• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

doc. PaedDr. Jozef Pavlovič, CSc.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 532
  Klapka: 561
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

(«doplniť k rokom tituly»)

Akademický titul: 1982: Pedagogická fakulta v Nitre, študijný odbor slovenský jazyk a literatúra – výtvarná výchova
1989: Jazykovedný ústav SAV: vedecká ašpirantúra v odbore súčasný slovenský spisovný jazyk
Vedecko‑pedagogický titul: 2000: Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, študijný odbor všeobecná teológia

Ďalšie vzdelávanie

Universität Wien – doktorandské štúdium teológie východných cirkví (1998)

Priebeh pracovných pomerov

 • JÚĽŠ SAV v Bratislave – odborný asistent (1983), ašpirant (1985), vedecký pracovník (1990)
 • Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta UPJŠ v Prešove – odborný asistent (1993), docent (1996)
 • 2005 – 2009 lektor na Humboldtovej univerzite v Berlíne
 • 1998 – dodnes docent na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Výber z publikačnej činnosti

 • Jazykovo­‑tematická charakteristika náboženského štýlu. In Sprache im Kulturkontext. Festschrift für Alicja Nagórko. Berliner Slawistische Arbeiten – Volume 39. Zost. Burkhardt, Hanna / Hammel, Robert / Łaziński, Marek. Frankfurt am Main / Berlin / Bern / Bruxelles / New York / Oxford / Wien 2012, s. 359–370. ISBN 978­‑3­‑631­‑61877­‑6. ISBN 978­‑3­‑653­‑01692­‑5 (eBook).
 • Syntax slovenského jazyka I. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, 106 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑525­‑6. Dostupné na: https://pdf.​truni.​sk/​e­‑skripta/​pavlovic/​syntax­‑1 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
 • Syntax slovenského jazyka II. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, 65 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑526­‑3. Dostupné na: https://pdf.​truni.​sk/​e­‑skripta/​pavlovic/​syntax­‑2 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
 • Lexikológia slovenského jazyka. Kompendium náuky o slovnej zásobe. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, 82 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑564­‑5.
 • Pavlovič, Jozef: Vyjadrovanie predmetu vo vete. In Práca. 26. 11. 1984, s. 5.
 • Pavlovič, Jozef: Prostriedky negácie v spisovnej slovenčine. In Slovenská reč. 50, 1985, s. 265–274.
 • Pavlovič, Jozef: Slovenčina na každý deň V. Čsl. televízia v SSR, Odbor výskumu programov. Bratislava 1986, 14 s. (brožúra).
 • Pavlovič, Jozef: O slove klejma. In Kultúra slova. 20, 1986, č. 30.
 • Pavlovič, Jozef: Spisovná slovenčina v televíznej praxi. Československá televízia v SSR. Inštitút výchovy a vzdelávania. Bratislava 1986, 259 s. (spoluautor J. Oravec).
 • Pavlovič, Jozef: Jazyková poradňa odpovedá. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988, s. 68–69 (spoluautor).
 • Pavlovič, Jozef: Termíny z oblasti negácie v jazyku. In Slovenská reč, 54, 1989, s. 334–342.
 • Pavlovič, Jozef: Prostriedky negácie v jednoduchej vete. Autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti kandidáta filologických vied. Bratislava : Vedecké kolégium SAV pre jazykovedu, vedy o literatúre a umení a národopis 1989, 32 s.
 • Pavlovič, Jozef: Predložka bez ako prostriedok gramatickej negácie. In Slovenská reč, 56, 1991, s. 203–209.
 • Pavlovič, Jozef: Pravopis slov Boh, boh, Boží, boží, Božský, božský. In Kultúra slova, 25, 1991, s. 112–117.
 • Pavlovič, Jozef: Osobitný význam slovies poznať a spoznať. In Kultúra slova, 25, 1991, s. 180–181.
