• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 525
  Klapka: 543
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 1987 PaedDr. – Pedagogická fakulta v Nitre (slovenský jazyk a literatúra – história)
2003 PhD. – Filozofická fakulta UKF v Nitre – teória a dejiny literatúry
Vedecko‑pedagogický titul: 2005 doc. – Filozofická fakulta UKF v Nitre – teória a dejiny slovenskej literatúry
2011 prof. – Filozofická fakulta UKF v Nitre – teória a dejiny konkrétnych národných literatúr

Priebeh pracovných pomerov

 • 1987 – 1990, asistentka na Ústave spoločenských vied VŠP v Nitre
 • 1990 – 1996, učiteľka na ZŠ v Lehote
 • 1996 – 2013, vysokoškolský pedagóg (odborný asistent, docent, profesor) na Katedre slovenskej literatúry FF UKF v Nitre
 • od r. 2013 – profesorka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Oblasti pedagogickej činnosti

 • Zaoberá sa slovenskou literatúrou pre deti a mládež a didaktikou literatúry.

Výber z publikačnej činnosti

Vedecké monografie

 • Vitézová, Eva: Povesti – mikrodejiny regionálnych spoločenstiev. Bratislava : Metodicko­‑pedagogické centrum, 2005. 62 s. ISBN 80­‑8052­‑229­‑4.
 • Vitézová, Eva: Významové a žánrové charakteristiky povesti. Bratislava : OG – Poľana, 2005. 134 s. ISBN 80­‑89192­‑25­‑4.
 • Vitézová, Eva: Historický román pre mládež v interpretácii. Bratislava : MPC, 2002. 67 s. ISBN 80­‑8052­‑157­‑3.

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách

 • Vitézová, Eva: Mýty, báje, legendy, pohádky, povesti. Povesti – mikrodejiny lokálnych spoločenstiev. In Současná slovenská literatura pro děti a mládež. Ostrava : Ostravská univerzita, 2006. ISBN 80­‑7368­‑206­‑0, s. 25–45.
 • Vitézová, Eva: Jozef Horák a úniky zo schematizmu. In V siločiarach schematizmu (Literatúra pre deti 1950 – 1960). Nitra : UKF, 2008. 200 s. ISBN 978­‑80­‑8094­‑464­‑3, s. 161–181.
 • Vitézová, Eva: Povesť, rozprávka, chýr. In Rozprávka a povesť v tvorbe a recepcii. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická fakulta, 2014. ISBN 978­‑80­‑558­‑0559­‑7. S. 71–99.
 • Vitézová, Eva: Povesť a jej žánrové variácie. In Rozprávka a povesť v tvorbe a recepcii. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická fakulta, 2014. ISBN 978­‑80­‑558­‑0559­‑7. S. 100–119.
 • Vitézová, Eva: Povesť v optike súčasnosti. In Rozprávka a povesť v tvorbe a recepcii. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická fakulta, 2014. ISBN 978­‑80­‑558­‑0559­‑7. S. 120–142.

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

 • Vitézová, Eva: Dieťa a kniha. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2016. 67 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑961­‑2.
 • Vitézová, Eva: Súčasná literatúra a škola. Nitra : UKF, 2009. 98 s. ISBN 978­‑80­‑8094­‑662­‑3.

