• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pozrite si aj sekciu Uchádzač » Prijímacie konanie na fakultnej stránke.

Požiadavky na uchádzača o bakalárskej štúdium slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte TU v Trnave

Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zabezpečuje trojročné bakalárske štúdium slovenského jazyka a literatúry. Záujemcovia o bakalárske štúdium by mali mať záujem o kultúru jazykového prejavu, aktívny čitateľský záujem o diela domácej i svetovej umeleckej literatúry, záujem o teoretické poznatky z oblasti jazykovedy, literárnej teórie a literárnej histórie, ale aj záujem o diela z iných umeleckých oblastí. Absolventi bakalárskeho štúdia nadobúdajú poznatky a zručnosti zo základných jazykovedných a literárnovedných disciplín. Po úspešnom obhájení záverečnej bakalárskej práce a vykonaní štátnej skúšky získavajú absolventi titul bakalár (Bc.).

Požiadavky na uchádzača o magisterské štúdium slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte TU v Trnave

Dvojročné magisterské štúdium nadväzuje na bakalárske štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s inými akademickými predmetmi, ktoré sa vyučujú na Pedagogickej fakulte TU v Trnave. Študenti si dopĺňajú základné vedomosti z vybraných jazykovedných a literárnovedných predmetov a didaktiky slovenského jazyka a literatúry, ktoré sú pre nich ako budúcich učiteľov nevyhnutné v praktickej výučbe na 2. stupni základných škôl (nižší stupeň sekundárneho vzdelávania; ISCED 2) a na vyššom stupni sekundárneho vzdelávania (ISCED 3), teda v gymnáziách a stredných školách. Po úspešnom obhájení záverečnej magisterskej (diplomovej) práce a vykonaní štátnej skúšky získavajú absolventi titul magister (Mgr.).

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o doktorandské štúdium v odbore slovenský jazyk a literatúra na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

V zmysle § 56 zákona 131/2002 o vysokých školách základnou podmienkou prijatia na štúdium v študijnom programe teória jazykového a literárneho vzdelávania je získanie magisterského vzdelania v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra alebo cudzí jazyk a literatúra, respektíve v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a študijnom odbore učiteľstvo umelecko­‑výchovných a výchovných predmetov, študijný program učiteľstvo slovenského (cudzieho) jazyka a literatúry (v kombinácii predmetov). Súčasťou prijímacieho konania je:

  • posúdenie všeobecných študijných spôsobilostí a poznatkov v prislúchajúcom študijnom odbore,
  • overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku,
  • overenie zručností v písomnej odbornej komunikácii,
  • prezentácia základnej predstavy o riešení zvolenej témy dizertačnej práce.

Prosím, zvoľte stupeň štúdia.