• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

obrázok

Pavlovičová, Kristína: Das Bild der Kirche in der Boulevardpresse. Berlín : Peter Lang, 2019. 270 s. ISBN 978­‑3­‑631­‑79508­‑8.

 

obrázok

Beláková, Mária – Hladký, Juraj – Závodný, Andrej: Hydronymia Malého Dunaja. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. 533 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0167­‑3.

 

obrázok

Pavlovičová, Kristína: Prológy Teofylakta Ochridského. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017. 128 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0085­‑0.

 

obrázok

Závodný, Andrej: Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka II. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016. 120 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0003­‑4.

 

obrázok

Závodný, Andrej: Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka I. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016. 207 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0002­‑7.

 

obrázok

Pavlovičová, Kristína: Veľkomoravský Proglas. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016. 143 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0016­‑4.

 

obrázok

Hladký, Juraj – Závodný, Andrej: Hydronymia Žitného ostrova. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015. 318 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑840­‑0.

 

obrázok

Programy a manifesty v slovenskej literatúre po roku 1945. Editori: R. Bílik, R. Raffaj. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014. 182 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑814­‑1.

Publikácia Programy a manifesty v slovenskej literatúre po roku 1945 je čiastkovým výstupom z grantového projektu Ústavu slovenskej literatúry SAV a Pedagogickej fakulty TU v Trnave Dejiny slovenskej literatúry po roku 1945. Antológia na jednom mieste sústreďuje texty, ktoré v literárnom živote najmä po roku 1948/49 manifestovali inštitucionálne kryté ideologické projekty literatúry a kultúry a súčasne reflektuje texty, ktoré vstupovali do polemiky s oficiálne deklarovaným estetickým kánonom. Ambíciou editorov bolo kaleidoskopickým spôsobom predstaviť popri sérii dokumentov kultúrnej politiky tendencie, ktoré svojím návratom k medzivojnovej avantgardnej tradícii, spolu s tendenciami vyjavujúcimi svoj význam až dnes, po „vystúpení“ z dobového rámca, destabilizovali monolitnú predstavu o literatúre a kultúre. Programy a manifesty sú uvádzané komentármi, ktoré odkrývajú ich literárnohistorické významy.

 

obrázok

Pavlovičová, K.: Eschatológia v slovenskej barokovej poézii. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014. 187 s. ISBN 987­‑80­‑8082­‑815­‑8.

 

obrázok

 

obrázok

Vitézová, Eva: Rozprávka a povesť v tvorbe a recepcii. Nitra : UKF, 2014. 146 s. ISBN 978­‑80­‑558­‑0559­‑7.

 

obrázok

Magalová, Gabriela: Meditatívna rozprávka. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013. 133 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑331­‑1.

 

obrázok

Hladký, Juraj – Pavlovič, Jozef – Pavlovičová, Kristína – Závodný, Andrej: Cyrilo­‑metodské replikácie byzantsko­‑slovanskej kultúry v interpretácii. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. 124 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑752­‑6.

 

obrázok

Závodný, Andrej: Hydronymia slovenskej časti povodia Moravy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2012. 494 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑561­‑4.

 

obrázok

Magalová, Gabriela: Cesta rozprávky. Autorská rozprávka 1. polovice 20. storočia v Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2010. 118 s. ISBN 978­‑80­‑7162­‑861­‑3.

 

obrázok

Vitézová, Eva: Povesti – mikrodejiny regionálnych spoločenstiev. Bratislava : Metodicko­‑pedagogické centrum, 2005. 62 s. ISBN 80­‑8052­‑229­‑4.

 

obrázok

Vitézová, Eva: Súčasná literatúra a škola. Nitra : UKF, 2009. 98 s. ISBN 978­‑80­‑8094­‑662­‑3.

 

obrázok

Magalová, Gabriela: Rozprávky s kresťansko­‑didaktickou tendenciou. Nitra : UKF, 2007. 126 s. ISBN 978­‑80­‑8094­‑165­‑9.

 

obrázok

Vitézová, Eva: Významové a žánrové charakteristiky povesti. Bratislava : OG – Poľana, 2005. 134 s. ISBN 80­‑89192­‑25­‑4.

 

obrázok

Mihálik, Ivan – Vitézová, Eva: Literárne listy pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl. Košice : Ars Litera, 2004. 105 s. ISBN 80­‑88894­‑03­‑4.

 

obrázok

Mihálik, Ivan – Vitézová, Eva: Literárne listy pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl. Košice : ARS Litera, 2005. 90 s. ISBN 80­‑88894­‑19­‑0.

 

obrázok

Hladký, Juraj: Hydronymia povodia Dudváhu. 1. vyd. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. 197 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑504­‑1.

 

obrázok

Pavlovič, Jozef: Prednášky zo štylistiky slovenčiny. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. 160 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑494­‑5.

 

obrázok

Bílik, René – Beláková, Mária – Chudíková, Eva – Raffaj, Radoslav: Teoretické aspekty jazykového a literárneho vzdelávania. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. 114 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑497­‑6.

 

obrázok

Beláková, Mária: Kde sa píšu čiarky? 1. vyd. Bratislava : Fragment, 2011. 77 s. ISBN 978­‑80­‑8089­‑549­‑5.

 

obrázok

Hladký, Juraj: Hydronymia povodia Nitry. 1. vyd. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2004. 294 s. ISBN 80­‑8082­‑008­‑2.

 

obrázok

Bílik, René: Historický žáner v slovenskej próze. Bratislava : Kalligram a Ústav slovenskej literatúry, 2008. 247 s. ISBN 978­‑80­‑8101­‑137­‑5.

 

obrázok

Bílik, René: Duch na reťazi. Sondy do literárneho života na Slovensku v rokoch 1945 – 1989. Bratislava : Kalligram, 2008. 192 s. ISBN 978­‑80­‑8101­‑028­‑6.

 

obrázok

Matejovič, Pavel: Ivan Kadlečík. Bratislava : Kalligram, 2001. 152 s.

 

obrázok

Bílik, René: No a čo! Bratislava : Kalligram, 2001. 182 s.

 

obrázok

Vitézová, Eva: Historický román pre mládež v interpretácii. Bratislava : MPC, 2002. 67 s. ISBN 80­‑8052­‑157­‑3.

 

obrázok

Pavlovič, Jozef: Negácia v jednoduchej vete. Bratislava : Slavistický kabinet SAV, 2003. 137 s. ISBN 80­‑968971­‑3­‑6.

 

obrázok

Magalová, Gabriela: Cesta rozprávky. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2010. 118 s.

 

obrázok

Pavlovič, Jozef: Slovo a ikona. Bratislava : Pont, 2004. 115 + 12 s. obrazovej prílohy. ISBN 80­‑969184­‑0­‑0.

 

obrázok

Bílik, René: Interpretácia umeleckého textu. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009. 155 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑289­‑7.

 

obrázok

Beláková, Mária: Vlastné meno ako príbeh a hra. (Didaktika vlastného mena.) Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. 129 s.

 

obrázok

Matejovič, Pavel: Synoptici. Bratislava : Kalligram, 2000. 172 s.

 

obrázok

Hladký, Juraj – Vondrovský, Ivo: Sta viator: Kapitoly z dejín Leopoldova (1). Leopoldov : VM­‑print, 2009. 120 s. ISBN 978­‑80­‑970062­‑1­‑1.

 

obrázok

Hladký, Juraj – Maculák, Juraj – Rendár, Ľubomír – Veselská, Eva: Pravopisno­‑gramatická príručka s cvičebnicou. Žilina – Trnava : Vydavateľstvo Mozaika v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a literatúry PdF TU, 2006, 2007, 2008. 178 s. ISBN 80­‑969475­‑6­‑7.

 

obrázok

Bílik, René: Ján Kalinčiak: Reštavrácia a iné. Bratislava : Kalligram a Ústav slovenskej literatúry, 2009. 555 s. ISBN 978­‑80­‑8101­‑275­‑4.

