• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

  • Študenti sú povinní kontrolovať výsledky svojho štúdia a sledovať počet kreditov počas svojho štúdia v súlade s aktuálnym študijným programom pre svoj študijný odbor a predmetovú špecializáciu v konkrétnom roku štúdia.
  • Študijný program musí byť v súlade s tým, na ktorého štúdium nastúpili v prvom semestri svojho štúdia.
  • Stránkové hodiny študijného oddelenia sú aktualizované na fakultnej stránke Študent » Študijné oddelenie.
  • Informačné listy predmetov aktuálneho akademického roka sú prístupné prostredníctvom verejnej časti otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) akademického informačného systému MAIS. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  • Témy záverečných (bakalárskych a diplomových) prác sú dostupné (po prihlásení sa otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) prostredníctvom akademického informačného systému MAIS. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Akreditačný spis platný do AR 2015/2016     Akreditačný spis platný od AR 2016/2017

1.1.1 slovenský jazyk a literatúra, Bc. (denné)

Predmetová špecializácia: slovenský jazyk a literatúra – editorstvo a vydavateľská prax

Garant: prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
Vysvetlivky:
TP typ predmetu   RK ročník   SM semester   KR kredity   ΣKH kontaktné hodiny spolu
PR prednášky SE semináre CV cvičenia PX prax
 
ponuka predmetov TP RK SM KR PR SE CV PX ΣKH
ponuka povinných predmetov
základy jazykovedy P 1 ZS 3 1 1 0 0 2
slovenská ortografia P 1 ZS 3 0 2 0 0 2
teória literatúry P 1 ZS 5 2 2 0 0 4
úvod do štúdia literatúry P 1 ZS 2 0 1 0 0 1
genológia a textológia P 1 ZS 2 0 2 0 0 2
rétorika P 1 ZS 2 0 2 0 0 2
médiá a verejnosť P 1 ZS 3 2 1 0 0 3
základy redakčnej praxe P 1 ZS 2 0 0 2 0 2
spolu 1 ZS       22 5 11 2 0 18
fonetika a fonológia P 1 LS 4 1 2 0 0 3
interpretácia umeleckého textu P 1 LS 3 1 1 0 0 2
svetová literatúra P 1 LS 3 1 1 0 0 2
dejiny spisovnej slovenčiny P 1 LS 3 1 1 0 0 2
transkripčný seminár P 1 LS 3 0 3 0 0 3
praktická textológia P 1 LS 4 0 0 3 0 3
angličtina v editorstve 1 P 1 LS 5 0 3 0 0 3
spolu 1 LS       25 4 11 3 0 18
súčasný slovenský spisovný jazyk (lexikológia) P 2 ZS 3 1 1 0 0 2
staršia slovenská literatúra P 2 ZS 4 2 1 0 0 3
literatúra pre deti a mládež P 2 ZS 2 1 1 0 0 2
frazeológia a lexikografia P 2 ZS 2 0 1 0 0 1
slovenčina v jazykových kontaktoch P 2 ZS 2 0 2 0 0 2
jazyková kultúra a jazykové sebavedomie P 2 ZS 4 1 2 0 0 3
sociológia kultúry P 2 ZS 4 1 1 0 0 2
angličtina v editorstve 2 P 2 ZS 4 0 3 0 0 3
spolu 2 ZS       25 6 12 0 0 18
súčasný slovenský spisovný jazyk (morfológia) P 2 LS 4 2 2 0 0 4
slovenská literatúra národného obrodenia P 2 LS 4 2 1 0 0 3
morfológia v praktickej textológii P 2 LS 3 0 0 3 0 3
jazyková norma a sociolingvistika P 2 LS 3 0 3 0 0 3
sociológia médií P 2 LS 2 1 1 0 0 2
IKT v jazykovom vzdelávaní P 2 LS 4 0 0 2 0 2
  PV 2 LS 3 0 1 0 0 1
spolu 2 LS       23 5 8 5 0 18
slovenská literatúra obdobia realizmu P 3 ZS 5 2 2 0 0 4
súčasný slovenský spisovný jazyk (syntax) P 3 ZS 6 2 2 0 0 4
syntax v praktickej textológii P 3 ZS 2 0 0 2 0 2
štylistika slovenského jazyka P 3 ZS 4 2 2 0 0 4
štylistika v praktickej textológii P 3 ZS 2 0 0 2 0 2
IKT v administratíve P 3 ZS 4 0 0 3 0 3
spolu 3 ZS       23 6 6 7 0 19
prax 1 P 3 LS 15 0 0 0 20/týž. 20
spolu 3 LS       15 0 0 0 20 20
knižná kultúra P 4 ZS 3 0 3 0 0 3
novinárske žánre P 4 ZS 4 2 2 0 0 4
apretovanie vecných a umeleckých textov P 4 ZS 4 0 0 3 0 3
editorstvo v elektronických médiách P 4 ZS 4 0 0 3 0 3
slovenská literatúra 20. storočia P 4 ZS 4 2 1 0 0 3
interpretácia súčasnej literatúry 4 ZS 3 0 2 0 0 2
spolu 3 LS       22 4 8 6 20 58
prax 2 P 4 LS 15 0 0 0 20/týž. 20
spolu 4 LS       15 0 0 0 20 20
obhajoba bakalárskej práce P 4 LS 10          
spolu povinné predmety (P)       177 30 56 23 20 149
spolu P + PV       180          
ponuka povinne voliteľných predmetov
ruský jazyk PV     3 0 1 0 0 1
pravopisné a ortoepické cvičenia PV     3 0 1 0 0 1
spolu povinne voliteľné predmety (PV)       6 0 2 0 0 2
inimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV): 3
minimálny počet kreditov (P + PV), ktoré musí študent získať z predmetovej špecializácie: 180

