• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

doc. Mgr. Martin Brestovanský, PhD.

profilová fotografia

  Miestnosť: 626
  Klapka: 568
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Konzultačné hodiny: pondelok 13:00 – 14:00 
utorok 10:00 – 12:00
    Konzultácie prebiehajú v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 on­‑line formou! Konzultácie si dohodnite vopred (e‑mailom).

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 2001, Mgr., PdF Trnavskej univerzity v Trnave, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia: slovenský jazyk – etická výchova
2007, PhD., FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave

Oblasti pedagogickej činnosti

 • teoretické základy etickej výchovy (Bc.),
 • mediálna výchova (Mgr.),
 • pedagogika voľného času (Bc., Mgr.).

Výber z publikačnej činnosti

 • Brestovanský, Martin (2014). Metodologické otázky výskumu prosociálnosti. In Podmanický, Ivan & Rajský, Andrej (eds.). Prosociálnosť a etická výchova. Skúsenosti a perspektívy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis.
 • Brestovanský, Martin; Rajský, Andrej; & Podmanický, Ivan 2015. Prosocial education project implemented in the Slovak Educational System. Paper presented at the 14th European Congress of Psychology. Milan 7–10 July.
 • Sádovská, Anna – Brestovanský, Martin et al. 2014. Prosocial behaviour and prosocial orientation on 11- – 12­‑years­‑old pupils in Slovakia. In SGEM. Sofia : STEF92 Technology Ltd.
 • Brestovanský, Martin; Szeliga, Peter; & Kusý, Peter (2015). Faktorová analýza testu prosociálneho morálneho uvažovania u 11 – 12 ročných žiakov základných škôl. Československá psychologie (in press).
 • Brestovanský, Martin; Sádovská, Anna; Podmanický, Ivan; & Kusý, Peter (2015). Charakteristiky hodnotenia a sebahodnotenia prosociálneho správania u žiakov piatych a šiestych ročníkov vybraných základných škôl. Studia Paedagogica. Roč. 20, č. 1 (2015), s. 67–83. ISSN 1803­‑7437.
 • Brestovanský, Martin (2013). Experiencing Ancient Rome: Experiential education in the field of history. In Hrnčiarik, E., & Böhler, N., eds., Határtalan antikvitás. Budapest : Szépmüvészeti Múzeum. ISBN 978­‑615­‑5304­‑16­‑3., s. 36–40.
 • Brestovanský, Martin – Kolárová, K. (2014). Proaktivita učiteľov etickej výchovy. Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. 17(1), s. 37–49.
 • Brestovanský, Martin: Agresia a šikana v kyberpriestore. In Adamík – Šimegová, Miroslava – Kováčová, Barbora: Šikanovania v prostredí školy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2001, ISBN 978­‑80­‑8082­‑484­‑6.
 • Brestovanský, Martin: Kríza pedagogiky: je človek osobou alebo číslom? In Pisoňová, M. – Tománek, P. – Brunclíková, Z. Kríza pedagogiky? Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. ISBN 978­‑80­‑223­‑3331­‑3.
 • Brestovanský, Martin: Dobrodružná fikcia ako prostredie pre morálnu reflexiu a hľadanie miest rezonancie na výchovné iniciatívy. In Mládež a spoločnosť. Bratislava : UIPŠ, 4/2010. ISSN 1335­‑1109.
 • Brestovanský, Martin: Úvod do mediálnej výchovy. VŠ skriptá. Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2010. 88 s., ISBN 978­‑80­‑8082­‑396­‑2.
 • Brestovanský, Martin – Rajský, Andrej (eds.) Saleziánsky preventívny systém edukácie – teoretické východiská a praktické aplikácie. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2009. 88 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑254­‑5.
 • Brestovanský, Martin: Riešenie a prevencia skrytej sociálnej agresie pedagogikou etickej výchovy. In Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference. Praha : Tribun, 2009. ISBN 978­‑80­‑7399­‑857­‑8.
 • Brestovanský, Martin: Spätná väzba učiteľov etickej výchovy a z nej plynúce výzvy pre teóriu a metodiku predmetu. In Pedagogická evaluace ’08 / Sociália 2008. Zborník z konferencie. Ostrava : 2008.
 • Brestovanský, Martin: Limitné skúsenosti a výchova. In Akční pole sociální práce II. Zborník z konferencie. Olomouc : 2008. S. 64–70. ISBN 978­‑80­‑244­‑1913­‑8.
 • Brestovanský, Martin: Animácia a jej prínos pre sociálnu prevenciu. In Pedagogika voľného času – teória a prax. Zborník z konferencie. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2008. ISBN 978­‑80­‑8082­‑171­‑5.
 • Brestovanský, Martin: K pojmu animácia. In Socialia 2007. Zborník z konferencie. Banská Bystrica : PF UMB, 2008.
 • Brestovanský, Martin: Ľudské (inframorálne) a morálne nároky na animátora v saleziánskom výchovnom systéme. In Etika a Sociálna práca. Zborník z konferencie. Trnava : FZaSP TU, 2003. ISBN 80­‑8874­‑20­‑9.

Ďalšie publikácie:

  Výber z účasti na riešení projektov

  • Projekt RIDE – Resources for Inclusion, Diversity and Equality (Zdroje pre inklúziu, rôznorodosť a rovnosť príležitostí). Program Erasmus+ v oblasti strategických partnerstiev pre mládež. (Vedúci riešiteľ za slovenskú stranu).
  • Projekt Bezhraničná antikvita, dotovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika, 2007 – 2013, Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vedúca projektu: prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. (člen riešiteľského tímu).
  • VEGA č. 1/0962/13: Teoretické preskúmanie a empirické overenie konceptu prosociálnosti ako východiskovej bázy aktuálnej koncepcie Etickej výchovy v SR. Vedúci projektu: doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. (člen riešiteľského tímu).
  • VEGA č. 1/0065/09: Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole. Vedúci projektu: Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD., 2009 – 2011 (spoluriešiteľ).
  • Projekt Pedagogickej fakulty a mesta Trnava s výskumno­‑výchovným zámerom: O poklad starých Trnavčanov, vedúci projektu, január – jún 2009.

  Účasť na riešení nevedeckých projektov

  • Projekt odbornej spolupráce Pedagogickej fakulty a mesta Trnava: Tvorba dlhodobej koncepcie práce s mládežou, 2010 – 2011 (spolukoordinátor a spoluriešiteľ projektu).
  • Adaptačné kurzy pre nastupujúcich študentov stredných škôl. Príprava a realizácia.
  • N. E. W. S. – medzinárodná spolupráca Trnava – Granada – Dordrecht: realizácia knižnice pre saleziánsku školu v Granade.
  • Škola animácie – dlhodobý projekt vzdelávania dobrovoľníkov v oblasti voľnočasovej pedagogiky, práce s deťmi a mládežou.
  • Duchovné cvičenia metódou pedagogiky zážitku, 2004 – doteraz. Príprava a realizácia.

  Prosím, zvoľte kartu s informáciami.