Skočiť na hlavný obsah

Koncepčné materiály

Habilitačné konania

Podklady k žiadosti o habilitačné konanie na PdF TU

Spolu so žiadosťou o habilitačné konania (príloha č. 1 – formát MS Word, formát Adobe PDF) uchádzač predkladá habilitačnú prácu, ktorá je súčasťou tejto žiadosti. Habilitačná práca sa predkladá v štyroch vyhotoveniach. Uchádzač predkladá habilitačnú prácu ako:

 1. monografiu alebo
 2. monotematickú prácu, ktorá prináša nové vedecké poznatky, alebo
 3. súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom.

Habilitačnú prácu možno predložiť po súhlase predsedu vedeckej rady aj v cudzom jazyku. Zhrnutie habilitačnej práce je v slovenskom jazyku.

K habilitačnej práci uchádzač priloží protokol o kontrole originality z centrálneho registra záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác.

K žiadosti uchádzač prikladá nasledujúce prílohy v troch rovnopisoch:

 1. profesijný tabuľkový životopis (príloha č. 2 – formát MS Word, formát Adobe PDF),
 2. osvedčenú kópiu dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
 3. osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa,
 4. prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti, podpísaný vedúcim katedry alebo ústavu. Uchádzači, ktorí nie sú zamestnancami fakúlt univerzity, pripoja potvrdenie o pedagogickej činnosti podpísané dekanom fakulty alebo rektorom vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, na ktorej uskutočnili pedagogickú činnosť,
 5. zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých prác, učebníc, učebných textov podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397 z 5. decembra 2020 (o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti) 
 6. prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných technických projektov alebo umeleckých projektov, patentov a autorských osvedčení, vynálezov technických diel,
 7. prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, odborné práce, umelecké práce alebo umeleckú tvorbu podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397 z 5. decembra 2020 (o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti) 
 8. prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí; členstvo vo vedeckých organizáciách, redakčných radách vedeckých časopisov a pod.,
 9. stručná a výstižná charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov,
 10. reprinty alebo ich kópie s vyznačenými bibliografickými údajmi. Pri rozsiahlejších prácach stačí odovzdať kópiu titulného listu s vyznačenými vydavateľskými údajmi. Každá súčasť súboru prác musí byť označená identifikačným kódom podľa § 1 ods. 2 písm. e), g) a h) zásad TU o postupe získavania vedecko­‑pedagogických titulov alebo umelecko­‑pedagogických titulov docent a profesor,
 11. čestné vyhlásenie o morálnej bezúhonnosti,
 12. stanovisko pracoviska, na ktorom uchádzač pôsobí k začatiu habilitačného konania,
 13. návrh troch tém habilitačnej prednášky,
 14. tabelárne vyjadrenie vybraných extenzívnych ukazovateľov vedeckej a pedagogickej činnosti pre habilitačné konanie (príloha č. 3),
 15. tézy habilitačnej prednášky (uchádzač predložení až po schválení témy vo vedeckej rade Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave),
 16. súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov (príloha č. 4 – formát MS Word, formát Adobe PDF),
 17. prehľad o pedagogickej a vedeckej činnosti uchádzača o habilitačné konanie (príloha č. 5 – formát MS Word, formát Adobe PDF).

 Príloha č. 1:    

Príloha č. 2:    

Príloha č. 3:    

Príloha č. 4:    

Príloha č. 5: