Skočiť na hlavný obsah

Ďalšie aktivity

Počas existencie katedry sa ďalšie aktivity spájajú napríklad so:

  • spoluprácou (lektorstvom a posudzovateľskými aktivitami) pri ďalšom vzdelávania učiteľov základných škôl (projekty realizované metodickými centrami),
  • účasťou jednotlivých pracovníkov v rozličných odborných a expertných komisiách, redakčných radách
  • a participáciou na odborných projektoch.

Pracovníci katedry intenzívne spolupracujú s priamo riadenými organizáciami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Najmä so Štátnym pedagogickým ústavom a Metodicko­‑pedagogickým centrom. Pracovisko má podiel na vývoji nových kurikulárnych dokumentov pre predprimárne a primárne vzdelávanie.