Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 11. 2. 2010, pred viacerými rokmi, aktualizované: 12. 11. 2017, pred piatimi rokmi

Otázky pre časť – všeobecná teória primárneho vzdelávania

 1. Historické súvislosti primárneho vzdelávania. Od triviálnych škôl, cez zavedenie povinnej školskej dochádzky po súčasnú podobu základnej školy.
 2. Primárne vzdelávanie vo vzťahu k predprimárnemu a sekundárnemu vzdelávaniu. Teoretické, historické a politické súvislosti, koncepčné riešenia. Integrovaný a selektívny školský systém.
 3. Súčasný legislatívny rámec primárneho vzdelávania v SR. Jeho východiskové a koncepčné súvislosti.
 4. Východiská, znaky a dôsledky reformy primárneho vzdelávania a základnej školy v Slovenskej republike. Kurikulárna reforma školy ako teoretický, politický a praktický problém.
 5. Štátne a školské vzdelávacie programy pre základnú školu a primárne vzdelávanie. Štruktúra vzdelávacieho obsahu v primárnom vzdelávaní. Vzdelávacie oblasti, oblasti kultúrnej gramotnosti. Problém hraníc vyučovacích predmetov a integrácie obsahu vzdelávania.
 6. Vývoj prístupov k prírodovednému a technickému vzdelávaniu. Súčasné chápanie prírodovednej a technickej gramotnosti a jeho didaktické dôsledky v primárnom vzdelávaní.
 7. Spoločenskovedné poznanie v primárnom vzdelávaní. Historické súvislosti a súčasné riešenia. Poznávacia, etická a občianska dimenzia prislúchajúcej vzdelávacej oblasti primárneho vzdelávania.
 8. Informačná gramotnosť v primárnom vzdelávaní. Pojmové a koncepčné vymedzenie, riešenie cieľov, obsahu a procesu vzdelávania v tejto oblasti. Vzťah ku konceptom jazykovej a mediálnej gramotnosti.
 9. Vizuálna (výtvarná) a hudobná kultúra v primárnom vzdelávaní. Umenie a kultúra ako vzdelávacia oblasť.
 10. Telesná a zdravotná výchova ako oblasť primárneho vzdelávania. Tradície a súčasné predmetové i mimopredmetové riešenia a súvislosti.
 11. Socializačné pôsobenie školy: sociálne funkcie školy, kognitívna a jazyková socializácia, škola a problém sociálnej (ne)spravodlivosti a (ne)rovnosti.
 12. Vzťah rodiny a školy: socializačné pôsobenie rodiny a jeho dôsledky pre školské vzdelávanie a vzdelávaciu kariéru žiakov.
 13. Socializácia v rovesníckych skupinách. Sociálny vplyv skupiny na formovanie identity detí. Rovesnícke subkultúry.
 14. Separované, integrované a inkluzívne vzdelávanie detí s postihnutím. Legislatívne podmienky integrovaného vzdelávania v SR. Špeciálne školstvo vo vzdelávacom systéme.
 15. Analýza, kritika a náčrt reformy základnej školy a vzdelávania z pohľadu humanistických prístupov v pedagogike.
 16. Zdroje a hľadiská konsenzuálnych (konzervatívnych) prístupov ku škole a ku vzdelávaniu. Dôsledky pre koncipovanie a realizáciu primárneho vzdelávania.
 17. Škola, vzdelávanie a spoločnosť z hľadiska rekonštrukcionistických teórií v pedagogickom myslení. Reforma školy a reforma spoločnosti ako základné heslá týchto prístupov.
 18. Funkcionálny diskurz o výchove a vzdelávaní. Širšie teoretické a antropologické zdroje. Behaviorálny model socializácie a učenia, jeho didaktické súvislosti.
 19. Učenie a vyučovanie z pohľadu interakčných teórií. Didaktická analýza kognitívnych a sociokognitívnych pohľadov.
 20. Neoliberálna európska vzdelávacia politika a jej dopad na poňatie cieľov vzdelávania: príprava pre vedomostnú spoločnosť a kľúčové kompetencie ako cieľové kategórie primárneho vzdelávania.
 21. Primárne vzdelávanie v koncepte celoživotného vzdelávania. Memorandum celoživotného vzdelávania.
 22. Problematika inteligencie, talentu a nadania v primárnom vzdelávaní. Pojmová analýza, koncepčné a praktické súvislosti.
