Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 7. 1. 2019, pred tromi rokmi

Časti štátnej záverečnej skúšky

I. Obhajoba záverečnej práce
II. Zdravotníctvo a rozvojová spolupráca
III. Vzdelávanie v ranom detstve a rozvojová spolupráca

II. Zdravotníctvo a rozvojová spolupráca

 1. Úlohy verejného zdravotníctva na Slovensku, v rozvinutom a rozvojovom svete.
 2. Hodnotenie psychomotorického vývoja dieťaťa a výživového stavu.
 3. Priority verejného zdravotníctva v tropických (rozvojových) oblastiach. Faktory ovplyvňujúce zdravie a zdravotnú starostlivosť. Organizácia zdravotnej starostlivosti.
 4. Infekčné a chronické ochorenia na Slovensku, spôsoby predchádzania.
 5. Miery výskytu ochorení v populácii, úmrtnosť, incidencia, prevalencia. Medzinárodná klasifikácia chorôb 10. revízia, použitie v epidemiológii.
 6. Preventívne lekárske prehliadky v detskom veku.
 7. Koncepcia zdravia jednotlivca a populácie, definícia zdravia podľa WHO, riziko ochorenia, expozícia riziku, miery vzťahu príčiny a ochorenia.
 8. Materská mortalita a morbidita, tehotenstvo a perinatálna starostlivosť.
 9. Dozor nad infekčnými ochoreniami (surveillance), účel a ciele, spôsoby výkonu na Slovensku a v EU.
 10. Rozvoj. Sociálna a kultúrna dimenzia rozvoja. Meranie rozvoja. Globalizácia a rozvoj. Fair trade a rozvoj. Niektoré významné prekážky na ceste k rozvoju.
 11. Rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc. Trendy v rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci. Kultúrna citlivosť v rozvojovej práci. Slovenská oficiálna rozvojová pomoc.
 12. Najčastejšie zdravotné problémy detí do 5 roku života. Očkovanie. Podvýživa.
 13. Ciele udržateľného rozvoja – charakteristika dokumentu a zameranie, porovnanie s miléniovými cieľmi.
 14. Popis a špecifiká procesu kardio­‑pulmonálnej resuscitácie podľa ERC 2015.
 15. Rozdelenie a rozšírenie mikroorganizmov, špecifika prenosu, šírenia a diagnostiky v rozvojových krajinách.
 16. Zdravotná gramotnosť a jej základné prvky. Sociálny marketing a jeho význam pre zdravie.
 17. Prvá pomoc pri akútnych stavoch v detskom veku – aspirácia cudzieho telesa, zlomeniny končatín, kardio­‑pulmonálna resuscitácia.
 18. Vyhláška MZ SR č. 521/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na detské pieskoviská.
 19. Prevencia šírenia mikroorganizmov a špecifiká prevencie v rozvojových krajinách
 20. Socio­‑ekonomické prostredie a zdravie – vplyv bývania, vzdelania, zamestnania a príjmu, dostupnosti výživy na zdravie.
 21. Malária a jej dopad na zdravie populácie v rozvojových krajinách.
 22. Základné živiny – bielkoviny, tuky, cukry – význam, zdroj, OVDV.
 23. Koinfekcia HIV a TBC a jej vplyv na zdravie populácie v rozvojových krajinách.
 24. Vyhláška MZ SR č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.
 25. Zásady racionálnej výživy – pyramída zdravej výživy.
 26. Parazitárne ochorenia a hnačka a ich dopad na zdravie populácie v rozvojových krajinách.
 27. Vysvetlite základné predpoklady podnikania (definícia podniku, jeho ciele, znaky a funkcie) typy podnikov – právne formy a právne normy, ktoré upravujú podnikanie na Slovensku.
 28. Infekčné a chronické ochorenia na Slovensku a v rozvojových krajinách, charakteristiky, spôsoby predchádzania

Odporúčané zdroje k časti Zdravotníctvo a rozvojová spolupráca:

