• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.

profilová fotografia

  Pozícia: študijná po­rad­ky­ňa a gestorka pre magisterské štu­dij­né pro­gra­my sociálna pedagogika a vychovávateľ­stvo
  Miestnosť: 619
  Klapka: 555
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Konzultačné hodiny: štvrtok 10:30 – 12:30
    Konzultácie prebiehajú v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 on­‑line formou! Konzultácie si dohodnite vopred (e‑mailom).
  Konzultačné hodiny platné mimo výučbového obdobia semestra (skúškové obdobie a prázdniny) nájdete na www.​spv.​wbl.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
  Svoj vedecký záujem orientuje predovšetkým na konštituovanie sociálnej pedagogiky ako vednej disciplíny z procesuálneho aspektu vedy (tvorba stratégií, programov, uplatňovanie metód, foriem, prostriedkov v sociálno­‑pedagogickej činnosti). Svoju pozornosť vo výskume orientuje na peer fenomén v práci sociálneho pedagóga, jeho uplatnenie sa v praxi. Participovala na výskumnom projekte (KEGA) riešiacom konštituovanie integrovaného študijného programu sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, ktorého cieľom je príprava absolventov aj pre integračnú prácu s deťmi a mládežou. Pracovné skúsenosti nadobudla v dobrovoľníckej práci v OZ SLONAD, v Linke detskej istoty pre UNICEF, OZ NEZA a Centre pre európsku politiku i ako vychovávateľka v Centre voľného času Myjava a odborný zamestnanec sociálny pedagóg v Centre pedagogicko­‑psycholo­gického poradenstva a prevencie v Myjave. V súčasnosti vyučuje prevažne aplikačné predmety: metódy sociálnej pedagogiky, drogové závislosti a ich prevencia, priebežná prax, súvislá prax a pod.

Vzdelanie a kvalifikačný rast

1998, Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre (integrovaný odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo)

Akademický titul: 2003, Mgr., Katedra pedagogiky FIF UK Bratislava odbor pedagogika, špecializácia sociálna pedagogika
2007, PhD., Katedra pedagogiky FIF UK Bratislava

Priebeh pracovných pomerov

 • 2007, metodik sociálno­‑patologických javov PPP Myjava (lektorka peer dobrovoľníkov zo ZŠ a SŠ, školiteľka koordinátorov prevencie v okrese Myjava)
 • školiteľ pre certifikovaný kurz: Harm reduction

Oblasti pedagogickej činnosti

 • sociálna patológia a prevencia (Bc.),
 • metódy sociálnej pedagogiky 1, 2 (Bc., Mgr.),
 • drogové závislosti a ich prevencia (Bc.),
 • semestrálny projekt E (Mgr.),
 • priebežná prax 3 (Mgr.).

 
Univerzitné a mimouniverzitné aktivity

  Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV: sekcia Sociálna pedagogika, Pedagogika voľného času.