 23. Hodnotenie v primárnom vzdelávaní. Hodnotenie žiaka ako jedinca. Populačná evaluácia a vyhodnocovanie výsledkov vzdelávania (PIRLS, PISA). Vyhodnocovanie kvality školy.
 24. Výskum pedagogickej reality – jeho ciele, nástroje a interpretačné podoby. Postup prípravy a realizácie výskumného projektu.
 25. Kvantitaívne a kvalitatívne prístupy k skúmaniu výchovy a vzdelávania. Východiská, poznávacie ciele a metódy. Výskumné aktivity učiteľov.

Otázky pre časť – teória primárneho matematického vzdelávania

 1. Didaktický konštruktivizmus v matematike – konštruktívne vs. transmisívne vyučovanie žiakov, poznávací proces.
 2. Množiny – pojem, operácie, podmnožiny, Vennove diagramy, konečné a nekonečné množiny, príklady.
 3. Funkcie – pojem, propedeutika premennej a závislostí na 1. st. ZŠ, priama a nepriama úmernosť.
 4. Prirodzené čísla – rôzne podoby čísel v reálnom svete, číselná os, zaokrúhľovanie.
 5. Rôzne spôsoby zápisu prirodzených čísel v histórii – nepozičné číselné sústavy v kultúrach Egyptskej a Rímskej, semipozičné sústavy v kultúrach Sumerskej a Mayskej, ukážka zápisu a počítania.
 6. Desiatková pozičná číselná sústava – historický vývin, podstata zápisu, príklady nedesiatkových číselných pozičných sústav, prechod od zápisu čísla z jednej sústavy do inej.
 7. Operácia sčítania – vlastnosti, postupnosť zavádzania do školskej matematiky, ukážka zavádzania na rôznych modeloch prirodzených čísel, rôzne algoritmy sčítania viacciferných čísel.
 8. Operácia odčítania – vlastnosti, postupnosť zavádzania do školskej matematiky, ukážka zavádzania na rôznych modeloch prirodzených čísel, rôzne algoritmy odčítania viacciferných čísel.
 9. Operácia násobenia – vlastnosti, postupnosť zavádzania do školskej matematiky, ukážka zavádzania na rôznych modeloch prirodzených čísel, rôzne algoritmy násobenia viacciferných čísel.
 10. Operácia delenia – vlastnosti, delenie so zvyškom a bezo zvyšku, postupnosť zavádzania do školskej matematiky, rôzne algoritmy delenia viacciferných čísel.
 11. Zlomok – pojem, kmeňové zlomky, zlomok v základnom tvare, ukážka znázornenia, krátenia, rozširovania, porovnávania, sčítania a odčítania na vybraných modeloch, ŠVP pre 1. st. ZŠ k danej téme.
 12. Desatinné čísla – pojem, čísla s konečným desatinným rozvojom, čísla s periodickým desatinným rozvojom, prevod desatinného čísla na zlomok, prevod zlomku na desatinné číslo, percentá.
 13. Rovnice a nerovnice – postupnosť zavádzania do školskej matematiky, metódy riešenia, rovnosť a nerovnosť, porovnávanie čísel, ukážka úloh pre žiakov 1. st. ZŠ, ŠVP pre 1. st. ZŠ k danej téme.
 14. Slovné úlohy – pojem, typy, postup riešenia a postupnosť zavádzania jednotlivých krokov riešenia na 1. st. ZŠ.
 15. Logika – výrok, pradivostná hodnota, negácia, zložené výroky, kvantifikátory. ŠVP pre 1. st. ZŠ k danej téme.
 16. Kombinatorika – permutácie, variácie a kombinácie, ukážka úloh pre žiakov 1. st. ZŠ, rôzne typy záznamu, systém a hľadanie všetkých možností, ŠVP pre 1. st. ZŠ k danej téme.
 17. Štatistika – práca s údajmi, relatívna a absolútna početnosť, stĺpcový a kruhový diagram, aritmetický priemer, ŠVP pre 1. st. ZŠ k danej téme.
 18. Základné geometrické útvary – bod, priamka, rovina a ich časti, kruh a kružnica, ŠVP pre 1. st. ZŠ k danej téme.
 19. Mnohouholníky – pojem, strana, vrchol, konvexné/nekonvexné mnohouholníky, trojuholníky, štvoruholníky, pravidelné n­‑uholníky, ŠVP pre 1. st. ZŠ k danej téme.
