Skočiť na hlavný obsah

Koncepčné materiály

Profesorské konania

Podklady k žiadosti o vymenovanie za profesora na PdF TU

Spolu so žiadosťou o začatie konania na vymenovanie za profesora (príloha č. 1 – formát MS Word, formát Adobe PDF), ktorú treba odovzdať v troch rovnopisoch uchádzač predloží nasledujúce prílohy tiež v troch rovnopisoch:

 1. profesijný tabuľkový životopis (príloha č. 2 – formát MS Word, formát Adobe PDF),
 2. osvedčenú kópiu dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
 3. osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul docent,
 4. prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti (§ 75 ods. 5 zákona 131/2002 Z. z.),
 5. zoznam publikovaných pôvodných vedeckých, odborných a umeleckých prác, učebníc, monografií, učebných textov podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397 z 5. decembra 2020 (o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti) 
 6. prehľad vyriešených vedecko­‑výskumných úloh, vytvorených vedecko­‑technických alebo umeleckých projektov, patentov, autorských osvedčení, vynálezov a technických diel,
 7. prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, odborné práce, umelecké práce alebo umeleckú tvorbu podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397 z 5. decembra 2020 (o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti) 
 8. prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí; členstvo vo vedeckých organizáciách, redakčných radách vedeckých časopisov a pod.,
 9. najvýznamnejšie vedecké, odborné, umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach a výkonoch,
 10. doklady o vlastnej vedeckej škole,
 11. charakteristika (príloha č. 3 – formát MS Word, formát Adobe PDF),
 12. tabelárne vyjadrenie vybraných extenzívnych ukazovateľov vedeckej a pedagogickej činnosti pre habilitačné konanie (príloha č. 4),
 13. návrh troch tém inauguračnej prednášky,
 14. čestné vyhlásenie o morálnej bezúhonnosti,
 15. súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov (príloha č. 5 – formát MS Word, formát Adobe PDF),
 16. prehľad o pedagogickej a vedeckej činnosti uchádzača o habilitačné konanie (príloha č. 6 – formát MS Word, formát Adobe PDF).
 17. Písomné referencie od popredných zahraničných odborníkov z aspoň troch rozličných štátov mimo Slovenskej republiky, pričom v referenciách bude potvrdené, že uchádzač spĺňa požiadavky na pôsobenie vo funkcii profesora v medzinárodnom kontexte.

 


Príloha č. 1:    

Príloha č. 2:    

Príloha č. 3:    

Príloha č. 4:    

Príloha č. 5:    

Príloha č. 6: