Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 17. 3. 2016, pred niekoľkými rokmi, aktualizované: 7. 1. 2019, pred tromi rokmi

Časti štátnej záverečnej skúšky

I. Obhajoba záverečnej práce
II. Predškolská a elementárna pedagogika
III. Metodika predškolskej a voľnočasovej výchovy

II. Predškolská a elementárna pedagogika

 1. Význam podpory ranej jazykovej gramotnosti u detí (vymedzenie pregramotných kompetencií detí a ich výskum, vzťah k školskej pripravenosti a školskej úspešnosti). 
  (Zápotočná, O., Petrová, Z. 2010. Jazyková gramotnosť v predškolskom veku. Teoretické východiská a námety k analýze a tvorbe kurikula jazykového vzdelávania detí MŠ. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity.)
 2. Raná jazyková gramotnosť v kognitívnej a socio­‑kultúrnej perspektíve (zámery, ciele a prostriedky rozvoja gramotnosti detí). 
  (Zápotočná, O., Petrová, Z. 2010. Jazyková gramotnosť v predškolskom veku. Teoretické východiská a námety k analýze a tvorbe kurikula jazykového vzdelávania detí MŠ. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity.)
 3. Poznávanie písanej reči v predprimárnom vzdelávaní (cieľové oblasti, podmienky a možnosti rozvoja ranej jazykovej gramotnosti detí). 
  (Zápotočná, O., Petrová, Z. 2014. Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia. Bratislava : Metodicko­‑pedagogické centrum.)
 4. Základné komponenty rozvoja prírodovednej gramotnosti a ich vzájomné súvislosti. 
  (Žoldošová, K. 2010. Implementácia konštruktivistických princípov prírodovedného vzdelávania do školských vzdelávacích programov MŠ a 1. stupňa ZŠ. Rokus : Prešov; Held, Ľ. 2001. Príroda – deti – vedecké poznávanie. In Kolláriková, Z. – Pupala, B.: Predškolská a elementárna pedagogika. Praha : Portál; Žoldošová, K. 2006. Východiská primárneho prírodovedného vzdelávania. Bratislava : VEDA/Typi Universitatis Tyrnaviensis; materiály z prednášok a seminárov v kurze Prírodovedné a technické vzdelávanie.)
 5. Rozdiel medzi deduktívnymi a induktívnymi vzdelávacími prístupmi v prírodovednom vzdelávaní a porovnanie ich didaktických efektov vzhľadom na aktuálne platný ŠVP pre MŠ. 
  (Žoldošová, K. 2010. Implementácia konštruktivistických princípov prírodovedného vzdelávania do školských vzdelávacích programov MŠ a 1. stupňa ZŠ. Rokus : Prešov; Held, Ľ. a kol. 2011. Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania – IBSE v slovenskom kontexte. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA; Žoldošová, K. 2016. Človek a príroda. Metodická príručka k vzdelávacej oblasti inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Bratislava : Štátny pedagogický ústav; materiály z prednášok a seminárov v kurze Prírodovedné a technické vzdelávanie.)
 6. Prepojene prírodovedného a technického vzdelávania prostredníctvom troch úrovní prírodovedného poznávania. Problematika STEM (a STEAM) vzdelávania a jej reflexia v aktuálnych kurikulárnych dokumentoch. 
  (Žoldošová, K. 2016. Technické vzdelávanie v materských školách. In Feketová, I. – Iľková, S. (eds.): Paragrafy v materskej škole. Bratislava : RAABE; Žoldošová, K. – Minárechová, M. 2015. Výskumne ladená koncepcia technického vzdelávania v materských školách. Bratislava : VEDA; Žoldošová, K. 2016. Človek a svet práce. Metodická príručka k vzdelávacej oblasti inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Bratislava : Štátny pedagogický ústav; Held, Ľ. .2001 Príroda – deti – vedecké poznávanie. In Kolláriková, Z. – Pupala, B.: Predškolská a elementárna pedagogika. Praha : Portál; materiály z prednášok a seminárov v kurze Prírodovedné a technické vzdelávanie.)
 7. Identifikácia a modifikácia detských prírodovedných prekonceptov, tvorba vedeckých poznatkov. Prírodovedný koncept, prekoncept, miskoncepcia. 
