• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Pavel Matejovič, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 532
  Klapka: 561
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 1981 – 1985: (Mgr.) Pedagogická fakulta v Nitre, učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ
2001: (PhD.) vedecká ašpirantúra v odbore teória a dejiny slovenskej literatúry

Priebeh pracovných pomerov

 • Samostatný vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV.
 • 1985 – 1994: učiteľ na základných školách v Bratislave, Petržalke
 • 1995 – 2011: pracovník Slovenského hydrometeorologického ústavu
 • 1998 – 2000: odborný pracovník v Ústave Slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied
 • od 2001: samostatný vedecký pracovník v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied
 • od 2012: vedeckovýskumný pracovník na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Oblasti vedeckovýskumnej činnosti

  Zaoberá sa slovenskou literatúrou po roku 1945 a teóriou literatúry (poetika chaosu, literatúra a prírodné vedy).

Výber z publikačnej činnosti

Knižné práce

Vedecké štúdie a eseje

 • Matejovič, P.: Tvorba I. Kadlečíka na pozadí deväťdesiatych rokov. In Slovenská literatúra, 48, 2001, č. 1, s. 53–66.
 • Matejovič, P.: Synopsien. Semiotische Berichte, Jg. 26, 2002, č. 1 – 4, s. 255–263.
 • Matejovič, P.: Poetika modernej literatúry – dielo medzi poriadkom a chaosom (D. Hodrová a kol.: … na okraji chaosu … Poetika literárního díla 20. století. Praha, Torst 2001). Slovo. Literatúra a spoločnosť, roč. 4, 2002, č. 38, s. 1.
 • Matejovič, P.: Na margo jednej polemiky. Hľadanie zmyslu. Bratislava, Literárna nadácia studňa 2003, s. 25–29.
 • Matejovič, P.: Transformácie subjektu v esejistickej tvorbe Vladimíra Mináča. In Slovenská literatúra, 50, 2003, č. 4, s. 257–279.
 • Matejovič, Pavel: Kamenný anjel s tvárou cynika. In Romboid, 39, 2004, č. 4, s. 34–45.
 • Matejovič, P.: Les transformations du sujet dans les essais de Vladimír Mináč. In Catherine Servant at Étienne Bosisserie: La slovaquie face à ses héritages. Paris, L’Harmattan 2004, s. 131–166.
 • Matejovič, P.: Brak – zábava či jed? In Tvar, 16, 2005, č. 15, s. 12–13.
 • Matejovič, P.: Ponory a morality (Ján Johanides: Súkromie). In Slovenská literatúra, 52, 2005, č. 2, s. 81–94.
 • Matejovič, P.: A nyom és a véletlen. In Kalligram, 14, 2005, č. 6, s. 150–151.
 • Matejovič, P.: Písanie ako cesta k vlastnej skutočnosti (Milan Šimečka: Listy z väzenia, Dopisy z vězení). In Slovenská literatúra, 53, 2006, č. 2, s. 100–109.
 • Matejovič, P.: O živote bez „obalu“. In Somolayová, Ľ. (ed.): Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006. Bratislava : Ars Poetica, Ústav slovenskej literatúry SAV 2007. S. 57–68.
 • Matejovič, P.: Krajobraz jako znak autoidentyfikacyjny w twórczości Vladimíra Mináča. In Goszczyńska, J. (ed.): Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918. Warszawa : Instytut slawistyki zachodniej i południowej 2008. S. 243–265.
 • Matejovič, P.: Nové slovo a počiatky normalizácie na Slovensku. In Slovenská literatúra, 55, 2008, č. 6, s. 81–89.
 • Matejovič, P.: Der Begriff des Zufalls der Literaturwissenschaft im Tschechischen, Slowakischen und Polnischen Umfeld. In Mikuláš, R., Wozonig, K. (ed.): Chaosforschung in der Literaturwissenschaft. Wien, Berlin : LIT VERLAG GmbH & Co.KG 2009. S. 125–134.
 • Matejovič, P.: Nikdy nie si sama ako literárny gýč? In Slovenská literatúra, 56, 2009, č. 2, s. 81–97.
 • Matejovič, P.: Čepan a Bakošova historická poetika. In Slovenská literatúra, 57, 2010, č. 3, s. 291–295.
 • Matejovič, P.: Petrík o Mináčovom rozhraní. (Náhoda ako generátor udalosti.) In Slovenská literatúra, 56, 2009, č. 3, s. 210–215.
 • Matejovič, P.: Revolver ako generátor udalosti. (Transformácie subjektu v prozaickej tvorbe Vladimíra Mináča.) In Šámal, P. (ed.): Literatura socialistického realizmu: východiska, struktury a kontexty totalitního umění. Praha : ÚČL AV ČR 2009.
 • Matejovič, P.: Poznámky k Marčokovým dejinám slovenskej literatúry III. In Slovenská literatúra, 57, 2010, č. 3, s. 365–372.
 • Matejovič, P.: Náhoda ako subverzívny prvok filozofického a estetického diskurzu šesťdesiatych rokov. In Slovenská literatúra, 58, 2011, č. 1, s. 98–104.
 • Matejovič, P.: Dzisiejsze spojrzenie na okres totalytaryzmu w Czechach i na S łowacji – wybrane przykłady. In Goszczyńska, J. – Królak, J. – Kulmiński, R.: Doświadczenie i dzidzictwo totalitarizmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich. Warszawa : Instytut Slawistyki Zachodniej i Poludniowej Uniwesytetu Warszawskiego, 2011, s. 44–70.
 • Matejovič, P.: Zmena literárno­‑kritickej paradigmy v prvej polovici šesťdesiatych rokov (Kritické reflexie Mináčových krátkych próz). In Slovenská literatúra, 58, 2011, č. 5, s. 435–441.
 • Matejovič, P.: Synergetik und Marxizmus im Diskurs der zweiten Hälfte der 1980er Jehre in der Slowakei. In Mikuláš, Roman – Moser, Sibylle – Wozonig, S. Karin: Die Kunst der Systemik. Systemische Ansätze der Literatur – und Kunstforschung in Mitteleuropa. Wien : Lit Verlag, 2013, s. 173–182.
 • Matejovič, P.: V. Mináč: Z nedávnych čias (cenzúra a jej dôsledky na literárnu situáciu druhej polovice päťdesiatych rokov). In Slovenská literatúra, 60, 2013, č. 5, s. 265–303.
 • Matejovič, P: Literárna polemika Hamada – Mináč a jej dobový kontext. In Slovenská literatúra, 60, 2013, č. 5, s. 371–385.
 • Matejovič, P: Kritika „schematizmu“ ako integrálna súčasť rétoriky socialistického realizmu (Diskusie pred 2. zjazdom československých spisovateľov). In Slovenská literatúra, 60, 2013, č. 4, s. 265–417.
 • Matejovič, Pavel: Podoby Narcisa v autobiografických textoch. In Možnosti autobiografie. (Taranenková, Ivana, ed.) Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV – Trnavská univerzita v Trnave, 2013, s. 139–148.
 • Matejovič, Pavel: Cenzúra na Slovensku v druhej polovici päťdesiatych rokov (Aktéri a vybrané dokumenty). In Slovenská literatúra, 62, 2015, č. 1, s. 15–57.
 • Matejovič, Pavel: Koniec utópie? Pravda, 14. 3. 2015, č. 61, roč. XXV, s. 32–33.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.