Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

doc. Mgr. Mária Orišková, Dr. phil.

profilová fotografia

  Miestnosť: 708
  Klapka: 565
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH
  Doc. Mária Orišková, Dr. phil. študovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorandské štúdium absolvovala na Universität für angewandte Kunst vo Viedni. Pracovala ako kurátorka moderného a súčasného umenia v Slovenskej národnej galérii v Bratislave (1975 – 1994), prednášala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1994 – 2013), na Rhode Island School of Design v Providence, R. I., U. S. A. (1998) a Universität für angewandte Kunst vo Viedni (2005/2006). Roku 1999 absolvovala Getty Summer Institute in Art History and Visual Studies at the University of Rochester, U. S. A., 2003 získala Fulbrightovo štipendium na RISD Providence a Columbia University v New Yorku a 2008 Weiserovo štipendium na University of Michigan, Ann Arbor, U. S. A.
  Mária Orišková vydala niekoľko publikácií: Dvojhlasné dejiny umenia/Double Voiced Art History (Bratislava : Petrus, 2002), Zweistimmige Kunstgeschichte (Wien : Praesens Verlag, 2008), Teória a prax múzea umenia//The Theory and Practice of Art Museum (Bratislava : N­‑CSU, 2002), Efekt múzea: Predmety, praktiky, publikum. Antológia textov anglo­‑americkej kritickej teórie múzea//The Effect of the Museum: Objects, Practices, Audiences. An Anthology of Anglo­‑American Theory of Museum (Bratislava : AFAD Press, 2006), Curating ‘Eastern Europe’ and Beyond: Art Histories Through the Exhibition (Köln : Peter Lang and Bratislava : VEDA, 2013). Publikovala tiež desiatky štúdií, článkov a konferenčných príspevkov z oblasti stredo­‑východoeurópskeho umenia, kritickej muzeológie, dejín výstav, gendru a feminizmu.
  Doc. Mária Orišková, Dr. phil. v súčasnosti prednáša na Katedre pedagogiky výtvarného umenia PF TU dejiny umenia 20. a 21. storočia. Cieľom prednášok je podať výklad moderného, postmoderného a súčasného umenia. Okrem dejín umenia – ako teoretického základu v bakalárskom štúdiu – Mária Orišková prednáša a vedie semináre v rámci magisterského programu. Sem patrí predmet kritické pojmy: dejiny umenia a vizuálna kultúra východnej Európy po roku 1960 a predmet pod názvom múzeum – galéria – výstava, ktorý sa zameriava najmä na dejiny a teórie výstav a kurátorstvo. Tento predmet si kladie za cieľ oboznámiť študentov so spoločenským fungovaním umenia prostredníctvom inštitúcií a pripraviť ich na prácu v múzeách a galériách, s prihliadaním na tvorbu kurátorských a edukačných projektov.

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Mgr., veda o výtvarnom umení, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 1970 – 1975
Dr. phil., Universität für angewandte Kunst, Wien, 1997 – 2001
Vedecko‑pedagogický titul: doc., Trnavská univerzita v Trnave, 2010

Stáže a študijné pobyty

 • Apríl 1993 – študijný pobyt, Amsterdam.
 • Jún 1996 – odborná stáž, Tate Gallery, Londýn.
 • Jún – august 1999 – visiting scholar, Getty Summer Institute in Art History and Visual Studies, Rochester, N. Y., USA.
 • Marec – júl 2003 – Fulbright Scholarship, Rhode Island School of Design, Providence, Columbia University, New York a Getty Museum, Los Angeles, USA.
 • Marec 2008 – Weiser Fellowship, University of Michigan, Ann Arbor, USA.

Priebeh pracovných pomerov

 • Slovenská národná galéria v Bratislave, 1975 – 1994
 • Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odborná asistentka, 1994 – 2010
 • Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, docentka, 2010 – 2013
 • Katedre pedagogiky výtvarného umenia na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, docentka, 2010 – doteraz

Ďalšie pedagogické aktivity

Január – február 1998 – visiting professor, Rhode Island School of Design, Providence, R. I., USA.

Júl – august 2001 – visiting professor, Central European University, Budapešť.

Október – február 2005/6 – visiting professor, Institut für Kultur­‑ und Geistesgeschichte, Universität für angewandte Kunst, Wien.

Výber z publikačnej činnosti

Knižné publikácie

 • Curating ‘Eastern Europe’ and Beyond: Art Histories through the Exhibition. Peter Lang & VEDA : Frankfurt am Main, Bratislava 2013.
 • Zweistimmige Kunstgeschichte. Praesens Verlag : Wien 2008.
 • Efekt múzea: predmety, praktiky, publikum. Antológia textov anglo­‑americkej kritickej teórie múzea. Afad Press : Bratislava 2006.
 • Dvojhlasné dejiny umenia. Petrus : Bratislava 2002.
 • Stefan Schwartz. (Spoluautor Fritz Billeter). ABC­‑Verlag : Zürich 1992.