  (Žoldošová, K. 2010. Implementácia konštruktivistických princípov prírodovedného vzdelávania do školských vzdelávacích programov MŠ a 1. stupňa ZŠ. Rokus : Prešov; Held, Ľ. 2001. Príroda – deti – vedecké poznávanie. In Kolláriková, Z. – Pupala, B.: Predškolská a elementárna pedagogika. Praha : Portál; Žoldošová, K. 2006. Východiská primárneho prírodovedného vzdelávania. Bratislava : VEDA/Typi Universitatis Tyrnaviensis; materiály z prednášok a seminárov v kurze Prírodovedné a technické vzdelávanie.)
 8. Rozvoj základných spôsobilostí vedeckej práce a rozvoj predstavy o povahe vedy a vedeckého skúmania. 
  (Žoldošová, K. 2010. Implementácia konštruktivistických princípov prírodovedného vzdelávania do školských vzdelávacích programov MŠ a 1. stupňa ZŠ. Rokus : Prešov; Orolínová, M, Kotuľáková, K. 2014. Rozvoj spôsobilostí vedeckej práce v podmienkach kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Trnava, Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA; Žoldošová, K. 2016. Človek a príroda. Metodická príručka k vzdelávacej oblasti inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Bratislava : Štátny pedagogický ústav; Žoldošová, K. 2006. Východiská primárneho prírodovedného vzdelávania. Bratislava : VEDA/Typi Universitatis Tyrnaviensis; materiály z prednášok a seminárov v kurze Prírodovedné a technické vzdelávanie.)
 9. Koncept spoločenskovedného poznávania, oblasti, ciele, metódy a prostriedky v kontexte regiónu. 
  (Danišková, Z. Spoločenskovedné poznávanie v MŠ; Příhoda, V. Problematika predškoní výchovy.)
 10. Schopnosti detí orientovať sa v čase a v priestore. Možnosti rozvoja – význam časových priamok, tvorby máp a význam skrytého kurikula. 
  (Danišková, Z. Spoločenskovedné poznávanie v MŠ; Příhoda, V. Problematika predškoní výchovy.)
 11. Legislatívny rámec výchovy vo voľnom čase (voľný čas v medzinárodných dokumentoch, voľný čas v domácej legislatíve; výchova vo voľnom čase v medzinárodných dokumentoch: ciele, obsah a formy výchovy mimo vyučovania v zmysle platnej legislatívy). 
  (Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní; platná legislatíva; Dohovor o právach dieťaťa; Charta výchovy pre voľný čas; Výchova mládeže – Deklarácia pri zrode 21. storočia.)
 12. Princípy a funkcie výchovy vo voľnom čase a ich aplikácia v praxi. 
  (Kratochvílová, E. 2004. Pedagogika voľného času. Výchova v čase mimo vyučovania v pedagogickej teórii a v praxi. Bratislava : Univerzita Komenského; Masariková, A., Masarik, P. 2002. Vybrané kapitoly z pedagogiky voľného času. Nitra :UKF; Minárechová, M. 2017. Organizácia režimu dňa v školskom klube detí. In Pedagogika.sk. Roč. 8, č. 1, s. 30–38.)
 13. Školské výchovno­‑vzdelávacie zariadenia na Slovensku (charakteristika, režim dňa, súčasné chápanie ich významu) a porovnanie so zahraničnými poškolskými zariadeniami. 
  (Kratochvílová, E. 2004. Pedagogika voľného času. Výchova v čase mimo vyučovania v pedagogickej teórii a v praxi. Bratislava : Univerzita Komenského; Minarechová, M., Bánovčanová, Z. 2016. Komparácia slovenských a českých školských klubov (družín) s vybranými krajinami. In Pedagogická orientace. Roč. 26, č. 2, s. 228–251; Bieliková, M., Bánovčanová, Z. 2018. Využívanie Školských klubov detí a ich vplyv na dieťa z pohľadu rodičov In e‑Pedagogium, roč. 2018, č. 3, s. 64–77; Bieliková, M. 2018. Analýza výchovných programov školských klubov detí. In Pedagogika.sk.)
 14. Vychovávateľ a jeho pôsobenie vo voľnom čase (kvalifikácia vychovávateľa, základné predpoklady úspešného vykonávania profesie vychovávateľa, miera povinnosti výchovnej práce). 
  (Kratochvílová, E. 2004. Pedagogika voľného času. Výchova v čase mimo vyučovania v pedagogickej teórii a v praxi. Bratislava : Univerzita Komenského; Pávková, J. a kol. 1999, 2002. Pedagogika volného času. Praha : Portál; zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní; zákon č. 317/2009 Z. z. zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.)
 15. Organizácia vzdelávacieho systému v Slovenskej republike, výkon štátnej správy v školstve a školskej samosprávy. 
  (Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. https://www.​slov­‑lex.​sk/​pravne­‑predpisy/​SK/​ZZ/​2003/​596/​20180901 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz))