 20. Telesá – vrchol, hrana, stena, hranoly, ihlan, valec, kužeľ, guľa, siete telies, práca so stavbami z kociek na 1. st. ZŠ.
 21. Podstata merania dĺžky – postupnosť zavádzania do školskej matematiky, neštandardné jednotky dĺžky, jednotky odvodené od metra, vzdialenosť rovinných útvarov, meranie obvodu mnohouholníka, ŠVP pre 1. st. ZŠ k danej téme.
 22. Podstata merania veľkosti plochy – jednotky obsahu, možnosti propedeutiky hľadania obsahu, úlohy na výpočet obsahu pravouholníkov v štvorcovej sieti.
 23. Konštrukčné úlohy – vymedzenie pojmu, euklidovské konštrukcie, význam jednotlivých krokov riešenia, ŠVP pre 1. st. ZŠ k danej téme.

Otázky pre časť – teória jazykovej a literárnej gramotnosti

 1. Text v školskom literárnom vzdelávaní. Definícia textu, členenie textov z hľadiska ich funkcie. Semiotické modelovanie textu.
 2. Uplatnenie poznatkov zo zvukovej roviny pri nácviku správnej výslovnosti žiakov (pojmy hláska, písmeno, fonéma, graféma, segmentálne a suprasegmentálne javy, znelostná asimilácia, pravidlo o rytmickom krátení a iné).
 3. Prednes umeleckého textu – definícia a zásady pri prednese umeleckého textu. Funkcia suprasegmentálnych javov pri prednese umeleckých textov.
 4. Využitie dychových, rezonančných a artikulačných cvičení pri nácviku správnej výslovnosti žiakov primárneho stupňa. Najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri výslovnosti spoluhlások, samohlások a dvojhlások (sigmatizmus, rotacizmus, lambdacizmus a iné).
 5. Recepčné a produkčné kompetencie – ich charakteristika a bližšia špecifikácia v dokumente ISCED 1.
 6. Proces osvojovania si pravopisných vedomostí a zručností (druhy pravopisu, etapy nácviku pravopisných javov, pojmy mechanizácia a automatizácia pravopisu, činitele vstupujúce do procesu osvojovania si pravopisných javov). Konkrétne pravopisné javy a ich didaktická transformácia.
 7. Pravopisné cvičenia vo vyučovaní materinského jazyka na primárnom stupni vzdelávania (pojem cvičenie, úloha, typy cvičení, problematika písania nácvičných a kontrolných diktátov, ich hodnotenie a klasifikácia, analýza, oprava, zameranie kontrolných diktátov).
 8. Problematika ontológie umeleckého textu: fikčný status textu a recepčné bytie textu
 9. Obohacovanie aktívnej slovnej zásoby žiakov primárneho stupňa vzdelávania (spôsoby, pojem slovná zásoba, jej rozdelenie, terminologické východiská, aktívna, pasívna slovná zásoba a ich členenie).
 10. Texty školského literárneho vzdelania.
 11. Miesto lexikálnych cvičení vo vyučovaní materinského jazyka na primárnom stupni vzdelávania (triedenie lexikálnych cvičení, onomaziologické, sémaziologické cvičenia, príklady, aplikácia v jednotlivých ročníkoch, počiatky práce so slovníkmi)
 12. Vyučovanie frazeológie na primárnom stupni vzdelávania (cieľ, terminologický základ – frazeologizmus, frazeologická jednotka, základné frazeologizmy v učebniciach 1. – 4. ročníka, ich využitie počas vyučovacích hodín).
 13. Spôsob tvorenia slov v slovenskom jazyku – didaktická transformácia poznatkov do obsahu vyučovania pre 1. – 4. ročník ZŠ (spôsoby tvorenia slov, základné charakteristiky, uplatnenie vo vyučovaní, aplikácia prostredníctvom konkrétnych cvičení).
 14. Literárny systém a jeho členenie. Funkcie umeleckého textu. Definícia pojmov interpretácia a nadinterpretácia.
 15. Vyučovanie morfológie v materinskom jazyku v ročníkoch 1. – 4. ZŠ (cieľ, terminologické východiská, obsah v učebniciach pre primárny stupeň vzdelávania, rozdelenie slovných druhov, základné charakteristiky).
