Skočiť na hlavný obsah

Publikácia „Láska je… z pohľadu vedy, kultúry a pedagogiky“

o_ laske

Pedagogička Katedry pedagogiky výtvarného umenia Michaela Košútová Guillaume so sociálnym psychológom Ivanom Lukšíkom realizovali výskumný projekt venovaný kultúrnym a psychologickým zdrojom lásky. Výsledky viacerých výskumov uskutočnených v populácii mladých ľudí na Slovensku sumarizuje ich vydaná monografia „Láska je… z pohľadu vedy, kultúry a pedagogiky.“ Publikácia reflektuje aktuálne kultúrne podhubie (prostredie?) v ktorom sa mladí ľudia pohybujú, z ktorého čerpajú svoje poznanie o láske a na ktorom sa okrem kultúry podieľajú tiež ich vlastné skúsenosti, či vplyv sociálneho zázemia. Metódou individuálnych sociálnych reprezentácii autori identifikovali významné koncepty lásky a ich kultúrne zdroje. Niektoré z nich sú v publikácii tiež podrobne interpretované. Autori odkrývajú prítomnosť nových spoločenských fenoménov ako je tekutá a kryštalická láska.

Michaela Košútová Guillaume, a teacher at the Department of Art Education, and Ivan Lukšík, a social psychologist, carried out a research project on the cultural and psychological sources of love. The results of several researches conducted in the population of young people in Slovakia are summarized in their published monograph „Love is… from the point of view of science, culture and pedagogy.“ The publication reflects the current cultural background (environment?) in which young people move, from which they draw their knowledge about love and which, in addition to culture, is also influenced by their own experiences or the influence of their social background. Using the method of individual social representations, the authors identified significant concepts of love and their cultural sources. Some of them are also interpreted in detail in the publication. The authors reveal the presence of new social phenomena such as fluid and crystalline love.