Skočiť na hlavný obsah

Kenské centrum pre štúdiá raného detstva a predškolského vzdelávania – špecifické pracovisko Keňa, Kwale

V roku 2015 bolo pri Pedagogickej fakulte TU zriadené Kenské centrum pre štúdiá raného detstva a predškolského vzdelávania – špecifické pracovisko Keňa, Kwale. Vzniklo na základe predchádzajúcich aktivít Katedry školskej pedagogiky v lokalite Kwale (jedna z najchudobnejších pobrežných lokalít v Keni) na poli predškolského vzdelávania a starostlivosti o deti v ranom veku. Vznik pracoviska sa súčasne úzko spája s novým akreditovaným medziodborovým študijným programom PdF TU (v spolupráci s FZSP TU) vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci, ktorý je zameraný na prípravu odborníkov pre starostlivosť o deti v ranom veku v chudobných a sociálne vylúčených lokalitách.

Základy centra

Kenské centrum svoje pôsobenie zakladá na tradíciách výborne vybudovaných kapacít PdF TU v oblasti predškolskej pedagogiky, kde pôsobia špičkoví odborníci na predškolské vzdelávanie s významným dopadom na rozvoj predškolskej pedagogiky a politiky predškolského vzdelávania v domácom prostredí i v medzinárodnom rozmere, s osobitným zreteľom na problematiku predškolského vzdelávania v rozvojových krajinách a v oblastiach s poddimenzovanou starostlivosťou o deti v ranom veku.

Aktivity pracoviska v oblasti predškolského vzdelávania sa opierajú a napĺňajú stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky formulované v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018, a konkrétnejšie tiež v Stratégii SR pre rozvojovú spoluprácu s Kenskou republikou na roky 2014 – 2018. Naše aktivity súčasne prispievajú k napĺňaniu rozvojových cieľov OSN, osobitne k cieľu 2, smerujúceho k vytváraniu podmienok na zabezpečenie všeobecného základného vzdelania.

V oblasti predškolského vzdelávania začala Pedagogická fakulta TU v Keni pôsobiť od roku 2013, kedy sa nadviazalo na existujúce projekty TU v oblasti Kwale pri zdravotnej starostlivosti o deti v tomto regióne a kedy bola artikulovaná základná potreba vytvoriť novú platformu v komplexnej starostlivosti o deti v ranom veku zameranú na vytváranie podmienok pre zabezpečenie kvalitného predškolského vzdelávania. Pracovníci pedagogickej fakulty vykonali pilotážne štúdie v danom regióne, nadviazali kontakty s lokálnymi autoritami v oblasti predškolského vzdelávania, identifikovali základné potreby regiónu pre špecifickú oblasť svojho pôsobenia, nadviazali spoluprácu s učiteľmi predškolského vzdelávania a s inštitúciami, ktoré sa podieľajú na správe predškolského vzdelávania na regionálnej i na celoštátnej úrovni. Spolu s tým začali vykonávať odbornú, výskumnú a vývojovú činnosť dotýkajúcu sa predškolského vzdelávania v kenskom prostredí. Tá sa dotýka:

 • komplexného výskumu detstva v africkom/kenskom prostredí a jeho lokalitách ohrozených výraznou chudobou a zníženým prístupom k predškolskému vzdelávaniu, a to v participácii s učiteľmi a študentmi diplomového štúdia predškolskej pedagogiky Teachers’ College v Matuga (subregión Kwale),
 • výskumu tvorby národného a lokálneho kurikula predškolského vzdelávania,
 • uplatnenia špecifických evaluačných nástrojov na hodnotenie predškolského vzdelávania v konkrétnych predškolských zariadeniach,
 • identifikácie základných atribútov rozvojovej spolupráce v oblasti predškolského vzdelávania s osobitným zreteľom na chudobou ohrozované lokality Kene.
 • V oblasti vzdelávania predškolských učiteľov v regióne Kwale sa prostredníctvom rozvojových aktivít PdF TU v Kwale na Teachers’ College v Matuga (subcounty Kwale) začala spolupráca na vývoji študijných modulov zameraných na zavádzanie IKT vzdelávania ako nástroja všestrannej podpory predškolského vzdelávania a zapájanie študentov diplomového štúdia učiteľstva pre materské školy do spoločných výskumných programov zameraných na štúdium kenského detstva.
 • Vytvorili sa podmienky na zapojenie lokálnych učiteľov predškolského vzdelávania do zvyšovania kvalifikácie na PdF TU s cieľom vyškoliť miestnych odborníkov na vysokokvalifikovaných expertov v oblasti predškolskej pedagogiky schopných priamo zužitkovať najvyššie vzdelanie pre potreby rozvoja predškolského vzdelávania vo svojom vlastnom prostredí.