 • Beňo, I. 2001. Náuka o výžive, fyziologická a liečebná výživa, učebnica pre stredné zdravotné školy. Osveta : Martin.
 • Cech, E., Hájek, Z. et al. 2006. Porodnictví. Praha : Grada Publishing , a. s., 2. prepracované a doplnené vydanie.
 • Čepová, E., Kolarčik, P., Madarasová Gecková, A. 2017. Zdravotná gramotnosť, metóda ako zlepšiť zdravie populácie a jej využitie vo verejnom zdravotníctve, Zdravotníctvo a sociálna práca, roč. 12, č. 1.
 • Dobiáš, V. 2007. Urgentná zdravotná starostlivosť. Osveta : Martin.
 • Ilievová, L. a kol. 2006. Základy prvej pomoci. SAP.
 • Jančovič, J. et al.2012. Texty k efektívnej rozvojovej spolupráci. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis.
 • Lisý, J. a kol. 2011. Ekonómia. Iura edition.
 • Lucas, A. O., Gilles, H. M. 2003. Short textbook of Public Health Medicine for the Tropics. Arnold : London.
 • McCann, G., McCloskey, S. 2011. Od lokálneho ku globálnemu, kľúčové problémy rozvojových štúdii. Pontis.
 • Nováček, P. 2010. Udržitelný rozvoj. Olomouc.
 • Rovný, I. a kol. 2011. Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva. PRO.
 • Rusnák, M. 2018. Úvod do zdravia verejnosti. Dostupné na: http://rusnak.​truni.​sk/​prednasky/​zdravie_​verejnosti/​index.​html otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
 • Ševčíková, Ľ. a kol. 2006. Hygiena. Univerzita Komenského Bratislava.
 • Votava, M. a kol. 2005. Lékařská mikrobiologie obecná. Neptun.
 • Zajac, L. a kol. 2016. Ciele udržateľného rozvoja. (Človek v ohrození, n. o.) (http://www.​globalnevzdelavanie.​sk/​kniznica/​katalog/​nojs/​1399/​Ciele%20udr​%C5%BEate%C4%BEn​%C3%A9ho​%20rozvoja otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).)