Vedecké práce v domácich časopisoch a zborníkoch

 • Vitézová, Eva: Coherence of historical genre for young people (Between fact and fiction) = Súvislosti historického žánru pre mládež (Medzi faktom a fikciou). In XLinguae.eu. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1337­‑8384. Vol. 8, no. 3(2015), p. 49–56.
 • Vitézová, Eva: Poverová rozprávka – poverová povesť ako čítanie detí. In Bibiana. ISSN 1335­‑7263. Roč. 4, č. 2 (1997), s. 65–68.
 • Vitézová, Eva: Žánrové dimenzie povesti. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. ISSN 1335­‑2040. Roč. 46, č. 5 (2000), s. 168–174.
 • Vitézová, Eva: Poslanie a význam historickej prózy pre mládež. 2002. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. ISSN 1335­‑2040. 2002. Roč. 48, č. 1 (2002), s. 23–29.
 • Vitézová, Eva: Povesť vo vyučovaní literatúry na 1. stupni ZŠ. In Naša škola. ISSN 1335­‑2733. Roč. 10, č. 8 (2007), s. 16–21.
 • Vitézová, Eva: Fantázia a translačný vývin science­‑fiction pre deti. In Žánrové hodnoty literatúry pre deti a mládež IV. Nitra : UKF, 1997. ISBN 80­‑8050­‑163­‑7, s. 80–87.
 • Vitézová, Eva: Analógia medzi démonologickou rozprávkou a poverovou povesťou. In Literatúra pre deti a mládež v procese 1. Rozprávkový žáner. Nitra : UKF, 1998. ISBN 80­‑8050­‑160­‑2, s. 39–44.
 • Vitézová, Eva: Historická próza v slovenskej literatúre pre deti a mládež v 2. polovici 20. storočia. In Literatúra pre deti a mládež v procese 2. Nitra : UKF, 1999. ISBN 80­‑8050­‑314­‑1, s. 93–100.
 • Vitézová, Eva: Symbióza reálneho a fantastického v povesti. In Literárnovedné štúdie I. Nitra : UKF, 2000. ISBN 80­‑8050­‑332­‑X, s. 85–98.
 • Vitézová, Eva: Vnútrotextové priestory textu historickej prózy. In Vnútrotextové priestory textu v literatúre pre deti a mládež. Prešov : Náuka, 2001. ISBN 80­‑59038­‑06­‑9, s. 146–153.
 • Vitézová, Eva: Modifikácia reálneho a fiktívneho v historickej próze pre mládež. In Literárnovedné štúdie II. Nitra : UKF, 2002. ISBN 80­‑8050­‑475­‑X, s. 165–176.
 • Vitézová, Eva: Modifikácia historického žánru pre mládež – medzi faktom a fikciou (Ľudo Zúbek Jar Adely Ostrolúckej). In Literárnovedné štúdie III. Nitra : UKF, 2003. ISBN 80­‑8050­‑621­‑3, s. 218–229.
 • Vitézová, Eva: Fakt a fikcia v historickej próze pre mládež. In Literárnovedné štúdie IV. Nitra : UKF, 2004. ISBN 80­‑8050­‑773­‑2, s. 203–210.
 • Vitézová, Eva: Súčasná slovenská próza pre deti a mládež (pars pro toto). In Hodnotové charakteristiky detskej literatúry I. Nitra : UKF, 2004. ISBN 80­‑8050­‑770­‑8, s. 35–46.
 • Vitézová, Eva: Súvzťažnosť fiktívneho, reálneho a faktického v historickej próze pre mládež (Jozef Horák – Leteli sokoli nad Javorinou). In Acta Nitriensia 6: Reprezentačný zborník Filozofickej Fakulty UKF v Nitre. Nitra : UKF, 2004. ISBN 80­‑8050­‑716­‑3, s. 174–184.
