• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: zástupca vedúceho katedry
  študijný po­rad­ca
  katedrový správ­ca systému MAIS
  katedrový správ­ca systému EZP
  katedrový správ­ca knižnice
  katedrový správ­ca systému Moodle
  Miestnosť: 533
  Klapka: 577
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

1996 – 2000: Gymnázium v Senici

Akademický titul: 2002 – 2007: (Mgr.) Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; študijný odbor slovenský jazyk a literatúra – etická výchova
2007: (PaedDr.) Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; učiteľstvo akademických predmetov − slovenský jazyk a literatúra
2007 – 2010: (PhD.) Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; študijný odbor slovenský jazyk a literatúra
Vedecko‑pedagogický titul: 2020 (doc.) Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; odbor habilitačného konania: slovenský jazyk a literatúra

Kvalifikačné práce

 • diplomová práca: Hydronymia povodia Myjavy a Chvojnice. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2007. 156 s.
 • rigorózna práca: Regionálna toponomastika a možnosti jej využitia vo vyučovaní. Rigorózna práca. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2007. 201 s. + 4 s. prílohy
 • dizertačná práca: Vzťahové a štruktúrne modely v hydronymii slovenských prítokov Moravy. Dizertačná práca. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. Fakulta humanitných vied, Katedra slovenského jazyka a literatúry s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva, 2010. 290 s.
 • habilitačná práca: Vybrané aspekty diachrónnej a synchrónnej slovenskej onymie. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2020. 210 s.

Priebeh pracovných pomerov

 • od r. 2007 asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU
 • od r. 2010 odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU
 • od 1. 10. 2012 – zástupca vedúceho Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
 • od r. 2020 docent na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU

Výber z publikačnej činnosti

Vedecké a odborné monografie

 • Beláková, Mária – Hladký, Juraj – Závodný, Andrej: Hydronymia Malého Dunaja. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. 533 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0167­‑3.
 • Hladký, Juraj – Závodný, Andrej: Hydronymia Žitného ostrova. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015. 320 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑840­‑0.
 • Závodný, Andrej: Hydronymia slovenskej časti povodia Moravy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2012. 494 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑561­‑4.

Vysokoškolské učebnice

 • Závodný, Andrej: Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka I. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied 2016. 208 s. 10,5 AH. ISBN 978­‑80­‑568­‑0002­‑7.
 • Závodný, Andrej: Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka II. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied 2016. 121 s. 6,0 AH. ISBN 978­‑80­‑568­‑0003­‑4.
 • Závodný, Andrej: Vývin slovenského jazyka a dialektológia. Elektronický kurz. Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2012.

Kapitoly vo vedeckých monografiách

 • Závodný, Andrej: Vzťahové a štruktúrne modely v hydronymii slovenských prítokov Moravy. In Z hydronymie západného Slovenska. Ed. J. Hladký. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. S. 101–120. ISBN 978­‑80­‑8082­‑392­‑4.

