• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 10. 7. 2019, pred tromi rokmi

1. časť: Školská politika

 1. Vývoj (česko)slovenského vzdelávacieho systému v 20. storočí. 
  Tradície vzdelávacieho systému na našom území. Vznik jednotnej školy a jej princípy. Školská politika socialistickej éry. Demokratizácia vzdelávacieho systému po roku 1989.
 2. Súčasný vzdelávací systém Slovenskej republiky. 
  Opis a charakteristika existujúceho vzdelávacieho systému. Vymedzenie vzdelávacích stupňov podľa medzinárodného štandardu klasifikácie vzdelávania (ISEC). Prehľad legislatívy určujúcej súčasný vzdelávací systém.
 3. Politika a charakteristika vzdelávania v ranom detstve. 
  Politika starostlivosti a vzdelávania detí v ranom veku pred vstupom do školy. Raná starostlivosť (0 – 3), predškolské vzdelávanie a materské školy. Vzdelávanie na primárnom stupni.
 4. Politika sekundárneho vzdelávania. 
  Charakteristika nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Jednotný a selektívny systém nižšieho sekundárneho vzdelávania. Odborné vzdelávanie, duálny systém odborného vzdelávania.
 5. Terciárny stupeň vzdelávania. 
  Súčasný európsky univerzitný priestor. Bolonský proces. Legislatívny rámec vysokoškolského vzdelávania. Vysokoškolské vzdelávanie v Slovenskej republike.
 6. Kurikulárna politika. 
  Legislatívny rámec súčasnej kurikulárnej politiky v SR. Národné (štátne) kurikulárne dokumenty. Preskriptívne a rámcové kurikulum. Základné štrukturálne jednotky kurikulárnych dokumentov. Učebnicová politika.
 7. Úlohy a pozícia štátu v správe vzdelávania. 
  Správa vzdelávania prostredníctvom legislatívy. Ministerstvo školstva a jeho priamo riadené organizácie. Kontrola vzdelávania – Štátna školská inšpekcia. Národné testovania.
 8. Komunálna správa vzdelávania a autonómne rozhodovanie školy. 
  Originálne a prenesené kompetencie obcí v správe škôl. Školská samospráva. Orgány školskej samosprávy. Rozhodovanie školy v oblasti kurikula a metodickej činnosti. Autonómia školy a jej podmienky.
 9. Regulácia učiteľskej profesie. 
  Legislatívne pozadie výkonu pedagogických profesií. Vzdelávanie a profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov. Problém prestíže a statusu pedagogických profesií. Stavovské organizácie a profesijné združenia pedagogických zamestnancov.
 10. Medzinárodná vzdelávacia politika v súčasnosti. 
  Hlavní aktéri medzinárodnej vzdelávacej politiky – OECD, UNESCO, Európska komisia. Agenda medzinárodnej vzdelávacej politiky. Politika pre trh práce, inkluzívne vzdelávanie a rovnosť vo vzdelávaní, detské práva. Medzinárodné porovnávania (testovanie) vzdelávacích systémov.

Literatúra

 • Kaščák, O., Pupala, B. 2012. Škola zlatých golierov Vzdelávanie v ére neoliberalizmu. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 208 s.
 • Kaščák, O., Pupala, B., Marchevský, P. 2012. Vybrané aspekty školskej politiky v optike slovenskej verejnosti. Bratislava : Centrum pedagogického výskumu v ÚVSK SAV, 68 s.
 • Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie (2006/962/ES).
 • Správa o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja. Bratislava : MŠ SR 2013.
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. časť: Psychický vývin dieťaťa