Zborníky

 • Teória a prax múzea umenia. (Ed. Mária Orišková). SCAN : Bratislava 2002.

Vedecké práce (články, štúdie, state v zborníkoch)

 • Marginalizované a/alebo silné a skúsené?: Vek, tvorba a inštitucionalizácia umelkýň. In Vendula Fremlová – Terezie Petišková – Anna Vartecká (eds.): Grey Gold: České a slovenské umělkyne 65+. Dům umění města Brna a Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2014, s. 79–85.
 • Slovakia. www.​oxfordartonline.​com otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), 2012.
 • Welcome to Capitalism: Institutional Dimensions of Art History in Post­‑Communist Slovakia. (Clark Symposium Brno, 2011). Ars 2012, roč. 45, č. 1, s. 56–64.
 • Modernistické kategórie a „nezápadný“ modernizmus. In Jiří Ševčík – Pavlína Morganová – Terezie Nekvindová – Dagmar Svatošová (eds.): České umění 1980 – 2010. Texty a dokumenty, VVP AVU, Praha 2011, s. 290–293.
 • Ženy s dlátom v ruke: sochárky a dejiny umenia. In Dudeková, G. (ed.): Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2011, s. 616–629.
 • Art Criticism, Gender Politics, and Power under Socialism in (Czecho)Slovakia. In Centropa 2011, roč. XI, č. 2., s. 133–142.
 • Inscenovanie, spektákel a design výstav: prípad MAK, Viedeň. In Ročenka Slovenskej národnej galérie. Galéria 2007 – 2008. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2009, s. 37–48.
 • Akadémie a umelecké školy v perspektíve rodu: umelecké vzdelávanie slovenských umelkýň v prvých dekádach 20. storočia. In Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949 – 2009 (ed. Rusina, I.). Bratislava : VŠVU, 2009, s. 17–26.
 • Kultúra a konzum: konvergencie múzea a obchodného domu. In Pachmanová, M. (ed.): Mít a být. Sběratelství jako kumulace, recyklace a obsese. Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2008, s. 47–56.
 • Naše staršie sestry: kustódky a kurátorky na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. In Bartlová, M. – Pachmanová, M. (eds.): Artemis a Dr. Faust. Ženy v českých a slovenských dějinách umění. Praha : Academia, 2008, s. 48–61.
 • Re­‑writing history, re­‑drawing maps: Central Europe in the global story of art. In The Borders in the Art History of Central Europe. Ars 40, 2007, č. 2, s. 279–285.
 • Od dejín umenia k vizuálnej kultúre? Príklad Brooklyn Museum of Art v New Yorku / Art History or Visual Culture? A Case Study of Brooklyn Museum of Art in New York. Ars 2005, č. 1, s. 42–52.
 • Umelecké dielo a trh / Artwork through the Market. (Niekoľko poznámok ku kolokviu). Ars 2004, č. 1–2, s. 166–173.
 • K otázke politiky vystavovania: príklad Slovenskej národnej galérie / The Politics of Display: A Case Study of the Slovak National Gallery. Ars 2003, č. 3, s. 201–217.
 • Politika vystavovania na Slovensku: Bezmocné múzeá? / The Politics of Display in Slovakia: Powerless Museums? In Teória a prax múzea umenia (Orišková, M. ed.). Bratislava : Nadácia – Centrum súčasného umenia, 2002, s. 83–94.
 • Several Remarks to S. A. Mansbach book “Modern Art in Eastern Europe: From the Baltic to the Balkans, ca. 1890 – 1939”. Ars 2002, č. 1–3, s. 280–299.
 • New Grand Narratives in East­‑Central European Art History? Ars 2002, č. 1–3, s. 234–240.
 • Ansichten und Reflexionen zur Kunst des sogenannten Ostblocks nach 1945. Ars 2000, č. 1–3, s. 134–156.
 • Od kurátora ku kreátorovi. Profil 2000, č. 2–3, s. 38.

