sociálnej pedagogiky marec 2021
Katedra školskej pedagogiky Webinár pre učiteľov na tému: „Čitateľská gramotnosť 15­‑ročných žiakov na Slovensku v príčinách a súvislostiach“ marec 2021
Katedra chémie (spoluorganizátor) Medzinárodný webinár pre študentov učiteľstva chémie 7. – 23. apríla 2021
Katedra chémie (spoluorganizátor) Medzinárodný webinár pre študentov učiteľstva chémie apríl 2021
Katedra slovenského jazyka a literatúry Fejtón 2021 – súťaž pre študentov TU apríl 2021
Katedra pedagogických štúdií Založenie iniciatívy Učiaca sa Trnava (https://www.uciacasatrnava.sk/) apríl 2021
Katedra pedagogických štúdií Webinár pre riaditeľov SŠ v Žilinskom kraji (v rámci aktivít Fóra proaktívnych škôl) máj 2021
Katedra školskej pedagogiky Participácia na tvorbe školských politík k zavádzaniu povinného predškolského vzdelávania pre ŠPÚ máj 2021
Katedra chémie Virtuálny deň otvorených dverí na KCH prípravou tzv. Domáceho laboratória za účelom popularizácie chémie jún 2021
Katedra pedagogických štúdií Participácia na tvorbe školských politík pre zriadenie Centier podpory učiteľov august 2021
Katedra slovenského jazyka a literatúry (spoluorganizátor) 27. medzinárodný kongres ICOS v Krakove august 2021
Katedra matematiky a informatiky (spoluorganizátor) Medzinárodná vedecko­‑odborná konferencia: XXXIV. DidMatTech 2021 2. – 3. septembra 2021 Budapešť
Katedra chémie Školenie pilotujúcich učiteľov chémie v projekte ExpEdícia (https://pdfweb.truni.sk/katedry/kch/aktuality?2021-10-05-expedicia) 31. septembra – 1. októbra 2021
Katedra pedagogických štúdií Vedecké kolokvium: Počiatky socializmu na Slovesnku, politizácia a idologizácia školstva a vzdelávania 16. – 17. septembra 2021
Katedra anglického jazyka a literatúry (spoluorganizátor) Medzinárodná vedecká konferencia: Výzvy 2021 Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? 5. októbra 2021
Katedra chémie Tvorba vzdelávacích, zábavných a popularizačných aktivít s chemickým a technickým charakterom v rámci festivalu Učiaca sa Trnava október 2021
Katedra chémie Workshop pre žiakov základných škôl: Mikroorganizmy, ktoré sa dajú vidieť 8. – 12. novembra 2021
Katedra anglického jazyka a literatúry Séria vedeckých prednášok a sprievodných podujatí: My vo svete, svet u nás… 9. – 11. novembra 2021
Katedra nemeckého jazyka a literatúry Vedecká prednáška spojená s diskusiou: Multikultúrna Európa, interkultúrne vzťahy a traskultúrne regióny (Multikulturelles Europa, interkulturelle Beziehungen, transkulturelle Regionen), prednášajúca Judit Sipos, PhD. 11. novembra 2021
Katedra chémie Lektorská činnosť študentov katedry chémie na základných a stredných školách počas Týždňa vedy a techniky november 2021
Katedra chémie Školenie učiteľov v rámci projektu ExpEdícia – Skús, skúmaj, spoznaj november 2021

 

Dňa 12. februára 2021 Katedra pedagogických štúdií PdF TU v Trnave zorganizovala 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov. S pozvanými plenárnymi prednáškami vystúpili: prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. a Mgr. Ivan Ropovik, PhD.

V dňoch 18. – 23. júla 2021 sa konalo medzinárodné kolokvium k výskumnému projektu „Ethisch­‑moralische Grund­‑Bildung“ (EMGB), ktoré organizovala Sofia University „St. Kliment Ohridsko“, Bulharsko, ma ktorom spolupracovalo konzorcium siedmich univerzít na čele s Humboldtovou univerzitou v Berlíne. Za Katedru pedagogických štúdií PdF TU v Trnave sa kolokvia zúčastnili doc. Mgr. Martin Brestovanský a doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD., ktorí významným spôsobom prispeli ku konštruktívnym záverom podporného dialógu. Zároveň organizovali tvorbu Mapy kľúčových pojmov projektu. Všetky aktivity na kolokviu smerovali k cieľu podať spoločnú žiadosť na financovanie medzinárodného projektu HORIZONT.


V predchádzajúcich rokoch sme archivovali tieto konferenčné podujatia:

názov konferencie miesto konania termín konania
XXX DidMatTech 2017 – International Scientific Conference Trnava 22. – 23. 6. 2017
Migrácia: náboženstvá bez hraníc – európska a americká perspektíva Trnava 5. 5. 2017
Migrácia: náboženstvá bez hraníc – európska perspektíva Trnava 2. 5. 2016
Škola – Statický element v sociálnej dynamike Jasná, Demänovská dolina 10. – 12. 10. 2011
Meranie vedomostí ako súčasť zvyšovania kvality vzdelávania Trnava 22. – 23. 9. 2011
Lingua Tyrnaviensis 2011 Trnava 23. 9. 2011
Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole Jaslovské Bohunice 25. – 26. 11. 2010
Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej perspektíve Smolenice 28. – 29. 10. 2010
Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky Smolenice 8. – 9. 4. 2010
Lingua Tyrnaviensis 2009 Trnava 24. 9. 2009
Pedagogika a saleziánsky preventívny systém edukácie Trnava 7. 11. 2008
Zasadnutie dekanov pedagogických fakúlt z ČR a SR Smolenický zámok 5. – 7. 10. 2008
Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní chémie Smolenice 12. – 14. 5. 2008
Východiská a perspektívy inkluzívnej pedagogiky v strednej Európe Trnava 4. 4. 2008
Pedagogika voľného času – teória a prax Trnava 25. – 26. 10. 2007
Inovácia v matematickej príprave žiakov na 1. stupni ZŠ Trnava 19. 10. 2007
Teória a prax prípravy učiteľov cudzích jazykov na školách rozličných stupňov Trnava 20. 9. 2007
Induktívne a deduktívne prístupy v matematike Smolenice 20. – 22. 5. 2005
Etická výchova ako súčasť univerzitného vzdelávania Trnava 19. 11. 2004