III. Vzdelávanie v ranom detstve a rozvojová spolupráca

 1. Základné komponenty rozvoja prírodovednej gramotnosti a ich vzájomné súvislosti. 
  (Žoldošová, K. 2010. Implementácia konštruktivistických princípov prírodovedného vzdelávania do školských vzdelávacích programov MŠ a 1. stupňa ZŠ. Rokus : Prešov; Held, Ľ. 2001. Príroda – deti – vedecké poznávanie. In Kolláriková, Z. – Pupala, B.: Predškolská a elementárna pedagogika. Praha : Portál; Žoldošová, K. 2006. Východiská primárneho prírodovedného vzdelávania. Bratislava : VEDA/Typi Universitatis Tyrnaviensis; materiály z prednášok a seminárov v kurze Prírodovedné a technické vzdelávanie.)
 2. Rozdiel medzi deduktívnymi a induktívnymi vzdelávacími prístupmi v prírodovednom vzdelávaní a porovnanie ich didaktických efektov vzhľadom na aktuálne platný ŠVP pre MŠ. 
  (Žoldošová, K. 2010. Implementácia konštruktivistických princípov prírodovedného vzdelávania do školských vzdelávacích programov MŠ a 1. stupňa ZŠ. Rokus : Prešov; Held, Ľ. a kol. 2011. Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania – IBSE v slovenskom kontexte. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA; Žoldošová, K. 2016. Človek a príroda. Metodická príručka k vzdelávacej oblasti inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Bratislava : Štátny pedagogický ústav; materiály z prednášok a seminárov v kurze Prírodovedné a technické vzdelávanie.)
 3. Organizácia vzdelávacieho systému v Slovenskej republike, výkon štátnej správy v školstve a školskej samosprávy. 
  (Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. https://www.​slov­‑lex.​sk/​pravne­‑predpisy/​SK/​ZZ/​2003/​596/​20180901 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).)
 4. Organizácia materskej školy, spôsoby organizácie výchovy a vzdelávania v materskej škole. 
  (Vyhláška č. 306/2008 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o materskej škole; zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
 5. Regulácia učiteľskej profesie, vývoj učiteľskej profesie a jej súčasné legislatívne vymedzenie. 
  (Prekopová, J. 2014. Profesijné a osobnostné požiadavky na učiteľa materskej školy. Bratislava. Metodicko­‑pedagogické centrum; zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. https://www.​slov­‑lex.​sk/​pravne­‑predpisy/​SK/​ZZ/​2009/​317/​20180101 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).)
 6. Plánovanie vzdelávacej činnosti v materskej škole: od národného kurikula k plánovacím postupom učiteliek. 
  (Petrová, Z. 2011. Didaktika materskej školy. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave; Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 2016. Bratislava : Štátny pedagogický ústav.)
 7. Raná starostlivosť o deti, predškolská výchova, predškolské vzdelávanie: pojmové vymedzenie, inštitucionálne zázemie a objasnenie vzťahov medzi predškolským a primárnym vzdelávaním. 
  (Petrová, Z. 2011. Didaktika materskej školy. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; Pupala, B. 2013. Teória a prax primárneho vzdelávania. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.)
 8. Misia ranej starostlivosti o deti a predškolského vzdelávania v historickom vývoji a v sociálne diferencovaných podmienkach. 
  (Kolláriková, Z., Pupala, B. (eds.). 2001. Predškolní a primární pedagogika Predškolská a primárna pedagogika. Praha : Portál; Lukšík, I., Lemešová, M. 2013. Deti v ťažkých životných situáciách. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis.)
 9. Vývin telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti u detí . Vývin jemnej a hrubej motoriky. Charakteristika a štruktúra pohybových schopností a zručností. Motorické učenie. 
  (Masaryková, D. 2013. Vysokoškolská príprava učiteliek MŠ v oblasti Zdravia a pohybu. In Prax v učiteľskom vzdelávaní. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, s. 84–104; Masaryková, D. 2016. Zdravie a pohyb [elektronický zdroj] : metodická príručka k vzdelávacej oblasti Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Bratislava : Štátny pedagogický ústav.)
 10. Adaptácia detí na telesné zaťaženie. Fyziologické zmeny u detí nastávajúce vplyvom vytrvalostného, silového a rýchlostného zaťaženia. Správne držanie tela a najčastejšie odchýlky v držaní tela. Štruktúra zdravotných cvičení. 
  (Hamar, D., Lipková, J. 1998. Fyziológia telesných cvičení. Bratislava : UK; Masaryková, D. 2016. Zdravie a pohyb [elektronický zdroj] : metodická príručka k vzdelávacej oblasti Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Bratislava : Štátny pedagogický ústav.)
 11. Dieťa v ťažkej životnej situácii: vplyv domáceho prostredia a školy, záťaž, stres, konflikty a ich zvládanie, reziliencia. 