Štúdie v domácich a zahraničných vedeckých zborníkoch a časopisoch

 • Hladký, Juraj – Závodný, Andrej: Životné jubileum docentky PhDr. Eleny Krasnovskej, CSc. In Slavica Slovaca, 2014, roč. 49, č. 1, s. 71–72. ISSN 0037­‑6787.
 • Závodný, Andrej: Distribúcia sufixu – ava v slovenskej hydronymii. In Logos Onomastiki 1(2) 2008. Naukovij žurnal. Doneck : TOV „Juho­‑Vostok“, 2008. S. 76–80. ISSN 1996­‑8647.
 • Hladký, Juraj – Závodný, Andrej: Jazykovedkyňa Anna Rýzková jubiluje. In Záhorie, roč. 16, 2006, č. 5, s. 24–25.
 • Závodný, Andrej: O názvoch riek a potokov na Záhorí. In Záhorie, roč. 16, 2007, s. 6–11.
 • Závodný, Andrej: O vybraných problémoch vo vyučovaní literatúry na základných školách. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. Časopis pre otázky jazyka a literatúry. Bratislava : Vydavateľstvo SJLŠ, 2007. S. 285–289. ISSN 1335­‑2040.
 • Závodný, Andrej: Názvy vodných tokov Borskej nížiny. In Záhorie, roč. 18, 2009, č. 5, s. 2–7.
 • Závodný, Andrej: Niektoré neštandardizované hydronymá v slovenskom Pomoraví. In Slovenská reč, roč. 75, č. 4–5, 2010, s. 305–310. ISSN 0037­‑6981.
 • Závodný, Andrej: Posesívnosť v slovenskej hydronymii. In Život medzi apelatívami a propriami. Jazykovedné štúdie. 29. Bratislava : VEDA, 2011, s. 139–147. ISBN 978­‑80­‑224­‑1213­‑1.
 • Hladký, Juraj – Závodný, Andrej: Pôvod a etymológia názvu Korlátko. In Studia Slovacistica. Vipusk 10. Onomastika. Toponimika. Ed. S. M. Pachomova. Užhorod : Vidavnictvo Oleksandri Harkuši, 2009. S. 336–342. ISBN 978­‑966­‑8946­‑95­‑0.
 • Závodný, Andrej: Vzájomná interakcia ojkoným a hydroným z hľadiska motivácie. In Studiji z onomastiki ta etimolohiji. Ed. V. P. Šuľhač. Kyjiv : Nacionaľna akademija nauk Ukraini. Institut ukrajinskoi movi, 2007, ISBN 978­‑966­‑02­‑4236­‑4, s. 104–109.
 • Závodný, Andrej: Aktuálny stav výskumu slovenskej hydronymie. In Naukovyj visnyk Černyveckogo universytetu, vypusk 354­‑355 : Slovjanskaja filolihija. Ed. B. I. Benčuk et al. Černyvci : Vydavnyctvo Ruta Černiveckogo universytetu, 2007, s. 29–32.
 • Závodný, Andrej: Diachrónna a synchrónna polyonymia v povodí Myjavy a Chvojnice. In Zborník Rara Avis II. Trnava : FF UCM, 2006, ISBN 80­‑89220­‑52­‑5, s. 155–163.
 • Hladký, Juraj – Závodný, Andrej: Náboženská terminológia v slovenských toponymách. In Z problematiky náboženských výrazov v spisovnej slovenčine. Zborník z vedeckého seminára Diachrónne aspekty slovenskej náboženskej terminológie a súčasná jazyková prax. Ed. E. Krasnovská. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. S. 117–133. ISBN 978­‑80­‑8082­‑263­‑7.
 • Závodný, Andrej: Náboženská terminológia v Historickom slovníku slovenského jazyka. In Z problematiky náboženských výrazov v spisovnej slovenčine. Zborník z vedeckého seminára Diachrónne aspekty slovenskej náboženskej terminológie a súčasná jazyková prax. Ed. E. Krasnovská. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. S. 45–80. ISBN 978­‑80­‑8082­‑263­‑7.
 • Závodný, Andrej: Hydronymá v terénnych názvoch Záhoria. In Z hydronymie západného Slovenska. Ed. J. Hladký. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. S. 83–90. ISBN 978­‑80­‑8082­‑392­‑4.
 • Závodný, Andrej: Onomastika ako pansofická veda. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Seria A – Philologica. Zost. J. Pavlovič. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné styky, 2011, s. 65–85. ISBN 978­‑80­‑8082­‑468­‑6, EAN 9788080824686.
 • Závodný, Andrej: Hydronymá zo Zoborskej listiny v súčasných hydronomastických prácach (Náčrt problematiky venovaný 900. výročiu Zoborskej listiny). In Studiji z onomastiki ta etimolohiji. Ed. V. P. Šuľgač, I. M. Železnjak, O. P. Karpenko, E. S. Otin, S. M. Pachomova. Kyjiv : Institut ukrainskoi movi NANU 2013. S. 91–107. ISBN 978­‑966­‑8825­‑79­‑8.
 • Závodný, Andrej: Ortografická a onymická neurčitosť vlastných mien v slovenčine (na toponymii Žitného ostrova). In Aktuaľni problemy filolohiji ta perekladoznavstva: Zbirnyk naukovych prac. Ed. M. E. Skyba. Chmeľnyckyj: Ministerstvo osvity i nauky Ukrajiny – Chmeľnickyj nacionaľnyj universytet 2013. S. 292–308. ISBN 978­‑617­‑683­‑024­‑5.