 16. Školská interpretácia umeleckého textu a príprava učiteľa na interpretáciu textu. Nevhodné postupy pri práci s umeleckým textom. Prednes umeleckého textu – definícia a zásady pri prednese umeleckého textu.
 17. Vyučovanie jednotlivých slovných druhov v konkrétnych ročníkoch (obsahová náplň v učebniciach, požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu na výkon žiakov, konkrétne úlohy a ich aplikácia v praxi).
 18. Metódy v literárnom vzdelávaní. Delenie a opis jednotlivých metód.
 19. Problematika syntaktickej roviny vo vyučovaní na primárnom stupni vzdelávania (pojmoslovie, obsahová náplň pre žiakov 1. – 4., komunikačný zámer, uplatnenie syntaktických cvičení a ich konkrétna realizácia).
 20. Teoretické objasnenie pojmu detský aspekt. Detský čitateľ umeleckej literatúry. Čitateľské fázy. Žánrové rozvrstvenie literatúry pre deti a mládež vzhľadom na jednotlivé obdobia.
 21. Integrácia jazykovej a slohovej zložky v aktuálnych učebniciach slovenského jazyka pre primárny stupeň (pojem integrácia, propedeutika komunikačno­‑slohovej výchovy, obsahová stránka vyučovania).
 22. Mikrokompozícia a makrokompozícia literárneho textu. Definícia pojmu štýl, kompozícia, žáner.
 23. Procesuálna stránka vyučovania komunikačno­‑slohovej výchovy (metódy, formy práce, typy slohových cvičení nižšieho a vyššieho typu). Slohové štýly a slohové postupy.
 24. Rozprávka v čítaní detí; delenie folklórnych a autorských rozprávok. Tendencie súčasných autorských rozprávok na konkrétnych príkladoch tvorby súčasných autorov.
 25. Ústne a písomné komunikáty vo vyučovaní komunikačno­‑slohovej výchovy (delenie prejavov, reprodukcia, druhy, práca s obrázkami, práca s osnovou, druhy osnovy, fázy prípravy písomného komunikátu, práca s konceptom, písomné slohové práce, ich oprava, analýza, hodnotenie).
 26. Gramotnosť v kontexte sociálnych a kultúrnych zmien – jednotlivé druhy gramotnosti a ich charakteristika.
 27. Čítanie ako dekódovanie významu – teoretické modely čítania („zdola­‑nahor“ prístupy, model fonologickej cesty k lexikonu), zodpovedajúce metódy učenia sa čítať a ich problematické aspekty.
 28. Čítanie ako konštrukcia významu, porozumenie ako východisko dekódovania („zhora­‑nadol“ prístupy k čítaniu, model priameho prístupu k lexikonu), implicitno­‑deduktívne metódy vyučovania čítania.
 29. Písanie v kontexte funkčnej gramotnosti – formálne a obsahové kritériá písania, písanie v tradičnej hláskovej analyticko­‑syntetickej metóde, písanie ako expresia a kompozícia, procesuálny – diferencovaný prístup k písaniu, písanie ako stratégia čítania, Kožíškova metóda počiatočného čítania.
 30. Porozumenie v čítaní – modely a úrovne porozumenia v čítaní; porozumenie v hláskovej analyticko­‑syntetickej metóde čítania; typy, taxonómie a tvorba otázok na porozumenie (vo vzťahu k textu, z hľadiska úrovní kognitívneho spracovania), individuálno­‑kognitívna a sociálna dimenzia porozumenia.
 31. Metaporozumenie v čítaní – metakognitívne procesy a stratégie čítania, ich význam v jednotlivých etapách procesu čítania (pred, počas a po skončení čítania), príklady stratégií a didaktických aktivít na ich rozvíjanie, dlhodobé čitateľské stratégie a návyky.
 32. Hodnotenie čítania a gramotnosti – jeho význam pred začiatkom a v priebehu učenia sa čítať, autentická diagnostika čítania a gramotnosti, čitateľská gramotnosť v medzinárodných projektoch PIRLS.
 33. Problematické aspekty tradičnej didaktiky čítania a písania z hľadiska kontinuity vývinu v predškolskom a mladšom školskom veku, vo vzťahu k ďalším etapám vzdelávania, k požiadavkám funkčnej gramotnosti v súčasnej kultúre.