  (Čáp, J., Mareš, J. 2001. Psychologie pro učitele. Praha : Portál; Lukšík, I. a kol. 2012. Kultúra škôl a výchovných zariadení. Bratislava : UK; Lukšík, I., Lemešová, M. 2013. Deti v ťažkých životných situáciách. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/SAV.)
 12. Inklúzia vo výchove a vzdelávaní. 
  (Booth, T., Ainscow, J. 2007. Ukazatel inkluze, Praha : Rytmus; Lechta, V. (ed.) 2013. Inkluzívna pedagogika a jej komponenty. Trnava : TipiUniversitasTyrnaviensis; Lukšík, I. a kol. 2013. Ideme do škôlky: Príručka pre vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole. Pezinok : Prevencia AD)
 13. Problematika detskej práce a ochrany detí. 
  (Kaščák, O. Deti v kultúre – Kultúry detí.)
 14. Chudoba detí, jej faktory a formy pomoci/ochrany. 
  (Kaščák, O. Deti v kultúre – Kultúry detí.)
 15. Podoba detstva a rodinných vzťahov v rozvinutých krajinách v porovnaní s rozvojovými krajinami. 
  (Kaščák, O. Deti v kultúre – Kultúry detí.)
 16. Špecifiká a problémy systému predškolského vzdelávania na Slovensku v porovnaní so zahraničím. 
  (OECD. Kvalita raného vzdelávania a starostlivosti o deti: Slovenská republika 2012: https://www.​minedu.​sk/​kvalita­‑raneho­‑vzdelavania­‑a­‑starostlivosti­‑o­‑deti­‑slovenska­‑republika­‑2012/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).)
 17. Princípy tvorby inkluzívneho kurikula a príklady inkluzívnych vzdelávacích systémov. 
  (Pupala, B., Kaščák, O. Neposedné predškolské kurikulum.)
 18. Kognitívny vývin dieťaťa z pohľadu najvýznamnejších teórií – špecifické prínosy a pedagogické odkazy teórie J. Piageta a L. S. Vygotského. 
  (Prednášky, Pupala, B. Teórie učenia a ich odraz v poňatí vyučovania. In Z. Kolláriková, B. Pupala (eds.): Predškolská a elementárna pedagogika. Praha : Portál, 2001.)
 19. Socio­‑morálny vývin z pohľadu relevantných teórií – vývinové etapy, štádiá a úrovne morálneho usudzovania; psychologické mechanizmy učenia a princípy osvojovania si spoločenských noriem; možnosti cieľavedomej inštitucionálnej výchovy k hodnotám a formovaniu charakteru žiaka. 
  (Prednášky, Kikušová, S. Morálny status dieťaťa a jeho sociálne väzby. In Z. Kolláriková, B. Pupala (eds.): Predškolská a elementárna pedagogika. Praha : Portál, 2001.)
 20. Vývin sebapoňatia – významné medzníky vývinu identity v období batoľaťa, predškolského a mladšieho školského veku. Sociálne mechanizmy a kultúrne podmienky sebautvárania – osobná, sociálna a kultúrna identita. 
  (Prednášky, Vágnerová, M. 2005. Vývojová psychologie, I. Dětství a dospívaní. Praha : Karolinum – výber z kapitol.)
 21. Psychologická charakteristika dieťaťa predškolského veku – vývin poznávacích procesov – charakteristiky myslenia, základné znaky identity – rodová rola; socializácia – význam rovesníckych vzťahov; hra a jej význam. 
  (Vágnerová, M. 2005. Předškolní věk. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha : Karolinum.)
 22. Vývinový profil dieťaťa na prahu mladšieho školského veku – nástup do školy, predpoklady školskej úspešnosti v jednotlivých oblastiach psychického vývinu, školská zrelosť vs. pripravenosť. 
  (Vágnerová, M. 2005. Nástup do školy. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha : Karolinum.)
 23. Psychologická charakteristika dieťaťa v období mladšieho školského veku – najvýznamnejšie zmeny v rozvoji poznávacích procesov – pokroky a zmeny v uvažovaní; sekundárna socializácia – vzťah k morálnym normám; vývin identity a faktory jej formovania; význam školského hodnotenia. 
  (Vágnerová, M. 2005. Školní věk. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha : Karolinum.)
 24. Otázky gramotnosti rizikových skupín detí (znevýhodňujúce prostredie a socio­‑ekonomický status rodiny, individuálne rizikové faktory u dieťaťa). 
  (Zápotočná, O., Petrová, Z. 2017. Indikátory ranej jazykovej gramotnosti u detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. In O. Zápotočná, Z. Petrová. Raná jazyková gramotnosť detí zo sociálno­‑ekonomicky znevýhodňujúceho prostredia. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis.)
 25. Raná jazyková gramotnosť v kognitívnej a socio­‑kultúrnej perspektíve (zámery, ciele a možnosti rozvoja gramotnosti detí). 
  (Zápotočná, O., Petrová, Z. 2010. Jazyková gramotnosť v predškolskom veku. Teoretické východiská a námety k analýze a tvorbe kurikula jazykového vzdelávania detí MŠ. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity.)
 26. Poznávanie písanej reči v predprimárnom vzdelávaní (cieľové oblasti, podmienky a metódy rozvoja ranej detí). 
  (Zápotočná, O., Petrová, Z. 2014. Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia. Bratislava : Metodicko­‑pedagogické centrum.)