 16. Organizácia materskej školy, spôsoby organizácie výchovy a vzdelávania v materskej škole. 
  (Vyhláška č. 306/2008 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o materskej škole; zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
 17. Regulácia učiteľskej profesie, vývoj učiteľskej profesie a jej súčasné legislatívne vymedzenie. 
  (Prekopová, J. 2014. Profesijné a osobnostné požiadavky na učiteľa materskej školy. Bratislava. Metodicko­‑pedagogické centrum; zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. https://www.​slov­‑lex.​sk/​pravne­‑predpisy/​SK/​ZZ/​2009/​317/​20180101 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz))
 18. Plánovanie vzdelávacej činnosti v materskej škole: od národného kurikula k plánovacím postupom učiteliek. 
  (Petrová, Z. 2011. Didaktika materskej školy. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave; Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 2016. Bratislava : Štátny pedagogický ústav.)
 19. Raná starostlivosť o deti, predškolská výchova, predškolské vzdelávanie: pojmové vymedzenie, inštitucionálne zázemie a objasnenie vzťahov medzi predškolským a primárnym vzdelávaním. 
  (Petrová, Z. 2011. Didaktika materskej školy. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; Pupala, B. 2013. Teória a prax primárneho vzdelávania. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.)
 20. Misia ranej starostlivosti o deti a predškolského vzdelávania v historickom vývoji a v sociálne diferencovaných podmienkach. 
  (Kolláriková, Z., Pupala, B. (eds.). 2001. Predškolní a primární pedagogika Predškolská a primárna pedagogika. Praha : Portál; Lukšík, I., Lemešová, M. 2013. Deti v ťažkých životných situáciách. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis.)
 21. Vývin telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti u detí . Vývin jemnej a hrubej motoriky. 
  (Masaryková, D. 2013. Vysokoškolská príprava učiteliek MŠ v oblasti Zdravia a pohybu. In Prax v učiteľskom vzdelávaní. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, s. 84–104.)
 22. Charakteristika a štruktúra pohybových schopností a zručností. Motorické učenie. 
  (Masaryková, D. 2016. Zdravie a pohyb [elektronický zdroj] : metodická príručka k vzdelávacej oblasti Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Bratislava : Štátny pedagogický ústav.)
 23. Adaptácia detí na telesné zaťaženie. Fyziologické zmeny u detí nastávajúce vplyvom vytrvalostného, silového a rýchlostného zaťaženia. 
  (Hamar, D., Lipková, J. 1998. Fyziológia telesných cvičení. Bratislava : UK.)
 24. Správne držanie tela a najčastejšie odchýlky v držaní tela. Štruktúra zdravotných cvičení. 
  (Masaryková, D. 2016. Zdravie a pohyb [elektronický zdroj] : metodická príručka k vzdelávacej oblasti Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Bratislava : Štátny pedagogický ústav.)
 25. Rozvíjanie hudobných schopností detí predškolského veku a predprimárne hudobné kurikulum na Slovensku. 
  (Derevjaníková, A. 2011. Metodika hudobnej výchovy v predprimárnej edukácii. Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk; Pejřimovská, J., Gajdošíková Zeleiová, J. 2011. Dimenzie muzikoterape. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity.)
 26. Rozvíjanie hudobných schopností detí mladšieho školského veku v školskom klube detí v rámci estetickovýchovnej tematickej oblasti (úroveň hudobných schopností detí mladšieho školského veku, estetickovýchovná tematická oblasť, hudobné činnosti). 
  (Balcárová, B. 2013. Teória a prax integratívnej hudobnej výchovy. Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta.)
 27. Hlavné metódy osvojovania hudobného materiálu u detí predškolského a mladšieho školského veku. Prechod od imitačnej metódy k uvedomeným formám osvojovania hudobného materiálu (imitačná metóda, imitačná metóda s grafickým zápisom, metóda uvedomelej intonácie a rytmizácie, fonogestika). 
