Skočiť na hlavný obsah

Publikačná činnosť

Pupala, Branislav: Narcis vo výchove: Pedagogické súvislosti individualizmu. Bratislava : VEDA/Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2004. 93 s. ISBN 80­‑224­‑0824­‑7.

S odstupom niekoľkých rokov od vydania tejto knižky možno povedať, že čitateľmi býva často označená za manifest konzervatívneho – v našich podmienkach neobvyklého prístupu k výchove a vzdelávaniu. Autor v tejto knižke podrobuje kritickej analýze prevažujúci (humanistický) model výchovy a ukazuje, že pedagogickému univerzu skôr zodpovedá práve konzervatívny postoj. V rámci neho je výchova interpretovaná ako prevažne asimilačný proces slúžiaci v princípe kultúrnej kontinuite a stabilite.

obrázok

Kaščák, Ondrej: Moc školy: O formatívnej sile organizácie. Bratislava : VEDA/Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006. 165 s. ISBN 80­‑224­‑0905­‑7.

Kniha rozvíja problematiku sociológie školy vychádzajúc jednak zo sociológie organizácií a zároveň nadväzujúc na práce M. Foucaulta a P. Bourdieua. Cieľom je ozrejmiť sociokultúrny význam školskej organizácie a legitimizovať obraz školy ako sociálne funkčného a stabilizačného prvku spoločnosti v časoch jej mnohostrannej destabilizácie.

obrázok

Žoldošová, Kristína: Východiská primárneho prírodovedného vzdelávania. Bratislava : VEDA/Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006. ISBN 80­‑8082­‑095­‑3.

Publikácia sa venuje objasneniu základných princípov rozvoja prírodovednej gramotnosti vo formálnom primárnom prírodovednom vzdelávaní. Venuje sa ako samotnej špecifikácii prírodovednej gramotnosti, tak aj spôsobom, ako rozvíjať vo vzájomnej súčinnosti jej jednotlivé zložky. Pri dosahovaní špecifických vzdelávacích cieľov sú zohľadňované prvky konštruktivistickej výučby.

obrázok

Kaščák, Ondrej – Filagová, Markéta: Javisko a zákulisie školy: O materskej škole a skrytom kurikule. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007. 157 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑169­‑2.

Kniha predstavuje prvú slovenskú systematickú analýzu konceptu tzv. skrytého kurikula v školskom prostredí. V empirickom výskume sa autori zameriavajú najmä na materskú školu ako priestor manifestného a latentného sociálneho pôsobenia a prostredníctvom etnografického prístupu odkrývajú nové úrovne a možnosti výskumu materskej školy.

obrázok

Kaščák, Ondrej – Žoldošová, Kristína (Eds.): Námety na reformu počiatočného vzdelávania. Bratislava : Renesans, 2007. 275 s. ISBN 978­‑80­‑969777­‑6­‑5.

Súborná monografia ôsmych autorov predstavuje ucelené hodnotenie prebiehajúcej reformy vzdelávania v rámci viacerých výchovných a vzdelávacích oblastí (jazykové vzdelávanie, matematické vzdelávanie, prírodovedné vzdelávanie, výtvarná výchova). Uvedené analýzy vedú ku kritickému stanovisku voči prebiehajúcim reformám, dokonca k samotnému spochybneniu reformných cieľov a zámerov.

obrázok

Petrová, Zuzana: Vygotského škola v pedagogike. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2008. 150 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑196­‑8.

Kniha je zameraná na analýzu pedagogických a didaktických aplikácií teórie L. S. Vygotského kulminujúcich tak v individualistických a kolektivistických odborných diskurzoch. Kniha je špecifická tým, že problém objasňovania, revidovania a ďalšieho rozvoja pôvodných Vygotského konceptov a téz a ich transformácie do podoby pedagogických a didaktických odporúčaní nevidí v jednoduchej perspektíve, ale ich objasňuje paralelne ako súčasť konkrétneho ideologického nastavenia odborného diskurzu.

obrázok

Kaščák, Ondrej – Pupala, Branislav (Eds.): Školy v prúde reforiem. Bratislava : Renesans, 2011. 293 s. ISBN 80­‑89402­‑44­‑1.

