• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Marek Mikušiak, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 525
  Klapka: 543
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 2007 – 2012 – titul Mgr. v odbore učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyka a literatúra – filozofia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2012 – 2016 – titul PhD. v odbore slovenský jazyk, KSJ FiF UK v Bratislave; obhájená dizertačná práca s názvom Lingvisticko­‑filozofické aspekty pojmu a významu

Stáže a študijné pobyty

 • 2013 – zahraničný študijný pobyt – Univerzita Karlova v Prahe, Filosofický ústav AV ČR.

Priebeh pracovných pomerov

2012 – 2016

 • interný doktorand na KSJ FiF UK v Bratislave
 • vedecký pracovník na KSJ FiF UK v Bratislave
 • jazykový korektor v rámci národného projektu Moderné vzdelávanie
 • samostatný redaktor vo Vydavateľstve UK

od septembra 2016

 • odborný asistent na PdF TU v Trnave

Oblasti pedagogickej činnosti

 • filozofia jazyka,
 • kognitívna lingvistika,
 • lexikálna sémantika,
 • jazyková kultúra.

Výber z publikačnej činnosti

Vedecké monografie

 • Filozofia jazyka medzi logikou a psychológiou. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2018.

Štúdie v domácich a zahraničných vedeckých zborníkoch a časopisoch

 • Mikušiak, Marek: O klasifikácii definícií. In Filozofia, roč. 74, č. 2 (2019), s. 139–153.
 • Mikušiak, Marek: Správa o stave jazykovej kultúry na Slovensku. In Jazyková euromozaika – místo pro divergenci / konvergenci jazyků. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018.
 • Mikušiak, Marek: O jazykovej kompetencii z pohľadu kognitívneho konceptualizmu. In Scientia et eruditio, č. 3, 2018, s. 39–45.
 • Mikušiak, Marek: Semiotické základy teórie významu podľa Ch. S. Peirca a Ch. W. Morrisa. In Scientia et eruditio, č. 3, 2017, s. 23–29.
 • Mikušiak, Marek: Jazyk a metóda metafilozofie. In Filozofia, roč. 72, č. 4 (2017), s. 312–324.
 • Mikušiak, Marek: Súkromný jazyk ako filozofický problém. In Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája IV. Budapešť : ELTE, 2016. S. 67–70.
 • Mikušiak, Marek: Esej. In Jazykovedný časopis, roč. 65, č. 1 (2014), s. 37–50.
 • Mikušiak, Marek: Jazyk ako inštitúcia. In Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. S. 155–160.
 • Mikušiak, Marek: Slovenská kodifikačná koncepcia medzi tradíciou a modernitou. In Slované mezi tradicí a modernitou. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014. S. 27–34.
 • Mikušiak, Marek: Jazyk, spisovná norma a kultivácia komunikácie na Slovensku. In Fiatal szlávisták Budapesti nemzetközi konfenciája 3. Budapešť : ELTE, 2014. S. 170–173.
 • Mikušiak, Marek: Spor o princíp sporu. Poznámky k myšlienkam J. Peregrina. In Filozofia, roč. 68, č. 2 (2013), s. 157–165.
 • Mikušiak, Marek: K logickej analýze lingvistického pojmu synonymie. In Organon F, roč. 20, č. 1 (2013), s. 106–114.

Ostatné odborné publikácie, recenzie a odborné aktivity

 • Mikušiak, Marek: Pravopisné medzery. In Naša univerzita, roč. 62, č. 8 (2016), s. 29.
 • Mikušiak, Marek: Metaforika činnostného aspektu jazyka (recenzia knihy A. Bohunickej) Studie z aplikované lingvistiky, roč. 6, č. 2 (2015), s. 150–153.
 • Mikušiak, Marek: Je nevyhnutné používať autorský plurál? In Naša univerzita, roč. 61, č. 3 (2015), s. 40.
 • Mikušiak, Marek: Alice Jedličková (ed.): O popisu. In Organon F, roč. 21, č. 4 (2014), s. 549–557.
 • Mikušiak, Marek: Rozdeľuj a kontroluj. In Naša univerzita, roč. 61, č. 2 (2014), s. 32.
 • Mikušiak, Marek: Anaforické odkazovanie. In Naša univerzita, roč. 60, č. 8 (2014), s. 26.
 • Mikušiak, Marek: Vojtěch Kolman: Idea, číslo, pravidlo. In Organon F, roč. 20, č. 2 (2013), s. 270–276.
 • Mikušiak, Marek: Funkcie interpunkcie: čiarka. In Naša univerzita, roč. 60, č. 3 (2013), s. 33.
 • Mikušiak, Marek: Jaroslav Peregrin: Člověk a pravidla. Kde se berou rozum, jazyk a svoboda. In Filozofia, roč. 67, č. 2 (2012), s. 177–179.

Ďalšie publikačné aktivity

 • Mikušiak, Marek: Obrana spoločenskej diskusie. In Týždeň, roč. 12, č. 10 (2015), s. 50.
 • Orgoňová, O. (ed.): Bratislava – študentské, historické, kultúrne, hlavné… mesto; moderoval Marek Mikušiak; diskutovali Miroslav Marcelli [et al.] In O Bratislave : zborník študentských príspevkov Zohor : Virvar, 2014. S. 111–132.
 • Mikušiak, Marek: Bilbordy. In Aluze, roč. 16, č. 3 (2012), s. 7–9.
 • Mikušiak, Marek: Spomienka na Pavla Straussa pri príležitosti nedožitého jubilea. In Literárny týždenník, roč. 25, č. 31–32 (2012), s. 5.
 • Mikušiak, Marek – Šubjaková, Beáta: Polstoročie bez Hesseho. In Pravda. [online] 11. 8. 2012.
 • Mikušiak, Marek: Anthropoesis. In Básne 2010. Bratislava : K. K. Bagala a literárny klub, 2011. S. 79–86.

Výber z účasti na riešení projektov

 • Hlavný riešiteľ grantu KEGA Jazyk a komunikačná kompetencia (obdobie riešenia projektu 2018 – 2020).
 • Hlavný riešiteľ grantu UK Jazyk a kognícia (2014). Projekt úspešne ukončený v roku 2015.
 • Hlavný riešiteľ grantu UK Jazyk a porozumenie (2013). Projekt úspešne ukončený v roku 2014.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.

obrázok


Ako na seminárnu, bakalársku, diplomovú prácu