  (Derevjaníková, A. 2011. Metodika hudobnej výchovy v predprimárnej edukácii. Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk; Balcárová, B. 2004. Alfa didaktiky hudobnej výchovy. Prešov : Súzvuk.)
 28. Zvládanie náročných situácií v škole: dieťa v ťažkej životnej situácii: záťaž, stres, konflikty, reziliencia, burn­‑out. 
  (Lukšík, I., Lemešová, M. 2013. Deti v ťažkých životných situáciách. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/SAV.)
 29. Dieťa/žiak v inštitúcii: kultúra školy, klíma školy, školská socializácia a enkulturácia, konformita a nekonformita, normy a ich prekračovanie. 
  (Lukšík, I. a kol. 2012. Kultúra škôl a výchovných zariadení. Bratislava : UK; Masaryk, R. 2010. Medzi človekom a ľuďmi. Kapitoly zo sociálnej psychológie. Bratislava : Iris; Mareš, J. 2013. Pedagogicka psychologie. Praha : Portál; Výrost, J., Slaměník, I. a kol. 1998. Aplikovaná sociálni psychologie. Praha : Portál.)
 30. Sociálne vzťahy a ich koordinácia u detí predškolského veku. 
  (Kaščák, O. Deti v kultúre – Kultúry detí.)
 31. Sociálne vzťahy a ich koordinácia v žiackych skupinách na 1. stupni ZŠ. 
  (Kaščák, O. Deti v kultúre – Kultúry detí.)
 32. Špecifiká a problémy systému predškolského vzdelávania na Slovensku v porovnaní so zahraničím. 
  (OECD. Kvalita raného vzdelávania a starostlivosti o deti: Slovenská republika 2012. https://www.​minedu.​sk/​kvalita­‑raneho­‑vzdelavania­‑a­‑starostlivosti­‑o­‑deti­‑slovenska­‑republika­‑2012/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).)
 33. Vývoj kurikula predškolského vzdelávania na Slovensku od roku 1948. 
  (Pupala, B., Kaščák, O. Neposedné predškolské kurikulum.)
 34. Štandardizácia predškolského vzdelávania a jej problémy v medzinárodnom porovnaní. 
  (Pupala, B., Kaščák, O. Neposedné predškolské kurikulum.)
 35. Kognitívny vývin dieťaťa z pohľadu najvýznamnejších teórií – špecifické prínosy a pedagogické odkazy teórie J. Piageta a L. S. Vygotského. 
  (Prednášky, Pupala, B. Teórie učenia a ich odraz v poňatí vyučovania. In Z. Kolláriková, B. Pupala (eds.): Predškolská a elementárna pedagogika. Praha : Portál, 2001.)
 36. Socio­‑morálny vývin z pohľadu relevantných teórií – vývinové etapy, štádiá a úrovne morálneho usudzovania; psychologické mechanizmy učenia a princípy osvojovania si spoločenských noriem; možnosti cieľavedomej inštitucionálnej výchovy k hodnotám a formovaniu charakteru žiaka. 
  (Prednášky, Kikušová, S. Morálny status dieťaťa a jeho sociálne väzby. In Z. Kolláriková, B. Pupala (eds.): Predškolská a elementárna pedagogika. Praha : Portál, 2001.)
 37. Vývin sebapoňatia – významné medzníky vývinu identity v období batoľaťa, predškolského a mladšieho školského veku. Sociálne mechanizmy a kultúrne podmienky sebautvárania – osobná, sociálna a kultúrna identita. 
  (Prednášky, Vágnerová, M. 2005. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívaní. Praha : Karolinum – výber z kapitol.)
 38. Psychologická charakteristika dieťaťa predškolského veku – vývin poznávacích procesov – charakteristiky myslenia, základné znaky identity – rodová rola; socializácia – význam rovesníckych vzťahov; hra a jej význam. 
  (Vágnerová, M. 2005. Předškolní věk. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha : Karolinum.)
 39. Vývinový profil dieťaťa na prahu mladšieho školského veku – nástup do školy, predpoklady školskej úspešnosti v jednotlivých oblastiach psychického vývinu, školská zrelosť vs. pripravenosť. 
  (Vágnerová, M. 2005. Nástup do školy. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha : Karolinum.)
 40. Psychologická charakteristika dieťaťa v období mladšieho školského veku – najvýznamnejšie zmeny v rozvoji poznávacích procesov – pokroky a zmeny v uvažovaní; sekundárna socializácia – vzťah k morálnym normám; vývin identity a faktory jej formovania; význam školského hodnotenia. 
  (Vágnerová, M. 2005. Školní věk. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha : Karolinum.)