 

Vysvetlivky:
TP typ predmetu   RK ročník   SM semester   KR kredity   ΣKH kontaktné hodiny spolu
PR prednášky SE semináre CV cvičenia PX prax
 
ponuka predmetov TP RK SM KR PR SE CV PX ΣKH
ponuka povinných predmetov
základy jazykovedy P 1 ZS 3 1 1 0 0 2
úvod do štúdia posunkového jazyka P 1 ZS 5 0 2 0 0 2
úvod do štúdia hluchoty P 1 ZS 4 1 1 0 0 2
jazykové cvičenie v SPJ 1 P 1 ZS 2 0 0 2 0 2
slovenský posunkový jazyk 1 P 1 ZS 5 0 2 0 0 2
konverzácia v SPJ 1 P 1 ZS 2 0 0 2 0 2
praktické cvičenie v SPJ 1 P 1 ZS 2 0 0 1 0 1
komunikačné zručnosti posunkujúcich 1 P 1 ZS 2 0 0 2 0 2
akademické písanie a prezentačné zručnosti P 1 ZS 2 0 0 2 0 2
  PV/V     3   2     2
spolu 1 ZS 30 2 8 9 0 19
fonetika a fonológia posunkového jazyka P 1 LS 5 0 2  0 0 2
dejiny hluchoty P 1 LS 4 2 0 0 0 2
zápis posunkového jazyka P 1 LS 4 0 2 0 0 2
jazykové cvičenie v SPJ 2 P 1 LS 2 0 0 2 0 2
slovenský posunkový jazyk 2 P 1 LS 6 0 0 2 0 2
konverzácia v SPJ 2 P 1 LS 2 0 0 2 0 2
praktické cvičenie v SPJ 2 P 1 LS 2 0 0 2 0 2
komunikačné zručnosti posunkujúcich 2 P 1 LS 2 0 1 1  0 2
  PV/V     3   2     2
spolu 1 LS 30 2 7 9 0 18
úvod do sociolingvistiky P 2 ZS 6 2 2 0 0 4
gramatika posunkových jazykov 1 P 2 ZS 5 0 2 0 0 2
kultúra nepočujúcich P 2 ZS 4 2 0 0 0 2
jazykové cvičenie v SPJ 3 P 2 ZS 2 0 0 2 0 2
slovenský posunkový jazyk 3 P 2 ZS 6 0 0 2 0 2
konverzácia v SPJ 3 P 2 ZS 2 0 0 2 0 2
praktické cvičenie v SPJ 3 P 2 ZS 2 0 0 2 0 2
  PV/V     3   2     2
spolu 2 ZS 30 4 6 8 0 18
úvod do psycholingvistiky P 2 LS 6 2 2 0 0 4
teória komunikácie P 2 LS 4 2 0 0 0 2
gramatika posunkových jazykov 2 P 2 LS 5 0 2 0 0 2
jazykové cvičenie v SPJ 4 P 2 LS 2 0 0 2 0 2
slovenský posunkový jazyk 4 P 2 LS 6 0 0 2 0 2
konverzácia v SPJ 4 P 2 LS 2 0 0 2 0 2
praktické cvičenie v SPJ 4 P 2 LS 2 0 0 2 0 2
  PV/V     3   2     2
spolu 2 LS 30 4 6 8 0 18
úvod do tlmočenia P 3 ZS 5 1 1  0 2