Vybrané publikované referáty na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách

 • Závodný, Andrej: Daktoré názvy z povodia Rudavy. In Studiji z onomastiki ta etimolohiji. Ed. O. P. Karpenko. Kyjiv : Universitetske vidavnictvo PUĽSARI a Nacionaľna akademija nauk Ukraini. Institut ukrajinskoi movi, 2008. S. 52–60. ISBN 978­‑966­‑2171­‑30­‑3.
 • Závodný, Andrej: Etnické vplyvy na hydronymiu záhorského regiónu. In Mnohotvárnost a špecifičnost onomastiky (IV. česká onomastická konferencia, 15. – 17. september 2009 Ostrava). Ed. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Mgr. Michaela Čornejová, Ph.D., PhDr. Milan Harvalík, Ph.D. Ostrava – Praha : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2010. S. 515–521. ISBN 978­‑80­‑7368­‑7793.
 • Závodný, Andrej: Zopár novších poznámok k výkladom niektorých hydroným z povodia slovenských prítokov Moravy. In Studiji z onomastiki ta etimolohiji 2011 – 2012. Ed. O. P. Karpenko, V. P. Šuľhač. Kyjiv : Nacionaľna akademija nauk Ukraini. Institut ukrajinskoi movi – Vidavnictvo Kij, 2012. S. 79–91. ISBN 978­‑966­‑8825­‑73­‑6.
 • Závodný, Andrej: Živé hydronymá verzus štandardizované hydronymá. In Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Ed. P. Odaloš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta humanitných vied, 2007, s. 499–503. ISBN 978­‑80­‑8083­‑456­‑2.
 • Závodný, Andrej: Hydronymia povodia Myjavy a Chvojnice. In Varia XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Ed.: A. Gálisová – A. Chomová. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV a Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici, 2008. S. 663–672. ISBN 80­‑89037­‑04­‑6.
 • Závodný, Andrej: Vodné názvy slovenskej časti Pomoravia. In Varia XVIII. Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce­‑Sigord 3. – 5. 12. 2008). Ed. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová­‑Ološtiaková. Prešov : Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove, 2009. S. 773–779. ISBN 978­‑80­‑555­‑0083­‑6.
 • Závodný, Andrej: Diachrónny pohľad na distribúciu sufixu – ava v slovenskej hydronymii. In Varia VII. Zborník materiálov z XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Ružomberok, Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007). Zost. V. Kováčová. Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV v Bratislave, 2010. S. 548–556. ISBN 978­‑80­‑8084­‑550­‑6.
 • Chudíková, Eva – Závodný, Andrej: Porovnávanie motivačných činiteľov v staroľubovnianskom a senickom regióne. In Varia XIX. Zbroník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava – Modra­‑Harmónia 18. – 20. 11. 2009). Eds. J. Hladký, Ľ. Rendár. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. S. 120–126. ISBN 978­‑80­‑970561­‑1­‑7.
 • Závodný, Andrej: Niektoré názvy mokradí a mŕtvych ramien v slovenskom povodí Moravy. In Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia Prešov (12. – 14. september 2011). Ed. M. Ološtiak. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove 2012. S. 208–215. ISBN 978­‑80­‑555­‑0594­‑7.
 • Závodný, Andrej: Niektoré osadné názvy na Záhorí. In Varia XX. Zborník príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá­‑Papiernička 24. – 26. 11. 2010). Ed. G. Múcsková. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012. S. 682–702. ISBN 978­‑80­‑970561­‑3­‑1.
 • Závodný, Andrej: Praslovanské paralely v hydronymii slovenského Záhoria. Formant – ava v slovenskej hydronymii. In Severnoe Pričernomorie : K istokam slavjanskoj kuľtury. IV čtenija pamjati akademika O. N. Trubačeva. (22. – 26. septembra 2006). Alupka – Chersones : Slavjanskij mir, 2006. S. 21.