Hlavným lokálnym partnerom pracoviska je regionálny úrad pre predškolské vzdelávanie – DICECE v Kwale (Distric Centre for Early Childhood Development nad Education), ktorý všestranne zodpovedá za správu predškolského vzdelávania v danej lokalite a súčasne plní aj funkciu Teachers’ College v príprave učiteľov predškolského vzdelávania v danom regióne. Spolupráca s týmto partnerom je zakotvená v podpísanom Memorande o spolupráci medzi touto inštitúciou a PdF TU.

Súčasné aktivity

Vzhľadom na kontinuitu s doterajšími aktivitami a s ohľadom na skutočnosť, že fakulta v súvislosti so svojím pôsobením v oblasti rozvojovej spolupráce získala práva na realizáciu nového medziodborového študijného programu s názvom vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci, sa aktivity pracoviska v roku sústreďujú do nasledujúcich oblastí:

 • Zabezpečenie praktickej výučby vybraných študentov novoakreditovaného medziodborového študijného programu vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci v rámci predpísaných odborných praxí. Študenti získajú priamu skúsenosť z pôsobenia v programoch rozvojovej spolupráce v cieľovej krajine, osvoja si zručnosti potrebné pre oblasť rozvojovej spolupráce v oblasti predškolského vzdelávania a hlbšiu ľudskú skúsenosť v kontakte s diametrálne odlišnou kultúrou a životnými podmienkami.
 • Univerzitné vzdelávanie kenských učiteľov predškolského vzdelávania v študijnom odbore vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci na PdF TU (prostredníctvom špecifického pracoviska), ich zapojenie do spoločných projektov rozvojovej spolupráce v oblasti predškolského vzdelávania a umožnenie ich participácie na výskumných, vývojových a pedagogických aktivitách špecifického pracoviska.
 • Pôsobenie v oblasti profesijného rastu učiteľov predškolského vzdelávania v regióne Kwale, ktoré je založené na zmluvnej spolupráci medzi Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity a DICECE (District Centre for Early Childhood Development and Education) v Kwale. Základným nástrojom tohto programového cieľa sú krátkodobé vzdelávacie aktivity zamerané na lokálnu komunitu učiteľov predškolského vzdelávania v regióne Kwale a orientované na metodiku tvorby lokálneho kurikula a na metodickú podporu učiteľov vo vybraných oblastiach predškolského vzdelávania.
 • Participácia na príprave diplomovaných učiteľov predškolského vzdelávania na Teachers’ College pri DICECE v Kwale (Matuga): podieľanie sa na výučbe; spolupráca na modernizácia študijných programov – najmä vývoj a aplikácia nových vzdelávacích modulov zameraných na všestranné využitie IKT v predškolskom vzdelávaní; zapájanie študentov a učiteľov do spoločných výskumných projektov zameraných na skúmanie ECEC v kenských a afrických podmienkach.
 • Spolupráca s kenskou celonárodnou autoritou v oblasti vývoja predškolského kurikula NACECE (National Centre for Early Childhood Development and Education) v Nairobi zameraná na vzájomnú konzultáciu tvorby národného kurikula, inovačné procesy v tvorbe kurikula, spojené s prenosom skúseností v oblasti kurikulárneho vývoja a politiky predškolského vzdelávania v SR a v európskych krajinách.
 • Ďalšia spolupráca s Catholic University of Eastern Africa v Nairobi pri vývoji a zabezpečovaní vysokoškolských študijných programov predškolskej pedagogiky (Early Childhood Education and Care).
 • Transfer a aplikácia výsledkov činnosti pracoviska do rozvoja študijných programov na Pedagogickej fakulte TU, rozšírenie a prehĺbenie poznatkov v oblasti rozvojového vzdelávania, globálnych štúdií, porovnávacej predškolskej pedagogiky, transfer výstupov výskumných projektov do domáceho prostredia s osobitným zreteľom na „pedagogiku chudoby“ a s výskumným a aplikačným dosahom na problémovú oblasť raného vzdelávania detí z ekonomicky a sociálne slabého prostredia.

Personálne zabezpečenie

Vedúci centra: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

Členovia centra: pracovníci PdF TU podieľajúci sa na výskumných a študijných programoch v oblasti predškolského a primárneho vzdelávania

Externí spolupracovníci:

Prof. Tata Mbugua, PhD. (University of Scranton, USA) Marek Tesar, PhD., MA, TTC (Auckland University, New Zealand) Nichodemus Mbaluku, MA (DICECE Kwale) Immaculate Tendwa, BA (DICECE Kwale)