• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 10. 7. 2018, predminulý rok

Zarmútení oznamujeme študentom, že vo veku 84 rokov zomrel 30. júna 2018 v Bratislave významný slovenský jazykovedec PhDr. Milan Majtán, DrSc. (nar. 3. 5. 1934 vo Vrútkach), nestor systematického výskumu vlastných mien na Slovensku, dlhoročný pracovník Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a vedúci jeho oddelenia dejín slovenského jazyka, onomastiky a etymológie a náš blízky spolupracovník. Rozlúčka s ním sa uskutočnila 4. 7. v úzkom kruhu rodiny v Bratislave.

Doktor Majtán pracoval najmä v oblasti onomastiky, výskumu dejín slovenského jazyka a dialektológie. Naši študenti ho poznajú napríklad ako spoluautora a vedeckého redaktora Historického slovníka slovenského jazyka a autora alebo spoluautora publikácií o vlastných menách Vyberte si meno pre svoje dieťa, Názvy obcí na Slovensku: Vývin v rokoch 1773 – 1997 a vyhľadávanej publikácie Slovenské priezviská. Okrem toho je spoluautorom ďalších publikácií o názvoch riek (Hydronymia povodia Oravy, Hydronymia povodia Ipľa), obcí a miest (Zeměpisní jména Československa), učebných textov a desiatok odborných článkov o vlastných menách.

Doktora Majtána naši kolegovia poznajú aj ako ochotného a konštruktívneho konzultanta. Viac ráz sme ho privítali na našom pracovisku na medzinárodných vedeckých konferenciách, seminároch, ale aj na prednáškach o slovenských priezviskách v rámci Slovenskej jazykovednej spoločnosti. Dekan Pedagogickej fakulty dlhoročnú spoluprácu s naším pracoviskom na jednom zo seminárov, ktoré sme pripravovali v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV, ocenil doktora Majtána jedným z fakultných ocenení. Slovenská jazykoveda a osobitne naše pracovisko v Dr. Majtánovi nestratilo len špičkového jazykovedca, uznávaného nielen v slovanskom jazykovednom priestore, ale aj múdru, skromnú, rozvážnu, žičlivú a spravodlivú osobnosť.

Česť jeho pamiatke.

  S úctou Juraj Hladký, 
predseda Slovenskej onomastickej komisie 
pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, 
a členovia Katedry slovenského jazyka a literatúry.

 
  

obrázok

obrázok