• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dr. theol. Kristína Pavlovičová, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 532
  Klapka: 561
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 2001 – 2006: (Mgr.) Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; študijný odbor slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra
2001 – 2006: (Mgr.) Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; študijný odbor katolícka teológia
2006 – 2011: (PhD.) Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; študijný odbor slovenská literatúra
2006 – 2014: (PhD.) Katolícka teologická fakulta Viedenskej univerzity; študijný odbor praktická teológia, vedľajší odbor teológia a dejiny východných cirkví

Kvalifikačné práce

 • diplomová práca: Obraz ženy v diele Rudolfa Dilonga. Bratislava : Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 2006. 133 s.
 • diplomová práca: Filozofia sv. Konštantína Filozofa. Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2006. 75 s.
 • dizertačná práca: Téma eschatológie v slovenskej poézii 17. – 18. storočia. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2010. 162 s.
 • dizertačná práca: Obraz cirkvi v bulvárnej tlači. Viedeň : Katolícka teologická fakulta Viedenskej univerzity, 2014. 219 s.

Priebeh pracovných pomerov

 • v zimnom semestri 2012, 2013, 2014 a 2016 odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • od r. 2013 odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU

Výber z publikačnej činnosti

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

 • AAA Das Bild der Kirche in der Boulevardpresse; [Rezensenten: Pavel Mikluščák, Paul M. Zulehner]. 1. vyd. Berlín : Peter Lang, 2019. 270 s. (Spectrum Slovakia Series, Band 34). ISBN 978­‑3­‑631­‑79508­‑8, ISBN 978­‑3­‑631­‑79509­‑5, ISBN 978­‑3­‑631­‑79510­‑1, ISBN 978­‑3­‑631­‑79511­‑8, ISBN 978­‑80­‑224­‑1760­‑0. ISSN 2195­‑1845.

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 • AAB Prológy Teofylakta Ochridského; [recenzenti: René Bílik, Erika Brtáňová]. [1. vyd.]. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2017. 127 s. [4,82 AH]. ISBN 978­‑80­‑568­‑0085­‑0.
 • AAB Veľkomoravský Proglas; [recenzenti: René Bílik, Magdalena Kostova­‑Panajotova]. [1. vyd.]. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016. 142 s. [7,76 AH]. ISBN 978­‑80­‑568­‑0016­‑4.
 • AAB Eschatológia v slovenskej barokovej poézii / Kristína Pavlovičová; [recenzenti: René Bílik, Erika Brtáňová]. [1. vyd.]. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2014. 187 s. [8,70 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑815­‑8.
 • AAB Cyrilo­‑metodské replikácie byzantsko­‑slovanskej kultúry v interpretácii / Juraj Hladký a kol.; [recenzenti: Erika Brtáňová, Peter Žeňuch]. 1. vyd. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. 124 s. [6,17 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑752­‑6.

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

 • ACB Staršia slovenská literatúra. Stredovek [elektronický zdroj]; [recenzentky: Erika Brtáňová, Eva Vitézová]. [1. vyd.]. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015. 101 s. [5,219 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑927­‑8.

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

 • ADE Reflexie dobových napätí Uhorska v barokovej poézii / Kristína Pavlovičová. In Romanoslavica. ISSN 0557­‑272X. Vol. 46, no. 2 (2010), p. 123–146. Dostupné na: ⟨ikonahttp://​www.​romanoslavica.​ro/​revista/​46.​2%20Literatura.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
 • ADE Interpretácia básne Daniela Sinapiusa Težká búrka již povstává… z hľadiska eschatológie / Kristína Pavlovičová. In Romanoslavica. ISSN 0557­‑272X. Roč. 47, č. 4 (2011), s. 177–185.

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

 • ADF O názve Života Konštantína Cyrila  On the Title of The Life of Constantine­‑Cyril. In Scientia et eruditio./ ISSN 2585­‑8556. Roč. 3, č. 3 (2019), s. 27–40. ⟨https://doi.​org/​10.​31262/​2585­‑8556/​2019/​3/​3/​27­‑40 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
 • ADF Život svätého Svorada – Andreja a Benedikta v literárnych súvislostiach. In Scientia et eruditio. ISSN 2585­‑8556. Roč. 2, č. 3 (2018), s. 11–29 [1,65 AH].
 • ADF Nejasnosti okolo veľkomoravského staroslovienskeho Proglasu : (pokračovanie v nasledujúcom čísle) / Kristína Pavlovičová. In Slovenská literatúra. ISSN 0037­‑6973. Roč. 62, č. 3 (2015), s. 165–189.
 • ADF Nejasnosti okolo veľkomoravského staroslovienskeho Proglasu : (dokončenie z minulého čísla) / Kristína Pavlovičová. In Slovenská literatúra. ISSN 0037­‑6973. Roč. 62, č. 4 (2015), s. 269–290.
 • ADF Motív sexuálnej zdržanlivosti a panenstva v stredovekých uhorských legendách / Kristína Pavlovičová. In Slovenská literatúra. ISSN 0037­‑6973. Roč. 61, č. 6 (2014), s. 509–527.
 • ADF Filozofický systém Konštantína Filozofa (I) / Kristína Pavlovičová. In Slavica Slovaca. ISSN 0037­‑6787. Roč. 42, č. 1 (2007), s. 3–19.

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 • AEC Cirkevnoslovanské texty na sosudoch čiže devocionáliách. In In honorem Dagmar Maria Anoca. Bucuresti : Universitătii din Bucuresti, 2016. ISBN 978­‑606­‑16­‑0755­‑6. S. 323–330.
 • AEC Gavlovičov písací stôl ako kazateľnica. In Studia Capuccinorum Boziniensia II. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016. ISBN 978­‑83­‑7490­‑860­‑3. S. 32–45 [0,74 AH].
 • AEC Akrostichy Juraja Zábojníka z hľadiska eschatológie / Kristína Pavlovičová. In In honorem Gheorghe Mihăilă. Bucureşti : Universităţii din Bucureşti, 2010. ISBN 978­‑973­‑737­‑851­‑4. S. 482–493.
 • AEC Die Macht der Schlüssel. Das Ausscheiden von J. K. Balázs aus dem Priesteramt und sein Verlassen des Ordens / Kristína Pavlovičová. In Freunde oder Feinde? Gniezno : Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM, 2011. ISBN 978­‑83­‑62263­‑58­‑5. S. 29–38.

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 • AED O prekladoch Proglasu do slovenčiny. In Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2017. S. 323–337.
 • AED Humor ako persuazívna stratégia v Gavlovičovej Škole kresťanskej. In Literárnohistorické kolokvium. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017. ISBN 978­‑80­‑88746­‑35­‑5. S. 122–144.
 • AED Novomeský kontroverzne o Dilongovi? Poznámky o jednom výroku z (ne)dávnej minulosti : poznámky o jednom výroku z (ne)dávnej minulosti / Kristína Pavlovičová. In Rudolf Dilong (1905 – 1986). Bratislava : Libri Historiae, 2009. ISBN 978­‑80­‑89348­‑04­‑6. S. 92–102.
 • AED Inscenovanie motívov v duchovnej piesni Samuela Chalupku Ach, milostivý Bože náš… I. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015. ISBN 978­‑80­‑8082­‑929­‑2. S. 52–59.
 • AED Inscenovanie motívov v duchovnej piesni Samuela Chalupku Ach, milostivý Bože náš… II. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015. ISBN 978­‑80­‑8082­‑929­‑2. S. 60–67.

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • AFC Takmer neznáme dielo N. V. Gogoľa / Kristína Pavlovičová. In Revitalizace hodnot: umění a literatura II. Brno : Tribun EU, 2015. ISBN 978­‑80­‑263­‑0909­‑3. S. 323–329.

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • AFD Rudolf Dilong ako avantgardný básnik a jeho inšpirácia dielom M. Duchampa. In Rudolf Dilong a stredoeurópska katolícka literatúra. Ed. Ján Gallik. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. ISBN 978­‑80­‑558­‑1201­‑4. S. 119–134.
 • AFD Kreolizácia prekladu z ruštiny. In Pluralistic Approaches to Languages and Cultures in Education. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015. ISBN 978­‑80­‑8082­‑852­‑3. S. 148–154.