 • Vitézová, Eva: Študentský román v stredoškolskom recepčnom prostredí. In Almanach Nitra 2004. Nitra : SSS, 2004. ISBN 80­‑8050­‑664­‑7, s. 372–377.
 • Vitézová, Eva: Buvik ako synonymum domova. In Stav kultúry pre deti a mládež. Nitra : UKF, 2005. ISBN 80­‑8050­‑890­‑9, s. 9–12.
 • Vitézová, Eva: Študentská tematika v diele A. Chudobu Zázrak na konci sveta. In Hodnotové charakteristiky detskej literatúry 2. Nitra : UKF, 2006. ISBN 80­‑8050­‑954­‑9, s. 122–129.
 • Vitézová, Eva: Učebnica ako estetický text. In Návraty a odkazy. Nitra : UKF, 2006. ISBN 80­‑8094­‑046­‑0, s. 115–122.
 • Vitézová, Eva: Výchovné hodnoty historickej prózy (Povesť v čítankách I. stupňa ZŠ). In Interpretačné a recepčné sondy do detskej literatúry I. Nitra : UKF, 2006. ISBN 80­‑8094­‑0134, s. 127–136.
 • Vitézová, Eva: Povesť – školský literárny text? In Interpretačné a recepčné sondy do detskej literatúry 2. Nitra : UKF, 2007. ISBN 978­‑80­‑8094­‑176­‑5, s. 77–86.
 • Vitézová, Eva: Medzižánrové a vnútorné súvislosti povesťového žánru / Eva Vitézová, 2009. In Genologické a medziliterárne štúdie 1. – Prešov : Prešovská univerzita, 2009. ISBN 978­‑80­‑8068­‑996­‑4. S. 65–71.
 • Vitézová, Eva: Historická próza Ľuda Zúbka / Eva Vitézová, 2009. In Invencie, interpretácie, mystifikácie III / Eva Tučná. – Nitra : UKF, 2009. ISBN 978­‑80­‑8094­‑634­‑0, s. 56–66.
 • Tučná, Eva – Vitézová, Eva: Fenomén produkt fenoménov alebo Ondrej Štefanko v optike Petra Andrušku / Eva Tučná, Eva Vitézová, 2010. In Kultúra a súčasnosť 8 / Peter Andruška. – Nitra : UKF, 2010. ISBN 978­‑80­‑8094­‑703­‑3, s. 43–49.
 • Vitézová, Eva: Rozprávač príbehov a rozprávok / Eva Vitézová, 2010. In Vincent Šikula: Dielo IV / Igor Hochel. – Bratislava : Tatran, 2009. ISBN 978­‑80­‑222­‑0579­‑5, s. 9–19.
 • Vitézová, Eva: Povesť v súčasnom systéme literatúry pre deti a mládež : (na prahu tretieho tisícročia…) In Literatúra pre deti – Literatúra bez hraníc / Eva Vitézová. – Nitra : UKF, 2011. ISBN 978­‑80­‑558­‑0015­‑8, s. 49–70.
 • Tučná, Eva – Vitézová, Eva: Ponad vek slovenských dolnozemských básnických generácií. In Literárne tvorba Petra Andrušku. – Nitra : A klub, 2013. ISBN 978­‑80­‑971265­‑5­‑1, s. 105–108.
 • Vitézová, Eva: Povesťový žáner a jeho súčasnosť / Eva Vitézová; recenzent: Ján Gbúr, 2012. In Slovakistika : Jazyk. Literatúra. Kultúra. Informácie 2012. – Martin : Matica slovenská, 2012. ISBN 978­‑80­‑8128­‑053­‑5, s. 132–138.
 • Vitézová, Eva: Poklady pod starým javorom (Súčasná povesť). In Bibiana. ISSN 1335­‑7263. Roč. 20, č. 4 (2013), s. 4–11.
 • Vitézová, Eva: Život Konštantína v školskej percepcii (v predmete slovenský jazyk a literatúra). In Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda. Nitra : UKF, 2014. ISBN 978­‑80­‑558­‑0401­‑9. S. 478–485.