praktické aspekty tlmočenia pre nepočujúcich P 3 ZS 5 1 2  0 3
jazykové cvičenie v SPJ 5 P 3 ZS 2 0 0 2 0 2
slovenský posunkový jazyk 5 P 3 ZS 6 0 0 2 0 2
konverzácia v SPJ 5 P 3 ZS 2 0 0 2 0 1
praktické cvičenie v SPJ 5 P 3 ZS 2 0 0 2 0 2
bakalársky seminár P 3 ZS 2 0 2 0 0 2
  PV/V     3   2     2
  PV/V     3   2     2
spolu 3 ZS 30 2 9 8 0 18
jazykové cvičenie v SPJ 6 P 3 LS 2 0 0 2 0 2
slovenský posunkový jazyk 6 P 3 LS 6 0 0 2 0 2
konverzácia v SPJ 6 P 3 LS 2 0 0 2 0 2
praktické cvičenie v SPJ 6 P 3 LS 2 0 0 2 0 2
prekladové cvičenia P 3 LS 6 0 1 1 0 2
praktické tlmočnícke cvičenie P 3 LS 6 0 0 4 0 4
  PV/V     3   2     2
  PV/V     3   2     2
spolu 3 LS 30 0 5 13 0 18
jazykové cvičenie v SPJ 7 P 4 ZS 2 0 0 2 0 2
slovenský posunkový jazyk 7 P 4 ZS 6 0 0 2 0 2
konverzácia v SPJ 7 P 4 ZS 2 0 0 2 0 2
praktické cvičenie v SPJ 7 P 4 ZS 2 0 0 2 0 2
medzinárodné posunkovanie P 4 ZS 3 0 1 1 0 2
tlmočnícka prax 1 P 4 ZS 15 0 0 0 8 8
spolu 4 ZS 30 0 1 9 8 18
tlmočnícka prax 2 P 4 LS 20 0 0 0 20 20
ŠZS – Záverečná práca s obhajobou P 4 LS 10          
spolu 4 LS 30 0 0 0 8 8
ponuka povinne voliteľných predmetov
anglický jazyk I PV 1, 2, 3 ZS, LS 3 0 1 1 0 2
anglický jazyk II PV 1, 2, 3 ZS, LS 3 0 1 1 0 2
anglický jazyk III PV 1, 2, 3 ZS, LS 3 0 1 1 0 2
písaný slovenský jazyk nepočujúcich PV 2, 3 ZS, LS 3 0 1 1 0 2
etika tlmočenia PV 2, 3 ZS, LS 3 0 2 0 0 2
doplnkový slovenský jazyk I PV 2, 3 ZS, LS 3 0 2 0 0 2
doplnkový slovenský jazyk II PV 2, 3 ZS, LS 3 0 2 0 0 2
doplnkový slovenský jazyk III PV 2, 3 ZS, LS 3 0 2 0 0 2
psychologická propedeutika PV 2, 3 ZS, LS 3 0 2 0 0 2
profesijná etika PV 2, 3 ZS, LS 3 0 2 0 0 2
spolu povinne voliteľné predmety (PV) 30          
minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinné predmety (P): 216
minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV): 24
minimálny počet kreditov (P + PV + V), ktoré musí študent získať: 240