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

 • AFH Kreolizácia prekladu z ruštiny / Kristína Pavlovičová. In Pluralistic approaches to languages and cultures in education. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. ISBN 978­‑80­‑8082­‑813­‑4. S. 44.

Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

 • BBB Hodnota života vážky nad riekou. In Ria Valé. Môj sen o láske. Bratislava : Slovart, 2017, s. 125 – 154. [1,42 AH]. ISBN 978­‑80­‑556­‑2993­‑3.

Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

 • BDE Liturgická pieseň ako potenciálny prameň negatívnych emócií / Kristína Pavlovičová. In Církevní dějiny. ISSN 1803­‑0068. Roč. 2, č. 4 (2009), s. 74–82.

Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

 • BDF Obraz Paríža v básni Rudolfa Dilonga „Čo som chcel v Paríži“. In Fraktál. ISSN 2585­‑8912. Roč. 1, č. 2 (2018), s. 94–99.
 • BDF Ad Peter Tolarovič : (reakcia na jeho recenziu monografie Veľkomoravský Proglas). In Slovenské pohľady. ISSN 1335­‑7786. Roč. 4 + 135 (2019), č. 2 (2019), s. 151–154.
 • BDF Príbeh lásky v lyrike : Môj sen o láske. Z poézie múzy Rudolfa Dilonga / Ria Valé / Vydavateľstvo Slovart 2017. In Knižná revue. ISSN 1210­‑1982. Roč. 27, č. 10 (2017), s. 30–31.
 • BDF Odpoveď J. Zamborovi na kritiku Dekonštrukcia Proglasu. In Slovenská literatúra. ISSN 0037­‑6973. Roč. 63, č. 1 (2016), s. 64–69.
 • BDF Silanov Dom opustenosti / Kristína Pavlovičová. In Vlna. ISSN 1335­‑5341. Roč. 10, č. 35 (2008), s. 74–82.
 • BDF Dezinterpretácie o živote a diele Rudolfa Dilonga / Kristína Pavlovičová. In Let. ISSN 1336­‑6904. Roč. 4, č. 37 (2008), s. 264–275.
 • BDF Mystifikácie Rudolfa Dilonga / Kristína Pavlovičová. In Vlna. ISSN 1335­‑5341. Roč. 11, č. 41 (2009), s. 30–35.
 • BDF Čo indikuje Štúrova ľúbostná poézia / Kristína Pavlovičová. In Vlna. ISSN 1335­‑5341. Roč. 8, č. 29 (2006), s. 52–60.
 • BDF Aktuálnosť Faustiády J. Záborského / Kristína Pavlovičová. In Let. ISSN 1336­‑6904. Roč. 1, č. 5 (2005), s. 17–21.

Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

 • BEF Nový svet Hany Gregorovej: feministické tendencie v diele Ženy / Kristína Pavlovičová. In ASPEKTin. Bratislava : Záujmové združenie žien Aspekt, jar 2012. ISBN 978­‑80­‑85549­‑94­‑2. S. 19–24.
 • BEF Vplyv média televízie na jazykovú komunikáciu z hľadiska jazykovej kultúry / Kristína Pavlovičová. In Študentské fórum. Bratislava : Iuventa, 2001. ISBN 80­‑88893­‑62­‑3. S. 41–48.

Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie…)

 • BFB Rudolf Dilong ako avantgardný básnik a jeho inšpirácia dielom M. Duchampa. In Rudolf Dilong a katolícka moderna (Katolícka literatúra v stredoeurópskom priestore). Nitra : UKF v Nitre, 2017, s. 6.

Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

 • CDF DRAW : zopár predbežných poznámok o kreslení ticha = some preliminary notes on drawing silence / Dick Whyte; [Preložila: Dele Uze]. In Kloaka. ISSN 1338­‑5054. Roč. 3, č. 2 (2012), s. 76–77.
 • CDF John M. Bennet : básne / John M. Bennet; [preložili: Kristína Pavlovičová, Matúš Benkovič]. In Kloaka. ISSN 1338­‑5054. Roč. 4, č. 3 (2013), s. 52–57.
 • CDF Prídavné meno spojka prídavné meno podstatné meno v množnom čísle bodka. Podstatné meno v množnom čísle bodka / Craig Dworkin; [z angličtiny preložila Kristína Pavlovičová]. In Kloaka. ISSN 1338­‑5054. Roč. 5, č. 1 (2014), s. 54–58.
 • CDF Zultanski, Steven: Stopy / Steven Zultanski; [preložila Kristína Pavlovičová]. Preklad z: Agony. ISBN 9781927040409. In Kloaka. ISSN 1338­‑5054. Roč. 5, č. 3 (2014), s. 81–101.
 • CDF Ústava Slovenskej republiky : z 1. septembra 1992 / J. Kapičiak, P. Macsovszky, K. Pavlovičová a kol. In Kloaka. ISSN 1338­‑5054. Roč. 3, č. 3 (2012), s. 1–73.