III. Metodika predškolskej a voľnočasovej výchovy

Inštruktáž k priebehu štátnej skúšky

Študent si vyberie jednu vzdelávaciu oblasť. Následne si vyberie jeden výkonový štandard, resp. súvisiace výkonové štandardy, na základe ktorých bude modelovať návrhy pedagogických situácií zameraných na napĺňanie výkonových štandardov. Pri príprave používa inovovaný Štátny vzdelávací program (2015).

Pri diskusii vychádza z nasledujúcich bodov pedagogickej analýzy:

 1. Predchádzajúce poznanie detí, jeho diagnostika a zohľadnenie vo výchovno­‑vzdelávacom procese:
 • aké schopnosti, vedomosti, príp. každodenné poznanie sa od detí očakávajú ako východiskové predpoklady pre učenie a poznávanie, ako budú zisťované a zapracované do štruktúry výchovno­‑vzdelávacieho procesu,
 • objasnenie vývinových aspektov učenia (špecifikovaných so zreteľom na konkrétne ciele výchovno­‑vzdelávacieho procesu),
 • ako je možné diferencovať výchovno­‑vzdelávací proces s ohľadom na výkonovú úroveň detí, ich záujmy a pod.
 1. Výber výučbových prostriedkov (predovšetkým metód) a ich vzťah k napĺňaniu cieľov výchovno­‑vzdelávacieho procesu:
 • aké metódy, stratégie budú uplatnené vo výchovno­‑vzdelávacom procese,
 • organizačné formy práce,
 • didaktické pomôcky a pod. 
    
  Študent podrobnejšie vysvetlí najmä dôvody zaradenia týchto prostriedkov do výchovno­‑vzdelávacieho procesu.
 1. Zisťovanie a hodnotenie učebných výsledkov detí:
 • objasnenie a zdôvodnenie postupov zisťovania učebných výsledkov detí,
 • špecifikácia minimálneho osvojeného poznania (prípadne schopností), ktoré sa očakáva vo vzťahu k cieľom výchovno­‑vzdelávacieho procesu.
 1. Vzťah medzi učebnými aktivitami detí a učením sa detí:
 • aké aktivity boli realizované a čo sa prostredníctvom nich dieťa naučilo (aj z iných vzdelávacích oblastí), aké poznatky, zručnosti, spôsobilosti si rozvíjalo, nadobudlo.

Pri štátnej skúške z tohto predmetu ide najmä o to, aby študent dokázal odborne komunikovať postup pri príprave na realizáciu vzdelávacej aktivity a prezentoval svoje poznatky z predmetu didaktika materskej školy a jednotlivých odborových metodík. Neočakáva sa, že bude prezentovať úplne konkrétne aktivity (napr. názov pohybovej hry, literárneho textu, piesne a pod.). Ide skôr o prezentovanie rôznych typov aktivít, prostredníctvom ktorých je možné postupné dosahovanie jednotlivých výkonových štandardov.

Vybrané výkonové štandardy pre metodickú časť štátnej skúšky v bakalárskom študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika

obrázok