 1. Predmet a metodológia vývinovej psychológie (chápanie psychického vývinu z rôznych uhlov pohľadu; kľúčové metodologické rámce vývinovej psychológie a ich hodnotenie; ambície a ciele vývinovej psychológie z hľadiska možností uplatnenia vývinovo­‑psychologických poznatkov v procese výchovy a vzdelávania).
 2. Podmienky a mechanizmy psychického vývinu (rozhodujúce podmienky, faktory a spôsoby realizácie psychického vývinu, zrenie v. učenie; základné teórie vývinovej psychológie; psychické funkcie z hľadiska podielu vnútorných a vonkajších faktorov vývinu; kľúčové faktory vonkajšieho – sociálneho a kultúrneho prostredia podieľajúce sa na utváraní ľudskej psychiky).
 3. Nástroje poznávania psychickej reality – diagnostické metódy (klasifikácia a charakteristika podľa typu údajov, z ktorých vychádzajú – objektívne a subjektívne zdroje informácií; hodnotenie a limity jednotlivých diagnostických prístupov, triangulácia metód vo výskume; dynamická diagnostika v pedagogickom výskume).
 4. Terminologické otázky vývinovej psychológie (kľúčové pojmy a ich analýza – oblasti psychického vývinu; druhy vývinových zmien, medzníky a kritériá rôznych periodizácií psychického vývinu, kontinuita v. diskontinuita vo vývine; normalita v. individuálna variabilita; vývinová kríza a senzitívna fáza vývinu).
 5. Kognitívny vývin z pohľadu kognitívneho konštruktivizmu J. Piageta (činnostný pôvod poznávacej činnosti; charakteristiky, medzníky a hlavné kognitívne štruktúry jednotlivých štádií kognitívneho vývinu; psychologické mechanizmy poznávacej činnosti; najvýznamnejšie pedagogické odkazy).
 6. Kognitívny vývin z pohľadu sociokultúrnej teórie L. S. Vygotského (sociálny pôvod vyšších psychických funkcií; kľúčové mechanizmy učenia – význam jazyka, sociálnych interakcií, náročnosti úloh; vývinové medzníky v. pásma kognitívneho vývinu; najvýznamnejšie pedagogické odkazy).
 7. Vývin jazyka a reči (jazyk a jeho osvojovanie; mechanizmy učenia a podmienky poznávania jazyka, jazyk a jeho funkcie, vzťah reči a myslenia; špecifiká predškolského veku vo vzťahu k vývinu jazyka a reči; etapy rečového vývinu v jednotlivých štádiách ontogenézy).
 8. Vývin jazykovej gramotnosti v kontexte vzdelávacích oblastí a akademických premetov (aktuálne problémy čitateľskej gramotnosti slovenských žiakov v medzinárodných testovaniach a ich príčiny; kognitívno­‑psychologické a sociokultúrne prístupy k čítaniu a ich prínosy; plurál gramotností, koncept disciplinárnej gramotnosti).
 9. Socio­‑morálny vývin (spoločenský a kultúrny obsah morálneho vývinu; vývinové etapy, štádiá a úrovne morálneho usudzovania z pohľadu relevantných teórií – J. Piageta, L. Kohlberga, R. L. Selmana; psychologické mechanizmy učenia a princípy osvojovania si spoločenských noriem; možnosti cieľavedomej inštitucionálnej výchovy k hodnotám a formovaniu charakteru žiaka).
 10. Vývin sebapoňatia (významné medzníky v kontinuite vývinu identity, sociálne mechanizmy a kultúrne podmienky sebautvárania – osobná, sociálna a kultúrna identita; teória psychosociálneho vývinu identity E. H. Eriksona).
 11. Významné medzníky somatického vývinu v súvislosti s vývinom psychiky (fázy prenatálneho vývinu; vrodený repertoár prejavov správania novorodenca; dôležité medzníky motorického vývinu v kojeneckom období a období batoľaťa, ich psychologický význam; somatické kritériá školskej zrelosti; telesné zmeny v puberte a ich dôsledky v oblasti emocionálneho prežívania, identity a sociálnych vzťahov).
 12. Vývinový profil dieťaťa na prahu mladšieho školského veku (nástup do školy, školská zrelosť v. pripravenosť; kognitívne, jazykové, sociálno­‑emocionálne, sociálno­‑ekonomické a hodnotové predpoklady školskej pripravenosti; nový sociálny status – rola školáka; školská nepripravenosť, príčiny a opatrenia).
 13. Charakteristika dieťaťa predškolského veku (vývin poznávacích procesov – charakteristiky myslenia, základné znaky identity – rodová rola; socializácia – význam rovesníckych vzťahov; hra a jej význam).
 14. Mladší (raný) školský vek (charakteristika dieťaťa v období od 6 – 8 rokov; najvýznamnejšie zmeny v rozvoji poznávacích procesov – pokroky a zmeny v uvažovaní; sekundárna socializácia – vzťah k morálnym normám; vývin identity a faktory jej formovania; význam školského hodnotenia).
 15. Stredný školský vek (charakteristika vývinu dieťaťa v období 9 – 12 rokov; postoj ku škole – vrstovnícke vzťahy a ich význam; rodové rozdiely – rodina a rodovo citlivá výchova; sebahodnotenie – typické znaky a faktory formovania identity; sociálno­‑patologické javy v škole – fenomén šikanovania a jeho príčiny).
 16. Obdobie dospievania – puberta 1 (telesné zmeny a ich subjektívny význam; emocionalita – zmeny v prežívaní; vnímanie seba – kríza a rozvoj identity; potenciálne riziká a východiská).
 17. Obdobie dospievania – puberta 2 (rozvoj poznávacích procesov, charakteristiky myslenia v období puberty; zmeny sociálnych vzťahov – v rodine, škole, rovesnícke skupiny a ich význam; potenciálne riziká a východiská).
 18. Adolescencia (hlavné súčasti identity adolescenta – vlastné telo, kompetencia a výkonnosť, rodové rozdiely a špecifiká; posuny vzťahov k autoritám, rovesnícke skupiny, partnerské vzťahy a sexualita; kritériá dospelosti).
 19. Vývinovo psychologické predpoklady výchovy k manželstvu a rodičovstvu (Vývin a sociálne utváranie detskej sexuality a intimity, od klasických pohľadov psychoanalýzy po súčasných autorov; poznanie prejavov a hraníc, prevencia sexuálneho násilia, vhodné formy reflexie sexuality v rámci súčasných prístupov sexuálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu).
 20. Aktuálne riziká a ohrozenia psycho­‑sociálneho vývinu mládeže v kontexte súčasných informačných a komunikačných technológií (sociálne siete, dezinformácie, fake news, konšpiračné teórie, hoaxy, propaganda).

