Skočiť na hlavný obsah

Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich

Charakteristika tlmočníckej služby

Tlmočník prevádza všetky prednesené informácie zo slovenského jazyka do slovenského posunkového jazyka a naopak. Tlmočenie prebieha väčšinou simultánne. Pri tlmočení vyučovania tlmočník zvyčajne stojí alebo sedí vedľa prednášajúceho, aby nepočujúci študent dobre videl na tlmočníka a súčasne aj na prednášajúcu osobu, prípadne i na premietanú prezentáciu či tabuľu.

Tlmočník je na základe objednávky prítomný na pravidelných prednáškach, seminároch a cvičeniach uvedených v rozvrhu hodín študijného programu slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich, na prednáškach a seminároch mimo ustáleného rozvrhu, skúškach, mimoriadnych akciách v rámci vyučovania (napr. exkurzie), imatrikuláciách, promóciách, individuálnych konzultáciách, rokovaniach s orgánmi fakulty a ďalších aktivitách súvisiacich so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave.

Tlmočník komunikuje s vyučujúcim a študentom, ktorému je služba poskytovaná. Koordinátorom tlmočníckej služby je Mgr. Jaroslav Cehlárik (jaroslav.cehlarik [at] truni.sk).

Objednávanie tlmočníckej služby

Na pravidelnú výučbu podľa rozvrhu študijného programu slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich, mimoriadne prednášky, semináre, ktorých sa chce zúčastniť individuálne, náhradné hodiny vyučovania, exkurzie, skúšky, imatrikulácie, promócie, konzultácie s vyučujúcim, návštevu študijného oddelenia a pod. objednáva tlmočnícku službu nepočujúci študent, ktorému je konkrétne určená. Podmienkou je, aby nepočujúci študent mal priznaný štatút študenta so špecifickými potrebami (viac o ňom nájdete na tomto odkaze).

Objednávka musí obsahovať tieto údaje:

  • názov akcie, prípadne i stručný popis akcie, na ktorú sa služba objednáva,
  • dátum,
  • presný čas (odkedy dokedy),
  • miesto,
  • meno vyučujúceho.

Službu je potrebné objednať v dostatočnom časovom predstihu. Pred začiatkom semestra rozošle koordinátor nepočujúcim študentom tabuľku určenú pre objednávanie služby počas pravidelného vyučovania podľa rozvrhu.

Na akcie mimo rozvrhu, ktoré súvisia so štúdiom na Pedagogickej fakulte TU v Trnave (mimoriadne prednášky, náhradné vyučovanie, konzultácie, imatrikulácia a promócie a pod.), je potrebné objednať službu minimálne 3 pracovné dni vopred; na viacdenné akcie (napr. exkurzie, konferencie) je potrebné objednať službu minimálne 2 týždne vopred.

Ak si niekto neobjedná službu riadne a včas, musí si byť vedomý rizika, že k realizácii tlmočníckej služby nedôjde (napr. nájsť tlmočníka zo dňa na deň sa nemusí vôbec podariť; tlmočník ani koordinátor za to však nemôžu niesť zodpovednosť).

Koordinátor príjme objednávku a zaistí tlmočnícku službu. Potom informuje všetky zúčastnené strany (študenta, vyučujúceho, organizátora akcie a pod.), ako a kým bude služba realizovaná, a tiež sprostredkuje kontaktné informácie. Pokiaľ vyučujúci alebo organizátor akcie nemá s tlmočníckou službou pre nepočujúcich skúsenosti, koordinátor mu poskytne potrebný informačný servis. V prípade, že si študent praje učiteľa osloviť a informovať sám, oznámi túto skutočnosť koordinátorovi.

Zrušenie tlmočníckej služby

Tlmočnícka služba sa poskytuje nepočujúcemu študentovi iba v prípade, že je na vyučovaní či danej akcii osobne prítomný. V prípade neprítomnosti študenta sa objednaná služba zruší.

Ak sa študent nemôže dostaviť na vyučovanie či akciu, zruší objednávku služby on sám, čiže bezodkladne oznamuje koordinátorovi danú zmenu. Keď zruší svoje vyučovanie prednášajúci, bezodkladne oznamuje koordinátorovi zmenu sám prednášajúci. Rovnaký postup platí aj v prípade ak zruší tlmočenie organizátor akcie. Bezodkladne oznamuje koordinátorovi zrušenie.

O zrušení tlmočníckej služby je vždy potrebné bezodkladne oznámiť, aby nedošlo k plytvaniu času a finančných prostriedkov.

Poskytovanie materiálu pre tlmočníka

Aby mohol tlmočník podať kvalitný výkon, je nutné mu vopred poskytnúť materiály, ktoré využije na svoju prípravu. Môže ísť o PowerPointové prezentácie, odkazy na elektronické zdroje, skopírované kapitoly zo skrípt atď. Taktiež je možné poskytnúť tlmočníkovi prístup napríklad k platforme Moodle, aby mohol nahliadnuť na zverejnené materiály.

Materiály sa poskytujú tlmočníkovi v dostatočnom predstihu minimálne 24 hodín vopred. V prípade náročnejšieho tlmočenia môže tlmočník žiadať prípravu skôr. Odporúčame, aby sa tlmočník a vyučujúci individuálne dohodli na podobe prípravy a časovom limite ich zasielania.

Poskytnuté materiály sú určené výhradne na to, aby sa tlmočník riadne pripravil na svoj výkon; tlmočník ich nesmie ďalej šíriť ani používať na iné účely.

Pokiaľ tlmočník nedostane žiadne podklady, dostane ich v nepoužiteľnej podobe, alebo ich nedostane včas, je jeho právom vykonanie služby odmietnuť. Ani on, ani koordinátor potom za absenciu služieb nenesie zodpovednosť.