Ostatné odborné publikácie, recenzie a odborné aktivity

 • Závodný, Andrej: Ako sa hovorí v Zohore. In Zohor. Zost.: M. Mackovičová, A. Prociková. Zohor : Obecný úrad Zohor, 2014. S. 205–212. ISBN 978­‑80­‑971620­‑8­‑5. 
  Kniha bola ocenená 2. miestom v súťaži Kniha Záhoria 2014, organizovanej Záhorskou knižnicou v Senici, Záhorskou galériou Jána Mudrocha v Senici, Záhorským múzeom v Skalici a Mestským centrom kultúry v Malackách.
 • Závodný, Andrej: Nové monografie o slovenskej hydronymii. In Acta onomastica, 2013, roč. LIV, s. 325–330. ISBN 978­‑80­‑86496­‑75­‑7.
 • Závodný, Andrej: Nové monografie o slovenskej hydronymii. In Slavica Slovaca, 2014, roč. 49, č. 1, s. 78–80. ISSN 0037­‑6787.
 • Závodný, Andrej: Nárečie obce. In Smrdáky. Z kultúrneho dedičstva. Zost. V. Drahošová. Skalica : Záhorské múzeum v Skalici, 2011. S. 68–79. ISBN 978­‑80­‑85446­‑70­‑8.
 • Závodný, Andrej: Jablonické nárečie – osobitný (okrajový) typ záhorského nárečia. In Jabuoňické všelico. Zost. A. Závodný. Jablonica : Obecný úrad Jablonica 2012. S. 68–84. ISBN 978­‑80­‑971211­‑3­‑6.
 • Závodný, Andrej: Jablonica a jej chotár. In Jabuoňické všelico. Zost. A. Závodný. Jablonica : Obecný úrad Jablonica 2012. S. 11–55. ISBN 978­‑80­‑971211­‑3­‑6.
 • Jánošík, V. – Závodný, Andrej: Niektoré motivačné činitele jablonických prezývok. In Jabuoňické všelico. Zost. A. Závodný. Jablonica : Obecný úrad Jablonica 2012. S. 101–107. ISBN 978­‑80­‑971211­‑3­‑6.
 • Závodný, Andrej: Spracovanie hydronymie Slovenska. In Kultúra slova, 2006, č. 5, s. 306–309.
 • Závodný, Andrej: Hydronymia povodia Oravy. In Kultúra slova, 2007, č. 6, s. 365–368.
 • Závodný, Andrej: Literárna Jablonica. Štyri ruky života. In Záhorie, roč. XIX., 2010, č. 6, s. 24.
 • Magyar radió Szeged – slovenská sekcia. Diskusia na tému Hydronymia Slovaciae pre vysielanie maďarského rozhlasu pre Slovákov žijúcich v Maďarsku. Vysielanie v materinskom jazyku – Odkrývanie tajomstiev názvov. Hostia: J. Hladký, A. Závodný. Redaktorka: Iveta Hruboňová. Vysielané 2. decembra 2008.

Redakčné a zostavovateľské práce

 • Justová, M. – Rakovská, G.: Projekt „Učíme sa pracovať“. Zlaté Moravce – Krompachy : Maják, o. z., 2007. 68 s.
 • Justová, M. – Rakovská, G.: Project „We learn to work“. Zlaté Moravce – Krompachy : Maják, o. z., 2007. 68 s.
 • Kol. autorov: Jabuoňické všelico. Zost. Andrej Závodný (aj jazykový redaktor). Jablonica : Obecný úrad Jablonica 2012. 180 s. ISBN 978­‑80­‑971211­‑3­‑6. 
  „Kniha bola ocenená 1. miestom v súťaži Kniha Záhoria 2012, organizovanej Záhorskou knižnicou v Senici, Záhorskou galériou Jána Mudrocha v Senici, Záhorským múzeom v Skalici a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.“

Výber z účasti na riešení projektov

 • Spoluriešiteľ grantu VEGA 1/0884/08 Hydronymia západného Slovenska (úspešne ukončený v roku 2010).
 • Spoluriešiteľ grantu VEGA č. 1/0447/09 Analýza synchrónnej a diachrónnej hydronymie povodia Váhu (úspešne ukončený v roku 2012).
 • Zástupca vedúceho riešiteľského kolektívu grantu VEGA č. 1/0510/12 Diachrónna a synchrónna hydronymia Žitného ostrova (úspešne ukončený v roku 2015).
 • Spoluriešiteľ projektu Virtuálna univerzita Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ.
 • Vedúci riešiteľského kolektívu grantu VEGA č. 1/0289/16 Hydronymia Malého Dunaja (úspešne ukončený v roku 2018).
 • Spoluriešiteľ grantu KEGA č. 002TTU­‑4/2018 Jazyk a komunikačná kompetencia.
 • Zástupca vedúcej riešiteľského kolektívu grantu VEGA č. 1/0366/19 Staroslovienske texty sv. Klimenta Ochridského, prepis, preklad a výklad.
 • Zástupca vedúceho riešiteľského kolektívu grantu VEGA č. 1/0058/20 Teória a terminologický systém slovenskej onomastiky (v kontexte slovanskej a medzinárodnej onomastickej terminológie).

Ďalšie vedecké a odborné aktivity

 • Člen Kalendárovej komisie pri Ministerstve kultúry SR.
 • Člen redakčnej rady časopisu Záhorie.
 • Člen Slovenskej jazykovednej spoločnosti.
 • Člen predsedníctva Slovenskej onomastickej komisie pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV.
 • Člen Komisie pre slovanskú onomastiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov (od roku 2014).
 • Odborná spolupráca s RTVS.
 • Predseda pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Trnave (od roku 2015).
 • Člen Kodifikačnej a pravopisnej komisie pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV (od roku 2021).

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.