Skočiť na hlavný obsah

Informácie o štátnych skúškach

Od akademického roku 2022/2023 štátne škúšky v bakalárskom (predškolská a elementárna pedagogika) a magisterských odboroch (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a predškolská pedagogika) prebiehajú výhradne ako obhajoba záverečnej kvalitifkačnej práce - teda bakalárskej, resp. diplomovej práce.

Vzor prezentácie záverečnej práce nájdete nižšie. 

Ako sa prihlásiť na štátnu skúšku - obhajobu záverečnej práce?

Podľa harmonogramu akademického roka odovzdáte vo vybranom termíne záverečnú prácu (nahraním do systému evidencie záverečných prác - EZP) a prihlásite sa na študijnom oddelení na príslušný termín štátnej škúsky. Najneskôr 2 týždne pred konaním štátnej škúšky budete zaradení na presný termín obhajôb, najneskôr 1 týždeň pred konaním obhajoby budete mať k dispozícii posudky záverečnej práce. Budete teda vedieť presný dátum a čas, kedy sa vaše obhajoby budú konať a taktiež budete mať k dispozícii zoznam členov štátnicovej komisie.
 

Ako prebiehajú obhajoby záverečnej práce?

Obhajoby záverečných prác prebiehajú prezenčne, v miestnosti, ktorú máte určenú a viditelnú v rozhraní MAIS. V daný deň sa dostavíte na určené miesto, keďže sa v prípade potreby môže poradie študentov meniť, posúvať či upravovať, prosíme vás, aby ste boli v daný deň prítomní počas celého dňa, prípadne aspoň 1 hodinu pred časom vyhradeným na vašu obhajobu. S výsledkami štátnej škúšky budete oboznamení po obhajobách všetkých študentov.

V prípade opodstatnených dôvodov na zmenu poradia (zdravotný stav, gravidita, novorodenec) prosím kontaktujte vopred Dr. Janu Fúskovú (jana.fuskova [at] truni.sk), resp. ráno v deň konania obhajôb predsedu či predsedkyňu príslušnej štátnicovej komisie.

Študentom a študentkám odporúčame biznis či semi-formálne oblečenie. Zvoľte prosím odev, v ktorom sa budete cítiť komfortne počas celého dňa, hlavne počas letných termínov. Je vhodné vziať si so sebou fľašu vody (môže ju mať pri sebe počas celej obhajoby).

Obhajoba záverečnej práce trvá zvyčajne 20 - 30 minút. Počas tohto času máte vyčlenený priestor na predstavenie a prezentáciu záverečnej práce (5-8 minút), ďalej budú členom/ členkou komisie alebo tajomníkom/tajomníčkou prečítané posudky záverečnej práce (školiteľský a oponentský posudok), následne dostanete priestor reagovať na pripomienky/ otázky uvedené v posudkoch. Záverečnou časťou obhajoby je diskusia s členmi komisie.

Pre obhajoby záverečnej práce si študent/ka pripraví elektronickú prezentáciu podľa požiadaviek nižšie. Elektronický vzor prezentácie taktiež nájdete v prílohe. Vaše prezentácie si prosím prineste na USB kľúči v deň konania vašich obhajôb, označte si ich vaším priezviskom a nahrajte na PC v príslušnej miestnosti.

Ako by mala vyzerať prezentácia záverečnej práce?

Formálna štruktúra prezentácie záverečnej práce
Pri vizuálnej stránke vašej prezentácie dbajte najmä na prehľadnosť a čitateľnosť, rôzne prechodové efekty, zaujímavé fonty a vizuálne prvky môžu byť síce veľmi efektné, ale zväčša vášmu publiku (teda komisii) komplikujú porozumenie.

Stavte na kombináciu niektorých z klasických a ľahko čitateľných fontov - Times New Roman, Arial, Adobe, Calibri, Avenir - v tmavých farbách so svetlým pozadím.

Pre prípravu prezentácie môžete použiť PowerPoint, Keynote, Prezi a ďalšie programy, ale finálny súbor musí byť kompatibilný offline s MS Windows – teda pokiaľ si pripravujete prezentáciu v online nástroji, stiahnite si jej offline verziu, prípadne ak využívate Keynote na MacOS, exportujte si prezentaciu ako .ppt / .pptx / .pdf.

Na jednotlivých snímkach používajte primerané množstvo textu, nezahlcujte ich množstvom poučiek, vysvetlení a komplikovanými schémami. Súčasťou hodnotenia obhajoby záverečnej práce je i vaša schopnosť manažovať čas, ktorý na prezentáciu máte vymedzený, prezentujte teda VAŠU PRÁCU, nie teórie a prácu iných autorov. Čo ste robili a urobili vy? Vyskúšali ste nejakú novú metódu? Navrhli ste nejaké nové postupy? Aktivity? Identifikovali ste aktuálne potreby? Niečo ste testovali? Porovnávali ste rôzne prístupy? Merali ste nejaký parameter kvality/kvantity? Vytvárali ste niečo?