Základná literatúra

 • Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha : Karolinum, 2005.

Odporúčaná literatúra

 • Čáp, J., Mareš, J. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001.
 • Hříbková, L. Stát se žákem.ikonahttp://​kps.​pedf.​cuni.​cz/​etnografie/​vyzkum/​1/​7hribkov.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
 • Valentová, L. Vstup dítěte do školy z hlediska školní připravenosti. In Z. Kolláriková, B. Pupala (Eds.): Predškolská a elementárna pedagogika. Praha : Portál, kapitola 8, s. 219–232.
 • Petrová, Z. Vygotského škola v pedagogike. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2008.
 • Pupala, B. Teórie učenia a ich odraz v poňatí vyučovania. In Z. Kolláriková, B. Pupala (Eds.). Predškolská a elementárna pedagogika. Praha : Portál, 2001, kapitoly 7.4.1 (J. Piaget), 7.4.2 (L. S.Vygotskij), s. 187–203.
 • Kikušová, S. Morálny status dieťaťa a jeho sociálne väzby. In Z. Kolláriková, B. Pupala (Eds.). Predškolská a elementárna pedagogika. Praha : Portál, 2001, kapitola 3., s. 95–120.
 • Šimegová, M. 2007. Šikanovanie v školskom prostredí. 1. vyd. Banská Bystrica : PdF UMB, 2007. 106 s. ISBN 978­‑80­‑8083­‑384­‑8.
 • Kubáni, V. Psychológia osobnosti. Kapitola 6: Niektoré prístupy k vzniku, vývinu a utváraniu osobnosti (6.4. Epigenetické štádiá vývinu osobnosti podľa E. H. Eriksona, s. 96–102. Prešov : PU, 2013. ISBN 978­‑80­‑555­‑0845­‑0: Dostupné na: ⟨https://www.​pulib.​sk/​web/​kniznica/​elpub/​dokument/​Kubani7 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
 • Čavojová, V. a kol. Návod na použitie. Psychológia racionálneho myslenia. Bratislava : IRIS, 2016. 169 s. ISBN 978­‑80­‑89726­‑57­‑8.
 • Gregor, M., Vejvodová, P. Zvol si info. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!! Brno : CPress, 2018, 142 s. ISBN 978­‑80­‑264­‑1805­‑4.