Katalógy výstav (výber)

 • Reality / Real (E)state – V. Annual Exhibition. Bratislava : Soros Center for Contemporary Arts, 2000.
 • Leo Zogmayer (s F. X. Baierom). Bratislava : Medium Gallery, Passau : Museum moderner Kunst, 2000.
 • 60/90 – IV. Annual Exhibition. Bratislava : Soros Center for Contemporary Arts, 1997.
 • Goran Petercol / Boxes (s L. Kovac). Bratislava : Medium Gallery, 1996.
 • Fragmente / Fragments – Slovak Art in the Nineties. Wien : Heiligenkreuzerhof, Universität für angewandte Kunst, 1994.
 • New Returns to Nature / Új visszatérések a természethez. In Sturcz, J. (ed.): Természetesen. Természet és müvészet közép­‑európában / Naturally – Nature and Art in Central Europe. Budapest : Ernst Múzeum, 1994, s. 276–292.

Odborné práce

 • Slovníkové heslá: Abstraktné umenie, Abstraktný expresionizmus, Akčná maľba, Gratify, Informel, Materiálový obraz, Minimalistické umenie, Neskorá moderna, Tašizmus, Umenie v surovom stave. In Slovník svetového a slovenského umenia druhej polovice 20. storočia (ed. J. Geržová). Bratislava : Profil, 2000.
 • Globálny konceptualizmus. Dominofórum 2000, č. 8, s. 15.
 • Koniec mýtov – začiatok reflexie? Dominofórum 2000, č. 25, s. 14.
 • Dotýkať sa života a smrti. Dominofórum 1999, č. 4, s. 14.
 • Tá, ktorá sa pozerá späť / She Who Looks Back – Judita Csáderová a Anna Strickland. In Mesiac fotografie, Bratislava 1998.
 • Jan a Marcin Berdyszak. Ročenka Galérie Médium VŠVU 1998.
 • Monografia o Rudolfovi Filovi. Ateliér 1998, č. 4, s. 7.

Sympóziá a konferencie

 • Mezi minulostí a přítomností: Od diletantek k profesionálním umělkyním, Moravská galerie Brno (2014).
 • Art History Meets Art Theory, Clark Art Institute and New Europe College – Institute for Advanced Study, Bukurešť (2011).
 • Art History on the Disciplinary Map in East – Central Europe, Clark Art Institute a Moravská galerie, Brno (2010).
 • Women and Profession, Historický ústav SAV, Bratislava (2008).
 • The Borders in the Art History of Central Europe, Ústav dejín umenia SAV, Bratislava (2007).
 • Vztah mezi národním a globálním, Centrum globálních studií a Filozofický ústav Akademie věd České republiky, Praha (2006).
 • Histories outside History: Museums and the Multitude of Art Histories, Vilnius (2006).
 • Women in the Service of Art History, Vysoká škola umeleckoprůmyslová, Praha (2005).
 • Strategies of Power, Croatian Section of AICA, Zagreb (2001).
 • Public/Private, Soros Center for Contemporary Arts, Bratislava (2000).
 • East/West Dialogue, Rhode Island School of Design, Providence, R. I., U. S. A. (1998).
 • Embodied Logos/Women Artists, Ludwig Museum, Budapešť (1997).

Výber z účasti na riešení projektov

 • 1992 – grant Pro Helvetia na výstavu a monografiu Štefan Schwartz, Slovenská národná galéria, Bratislava.
 • 1994 – grant Soros Center for Contemporary Arts na výstavu a katalóg Fragmenty – Slovenské umenie 90. rokov, Heiligenkreuzerhof, Universität für angewandte Kunst, Wien.
 • 1996 – grant Jan Hus Foundation na odbornú stáž v Tate Gallery, Londýn.
 • 1997 – štipendium Rakúskeho inštitútu pre východnú a juhovýchodnú Európu na výskum v rámci doktorandského štúdia.
 • 1998 – grant Trust for Mutual Understanding na vyučovanie pedagógov Vysokej školy výtvarných umení na Rhode Island School of Design, Providence, USA.
 • 1999 – Getty grant na účasť na Getty Summer Institute in Art History and Visual Studies, Rochester, USA.
 • 2002 – grant Pro Slovakia a Open Society Foundation na vydanie publikácie Dvojhlasné dejiny umenia vo vydavateľstve Petrus.
 • 2003 – Fulbrightovo štipendium na výskumný projekt Múzeum/Galéria/Výstava a publikáciu Efekt múzea: predmety, praktiky, publikum. Antológia textov anglo­‑americkej kritickej teórie múzea.
 • 2005 – inštitucionálny grant Inštitútu vedy a umenia VŠVU na preklady textov antológie Efekt múzea: Predmety, praktiky, publikum. Antológia textov anglo­‑americkej kritickej teórie múzea.
 • 2008 – Weiser Fellowship – štipendium na študijný pobyt na University of Michigan, Ann Arbor, USA.
 • 2009 – grant International Visegrad Fund na realizáciu nového vyučovacieho predmetu „Višegrádske vizuálne a kultúrne štúdiá“ na VŠVU v Bratislave (spolu s D. Grúňom).
 • 2010/11 – grant Erste Stiftung na realizáciu nového vyučovacieho predmetu „Kritické pojmy: východoeurópske dejiny umenia a vizuálna kultúra“ na Katedre pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Ďalšie vedecké a odborné aktivity