Vedecké práce v zahraničných zborníkoch

 • Vitézová, Eva: Výchovné možnosti súčasnej slovenskej literatúry pre deti. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostrave, Pedagogická fakulta, 2014. ISSN 1805­‑1464, s. 32–39.
 • Vitézová, Eva: Povesť ako súčasť detskej literatúry na prelome tisícročia. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi – Komunikace s dětmi v zrcadle času. Ostrava : OU, 2006. ISBN 80­‑7368­‑271­‑0, s. 23–28.
 • Vitézová, Eva: Povesť vo vyučovaní literatúry na 1. stupni ZŠ. In Aktuální otázky literatury pro děti a mládež a její reflexie. Brno : BM TYPO, 2007. ISBN 80­‑903339­‑9­‑0, s. 76–81.
 • Vitézová, Eva: Legends in Slovak textbooks of literary education for the fifth year primary schools. In New names in literature for children and young people – limits and orientation = Literatura pro děti a mládež – mezníky a směřování. – Slavkov u Brna : BM Typo, 2009. ISBN 978­‑80­‑903707­‑9­‑1, s. 40–44.

Vybrané publikované referáty na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách

 • Vitézová, Eva: Dotyky plurilingvizmu a literatúry. In Pluralistic approaches to languages and cultures in education. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. ISBN 978­‑80­‑8082­‑852­‑3, s. 219–227.
 • Vitézová, Eva: Povesti v slovenských učebniciach literárnej výchovy na 1. stupni ZŠ. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi: komunikace s dětmi v multikulturním světě: sborník příspěvků z konference, Ostrava 15. a 16. listopad 2007. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008. ISBN 978­‑80­‑7368­‑492­‑1, s. 117–121.
 • Tučná, Eva – Vitézová, Eva: Fenomém produkt fenoménov alebo Ondrej Štefanko v optike Petra Andrušku / Eva Tučná, Eva Vitézová, 2009. In Ondrej Štefanko : život a dielo. – Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2009. ISBN 978­‑973­‑1070­‑53­‑7, s. 39–45.
 • Vitézová, Eva – Tučná, Eva: Súčasní slovenskí spisovatelia Rumunska : nad poéziou Ivana Miroslava Ambruša. In Ponad vek slovenských dolnozemských básnických generácií. – Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2010. ISBN 978­‑973­‑107­‑062­‑9, s. 14–19.
 • Vitézová, Eva – Marcinková, Hedviga: Frazeológia vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry na 1. stupni základnej školy. In K aktuálnym otázkam frazeológie: materiály z konferencie Intersemiotický aspekt frazeológie konaný v Nitre dňa 7. – 8. 2. 1999. Nitra : UKF, 2001. ISBN 80­‑8050­‑407­‑5, s. 208–214.
 • Vitézová, Eva: Šikulovské variácie rozprávok. In Život a dielo Vincenta Šikulu. Nitra : UKF, 1998. ISBN 80­‑8061­‑017­‑7, s. 116–120.
 • Vitézová, Eva: Pozvanie do prvej triedy. In Život a dielo Štefana Moravčíka. Nitra : UKF, 2002. ISBN 80­‑8050­‑573­‑X, s. 92–95.
 • Vitézová, Eva: Formovanie literárneho a kultúrnohistorického vedomia dieťaťa prostredníctvom historického žánru. In Kultúra – priestor interdisciplinárneho myslenia. Nitra : UKF, 2005. ISBN 80­‑8050­‑534­‑8, s. 172–180.
 • Vitézová, Eva: Príbehové variácie Vincenta Šikulu. In Slovo – obraz – zvuk I: duchovný rozmer súčasnej kultúry. Literárnovedné štúdie. Nitra : UKF, 2008. ISBN 978­‑80­‑8094­‑330­‑1, s. 360–363.
 • Vitézová, Eva: Súčasnosť povesťového žánru. In Fenomén premeny v umení pre deti a mládež : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 13. – 14. októbra 2011 na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. – Prešov : Prešovká univerzita, 2011. ISBN 978­‑80­‑555­‑0490­‑2. S. 53–63.

Učebnice

 • Mihálik, Ivan – Vitézová, Eva: Literárne listy pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl. Košice : Ars Litera, 2004. 105 s. ISBN 80­‑88894­‑03­‑4.
 • Mihálik, Ivan – Vitézová, Eva: Literárne listy pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl. Košice : ARS Litera, 2005. 90 s. ISBN 80­‑88894­‑19­‑0.