Kniha siedmych autorov pokračuje v hodnotení reformného procesu vo vzdelávaní dynamizovaného na Slovensku od roku 2008. Okrem negatívnych národných skúseností s reformou vzdelávania je značný priestor venovaný medzinárodným skúsenostiam so vzdelávacími reformami (najmä v ČR, Anglicku a Walese, USA, Kanade, Fínsku, Austrálii a Novom Zélande). Kniha tak predstavuje významný prínos aj ku komparatívnej pedagogike, pričom medzinárodné skúsenosti nabádajú k zvýšenej opatrnosti a kriticizmu voči existujúcim návrhom reformy vzdelávania u nás.

obrázok

Kaščák, Ondrej: Deti v kultúre – kultúry detí. Prešov : Rokus, 2009. 146 s. ISBN 978­‑80­‑89055­‑93­‑7.

Kniha predstavuje prvú systematickú slovenskú učebnicu sociológie detstva sumarizujúc skúmanie detí a ich života v spoločnosti v sociologickej tradícii a tiež aj v rámci mladej disciplíny, tzv. novej sociológie detstva. Deti a detstvo sú tu predmetom analýzy na priesečníku chápania detí ako príjemcov spoločenských charakteristík, no zároveň aj ako aktívnych tvorcov spoločenského života a významných spoločenských aktérov.

obrázok

Žoldošová, Kristína: Implementácia konštruktivistických princípov prírodovedného vzdelávania do školských vzdelávacích progamov MŠ a 1. stupňa ZŠ. Prešov : Rokus, 2010. 262 s. ISBN 978­‑80­‑89510­‑00­‑9.

Publikácia sa venuje problematike implementácie inovatívnych edukačných prvkov do prírodovedného vzdelávania v materských školách a na 1. stupni základných škôl. V publikácii prezentovaná inovácia (výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania) je v súlade s európskym trendom v danej oblasti. Zameriava sa na rozvoj detskej spôsobilosti pracovať s informáciami a konštruovať nové poznatky.

obrázok

Kaščák, Ondrej: Škola ako rituálny priestor. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2010. 176 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑360­‑3.

Kniha neponíma školu ako výhradný priestor pedagogiky, ale ako sociálne pole otvorené sociálnovedným analýzam, ktoré môžu byť pre pedagogiku mimoriadne inšpiratívne. Takéto analýzy umožňujú identifikovať a pochopiť formatívny význam takých sociálnych aktov, ako sú rituály. Z tejto perspektívy je školské dianie rituálnym dianím, ktoré pomáha ozrejmiť spoločenský význam školy.

obrázok

Kaščák, Ondrej – Pupala, Branislav: Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch. Prešov : Rokus, 2009. 175 s. ISBN 978­‑80­‑89055­‑98­‑2.

Kniha poskytuje štruktúrovaný prehľad v existujúcich koncepciách a teóriách výchovy a vzdelávania, pričom reaguje na medzery v používaných zahraničných učebniciach teórií vzdelávania u nás (napr. Bertrand 1998). Autori prinášajú nový kľúč štrukturácie pedagogických teórií, zdôrazňujúc aj ideologické aspekty pedagogických teoretizácií. Tie sú chápané ako mocenské jazykové hry bojujúce o svoju školsko­‑politickú legitimitu.

obrázok

Kaščák, Ondrej – Pupala, Branislav (Eds.): Škola – Statický element v sociálnej dynamike. Bratislava : Iura Edition, 2011. 296 s. ISBN 978­‑80­‑8078­‑459­‑1.

Zborník je výstupom konferencie s rovnomenným názvom, ktorá mala za cieľ komplexne zhodnotiť prebiehajúce vzdelávacie reformy. Každý reformný pohyb dynamizuje školské dianie a vystavuje školy transformačným tlakom. Príspevky jednotlivých autorov opisujú skúsenosti s týmito tlakmi vo vybraných sektoroch a oblastiach vzdelávania.

obrázok

Pedagogický časopis/Journal of Pedagogy.