 • Pavlovič, Jozef: Slová ruženec a pátričky. In Kultúra slova, 25, 1991, s. 88–90.
 • Pavlovič, Jozef: Tri prvky svätosvoradskej duchovnosti. In Gréckokatolícky kalendár 1993, s. 58–59.
 • Pavlovič, Jozef: Encyklopédia jazykovedy. Sprac. J. Mistrík a kol. 1. vyd. Bratislava : Obzor 1993. 520 s. (Člen kolektívu autorov.)
 • Pavlovič, Jozef: Slovo a ikona. In Duchovný pastier, 1996, č. 6.
 • Pavlovič, Jozef: Wie Bergseen in der Tatra. Zur Lage der Griechisch­‑katolischen Kirche in der Slowakei. In Glaube in der 2. Welt. Zollikon 1997. Roč. 25, č. 4, s. 28–31.
 • Pavlovič, Jozef: O niektorých problémoch prekladania textu Nového zákona. In O prekladoch biblie do slovenčiny a do iných slovanských jazykov.
 • Pavlovič, Jozef: Spiritualita Divadla Stoka. Referát na konferencii Víkend atraktívneho divadla 8. – 11. X. 1998 vo Zvolene.
 • Pavlovič, Jozef: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. Bratislava : Chronos, 2000. (Spoluautor.)
 • Pavlovič, Jozef: Problematika virtuálneho dialógu. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria A – Philologica. Zost. F. Kočiš. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2000, s. 71–75.
 • Pavlovič, Jozef: Argumentácia v útvaroch rečníckeho štýlu. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria A – Philologica. Zost. J. Pavlovič. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2001, s. 45–48.
 • Pavlovič, Jozef: Jazyk je kultúrna hodnota. In Kultúra slova, 36, 2002, č. 2, s. 125–128.
 • Pavlovič, Jozef: Profánne a sakrálne v jazyku. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria A – Philologica. Zost. J. Pavlovič. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2002, s. 43–46.
 • Pavlovič, Jozef: Do tretice o slovenskom preklade byzantsko­‑slovanskej liturgie. In Slavica Slovaca, 38, 2003, č. 1, s. 64–70.
 • Pavlovič, Jozef: Besonderheiten der Sprachentwicklung des gegenwärtigen Slowakischen. Prednáška. Slawistik am Montag. Humboldt Universität zu Berlin. 12. 12. 2005.
 • Pavlovič, Jozef: Besonderheiten der Sprachentwicklung des gegenwärtigen Slowakischen II. Sprachliche Diskriminierung. Prednáška. Slawistik am Montag. Humboldt Universität zu Berlin. 29. 1. 2007.
 • Pavlovič, Jozef: Ako hudba s klipmi. In SME, 8. 12. 2007, s. 5.
 • Pavlovič, Jozef: Negation in der Wortbildung des Slowakischen. In Nagórko, A. – Heyl, S. – Graf, E.: Sprache und Gesellschaft. Festschrift für Wolfgang Gladrow. Berlín : Peter Lang, 2008, s. 405–414.
 • Pavlovič, Jozef: Dramatickosť v liturgike a teatrológii. In Inštitorisová, D. a kol.: Divadlo – interaktivita, inscenovanosť, diskurz. Nitra : UKF, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2009, s. 369–379.
 • Pavlovič, Jozef: Cirkevnoslavizmy v slovenčine. In Slavjanite i technite kontakti. Zost. M. Mladenova – E. Daradovnova. Sofia : Eto 2010, s. 205–209. ISBN 978­‑954­‑9859­‑45­‑4.
 • Pavlovič, Jozef: Profánne a sakrálne v kritickorealistickej interpretácii. In Sprachliche Säkularisierung (Westslawisch­‑Deutsch). Zost. A. Nagórko. Hildesheim/Zürich/New York 2011, s. 89–99. ISBN 978­‑3­‑487­‑14625­‑6.
 • Pavlovič, Jozef: Jestvuje štylistický významovo­‑výrazový subsystém jazyka? In ikonaActa Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria A – Philologica. 739,68 kB (722,34 KiB), 14. 6. 2011 Zost. J. Pavlovič. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011, s. 36–43. ISBN 978­‑80­‑8082­‑468­‑6.

Monografie

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.