Výber z publikačnej činnosti

 • Liberčanová, K.: Sociálny pedagóg ako faktor preventívnych stratégii v škole. In Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. Brno : Institut mezioborových studií, 2011. S. 171–177. ISBN 978­‑80­‑87182­‑16­‑1.
 • Liberčanová, K. – Neslušanová, S.: Možnosti sociálnej pedagogiky. In Šikanovanie v prostredí školy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. S. 217–232. ISBN 978­‑80­‑8082­‑484­‑6.
 • Hupková, I. – Liberčanová, K.: Drogové závislosti a ich prevencia. (Vysokoškolské skriptá.) Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. 153 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑563­‑8.
 • Liberčanová, K.: Peer klub a peer program v prevencii sociálno­‑patologických javov. In Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti. Brno : Institut mezioborových studií, 2014. S. 228–235. ISBN 978­‑80­‑88010­‑01­‑2.
 • Liberčanová, K.: Možnosti inkluzívneho procesu u žiakov s poruchami správania z pozície sociálneho pedagóga. In Dilemy inkluzívneho procesu v edukácii so zameraním na socializáciu osôb so špeciálnymi potrebami. Prešov : VPU, 2015, s. 209–224. ISBN 978­‑80­‑555­‑1425­‑9.
 • Janíková, K.: Semestrálny projekt – prostriedok integrácie teórie a praxe v príprave študentov študijného programu sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. In Akční pole sociální práce II. : aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky : [sborník příspěvků z II. ročníku konference konané dne 31. března 2008 v Olomouci]. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978­‑80­‑244­‑1913­‑8. S. 318–324.
 • Janíková, K. – Bubla, P. Edukačno­‑zážitkové sústredenia peer dobrovoľníkov. In Výchova a volný čas. Sborník z 3. mezinárodní konference O výchově a volném čase 21. a 22. června 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. S. 35–41. ISBN 978­‑80­‑7041­‑730­‑0.
 • Janíková, K. – Šereš, I.: Predmet skúmania a kreovania – projekt: Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo ako integrovaný študijný program odboru pedagogika SR. In Vašťatková, J., Loukotová, V. [ed.] Akční pole sociální práce aneb sociálněpedagogické otázky současnosti. Zborník z konferencie. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. S. 441–450. ISBN 978­‑80­‑244­‑1665­‑6.
 • Janíková, K.: Nové trendy v praktickej príprave študentov sociálnej pedagogiky v pre­‑/graduálnom štúdium. In Sociální pedagogika ve střední Evropě současní stav a perspektivy. Brno : Instit meziodbornových studií, 2009. S. 288–294. ISBN 978­‑80­‑87182­‑08­‑6.
 • Janíková, K.: Peer dobrovoľníctvo. Socializácia dieťaťa ako prevencia pred sociálno­‑patologickými javmi. In Problematika sociálno­‑patologických javov v školskom prostredí – stav, prevencia, riešenie. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 16. 11. 2007 v Ružomberku. Ružomberok : PdF a ÚSV, 2008. S. 634–662. ISBN 978­‑80­‑8081­‑246­‑8.
 • Liberčanová, K.: Sociálny pedagóg v pozícii odborného lektora a dobrovoľníka v neziskovej organizácii preventívneho charakteru. In Socialia 2009. Profesijné kompetencie sociálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov v teórii alebo praxi v SR a v iných krajinách Európskej únie. Banská Bystrica : OZ Pedagóg, 2009. S. 158–161. ISBN 978­‑80­‑8083­‑895­‑9.

Výber z účasti na riešení projektov

 • Projekt RIDE – Resources for Inclusion, Diversity and Equality (Zdroje pre inklúziu, rôznorodosť a rovnosť príležitostí). Program Erasmus+ v oblasti strategických partnerstiev pre mládež, vedúci riešiteľ za slovenskú stranu Mgr. Brestovanský, PhD., 2015 – 2017 (spoluriešiteľka).
 • VEGA č. 1/0266/14 Indikátory kvality života v kontexte edukácie, vedúca projektu: Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD., 2014 – 2016 (spoluriešiteľka).
 • KEGA č. 3/3046/05 Príprava profesionálnych pracovníkov s deťmi a mládežou v oblasti sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva s dôrazom na prevenciu sociálno­‑patologických javov, vedúca projektu: prof. PhDr. Emília Kratochvílová, CSc., 2005 – 2007 (členka riešiteľského tímu).
 • VEGA č. 1/0065/09 Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole, vedúca projektu Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD., 2008 – 2011 (členka riešiteľského tímu).

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.

Promptné informácie k štúdiu (SPV) nájdete na: www.​spv.​wbl.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Bližšie informácie k študijným predmetom nájdete na:


Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť v primárnej prevencii nelátkových závislostí v akademickom roku 2010/2011 ma môžu kontaktovať e‑mailom. Výcvik nových dobrovoľníkov začína vo februári 2011.

Bližšie informácie na: www.​nezavislaci.​wbl.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).