Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Lukáš Vaško, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: katedrový správ­ca systému MAIS
  študijný po­rad­ca pre sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ – ba­ka­lárske štú­dium
  študijný po­rad­ca pre sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ – ma­gi­sterské štú­dium
  Miestnosť: 625
  Klapka: 558
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH
  Mgr. Lukáš Vaško vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor psychológia. Má ukončenú predatestačnú prípravu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. V klinickej praxi sa venuje diagnostike, diferenciálnej diagnostike, odbornému poradenstvu a terapii detí a adolescentov.

Absolvoval krátkodobé výcviky z procesorientovanej psychoterapie, neuropsychológie, hypnózy, aplikovanej behaviorálnej analýzy zameranej na terapiu porúch autistického spektra a ďalšie. Má absolvovaný dlhodobý výcvik v diagnostike Rorschachovou metódou. Dlhodobú klinickú stáž absolvoval na Detskej klinike a Neurologickom oddelení Fakultnej nemocnice v Trnave. Vo svojich záverečných prácach sa venoval kardiorespiračnej psychofyziológii vo vzťahu k psychosomatickým ochoreniam, a epilepsii a jej vzťahu ku kognitívnym funkciám.

Výber z publikačnej činnosti

  • Vaško, L. 2014. Vzdelávanie detí a mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Komparácia niekoľkých krajín. In Quaere. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové : Magnanimitas. 2014. S. 1075–108. ISBN 978­‑80­‑87952­‑04­‑7.
  • Fúsková, J. – Kusý, P. – Miterková, L. – Vaško, L. 2014. Konštrukcia pojmu rodina a jej hodnota u detí v náhradnej starostlivosti. In Sborník z III. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Praha : Wolters Kluwer. 2014. S. 394–401. ISBN 978­‑80­‑7478­‑645­‑7.
  • Vaško, L. 2014. Hodnota dieťaťa v minoritných skupinách. In Juvenilia Paedagogica 2014. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií. 2014. S. 186–190. ISBN 978­‑80­‑8082­‑779­‑3.
  • Vaško, L. 2015. Dieťa a jeho hodnota z pohľadu rodičov a učiteľov. In Sborník z IV. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Praha : Wolters Kluwer. 2015.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.