• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 620
  Klapka: 556
  E‑mail: adresa elektronickej pošty

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 1999 – 2004, Mgr., Katedra psychológie, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: psychológia – biológia
2004 – 2006, postgraduálne štúdium, Katedra psychologie FF UK v Bratislave, odbor školská psychológia
2004 – 2007, PhD., Katedra psychológie, PdF UMB v Banskej Bystrici, odbor 77­‑08­‑9 pedagogická psychológia

Priebeh pracovných pomerov

 • 2007, odborná asistentka Katedra pedagogických štúdií PdF TU v Trnave
 • školská psychologička Základná škola na Ul. J. Bottu 27 v Trnave

Oblasti pedagogickej činnosti

 • pedagogicko­‑psychologická diagnostika (Mgr.),
 • sociálno­‑psychologický výcvik (Bc.),
 • pedagogická a sociálna komunikácia (Bc., Mgr.),
 • výchovné poradenstvo (Mgr.).

 
Univerzitné a mimouniverzitné aktivity

  Členka výboru Asociácia školskej psychológie Slovenskej a Českej republiky.

Výber z publikačnej činnosti

 • Šimegová, Miroslava – Kariková, Soňa. 2009. Šikanovanie na stredných školách v Slovenskej republike; rec. Jitka Oravcová, Józef Podgórecki. 1. vyd. Opole : Uniwersytet Opolski, Instytut nauk Pedagogicznych, Przedsiebiorstwo Graficzne „Drukmasz“, 2009. – 172 s. ISBN 978­‑83­‑926832­‑7­‑8.
 • Šimegová, Miroslava – Kariková, Soňa. 2008. Šikanujúci žiak v prostredí stredných škôl. 1. vyd. Banská Bystrica : PdF UMB, 2008. 207 s. ISBN 978­‑80­‑8083­‑680­‑1.
 • Šimegová, Miroslava. 2007. Šikanovanie v školskom prostredí. 1. vyd. Banská Bystrica : PdF UMB, 2007. 106 s. ISBN 978­‑80­‑8083­‑384­‑8.
 • Adamík Šimegová, Miroslava. 2009. Bullying and Bully in School setting as the actual problem of Education in Slovak Republic. In Problems of Education in the 21st Century. Comparative and International Research in Education: Contemporary Issues. Volume 15, 2009, pp. 145–154. ISSN 1822­‑7864.
 • Šimegová, Miroslava – Kariková, Soňa. 2005. Bullying, Mobbing and Bossing as the Types of Violence in Schools. In The New Educational Review. Roč. 2005, Vol. 7, No. 3–4, s. 81–97. ISSN 1732­‑6729.
 • Šimegová, Miroslava – Kariková, Soňa. 2007. Bullying in the School Environment. An Aggressor in a School Classroom Seen through His/Her Homeroom Teacher’s Eyes. In The New Educational Review. Roč. 2007, Vol. 12, No. 2, s. 17–28. ISSN 1732­‑6729.
 • Šimegová, Miroslava 2008. Špecifiká práce a autorita školského psychológa v prostredí školy. Work attributes and authority of school psychologist in school setting. In Wartość autorytetu w procesie pedagogicznym. Stalowa Wola – Ružomberok : Wydzial Zamiejscowy Nauk o Spoleczeństwie w Stalowej Woli, 2008, s. 279–285. ISBN 978­‑83­‑926302­‑3­‑4.

Výber z účasti na riešení projektov

 • VEGA č. 1/3694/06: Násilie na školách. PF UMB v Banskej Bystrici, 2006 – 2009 (spoluriešiteľ).
 • VEGA č. 1/0065/09: Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole. Vedúca projektu. 2009 – 2011.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.