Časopis sa stal najprestížnejším slovenským vedeckým pedagogickým časopisom, ktorý je zaradený do piatich medzinárodných profesijných databáz a indexových služieb. Orientuje sa predovšetkým na všeobecnú pedagogiku, jej interdisciplinárne presahy, sociológiu vzdelávania a školskú politiku. Publikuje príspevky prestížnych zahraničných autorov a má vysokú čítanosť v zahraničí.

Podrobnejšie informácie nájdete na https://pdf.​truni.​sk/​jop.

obrázok

Zápotočná, Oľga – Kožíková, Štefana: Rébusová čítanka: Program rozvíjania fonologických schopností. Bratislava : Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie, SAV, 1994. 55 s. ISBN 80­‑900981­‑4­‑2.

„Rébusová čítanka“ vznikla ako metodický materiál určený pre dyslektikov a deti s problémami v čítaní. Doterajšie výskumy a skúsenosti s jej používaním však ukázali, že možnosti jej uplatnenia sú omnoho širšie. Dá sa využiť tak v rámci včasnej prevencie porúch či v predškolskej príprave na čítanie a v rámci počiatočného vyučovania čítania, osobitne v prípadoch, keď bežné vyučovacie postupy nestačia, alebo nevyhovujú. Program ponúkaný v čítanke je zameraný na rozvíjanie fonologických schopností, ktoré sú jedným z rozhodujúcich predpokladov úspechu v čítaní a často aj príčinou zlyhávania. Uplatnenie rébusu, na ktorom je založený, poskytuje jednoduchý a názorný spôsob prenikania do fonologickej štruktúry slova, umožňuje nácvik sluchovej analýzy a syntézy opierajúci sa o zmysluplné významové časti slov. Bohatá slovná zásoba, pestrý obrázkový materiál, striedanie rozličných činností i samostatné riešenie rébusov prispieva k udržaniu motivácie a pozornosti. Prístup, ktorý sa tu využíva, kombinuje prvky globálnej a analyticko­‑syntetickej metódy čítania, pričom kompenzuje nedostatky jedného aj druhého. Rébusová metóda môže teda slúžiť ako jedna z alternatívnych stratégií vyučovania čítania. Je vhodným a psychologicky primeraným úvodom do čítania, ktorým možno preklenúť cestu od globálneho vnímania slov k abstraktnej fonematickej analýze.

obrázok

Petrová, Zuzana – Valášková, Miriam: Jazyková a literárna gramotnosť v materskej škole: Teoretické súvislosti a možnosti jej rozvíjania. Bratislava : Renesans, 2007. 65 s. + prílohy. ISBN 80­‑969777­‑5­‑8.

Kniha má charakter VŠ študijného textu určeného pre oblasť rozvíjania jazykovej a literárnej gramotnosti v materskej škole, ktorý objasňuje východiská a základné prvky jazykovej gramotnosti podľa modelu pregramotnosti Anne van Kleeckovej, ktoré sú následne demonštrované aj prostredníctvom didakticko­‑metodických návrhov aktivít realizovateľných v MŠ aj v prvom ročníku ZŠ. Publikácia je tak rovnako použiteľná ako odborno­‑metodický materiál.

obrázok

Kaščák, Ondrej – Pupala, Branislav: Škola zlatých golierov – Vzdelávanie v ére neoliberalizmu. Praha : Sociologické nakladatelství, 2012. 208 s. ISBN 978­‑80­‑7419­‑113­‑8.

Publikácia detailne analyzuje prienik prvkov neoliberálnej správy do vzdelávacieho sektora, počnúc vysokoškolským vzdelávaním až po materské školy. Predstavuje hlbokú transformáciu vzdelávania vo svete, ktorá v súčasnosti ovplyvňuje aj naše podmienky, a nabáda ku kritickému vnímaniu viacerých súčasných reformných krokov, pričom odhaľuje ich pozadie. Vyšla v prestížnom vydavateľstve Sociologické nakladatelství a po dlhých rokoch predstavuje publikáciu vydanú v tomto vydavateľstve v slovenskom jazyku.

obrázok