Odborné práce v domácich a zahraničných časopisoch

 • Vitézová, Eva: Slovenskí spisovatelia literatúry pre deti. In Komenský. ISSN 0323­‑0449. Roč. 127, č. 4 (2005), s. 42–43.
 • Vitézová, Eva: Detská literatúra vo vedeckej reflexii. In Ladění. ISSN 1211­‑3484. Roč. 11, č. 4 (2006), s. 37.
 • Vitézová, Eva: Návraty k hodnotám detskej knihy. In Naša škola. ISSN 1335­‑2733. Roč. 1, č. 3 (1997), s. 23–24.
 • Vitézová, Eva: Svetové dni slovinskej literatúry. In Bibiana. ISSN 1335­‑7263. Roč. 14, č. 2 (1997), s. 27.
 • Vitézová, Eva: Detská literatúra v mimoškolskej literárnej výchove. In Naša škola. ISSN 1335­‑2733. Roč. 4, č. 9 (2000), s. 26–28.
 • Vitézová, Eva: Slniečko a jeho miesto v čítaní detí mladšieho školského veku. In Bibiana. ISSN 1335­‑7263. Roč. 7, č. 3 (2000) s. 67–69.
 • Vitézová, Eva: Historická próza pre mládež po roku 1945. In Bibiana. ISSN 1335­‑7263. Roč. 8, č. 2 (2001) s. 60–64.
 • Vitézová, Eva: Príznakové charakteristiky historickej prózy pre mládež. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. ISSN 1335­‑2040. Roč. 46, č. 9 (2001) s. 257–264.
 • Vitézová, Eva: Nitriansky deň detskej literatúry. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. ISSN 1335­‑2040. Roč. 53, č. 5/6 (2007), s. 189.

Výber z účasti na riešení projektov

 • VEGA: 1/4455/97, Tvorba a recepcia klasickej a súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež, riešiteľka projektu, 1997 – 1999
 • VEGA: 1/7385/20, Interpretačné profily súčasných slovenských spisovateľov pre deti a mládež, riešiteľka projektu, 2000 – 2002
 • VEGA: 1/1426/04, Hodnotové charakteristiky súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež, riešiteľka projektu, 2004 – 2006
 • KEGA: 3/3251/05, Slovenská literatúra 20. storočia pre deti a mládež v čitateľskej interpretácii a recepcii, riešiteľka projektu, 2005 – 2007
 • CGA č. 25/1997, Tvorba a recepcia klasickej a súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež, riešiteľka projektu, 1997 – 1999
 • CGA č. II/1/2003, Hodnotové charakteristiky súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež, riešiteľka projektu, 2003 – 2005
 • CGA č. II/3/2006, Detská literatúra v recepcii (XX. storočie), zástupca vedúceho projektu, 2006 – 2008
 • VEGA: 1/3735/06 – Schematizmus a poschematizmus v literárnej tvorbe pre deti a mládež po roku 1945, riešiteľka projektu, 2006 – 2008
 • VEGA: 1/0120/10 – Literatúra bez hraníc (Tvorba a recepcia literatúry pre deti a mládež na prahu tretieho tisícročia), riešiteľka projektu, 2010 – 2011

Ďalšie vedecké a odborné aktivity

 • Členka redakčnej rady časopisu Slovo a obraz v komunikaci s dětmi (vydavateľ: Ostravská univerzita v Ostrave).
 • Členka Spolku slovenských spisovateľov.
 • Spolupráca s Krajským osvetovým strediskom v Nitre.
 • Predsedníčka celoštátnych a regionálnych porôt súťaží:
 • celoslovenská literárna a výtvarná súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva,
 • súťaž v rétorike Štúrov Zvolen,
 • súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín,
 • literárno­‑výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej,
 • celoslovenská súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko.
 • Tvorca pedagogicko­‑didaktických materiálov v rámci projektu Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť (Projektové vyučovanie ZŠ Kubranská Trenčín).
 • Členka atestačných komisií na vykonávanie prvej a druhej atestácie v kategórii učiteľ.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.