• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Bývalí pracovníci katedry

prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc. – spoluzakladateľ Trnavskej univerzity, zakladateľ Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU a jej vedúci v rokoch 1994 – 1999; významný slovakista a slavista, riaditeľ Jazykovedného ústavu (1991 – 1995), r. 1995 založil Slavistický kabinet SAV a ako jeho riaditeľ neskôr presadil jeho zmenu na ústav (Slavistický ústav Jána Stanislava SAV), člen viacerých domácich aj zahraničných vedeckých komisií, grémií, v rokoch 1990 – 2006 predseda Slovenského komitétu slavistov a viceprezident Medzinárodného komitétu slavistov. Venuje sa výskumu dejín slovenského jazyka, najmä slovnej zásoby v predspisovnom období, venuje sa konfrontačnému výskumu jazykových vzťahov slovensko­‑latinských, slovensko­‑českých, slovensko­‑nemeckých, slovensko­‑poľských, slovensko­‑ukrajinských a slovensko­‑maďarských, výskumu jazyka slovenských ľudových rozprávok zo slavistického a interdisciplinárneho hľadiska i aktuálnym otázkam jazykovej kultúry; spoluautor Krátkeho slovníka slovenského jazyka, výkladových časti Pravidiel slovenského pravopisu, autor ďalších knižných vedeckých publikácií (Slováci v dejinách jazykových vzťahov, Tri kapitoly zo života slov) a desiatok iných vedeckých prác.

prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc. – literárna historička, špecializuje sa na staršiu slovenskú literatúru, najmä na literatúru slovenského národného obrodenia; autorka knižných publikácií Aký si, Ján Hollý, Tragédia Augustína Doležala, Literárna mozaika Senice, Idey Hollého v ideológii romantizmu, Ján Hollý (1785 – 1849), Problematika a problémy slovenskej klasicistickej poézie, Antológia textov slovenskej klasicistickej literatúry, Jozef Miloslav Hurban, Odklínanie Vajanského, ďalej autorka vysokoškolských učebníc, desiatok štúdií a autorka zbierok reflexívnej poézie a esejí.

† doc. PhDr. Anna Rýzková, CSc. – zaoberala sa fonetikou a fonológiou, jazykovou kultúrou, morfológiou slovenského jazyka a dialektológiou, v 80. rokoch viedla Katedru slovenského jazyka a literatúry vtedajšej Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave a po jej preložení do Bratislavy ju ministerstvo školstva poverilo vedením lektorátov slovenského jazyka a kultúry v Berlíne a Ľubľane; po návrate začala pôsobiť na KSJaL Pedagogickej fakulte TU, kde zotrvala až do odchodu do penzie r. 2013; členka redakčnej rady Kultúry slova, spoluautorka knižnej publikácie Základy jazykovej kultúry (spolu s Á. Kráľom), autorka alebo spoluautorka asi dvoch desiatok učebníc slovenského jazyka pre základné i stredné školy a didaktických pomôcok.

† doc. PhDr. František Kočiš, CSc. – venoval sa výskumu súčasného slovenského spisovného jazyka (osobitne lexikológii a syntaxi) a teórii spisovného jazyka, pôsobil aj ako vedúci oddelenia jazykovej kultúry v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV a aj ako zástupca riaditeľa ústavu (1991 – 1995), člen ortoepickej komisie a stály expert medzinárodnej komisie na výskum gramatickej stavby slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov a pod., člen redakčných rád odborných a vedeckých časopisov, nositeľ viacerých významných vedeckých ocenení SAV, spoluzakladateľ Trnavskej univerzity v Trnave; autor desiatok vedeckých štúdií a viacerých významných knižných publikácií (Zložené súvetie v slovenčine, Podraďovacie syntagmy v slovenčine a i.), spoluautor Slovníka slovenského jazyka (2. – 6. zv.), výkladových častí Pravidiel slovenského pravopisu, Česko­‑slovenského slovníka, učebníc slovenského jazyka pre základné a stredné školy a pod.

† doc. PhDr. Elena Krasnovská, CSc. – zaoberala sa vývinom slovenského jazyka a dialektológiou; spoluautorka Historického slovníka slovenského jazyka a autorka vedeckých štúdií o vývine slovenského jazyka, zostavovateľka zborníkov s touto tematikou, pôsobila aj ako zástupkyňa riaditeľa Slavistického ústavu J. Stanislava SAV.

doc. PhDr. Marta Bugárová, CSc. – zaoberá sa fonetikou a fonológiou a súčasným slovenským jazykom, osobitne lexikológiou. V týchto oblastiach aj publikuje (napr. publikácie a učebnice Intonácia a sémantika vety, Lexikológia slovenského jazyka).

PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD. – zaoberá sa fonetikou a fonológiou, ortoepiou a jazykovou kultúrou, v týchto oblastiach aj publikoval.

PaedDr. Andrej Šeliga, PhD. – zaoberá sa súčasnou slovenskou literatúrou a jej interpretáciou.

PaedDr. Andrea Lobová – zaoberala sa slovenskou literatúrou obdobia realizmu a detskou literatúrou.

PaedDr. Eva Veselská – zaoberala sa didaktikou slovenského jazyka, organizovala prax študentov.

PaedDr. Kristína Vaverčáková, PhD. – zaoberala sa detskou literatúrou a didaktikou literatúry.

Mgr. Jozef Maculák – zaoberal sa jazykovou kultúrou.

 

Na katedre kratšie alebo na skrátený úväzok pôsobili aj

doc. PaedDr. Ladislav Čúzy, CSc. (FF UK Bratislava) 
Mgr. Nicol Janočková, PhD. (JÚ ĽŠ SAV) 
PhDr. Sibyla Mislovičová (JÚ ĽŠ SAV) 
PhDr. Mária Šimková, PhD. (JÚ ĽŠ SAV) 
PaedDr. Jana Palenčárová, PhD. 
Mgr. Ľubica Schmarcová, PhD. (ÚSL SAV) 
Mgr. Martin Tvrdý, PhD.

a ďalšie kolegyne a kolegovia.