3. časť: Teória vzdelávania a didaktika

 1. Ciele vyučovacieho procesu (vymedzenie pojmu, všeobecné, čiastkové a špecifické ciele, požiadavky na formuláciu špecifických cieľov, sprostredkujúci a ústretový prístup k stanovovaniu cieľov).
 2. Charakteristika jednotlivých kľúčových kompetencií ako cieľových požiadaviek vzdelávania (základné vedomosti, zručnosti a postoje súvisiace s jednotlivými kompetenciami), ich vznik a reálne uplatnenie vo vyučovaní.
 3. Taxonómie cieľov (kognitívna, afektívna a psychomotorická oblasť, význam, charakteristika jednotlivých kategórií, aplikácia taxónomie pri formulácii špecifických cieľov na vybranej téme z konkrétneho – vášho aprobačného predmetu).
 4. Kurikulum (všeobecná charakteristika, formálne, neformálne, skryté kurikulum, liberálny a autoritatívny typ kurikula, charakteristika dvojúrovňového kurikula a jeho rozpracovanie v podobe ŠVP a ŠkVP, charakteristika základných pedagogických dokumentov).
 5. Teórie výberu obsahu vzdelávania (enycklopedizmus, formalizmus, pragmatizmus, exemplarizmus, esencializmus, polytechnizmus, cieľovo orientovaná a ústretová konštrukcia obsahu).
 6. Obsah vzdelávania (teória základného učiva, základná štruktúra obsahu – fakty, pojmy, zovšeobecnenia, cieľovo orientovaná a ústretová konštrukcia obsahu, spôsoby systematizácie obsahu v učebných osnovách).
 7. Proces didaktickej transformácie a rekonštrukcie obsahu (charakteristika procesu, školská veda).
 8. Didaktické princípy/zásady (vymedzenie pojmu, charakteristika – ich psychologický a didaktický aspekt).
 9. Organizačné formy vyučovacieho procesu (všeobecná charakteristika, historický kontext – individuálne, hromadné, charakteristika podľa zvolených kritérií, sociálne formy práce žiakov).
 10. Triedno­‑hodinový systém (charakteristika, problémy/kritika, možnosti zefektívnenia), Diferencované vyučovanie (charakteristika, cieľ).
 11. Metódy vyučovania (všeobecná charakteristika, historický kontext, induktívny a deduktívny prístup, charakteristika metód vyučovacieho procesu podľa zdroja poznatkov, podľa I. J. Lehrnera – najčastejšia forma realizácie, ciele, úroveň osvojenia, činnosť učiteľa, činnosť žiaka).
 12. Diagnostika a kontrola vyučovacieho procesu (vymedzenie pojmu, funkcie, formatívne a sumatívne hodnotenie, individualizované hodnotenie, NR, CR).
 13. Metódy diagnostikovania a hodnotenia (charakteristika, klady, nedostatky, návrhy na zlepšenie) Projektívne metódy diagnostikovania a hodnotenia – napr. pojmové mapovanie, clustering, kresba, concept cartoons (charaktersitika, funkcia, proces hodnotenia).
 14. Didaktické testy (validita a reliabilita testu, klasifikácia, formy úloh didaktických testov – príklady, štandardizované a neštandardizované testy, výhody nevýhody písomnej formy diagnostikovania).
 15. Vybrané koncepcie výučby – programové vyučovanie (charakteristika, historický kontext, princípy), problémové vyučovanie (charakteristika, požiadavka, organizácia), projektové vyučovanie (charakteristika, jednotlivé etapy, príklad riešenia projektu na téme konkrétneho – vášho aprobačného predmetu).

Literatúra

 • Kalhous, Z., Obst, O.: Školní didaktika. Praha : Portál, 2002.
 • Tóthová, R., Kostrub, D., Ferková, Š.: Žiak, učiteľ a výučba. Rokus 2017.
 • Pasch a kol.: Od vzdelávacího programu k vyučovací hodine. Portál 1998.
 • Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997.
 • Škoda, J., Doulík, P.: Psychodidaktika. Grada 2011.

