• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Katedra pedagogických štúdií

Katedra pedagogických štúdií je moderným pracoviskom, ktorého pracovníci garantujú a zabezpečujú komplex disciplín pedagogicko­‑psycholo­gického a sociálno­‑vedného charakteru vo všetkých programoch učiteľského vzdelávania, prípravu učiteľov v predmetovej špecializácii etická výchova v kombinácii a neučiteľské vzdelávanie v jednoodborovom štúdiu sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. Vedecké smerovanie katedry vychádza jednak zo zamerania pedagogických pracovníkov na prislúchajúce vedecké oblasti a jednak z charakteru katedry, ktorá je chápaná v zmysle integračných trendov v súčasnej pedagogickej vede.

Ciele katedry

  • Príprava učiteľov pre základné a stredné školy v súlade s potrebami aktuálnej edukačnej praxe a s akcentom na rozvoj osobnosti človeka v celej jeho integrite.
  • Výchova a vzdelávanie v súlade s európskou hodnotovou paradigmou, aplikácia aktuálnych poznatkov a trendov v pedagogike a poznatkov hraničných disciplín, ako filozofia, etika, antropológia, psychológia, sociológia, ekonómia a pod.
  • Aplikácia a využívanie informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní, využívanie najnovších foriem a metód vo výchovno­‑vzdelávacom procese.
  • Prepojenie pedagogickej teórie a edukačnej praxe.

Historický exkurz

1992 – 1993

V prvých dvoch rokoch existencie univerzity boli učitelia pedagogických a psychologických disciplín na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave členmi Katedry humanitných vied. Poslaním katedry bolo zabezpečiť výučbu a odbornú garanciu základných pedagogických a psychologických disciplín adeptov učiteľstva pre I. a II. stupeň základných škôl.

1993 – 1999

V akademickom roku 1993/1994 bola zriadená Katedra pedagogiky a psychológie. Významný podiel na konštituovaní katedry mal doc. PhDr. Jozef Kapucian, CSc., ktorý pôsobil na Pedagogickej fakulte od jej vzniku. Spolu s prvým vedúcim katedry doc. PhDr. Miroslavom Špánikom, CSc., pripravovali jej profil a zabezpečovali jej personálne obsadenie. Súčasťou katedry bola sekcia dramatickej výchovy oddelenie etickej výchovy (od r. 1994).

1999 – 2003

Vzhľadom na široký odborný profil Katedry pedagogiky a psychológie vznikli v akademickom roku 1999/2000 dve samostatné katedry, a to Katedra pedagogiky (naďalej ju viedol doc. Špánik) a Katedra psychológie a etickej výchovy (vedúcim katedry bol prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc., od r. 2003 Mgr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.).

2003 – 2004

Vzhľadom na novú štruktúru študijných odborov vedenie Pedagogickej fakulty v akademickom roku 2003/2004 rozhodlo o vytvorení samostatnej Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky, ktorá odborne garantuje a zabezpečuje študijné programy v rovnomennom študijnom odbore a Katedru pedagogiky a psychológie, ktorej súčasťou ostala predmetová špecializácia etická výchova. Vedením katedry bol poverený doc. PhDr. Jozef Kapucian, CSc.

2005 –

Vedúcou katedry sa od 1. februára 2005 stala doc. Ing. PhDr. Blanka Kudláčová, PhD. Vedecká rada Pedagogickej fakulty v Trnave schválila dňa 2. júna 2005 nový názov katedry a to Katedra pedagogických štúdií. Katedra sa člení na tri oddelenia: oddelenie pedagogických disciplín, oddelenie psychologických disciplín a oddelenie filozoficko­‑etických disciplín.