 

obrázok

Kráľ, Ábel – Rýzková, Anna: Základy jazykovej kultúry. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990. 128 s.

 

obrázok

Rýzková, Anna: Precvičme si pravopis v 9. ročníku základných škôl. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002. 126 s.

 

obrázok

Rýzková, Anna a kol.: Učíme sa pravopis v 2. ročníku základných škôl. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009. 56 s.

Rýzková, Anna a kol.: Učíme sa pravopis v 3. ročníku základných škôl. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009. 80 s.

Rýzková, Anna a kol.: Učíme sa pravopis v 4. ročníku základných škôl. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009. 80 s.

Rýzková, Anna a kol.: Precvičme si pravopis v 5. ročníku základných škôl. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009. 75 s.

Rýzková, Anna a kol.: Precvičme si pravopis v 6. ročníku základných škôl. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2010. 77 s.

Rýzková, Anna a kol.: Precvičme si pravopis v 7. ročníku základných škôl. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2010. 80 s.

Rýzková, Anna a kol.: Precvičme si pravopis v 8. ročníku základných škôl. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Rýzková, Anna a kol.: Precvičme si pravopis v 9. ročníku základných škôl. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002.

 

obrázok

Beláková, Mária – Rovenská, Jana: Inovatívne námety na slovenský jazyk a literatúru (5. – 6. ročník ZŠ). Senec : INFRA, 2011.

 

obrázok

Beláková, Mária – Rýzková, Anna – Moravčíková, Mária: Didaktická príručka zo slovenského jazyka pre 1. stupeň ZŠ. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. 96 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑376­‑4.

 

obrázok

Beláková, Mária – Magalová, Gabriela – Moravčíková, Mária: Didaktická príručka zo slovenského jazyka pre 2. stupeň ZŠ. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. 81 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑377­‑1.

 

obrázok

Hladký, Juraj – Magalová, Gabriela – Moravčíková, Mária: Didaktická príručka zo slovenského jazyka pre stredné školy. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. 53 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑378­‑8.

 

obrázok

Baláž, Peter – Bujalka, Anton – Rýzková, Anna: Slovenský jazyk I. Zvuková stránka jazyka. Náuka o slovnej zásobe. 5. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského, 1993. 140 s.

 

obrázok

Betáková, Valéria – Rýzková, Anna: Všestranný jazykový rozbor. Druhé, prepracované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1979.

 

obrázok

 

obrázok

 

obrázok

Možnosti autobiografickosti. Zost.: I. Taranenková. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV a Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. 250 s.

 

obrázok

Texty Dominika Tatarku. Editori: R. Bílik, P. Zajac. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. ISBN 978­‑80­‑224­‑1282­‑7.

 

obrázok

Obsah

obrázok

Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie. Trnava 12. – 14. 9. 2007. Zost. J. Hladký, I. Valentová. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovít Štúra, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. 442 s. ISBN 978­‑80­‑224­‑1126­‑4.

 

obrázok

Z hydronymie západného Slovenska. Zborník vedeckých štúdií. Zost. J. Hladký. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. 149 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑392­‑4.

 

obrázok

 

obrázok

Z problematiky náboženských výrazov v spisovnej slovenčine. Ed. E. Krasnovská. Trnava : Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Trnaveskej univerzity v Trnave a VEDA, vydavateľstvo SAV, 2009. 278 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑263­‑7.

 

obrázok

Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia v dejinných súvislostiach a v spoločenskom kontexte obdobia. Eds. J. Hladký, E. Krasnovská. Trnava : Spolok sv. Vojtecha v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulta TU, 2006. 358 s. ISBN 80­‑7162­‑636­‑8.

 

obrázok

Obsah

obrázok

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria A – Philologica. Zost. J. Pavlovič. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2002. 138 s. ISBN 80­‑89074­‑50­‑2.

 

obrázok

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria A – humanitné vedy. Zost. J. Kapucian, A. Trnka. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 1999. 172 s. ISBN 80­‑88774­‑64­‑0.