Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 31. 3. 2017, pred piatimi rokmi

Časť štátnej skúšky: pedagogika raného detstva

 1. História predškolského kurikula v slovenskom predškolskom vzdelávaní.
 2. Predškolské kurikulum v súčasnosti: Slovensko v medzinárodnom porovnaní.
 3. Vývoj a aplikácia právnej ochrany detí.
 4. Školský vzdelávací program ako nástroj inovácie vzdelávania v ranom detstve.
 5. Faktory a podmienky ovplyvňujúce efektívnosť praktickej implementácie inovácie do predškolského vzdelávania.
 6. Aktuálny prehľad dostupných inovačných vzdelávacích programov a možnosti ich implementácie do praxe materských škôl.
 7. Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia materskej školy.
 8. Proces prijímania detí do materskej školy.
 9. Činnosť a úlohy poradných orgánov riaditeľa školy.
 10. Učiteľská profesia, profesionalita, profesionalizácia, profesijná etika.
 11. Výskum učiteľskej profesie, učiteľ v dokumentoch vzdelávacej politiky Európskej únie.
 12. Profesijná dráha učiteľa (profesijný vývoj, motivácia a potreby v profesijnom rozvoji).
 13. Profesijný rozvoj učiteľov a jeho podpora, plánovanie kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov materskej školy.
 14. Prínos teórie L. S. Vygotského pre pedagogiku raného detstva.
 15. Prínos teórie J. Piageta pre pedagogiku raného detstva.
 16. Štruktúra a fungovanie legislatívneho procesu v Európskej únii, problematika raného detstva v dokumentoch Európskej únie.
 17. Dokumenty OECD o ranom vzdelávaní so zameraním na Slovensko.
 18. Sociálne nerovnosti v predškolskom vzdelávaní.
 19. Jazyková socializácia v rodinnom prostredí a jazykové kódy.
 20. Problematika inklúzie a inkluzívneho vzdelávania v materských školách a jej legislatívny rámec.
 21. Výskum v materskej škole – jeho praktická, teoretická a metodologická stránka.
 22. Materiálne podmienky v triede materskej školy a ich vzťah k podpore učenia u detí, nástroje hodnotenia vzdelávacieho prostredia.

Časť štátnej skúšky: evaluácia vzdelávania

 1. Evaluácia vzdelávania a školstva (vymedzenie pojmu, kontextov, trendov v medzinárodných i národných dokumentoch).
 2. Kvalita a efektivita (účelnosť a účinnosť) pedagogických javov (procesov, výsledkov, programov, prostredia).
 3. Výskum kvality a efektivity vzdelávania, jeho výsledkov v medzinárodných súvislostiach (frekventované témy, výsledky výskumov a meraní – OECD, EK).
 4. Interná kontrolná činnosť procesov a výsledkov vzdelávania v škole (vnútroškolská kontrola a hospitačná činnosť v školskom manažmente).
 5. Výkon externej kontroly – úlohy Štátnej školskej inšpekcie v SR, kritériá hodnotenia materských škôl zo strany Štátnej školskej inšpekcie v SR.
 6. Autoevaluácia kvality školy (kritériá, indikátory, nástroje) a úlohy aktérov procesov autoevaluácie v škole.
 7. Medzinárodné a národné testovania vzdelávania a učenia sa.
 8. Problematika školského hodnotenia, jeho formy a možnosti.
 9. Možnosti posudzovania sociálnych a pedagogických interakcií v triede.
 10. Využitie evaluačných otázok pri evaluácii vzdelávania v materskej škole.
 11. Portfólio ako evaluačná metóda v materskej škole.
 12. Nenormatívne stratégie a metódy evaluácie v triedach materských škôl.
 13. Posudzovanie vzdelávacích efektov inovačných programov vzdelávania.
 14. Evaluácia vzdelávacieho prostredia vo vzdelávacích oblastiach predškolského vzdelávania.
 15. Evaluačné a autoevaluačné kritériá posudzovania inkluzivity vzdelávacieho prostredia.