Dizertačné a habilitačné práce

 • DAI Das Bild der Kirche in der Boulevardpresse / Kristína Pavlovičová; [Betreuerin/Betreuer: Paul M. Zulehner]. [1. vyd.]. Wien : Universität Wien, 2014. 219 s.
 • DAI Téma eschatológie v slovenskej poézii 17. – 18. storočia / Kristína Pavlovičová; [školiteľka : Zuzana Kákošová]. [1. vyd.]. Bratislava : 2010. 162 s.

Recenzie v časopisoch a zborníkoch

 • EDI Vízia ženy očami teológa svetového mena. In Glosolália. ISSN 1338­‑7146. Roč. 4, č. 2 (2015), s. 93–98.
 • EDI Resuscitácia Slávy dcery. In Romboid. ISSN 0231­‑6714. Roč. 50, č. 5–6 (2015), s. 82–85. Rec na: Slávy dcera / Jan Kollár. Překlad a výklad Slávy dcery z panslavistického mýtu do kulturní historie. Praha : Academia, 2014. ISBN 978­‑80­‑200­‑2359­‑9.

Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

 • EDJ Dworkin, Craig – Morris, Simon – Thurston, Nick: Vydaj si sám / preložila Kristína Pavlovičová. Preklad z: Do or diy. In Kloaka. ISSN 1338­‑5054. Roč. 5, č. 3 (2014), s. 47–52.
 • EDJ Macsovszky, Peter – Zultanski, Steven: Nemilujem Ameriku a nemám záujem ju ospevovať / [z angličtiny preložila Kristína Pavlovičová]. In Kloaka. ISSN 1338­‑5054. Roč. 5, č. 3 (2014), s. 77–80.
 • EDJ Geesin : [Nikdy nedávajte verejnosti to, po čom túži. Rozhovor s britským skladateľom a performerom Ronom Geesinom] / Peter Macsovszky; [preklad: Kristína Pavlovičová]. In Kloaka. ISSN 1338­‑5054. Roč. 3, č. 2 (2012), s. 72–75.
 • EDJ Nico van der Endt : [outsiderské umenie zostáva inšpiratívnym majákom čistoty – interview s Nicom vand er Endtom, majiteľom galérie Hamer, Amsterdam] / Peter Macsovszky; [z angličtiny preložila: Kristína Pavlovičová]. In Kloaka. ISSN 1338­‑5054. Roč. 3, č. 2 (2012), s. 40–43.
 • EDJ Davood Koochaki : umelec, ktorého prezývajú Ceruzkový muž / spracoval Peter Macsovszky; [východiskové materiály a citácie preložila Kristína Pavlovičová]. In Kloaka. ISSN 1338­‑5054. Roč. 4, č. 1(2013), s. 102–103.
 • EDJ Všetky texty sú obrazy : rozhovor Petra Macsovszkého s Craigom Dworkinom / Peter Macsovszky, Craig Dworkin; preložila Kristína Pavlovičová. In Kloaka. ISSN 1338­‑5054. Roč. 5, č. 1 (2014), s. 49–53.

Práce zverejnené na internete

Výber z účasti na riešení projektov

 • 2019 – «doteraz» VEGA 1/0366/19 Staroslovienske texty sv. Klimenta Ochridského, prepis, preklad a výklad – hlavná riešiteľka
 • 2018 – «doteraz» APVV­‑17­‑0489 Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. až 21. storočia – spoluriešiteľka
 • 2016 – 2017 grant Fondu na podporu umenia 16­‑351­‑03366 Preklad prológovej literatúry

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.