Logická a obsahová štruktúra obhajoby záverečnej práce

Z prezentácie sa chceme dozvedieť:

  • Akej oblasti sa vaša práca dotýka?
  • Čo konkrétne ste spravili/riešili?
  • Ako ste postupovali pri riešení?
  • Čo bolo výsledkom?

Predstavte si, že ste v električke/autobuse stretli spolužiaka/spolužiačku zo strednej, ktorý/ktorá sa vás opýtajú: „O čom si robil/a bakalárku/diplomovku?“ Vaša odpoveď by zopár vetami (na jednu až dve zastávky) vystihla gro prezentácie.

Úvod
Najväčší cringe obhajôb býva prezentovanie teórii a vymenúvanie toho, čo obsahujú jednotlivé kapitoly vašej záverečnej práce. Pri obhajobách hovorte prosím o tom, čo ste robili a ako ste to robili, neprezentujte teórie z Wikipédie a odbornej literatúry (členovia komisie ich poznajú, ak nie, opýtajú sa vás). Ak vychádzate vo vašej záverečnej práci z nejakej špecifickej teórie, môžete ju jednoducho a stručne popísať, prípadne ak pracujete s pojmom, ktorý nie je ešte plne etablovaný, môžete ho ozrejmiť. Už v úvodnej časti prezentácie je vhodné uviesť cieľ záverečnej práce. Neprezentujte prosím zadanie záverečnej práce.

Formulácia cieľa záverečnej práce a jednotlivých úloh
Formulujte jasne cieľ záverečnej práce a jednotlivé úlohy, ktoré ste riešili. Aký problém alebo rozpor ste našli? Čo je potrebné riešiť? Čo ste v práci rozoberali? Čo bolo vaším cieľom? Čo ste chceli vašou prácou dosiahnuť?

Metodika
Popis spôsobov práce a nástrojov – aké metódy ste použili? Robili ste pozorovanie? Kde? Ako dlho? Ako často? Koho ste pozorovali? Kedy? Niečo ste merali? Ako? Kedy? Čo ste merali? Koľkokrát? Analyzovali ste niečo? Čo? Odkiaľ ste to zobrali? Prečo práve toto? A čo ste porovnávali/analyzovali? Mali ste dotazník? Koľko ľudí vám ho vyplnilo? Koľko v ňom bolo otázok? Aké to boli otázky – otvorené či s nútenou voľbou? Akí ľudia vám ho vyplnili?

Ak by sme riešenie práce prirovnali k ceste z bodu A do bodu B, tak bod A sú východiská súvisiace so stavom poznania, bod B sú výsledky práce, pričom metodika je cesta, po ktorej sa rozhodneme ísť.

Výsledky
Výsledkom záverečnej práce na univerzite nie je vymenovávanie výhod a nevýhod, perličiek a zaujímavostí (na to netreba mať vysokú školu).

V časti výsledkov hovoríme o tom, na čo sme prišli, čo sme zistili, obsahuje údaje, čísla a dosiahnuté výsledky, ktoré sú často v tabuľkovej či grafickej podobe.

Čo sa vám podarilo? Ako je to efektívne? V čom je to lepšie? Kvalitnejšie? Rýchlejšie? Nakoľko je to presné? Ako to fungovalo?

Diskusia
Cieľom diskusie je zaujať triezvy a erudovaný postoj k výsledkom a porovnanie výsledkov vlastnej práce s výsledkami práce iných autorov (teóriou), prezentovanými v literárnych zdrojoch, vrátane vyjadrenia k rozdielom vo výsledkoch vo vzťahu k použitým metodikám a pod.

Diskusia predstavuje komentár k výsledkom, lebo zopár (síce skvelých) čísel ako 48, 25485, 6, 7, 45, 96, 32,568 bez komentára je rovnako cenných, ako zopár hokejových výsledkov: 2 : 1, 3 : 2, 0 : 5, 4 : 3. Nikto netuší, čo to vlastne znamená a k čomu sa to vzťahuje.

Mohlo sa stať, že ste sa snažili využiť nejakú novú techniku učenia, ale výsledky ukázali to, že ak by sme ju v škole uplatňovali, tak je to napríklad ekonomicky alebo technicky neprijateľné až absurdné, čo ste však na začiatku nevedeli a zistilo sa to až na základe vášho skúšania/výsledkov.