Kurátorstvo výstav

 • Her Story, Her Body, Her Memory. Výstava pedagogičiek VŠVU. Spolukurátorka Bohunka Koklesová. Galerie La Serre, École Régionale des Beaux­‑Arts, Saint Etienne, 2002.
 • Jenny Schmidt: The Downfall of Young Girls. At Home Gallery, Šamorín, 2002.
 • Reality/Real (E)state. Spolukurátori: Vladimír Beskid, Karel Císař, Jana Oravcová, Martina Pachmanová. Nadácia – Centrum súčasného umenia, Bratislava, 2000.
 • Leo Zogmayer. Spolukurátor Lóránd Hegyi. Galéria Médium, Bratislava, 2000.
 • Adolf Frohner: Prví ľudia – prvá láska – prvá smrť. Obrazy z konca 90. rokov. Galéria Médium, Bratislava, 1999.
 • Balance/Balans. IstroArt ’98 – 4. Medzinárodné bienále vysokých umeleckých škôl. Spolukurátor Daniel Fischer. Galéria Médium, Bratislava, 1998.
 • Jan a Marcin Berdyszak. Galéria Médium, Bratislava, 1998.
 • Tá, ktorá sa pozerá späť / She Who Looks Back: Judita Csáderová a Anna Strickland. Galéria Médium, Bratislava, 1998.
 • Otváranie/Zatváranie: Eva Masaryková – Ľuba Sajkalová. Galéria Živa, Bratislava, 1998.
 • Vyšetrovanie / Examination – Drahuša Lányi a Sara Pernecká. Galéria Médium, Bratislava, 1997.
 • Exempla. Desať študentov VŠVU. Képzőművészeti Főiskola, Budapešť, 1997.
 • Prezentacje II. / Presentations II. Výstava pedagógov VŠVU. Galeria u Jezuitów w Poznaniu, Poznaň, 1996.
 • 3 × F – Three Photographers. Spolukurátorka Bohunka Koklesová. Historiska Museet, Stockholm, 1996.
 • IstroArt ’96 – 3. Medzinárodné bienále vysokých umeleckých škôl. Galéria Médium, Bratislava, 1996.
 • Goran Petercol: Krabice / Boxes. Galéria Médium, Bratislava, 1996.
 • Anne Lydiat: Soľ zeme. Galéria Médium, Bratislava, 1996.
 • Fragmente / Fragments. Slovakische Kunst der neunziger Jahre. Hochschule für angewandte Kunst, Heiligenkreuzerhof, Wien, 1994.
 • Természetesen. Természet és müvészet közép­‑európában / Naturally – Nature and Art in Central Europe. Spolukurátor János Sturcz. Ernst Múzeum, Budapest, 1994.
 • Istroprojekt 1994. Medzinárodné bienále vysokých umeleckých škôl. Dom umenia, Bratislava, 1994.
 • Adolf Frohner: 100 kresieb / 100 Zeichnungen. Šarišská galéria v Prešove, Galéria Júliusa Jakobyho v Košiciach, Spišské múzeum v Levoči, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, 1993.
 • Štefan Schwartz. Slovenská národná galéria, Bratislava, 1992.
 • Marián Čunderlík 1926 – 1983. Spolukurátor Aurel Hrabušický. Slovenská národná galéria, Bratislava, 1992.
 • Appelación / Challenge / Výzva. Od ideológie k ideám. Spolukurátorka Zuzana Bartošová. Expo Sevilla, Sevilla, 1992.
 • Aki Kuroda 1980 – 1992. Slovenská národná galéria, Bratislava, 1992.
 • Adolf Frohner: Emancipácia mäsa. Retrospektíva. Slovenská národná galéria, Bratislava, 1991.
 • Minárik, Bočkayová, Černý, Brunovský. Galleria Tega, Miláno, 1991.
 • Hudba a slovenské výtvarné umenie 20. storočia. Slovenská národná galéria, Bratislava, 1990.
 • Ján Mudroch. Súborné dielo pri príležitosti umelcových nedožitých 80. narodenín.
 • Slovenská národná galéria, Bratislava, 1989.
 • Mladé juhoslovanské umenie. Spolukurátor Marijan Susovski. Slovenská národná galéria, Bratislava, 1987.
 • Gustáv Mallý – súborné dielo (K 100. výročiu narodenia). Slovenská národná galéria, Bratislava, 1980.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.