4. časť: Dejiny inštitucionálneho vzdelávania

 1. Vzdelávanie v antickom Grécku a antickom Ríme (homérska paideia – počiatky gréckeho vzdelávania, spartský a aténsky model vzdelávania, filozofický a rétorický koncept vyššieho vzdelávania, kodifikácia siedmich slobodných umení, vzdelávanie v období helenizmu, model vzdelávania v Ríme, rozdiely vo vzdelávaní v antickom Grécku a Ríme).
 2. Vzdelávanie v období cisárstva a stredoveku v západnej časti Rímskej ríše (počiatky štátnej školskej politiky a zoštátnenie škôl, konfrontácia antickej kultúry a kresťanstva, podoby prvých kresťanských škôl, stredoveké kláštorné školy; katedrálne, kapitulské a farské školy; obdobie scholastiky, fenomén stredovekej univerzity).
 3. Obdobie diverzifikácie vo vzdelávaní: renesancia a humanizmus, reformácia a protireformácia (východiská renesancie a humanizmu, zmeny v oblasti výchovy a vzdelávania, typickí renesanční učenci; východiská reformácie a protireformácie, model protestantského a jezuitského vzdelávania; Komenský a jeho snahy o „vševýchovu“).
 4. Počiatky moderného vzdelávania v období osvietenstva a racionalizmu (typické črty osvietenského myslenia, Rousseau, Pestalozzi – príklady slobodnej výchovy; idea všeobecného vzdelávania, školské poriadky v európskych krajinách; osvietenské reformy školstva v Uhorsku, Ratio Educationis, reformy Samuela Tešedíka).
 5. Vzdelávanie v Európe 19. storočia (spoločensko­‑politický kontext, vplyv pozitivizmu a pragmatizmu vo vzdelávaní, štruktúra Herbartovej pedagogiky a jeho koncept vyučovania, nové črty vo vzdelávaní a nové typy škôl v 19. storočí).
 6. Reformné pedagogické hnutie (kritika herbartizmu a východiská reformnej pedagogiky, charakteristické znaky reformnej pedagogiky, príklady reformných smerov z frankofónneho, nemeckého, talianskeho prostredia a americká pragmatická škola).
 7. Politické zneužitie štátnych vzdelávacích systémov v prvej polovici 20. stor. (ideológie nacizmu, fašizmu, socializmu v Rusku a ich prienik do vzdelávacích systémov). Vzdelávanie v Európe po 2. svetovej vojne (odraz postmoderného myslenia vo vzdelávaní, reformy školských systémov v krajinách západnej Európy; odraz doktríny marxizmu­‑leninizmu vo vzdelávaní, model jednotnej socialistickej školy v krajinách východnej Európy).
 8. Vzdelávanie v Európe po páde Berlínskeho múru (politicko­‑spoločenské zmeny po páde Berlínskeho múru, globalizácia a ekonomizácia vzdelávania, unifikácia vo vzdelávaní, nové trendy a problémy vo vzdelávaní, medzinárodná klasifikácia vzdelávania ISCED 1997).
 9. Vývoj inštitucionálneho vzdelávania na Slovensku (náboženská a kultúrno­‑vzdelávacia misia sv. Cyrila a Metoda, stredoveké školstvo na Slovensku a v Uhorsku, ranný novovek a rivalita katolíckeho a evanjelického školstva, školské osvietenské reformy v Uhorsku, špecifiká vzdelávania na Slovensku v 19. storočí).
 10. Vývoj inštitucionálneho vzdelávania na Slovensku (zmeny vo vzdelávaní po vzniku ČSR, špecifiká vzdelávania v období prvej Slovenskej republiky, zákon o jednotnej socialistickej škole a špecifiká vzdelávania v období socializmu, súčasný model vzdelávania a sústava škôl podľa Školského zákona 245/2008).

Literatúra

 • Bokorová, L. 2013. Dejiny výchovy a vzdelávania 1. Trnava : Trnavská univerzita.
 • Feřtek, T. 2015. Co je nového ve vzdělávání. Praha : Nová beseda.
 • Kasper, T. & Kasperová, D. 2008. Dějiny pedagogiky. Praha : Grada.
 • Kudláčová, B. Prednášky z predmetu Dejiny inštitucionálneho vzdelávania.
 • Kudláčová, B. (Ed.) 2010. Európske pedagogické myslenie (od antiky po modernu). Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, s. 192–226, 293–307.
 • Kudláčová, B. & Rajský, A. (eds.) 2012. Európske pedagogické myslenie (od moderny k postmoderne po súčasnosť). Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, s. 170–199, 262–285.
 • Kudláčová, B. (ed.) 2016. Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 – 45. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, s. 198–2016.